Strona:Zielinski Historia Polski-rozdzial3.djvu/010

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.

1%. (Por. tab. 6.) Jednakże zarówno w Polsce, jak i w innych krajach statystyki narodowościowe były statystykami najbardziej „manipulowanymi” w interesie narodów panujących, a tym samym najmniej wiarygodnymi. Na przeszkodzie ustaleniu rzeczywistej siły liczebnej mniejszości narodowych w Polsce stawały też inne czynniki, zwłaszcza fakt, że poziom uświadomienia narodowego niektórych grup mniejszościowych był niski, co utrudniało im ich narodowe samookreślenie się. Dotyczyło to przede wszystkim części mniejszości białoruskiej (a w pewnym stopniu i ukraińskiej) zamieszkałej na Polesiu, która określała swą narodowość słowem „tutejszy”.

Tab. 6.
Statystyka narodowościowa Polski niepodległej

Ludność Polski w liczbach bezwzględnych (zaokrąglonych):
1921 27 177 000
1931 31 916 000
1938   (szac.) 34 500 000
  w tym % poszczególnych narodowości:
Narodowość 1921 1931
Polacy

Ukraińcy
Żydzi[1]
Białorusini
Niemcy
Inna i nie podana

69.2

14,0
7,8
3,9
3,8
1,3

68.9

13,9
8,6
3,1
2,3
3,2

Źródło: R. Olszewicz, Obraz Polski dzisiejszej. Fakty, cyfry, tablice. Warszawa 1928. s. 112; Mały rocznik statystyczny, Warszawa 1939. s. 23, 25; Żydzi w Polsce Odrodzonej, pod red. I. Schipera, A. Tarrakowera. A. Hafftki, t. II. Warszawa (b.d.), s. 186.

Oficjalne dane na temat mniejszości narodowych były kwestionowane przez większość historyków i statystyków polskich już przed wojną, a także po wojnie, szczególnie jeśli chodzi o mniejszość białoruską i ukraińską, Dotyczy to zarówno spisu z roku 1921, jak i 1931, w którego świetle proporcje między poszczególnymi narodowościami nie odbiegały zbytnio od wyników z 1921 r., z wyjątkiem mniejszości niemieckiej, która w znacznej części w latach dwudziestych powróciła do Niemiec.
W rzeczywistości odsetek mniejszości narodowych w Polsce był niewątpliwie wyższy, niż to wykazywały oficjalne statystyki, i sięgał zapewne 35-37% ogółu ludności. Osłabiało to w poważnym stopniu zwartość wewnętrzną państwa i rodziło nieustanne konflikty. Były one dlań tym niebezpieczniejsze, że tak mniejszości słowiańskie, jak i niemiecka zamieszkiwały przeważnie w sposób zwarty tereny przygraniczne. W szczególności bardzo niebezpieczne dla jedności, a nawet integralności państwa miały się okazać dążenia irredentystyczne

  1. Według statystyki wyznaniowej (wyzn. mojżeszowe):
    1921 - 10,4%, 1931 - 9.8%.