Traktat Pokojowy pomiędzy Japonią a Republiką Chińską z 28 kwietnia 1952

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Traktat Pokojowy pomiędzy Japonią a Republiką Chińską z 28 kwietnia 1952
Traktat Pokojowy pomiędzy Japonią a Republiką Chińską z 28 kwietnia 1952
Przekład: Wikiźródła (lista tłumaczy na stronie historii) (z języka angielskiego).

Japonia i Republika Chińska,

Mając na względzie obopólne pragnienie dobrosąsiedztwa przez wzgląd na historyczne i kulturowe więzi oraz bliskość geograficzną,

Zdając sobie sprawę z wagi bliskiej współpracy dla rozwoju wzajemnego dobrobytu i dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,

Dostrzegając potrzebę rozwiązania problemów powstałych w rezultacie stanu wojny pomiędzy nimi,

Zdecydowały się zawrzeć Traktat Pokojowy i odpowiednio wyznaczyły na swych Pełnomocników:

Rząd Japonii:

Pana Isao Kawadę;

Jego Ekscelencja Prezydent Republiki Chińskiej:

Pana Yeh Kuang Chao;

Którzy po złożeniu swych umocowań, uznanych za ważne i należyte co do formy, zgodzili się na następujące artykuły:


Artykuł I.

Stan wojny pomiędzy Japonią i Republiką Chińską zostaje zakończony z dniem wejścia w życie niniejszego Traktatu.


Artykuł II.

Zaświadcza się, że zgodnie z Artykułem 2 Traktatu Pokojowego z Japonią zawartego w mieście San Francisco w Stanach Zjednoczonych Ameryki 8 września 1951 (w dalszej części zwanego Traktatem z San Francisco), Japonia zrzekła się wszelkich praw, tytułu i roszczeń do Tajwanu (Formozy) i Penghu (Peskadorów), jak również Wysp Spratly i Wysp Paracelskich.


Artykuł III.

Rozdysponowanie mieniem Japonii i jej obywateli na Tajwanie (Formozie) i Penghu (Peskadorach) i ich roszczeń, w tym długów, wobec władz Republiki Chińskiej na Tajwanie (Formozie) i Penghu (Peskadorach) oraz ich mieszkańców, i rozdysponowanie w Japonii mieniem tych władz i mieszkańców oraz ich roszczeń, w tym długów, względem Japonii i jej obywateli, będzie przedmiotem specjalnego porozumienia pomiędzy Rządem Japonii i Rządem Republiki Chińskiej. Terminy obywatele i mieszkańcy, użyte w niniejszym Traktacie, oznaczają również osoby prawne.


Artykuł IV.

Zaświadcza się, że wszystkie traktaty, konwencje i porozumienia zawarte przed 9 grudnia 1941 pomiędzy Japonią a Chinami, są nieważne na skutek wojny.


Artykuł V.

Zaświadcza się, że zgodnie z przepisami Artykułu 10 Traktatu z San Francisco, Japonia zrzekła się wszelkich szczególnych praw i interesów w Chinach, w tym wszelkich korzyści i przywilejów wynikających z przepisów Protokołu końcowego sporządzonego w Pekinie 7 września 1901, i wszystkich aneksów, not i dokumentów stanowiących jego uzupełnienie, i zgodziła się na uchylenie względem Japonii wspomnianego protokołu, aneksów, not i dokumentów.


Artykuł VI.

(a) Japonia i Republika Chińska będą kierować się zasadami Artykułu 2 Karty Narodów Zjednoczonych we wzajemnych stosunkach.

(b) Japonia i Republika Chińska będą współpracować zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych i, w szczególności, będą rozwijać wspólny dobrobyt poprzez przyjazną współpracę na polu ekonomicznym.


Artykuł VII.

Japonia i Republika Chińska zawrą, tak szybko jak to możliwe, traktat lub porozumienie dla ułożenia ich handlowych, morskich i innych gospodarczych stosunków na stabilnej i przyjaznej podstawie.


Artykuł VIII.

Japonia i Republika Chińska zawrą, tak szybko jak to możliwe, porozumienie dotyczące cywilnego transportu lotniczego.


Artykuł IX.

Japonia i Republika Chińska zawrą, tak szybko jak to możliwe, porozumienie zapewniające regulację lub ograniczenie rybołówstwa oraz zabezpieczenie i rozwój rybołówstwa na pełnym morzu.


Artykuł X.

Na potrzeby niniejszego Traktatu, za obywateli Republiki Chińskiej uważa się wszystkich mieszkańców i byłych mieszkańców Tajwanu (Formozy) i Penghu (Peskadorów) oraz ich potomków będących chińskiej narodowości zgodnie z prawami i regulacjami które zostały lub będą wprowadzone przez Republikę Chińską na Tajwanie (Formozie) i Penghu (Peskadorach); za osoby prawne z Republiki Chińskiej uważa się wszystkie te, które zostały zarejestrowane pod prawem i regulacjami które zostały lub będą wprowadzone przez Republikę Chińską na Tajwanie (Formozie) i Penghu (Peskadorach).


Artykuł XI.

Jeżeli nie zostało inaczej postanowione w niniejszym Traktacie i w dokumentach go uzupełniających, wszelkie problemy powstałe pomiędzy Japonią i Republiką Chińską w rezultacie istnienia stanu wojny będą rozwiązane zgodnie z odpowiednimi przepisami Traktatu z San Francisco.


Artykuł XII

Wszelkie rozbieżności jakie mogą powstać w związku z interpretacją niniejszego Traktatu zostaną rozstrzygnięte poprzez negocjacje lub innymi pokojowymi środkami.


Artykuł XIII.

Niniejszy Traktat zostanie ratyfikowany, a dokumenty ratyfikacji zostaną wymienione w Tajpej tak szybko, jak to możliwe. Niniejszy Traktat wejdzie w życie z dniem wymiany tych dokumentów ratyfikacji.


Artykuł XIV.

Niniejszy Traktat zostanie sporządzony w języku japońskim, chińskim i angielskim. W razie różnicy w interpretacji, tekst w języku angielskim będzie miał pierwszeństwo.

Na dowód czego odpowiedni pełnomocnicy podpisali niniejszy traktat i wycisnęli na nim swe pieczęcie.

Sporządzono w dwóch egzemplarzach w Tajpej, dwudziestego ósmego dnia czwartego miesiąca dwudziestego siódmego japońskiego roku Shōwa odpowiadającego dwudziestemu ósmemu dniowi czwartego miesiąca czterdziestemu pierwszemu rokowi Republiki Chińskiej i dwudziestemu ósmemu dniowi kwietnia roku tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego drugiego.

Za Japonię:

Isao Kawada

Za Republikę Chińską:

Yeh Kung Chao


Przekład może być udostępniony na innej licencji niż tekst oryginalny.
Oryginał
Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej. Więcej informacji na stronie dyskusji.
Przekład

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję i/lub modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation oraz licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.
Można zastosować obie licencje lub jedną z nich. Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.