Traktat z Lizbony/Protokół nr 2 zmieniający Traktat ustanawiający EWEA

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Załącznik — Tabele ekwiwalencyjne, o których mowa w artykule 2 Protokołu nr 1 (...) Traktat z Lizbony • Protokoły • Protokół nr 2 zmieniający Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
Załącznik — Tabele ekwiwalencyjne, o których mowa w artykule 2 Protokołu nr 1 (...) Traktat z Lizbony
Protokoły
Protokół nr 2 zmieniający Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRZYWOŁUJĄC potrzebę, by postanowienia Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Energii Atomowej nadal wywoływały w pełni skutek prawny,

PRAGNĄC dostosować ten Traktat do nowych zasad określonych przez Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności w dziedzinach instytucjonalnej i finansowej,

UZGODNIŁY następujące postanowienia, które są dołączone do Traktatu z Lizbony i które zmieniają Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej:

Artykuł 1

Niniejszy Protokół zmienia Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (zwany dalej Traktatem EWEA) w jego wersji obowiązującej w chwili wejścia w życie Traktatu z Lizbony.

(akapit drugi nie dotyczy wersji polskiej)

Artykuł 2

Nagłówek Postanowienia instytucjonalne tytułu III otrzymuje brzmienie: Postanowienia instytucjonalne i finansowe.

Artykuł 3

Na początku tytułu III Traktatu EWEA dodaje się następujący nowy rozdział:

ROZDZIAŁ I

STOSOWANIE NIEKTÓRYCH POSTANOWIEŃ TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ
Artykuł 106a

1. Artykuły 7, 9–9f, artykuł 48 ustępy 2–5 i artykuły 49 i 49a Traktatu o Unii Europejskiej, artykuł 16a, artykuły 190–201b, 204–211a, 213, 215–236, 238,239, 240, 241–245, 246–262, 268–277, 279–280 oraz 283, 290 i 292 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także Protokół w sprawie postanowień przejściowych, stosuje się do niniejszego Traktatu.
2. W ramach niniejszego Traktatu, odniesienia do Unii i do »Traktatu o Unii Europejskiej«, »Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej« i »Traktatów« w postanowieniach, o których mowa w ustępie 1, oraz w postanowieniach protokołów dołączonych zarówno do wyżej wymienionych Traktatów, jak i do niniejszego Traktatu, należy rozumieć jako odniesienia, odpowiednio, do Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz do niniejszego Traktatu.
3. Postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie wprowadzają odstępstw od postanowień niniejszego Traktatu..

Artykuł 4

W tytule III Traktatu EWEA rozdziały: I, II i III otrzymują oznaczenie, odpowiednio, rozdziały: II, III i IV.

Artykuł 5

Uchyla się artykuły 3, 107–132, 136–143, 146–156, 158–163, 165–170, 173, 173a, 175, 177–179a oraz 180b, 181, 183, 183a, 190 i 204 Traktatu EWEA.

Artykuł 6

Nagłówek Postanowienia finansowe tytułu IV Traktatu EWEA otrzymuje brzmienie: Szczegółowe postanowienia finansowe.

Artykuł 7

1. W artykule 38 akapit trzeci i w artykule 82 akapit trzeci Traktatu EWEA odniesienia do artykułów 141 i 142 zastępuje się odpowiednio odniesieniami do artykułów 226 i 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
2. W artykule 171 ustęp 2 i artykule 176 ustęp 3 Traktatu EWEA odniesienie do artykułu 183 zastępuje się odniesieniem do artykułu 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
3. W artykule 172 ustęp 4 Traktatu EWEA odniesienie do artykułu 177 ustęp 5 zastępuje się odniesieniem do artykułu 272 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
4. W Traktacie EWEA wszystkie formy gramatyczne wyrazów Trybunał Sprawiedliwości zastępuje się odpowiednimi formami gramatycznymi wyrazów Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Artykuł 8

Artykuł 191 Traktatu EWEA otrzymuje brzmienie:

Artykuł 191

Na terytorium Państw Członkowskich Wspólnota korzysta z przywilejów i immunitetów niezbędnych do wykonania jej zadań na warunkach określonych w Protokole w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej..

Artykuł 9

Artykuł 206 Traktatu EWEA otrzymuje brzmienie:

Artykuł 206

Wspólnota może zawierać z jednym lub większą liczbą państw lub organizacji międzynarodowych umowy ustanawiające stowarzyszenie, obejmujące wzajemne prawa i obowiązki, wspólne działania i szczególne procedury.
Umowy te są zawierane przez Radę, stanowiącą jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.
Jeżeli umowy te wymagają zmian niniejszego Traktatu, zmiany te są uprzednio przyjmowane zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 48 ustępy 2–5 Traktatu o Unii Europejskiej..


Artykuł 10

Dochody i wydatki Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, z wyjątkiem tych dotyczących Agencji Dostaw i wspólnych przedsiębiorstw, wpisuje się do budżetu Unii.