Strona:Zielinski Historia Polski-rozdzial3.djvu/008

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.


  Tab. 5.
  Szacunek podziału klasowo-warstwowego ludności Polski
  w latach 1921, 1931 i 1938 (w mln)

  Wyszczególnienie 1921 1931 1938
  Klasa robotnicza

   w tym:
   robotnicy przemysłowi
   robotnicy drobnego prze-
   mysłu i rzemiosła
   inni robotnicy i praco-
   wnicy fizyczni poza rol-
   nictwem
   robotnicy rolni
  Chłopi
   w tym:
   ludność wielkoralna
   ludność średniorolna
   ludność małorolna
  Inteligencja i pracownicy
  umysłowi
   w tym:
   inteligencja zawodowa
   niższe warstwy pracowni-
   ków umysłowych
  Burżuazja
   w tym:
   burżuazja przemysłowa
   inne grupy
  Drobnomieszczaństwo
  Obszarnicy
  Żywioły wykolejone i marginal-
  ne

  7,5

  1,1

  1,8


  1,7
  3,0
  14,7

  1,8
  5,5
  7,2

  1,4

  0,5

  0,9
  0,3

  0,2
  0,1
  3,4
  0,1

  0,4
  9,4

  1,5

  2,5


  2,4
  3,0
  16,7

  1,8
  6,3
  8,6

  1,8

  0,7

  1,1
  0,3

  0,2
  0,1
  3,0
  0,1

  0,4
  10,5

  1,9

  2,9


  2,6
  3,1
  17,4

  1,9
  6,4
  9,1

  1,9

  0,8

  1,2
  0,3

  0,2
  0,1
  4,1
  0,1

  0,4
  Razem 27,2 32,1 34,8


  Wyszczególnienie Liczby względne Wskaźnik
  udziału
  procentowego
  w 1938 r.
  (1921 — 100)
  1921 1931 1938
  Klasa robotnicza

  Chłopi
  Inteligencja i prac. umysłowi
  Burżuazja
  Drobnomieszczaństwo
  Obszarnicy
  Żywioły wykolejone i marginalne

  27,5

  53,2
  5,1
  1,1
  11,0
  0,3
  1,8

  29,3

  52,0
  5,6
  0,9
  10,6
  0,3
  1,3

  30,2

  50,0
  5,7
  0,9
  11,8
  0,3
  1,1

  109

   94
  112
   82
  107
  100
   61

  Razem 100,0 100,0 100,0   x
  Źródło: J. Żarnowski. Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. Warszawa 1973, s. 32.