Traktat z Lizbony/Protokoły

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

A. Protokoły do dołączenia do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i, w stosownym przypadku, do traktatu

ustanawiającegocego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

Protokół w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej
Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności
Protokół w sprawie Eurogrupy
Protokół w sprawie stałej współpracy strukturalnej ustanowionej na mocy artykułu 28a Traktatu o Unii Europejskiej
Protokół dotyczący artykułu 6 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie przystąpienia Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
Protokół w sprawie rynku wewnętrznego i konkurencji
Protokół w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa
Protokół w sprawie wykonywania kompetencji dzielonych
Protokół w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym
Protokół w sprawie decyzji Rady odnoszącej się do wykonania artykułu 9c ustęp 4 Traktatu o Unii Europejskiej i artykułu 205 ustęp 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w okresie między 1 listopada 2014 roku a 31 marca 2017 roku i od 1 kwietnia 2017 roku
Protokół w sprawie postanowień przejściowych

B. Protokoły do dołączenia do Traktatu z Lizbony

Protokół nr 1 zmieniający protokoły dołączone do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską lub Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
Załącznik — Tabele ekwiwalencyjne, o których mowa w artykule 2 Protokołu nr 1 zmieniającego protokoły dołączone do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską lub Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
Protokół nr 2 zmieniający Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej