Strona:Zielinski Historia Polski-rozdzial3.djvu/008

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.


Tab. 5.
Szacunek podziału klasowo-warstwowego ludności Polski
w latach 1921, 1931 i 1938 (w mln)

Wyszczególnienie 1921 1931 1938
Klasa robotnicza

 w tym:
 robotnicy przemysłowi
 robotnicy drobnego prze-
 mysłu i rzemiosła
 inni robotnicy i praco-
 wnicy fizyczni poza rol-
 nictwem
 robotnicy rolni
Chłopi
 w tym:
 ludność wielkoralna
 ludność średniorolna
 ludność małorolna
Inteligencja i pracownicy
umysłowi
 w tym:
 inteligencja zawodowa
 niższe warstwy pracowni-
 ków umysłowych
Burżuazja
 w tym:
 burżuazja przemysłowa
 inne grupy
Drobnomieszczaństwo
Obszarnicy
Żywioły wykolejone i marginal-
ne

7,5

1,1

1,8


1,7
3,0
14,7

1,8
5,5
7,2

1,4

0,5

0,9
0,3

0,2
0,1
3,4
0,1

0,4
9,4

1,5

2,5


2,4
3,0
16,7

1,8
6,3
8,6

1,8

0,7

1,1
0,3

0,2
0,1
3,0
0,1

0,4
10,5

1,9

2,9


2,6
3,1
17,4

1,9
6,4
9,1

1,9

0,8

1,2
0,3

0,2
0,1
4,1
0,1

0,4
Razem 27,2 32,1 34,8


Wyszczególnienie Liczby względne Wskaźnik
udziału
procentowego
w 1938 r.
(1921 — 100)
1921 1931 1938
Klasa robotnicza

Chłopi
Inteligencja i prac. umysłowi
Burżuazja
Drobnomieszczaństwo
Obszarnicy
Żywioły wykolejone i marginalne

27,5

53,2
5,1
1,1
11,0
0,3
1,8

29,3

52,0
5,6
0,9
10,6
0,3
1,3

30,2

50,0
5,7
0,9
11,8
0,3
1,1

109

 94
112
 82
107
100
 61

Razem 100,0 100,0 100,0   x
Źródło: J. Żarnowski. Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. Warszawa 1973, s. 32.