Traktat o wzajemnej współpracy i bezpieczeństwie pomiędzy Japonią a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z 19 stycznia 1960

Z Wikiźródeł, repozytorium wolnych materiałów źródłowych
Skocz do: nawigacja, szukaj


Traktat o wzajemnej współpracy i bezpieczeństwie pomiędzy Japonią a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z 19 stycznia 1960
Traktat o wzajemnej współpracy i bezpieczeństwie pomiędzy Japonią a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z 19 stycznia 1960
Przekład: Wikiźródła (lista tłumaczy na stronie dyskusji) (z języka angielskiego).

Japonia i Stany Zjednoczone Ameryki,

Pragnąc wzmocnić więzy pokoju i przyjaźni tradycyjnie istniejące pomiędzy nimi, i zachować zasady demokracji, wolności osobistej i praworządności,

Pragnąc rozwoju bliższej współpracy ekonomicznej pomiędzy nimi, jak również tworzenia warunków ekonomicznej stabilności i dobrobytu w ich krajach,

Potwierdzając swą wiarę w cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych, oraz pragnienie życia w pokoju ze wszystkimi ludźmi i wszystkimi rządami,

Uznając, że mają niezbywalne prawo do indywidualnej lub grupowej obrony, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych,

Uważając, że mają wspólny interes w zachowaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa na Dalekim Wschodzie,

Będąc zdecydowanym na zawarcie traktatu o wzajemnej współpracy i bezpieczeństwie,

Zgodzili się na to, co następuje:


ARTYKUŁ I

Strony podejmują się, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, rozstrzygania wszelkich międzynarodowych sporów, w które mogą zostać zaangażowane, środkami pokojowymi w taki sposób, aby międzynarodowy pokój, bezpieczeństwo i sprawiedliwość nie zostały zagrożone, i powstrzymania się w swoich stosunkach międzynarodowych od gróźb lub użycia siły przeciwko terytorialnej integralności lub politycznej niezależności jakiegokolwiek państwa, czy też w jakikolwiek inny sposób, niespójny z celem Narodów Zjednoczonych. Strony podejmą czynności wspólnie z innymi miłującymi pokój krajami dla wzmocnienia Narodów Zjednoczonych, tak aby ich misja utrzymania światowego pokoju i bezpieczeństwa wypełniana była bardziej efektywnie.


ARTYKUŁ II

Strony dołożą wszelkich starań dla dalszego rozwoju pokojowych i przyjaznych stosunków międzynarodowych poprzez wzmacnianie swych wolnych instytucji, poprzez pogłębianie zrozumienia zasad, w oparciu o które te instytucje zostały stworzone, jak również poprzez rozwój warunków stabilności i dobrobytu. Będą dążyć do eliminacji konfliktu ze swej międzynarodowej polityki ekonomicznej, i zachęcać do współpracy ekonomicznej pomiędzy nimi.


ARTYKUŁ III

Strony, indywidualnie i we współpracy, poprzez stałą i efektywną pomoc wzajemną, będą utrzymywać i rozwijać swoje potencjały do odparcia ataku zbrojnego, w granicach zasad konstytucyjnych.


ARTYKUŁ IV

Strony będą co jakiś czas konsultować się wzajemnie odnośnie realizacji niniejszego traktatu, jak również, na prośbę którejkolwiek ze stron, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Japonii, Dalekiego Wschodu, bądź pokoju międzynarodowego.


ARTYKUŁ V

Każda ze Stron oświadcza, że zbrojny atak przeciwko którejkolwiek ze Stron na terytoriach pod administracją Japonii, będzie zagrożeniem dla ich pokoju, i deklaruje że zadziała aby zażegnać wspólne niebezpieczeństwo, zgodnie ze swoimi konstytucyjnymi zasadami i procedurami. Każdy taki zbrojny atak i wszystkie środki podjęte jako jego rezultat, będą natychmiast zgłaszane do Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, zgodnie z przepisem Artykułu 51 Karty. Środki te zostaną zaniechane, gdy Rada Bezpieczeństwa podejmie środki niezbędne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.


ARTYKUŁ VI

W celu przyczynienia się do bezpieczeństwa Japonii oraz utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w Dalekim Wschodzie, siłom lądowym, morskim i powietrznym Stanom Zjednoczonym Ameryki udziela się prawa używania placówek i obszarów w Japonii. Użycie tych placówek i obszarów, jak również status sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki w Japonii uregulowane zostanie odrębnym porozumieniem, zastępującym Porozumienie Administracyjne zgodnie z Artykułem III Traktatu Bezpieczeństwa pomiędzy Japonią i Stanami Zjednoczonymi, podpisanego w Tokio 28 lutego 1952 r., z poprawkami, i zgodnie z innymi porozumieniami jakie mogą zostać zawarte.


ARTYKUŁ VII

Niniejszy Traktat nie obejmuje, ani też nie może być interpretowany, jako naruszający w jakikolwiek sposób prawa i obowiązki Stron wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych, jak również odpowiedzialności Narodów Zjednoczonych za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.


ARTYKUŁ VIII

Niniejszy Traktat zostanie ratyfikowany przez Japonię i Stany Zjednoczone Ameryki zgodnie z odpowiednimi procedurami konstytucyjnymi, i zacznie obowiązywać od daty wymiany dokumentów ratyfikacji w Tokio.


ARTYKUŁ IX

Po wejściu w życie niniejszego Traktatu przestanie obowiązywać Traktat Bezpieczeństwa pomiędzy Japonią i i Stanami Zjednoczonymi, podpisany w San Francisco 8 sierpnia 1951 r.


ARTYKUŁ X

Niniejszy traktat obowiązywać będzie tak długo, aż w opinii Rządów Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki wejdzie w życie takie porozumienie Narodów Zjednoczonych, które w satysfakcjonujący sposób zapewni utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w obszarze Japonii. Jednakże, po upływie dziesięciu lat od wejścia w życie niniejszego Traktatu, każda ze Stron może zawiadomić drugą Stronę o zamiarze wypowiedzenia Traktatu, w którym to przypadku Traktat przestanie obowiązywać po upływie jednego roku od przekazania takiego zawiadomienia.

Na dowód czego niżej podpisani pełnomocnicy podpisali niniejszy traktat.

Sporządzono w dwóch kopiach w Waszyngtonie w językach japońskim i angielskim, obu w równym stopniu autentycznych, 19 dnia stycznia 1960 r.

Za Japonię:

Nobusuke Kishi

Aiichiro Fujiyama

Mitsujiro Ishii

Tadashi Adachi

Koichiro Asakai

Za Stany Zjednoczone Ameryki:

Christian A. Herter

Douglas MacArthur 2nd

J. Graham Parsons


Przekład może być udostępniony na innej licencji niż tekst oryginalny.
Oryginał


PD-icon.svg
Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.
PrzekładUdziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję i/lub modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation oraz licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.
Można zastosować obie licencje lub jedną z nich. Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.