Traktat Podstawowych Stosunków pomiędzy Japonią i Republiką Korei z 22 czerwca 1965

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Traktat Podstawowych Stosunków pomiędzy Japonią i Republiką Korei z 22 czerwca 1965
Traktat Podstawowych Stosunków pomiędzy Japonią i Republiką Korei z 22 czerwca 1965
Przekład: Wikiźródła (lista tłumaczy na stronie historii) (z języka angielskiego).

Japonia i Republika Korei,

Biorąc pod uwagę historyczne tło stosunków pomiędzy ich obywatelami oraz wzajemne pragnienie dobrosąsiedztwa, jak również normalizacji stosunków na zasadzie wzajemnego poszanowania suwerenności;

Dostrzegając wagę bliskiej współpracy zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych dla rozwoju wzajemnego dobrobytu oraz wspólnych interesów, jak również utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa; i

Przywołując odpowiednie klauzule Traktatu Pokojowego z Japonią, zawartego w mieście San Francisco 8 września 1951 oraz Rezolucji 1995 (III) przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 12 grudnia 1948;

Zdecydowane na zawarcie niniejszego Traktatu Podstawowych Stosunków, niniejszym wyznaczyły na swych Pełnomocników:

Japonia:

Etsusaburo Shiina,

Minister Spraw Zagranicznych Japonii

Shinichi Takasugi

Republika Korei:

Tong Won Lee,

Minister Spraw Zagranicznych Republiki Korei

Dong Jo Kim,

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Korei

Którzy po złożeniu swych umocowań, uznanych za ważne i należyte co do formy, zgodzili się na następujące artykuły:

Artykuł I.

Pomiędzy Wysokimi Umawiającymi się Stronami zostaną nawiązane stosunki dyplomatyczne i konsularne. Wysokie Umawiające się Strony wymienią bez zwłoki wysłanników dyplomatycznych w randze Ambasadorów. Wysokie Umawiające się Strony ustanowią również konsulaty w miejscach uzgodnionych przez oba Rządy.

Artykuł II.

Potwierdza się, że wszystkie traktaty i porozumienia zawarte pomiędzy Cesarstwem Japonii i Cesarstwem Korei w lub po 22 sierpnia 1910 są już nieważne.

Artykuł III.

Potwierdza się, że Rząd Republiki Korei jest jedynym prawomocnym Rządem w Korei, zgodnie z Rezolucją 195 (III) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Artykuł IV.

(a) Wysokie Umawiające się Strony będą kierować się zasadami Karty Narodów Zjednoczonych we wzajemnych stosunkach.

(b) Wysokie Umawiające się Strony będą współpracować w zgodzie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych dla rozwoju wzajemnego dobrobytu i wspólnych interesów.

Artykuł V.

Wysokie Umawiające się Strony rozpoczną negocjacje w najbliższym praktycznym terminie dla zawarcia traktatów lub porozumień dla ułożenia swych handlowych, morskich i innych relacji ekonomicznych na stabilnych i przyjaznych zasadach.

Artykuł VI.

Wysokie umawiające się Strony rozpoczną negocjacje w najbliższym praktycznym terminie dla zawarcia porozumienia odnośnie cywilnego transportu lotniczego.

Artykuł VII.

Niniejszy Traktat zostanie ratyfikowany. Dokumenty ratyfikacji zostaną wymienione w Seulu tak szybko, jak to możliwe. Niniejszy Traktat wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacji.

Na dowód czego pełnomocnicy obu Stron podpisali niniejszy traktat i wycisnęli na nim swe pieczęcie.

Sporządzono w Tokio w dwóch egzemplarzach, dnia 22 czerwca tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego piątego roku, oba w języku japońskim, koreańskim i angielskim, jednakowo obowiązujących. W razie różnicy w interpretacji, tekst w języku angielskim będzie miał pierwszeństwo.

Za Japonię:

Etsusaburo Shiina

Shinichi Takasugi

Za Republikę Korei:

Tong Won Lee

Dong Jo Kim


Przekład może być udostępniony na innej licencji niż tekst oryginalny.
Oryginał
Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej. Więcej informacji na stronie dyskusji.
Przekład

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję i/lub modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation oraz licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.
Można zastosować obie licencje lub jedną z nich. Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.