Strona:Volumina legum T. 7.djvu/348

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Sacratissimi Sepulchri Custodes, szpital Gnieźnieński szczegulnie dla sustentacyi ubogich studentow y żebrakow podeszłych ufundowany, contra mentem oryginalney erekcyi, swoich w nim zakonnikow konserwuią; a przez to wyznaczoney od pierwszego fundatora dla ubogiey młodzi szlacheckiey edukacyi, y dla żebrakow podeszłych ubliżaią żywności, dochody z onego sus applicando usibus; zaczym Nayprzewielebnieyszy Arcy-Biskup Gnieźnieński y jego Kapituła iako nadmienionego szpitala y dobr wszystkich do niego należących ex mente primaevi fundatoris dziedzicami postanowieni, y mieć baczność nad rządem oraz prowentami onego są obligowani, tak gdy przerzeczony szpital przeciwko woli swoiego fundatora wzwyż nadmienieni XX. Krzyżacy na klasztor odmienić usiłuią, y iuż kilkanaście osob zakonu swego do onego wprowadzili, zaczym ubusum hunc fundacyi znosiemy, y dla utrzymania rządow y funduszu wspomnionego szpitala Nayprzewielebnieyszemu w Bogu Xciu Prymasowi Arcy-Biskupowi Gnieźnieńskiemu y iego Kapitule, podług erekcyi y przywileiow szpitalowi nadanych, o nimże zaradzenie y administracyą iego oddaiemy, ze wszystkiemi dobrami y summami szpitalnemi. A podług przepisu erekcyi y funduszu w edukowaniu młodzi szlacheckiey, iako też w pożywieniu żebrakow ubogich zachowanie się zalecamy; że zaś erekcya mieć chce, żeby de gremio konwentu Miechowskiego Ordinis Sacratissimi Sepulchri zakonnik tanquam magister hospitalis był przełożonym edukuiących się w szpitalu studentow, y ubogich żebrakow y w tym zadość uczynienie erekcyi ostrzegamy.

Odnowienie y ucalenie prawa kollacyi tak naszey Krolewskiey, iako y szlacheckiey, względem wszystkich Archi-Mandryi R. G. U. y W. X. Litew. znayduiących się.

Archimandrye R. G. U. Ławowska w Prowincyi Koronney, a w Woiewodztwie Ruskim, Ziemi Przemyskiey będąca, podług konstytucyi anni 1641 prawu kollacyi Nayiaśnieyszych Monarchow Polskich podległa, a successu temporis przez zakon Bazyliański umorzona, y w proste klasztory obrocona, zaś w W. X. Lit. Wileńska, Ławryszowska, Pustyńska pod Mścisławem, Minika, Torokanie, y inne wszystkie mieysca, ktore od naszego prawa juris patronatus dependowały, maią ad gratiam nostram dostributivam należeć, sub poenis in violatores juris nostri sanctis na tych wszystkich, ktorzyby nominacyom od Nas wyszłym sprzeciwiać się, y possesyi nominowanym osobom bronić, y niedopuszczać odważyli się. Przeto administracyą dobr kościelnych R. G. U. wakuiących, z dawnego zwyczaiu juri Maiestatis przyłączoną, a od Nayiaśnieyszych Przodkow naszych Przewielebnym Metropolitom Ruskim zleconą, tymże Przewielebnym Metropolitom stwierdzamy, z obowiązkiem, ażeby kancellarye nasze o zaszłych wakansach od nich obwieszczone bywały, z zaleceniem osob, ze krwi szlacheckiey pochodzących, z cnot, y innych chwalebnych przymiotow zgodnych do otrzymania łaski naszey, y tak nominowanych, ieżeliby im co osobistego prawom duchownym, y oyczystym przeciwnego zarzucono nie było, na otrzymane od Nas wakanse inwestyowali, y w aktualną possesyą według zwyczaynego porządku wprowadzali, salvo jure agendi, po wykonaniu zaszłych nominacyi naszych, w Sądach naszych Assessorskich tym wszystkim, ktorzyby cokolwiek przeciwko temu prawu przywodzić chcieli.

Probostwo S. Ierzego w Warszawie, y drugie w Błoniu.

Probostwo zwane Swięto-Iurskie w Warszawie, y probostwo w Błoniu, iako w miastach naszych zostaiące, collationi nostrae Reiae, et juri patronatus poddaiemy.

Probostwo Piotrkowskie.

Że na teraźnieyszym Seymie wyznaczyliśmy Deputatom Trybunalskim, tak duchownym, iako y świeckim pensye; więc probostwo Piotrkowskie przez konstytucyą Seymu Convocationis 1764 favore funkcyonalistow z Kapituły Gnieźnieńskiey, teyże Kapitule inkorpowane, y inne beneficia eo fine innym Kapitułom nadane, ad jus patronatus Regium przywracamy.

Woiewoda Gnieźnieński.

Chcąc sprawiedliwą zasługuiącym uczynić nadgrodę, których wielość dla szczupłey Urzędow liczby, w szafunku być pomieszczona nie może; a niemniey żądaniu obywatelow Woiewodztw Wielkopolskich w dochodzeniu sprawiedliwości dogodzić; Woiewodztwo Gnieźnieńskie z Urzędami Ziemskiemi, począwszy od Podkomorzego, aż do Skarbnika, iako też Ziemstwo Gnieźnieńskie stanowiemy. Ssta iednak Gnieźnieński Powiatowym, jak dotąd był, zostawać ma; ktoremu to Woiewodzie nowemu, y Urzędnikom Gnieźnieńskim teraz kreowanym, y na potym być maiącym, iako też Ziemskim Sędziom, po odprawioney za uniwersałem Woiewody elekcyi, przywileie z Kancellaryi naszey wydawać rozkażemy; a mieysca dla Woiewody w Senacie po wszystkich Woiewodach, a zaś Urzędnikom na na Seymiku po Urzędnikach Woiewodztwa Kaliskiego, naznaczamy. A że na tenże koniec prędszey sprawiedliwości y Sąd Grodzki w Gnieźnie iest potrzebny, więc otwarcie iego y Sędziów postanowienie Ur. Generałowi Wielkopolskiemu zlecamy.

Ustanowienie Kasztelana Mazowieckiego.

Xięstwo Mazowieckie z dziesiąciu Ziem y wielu Powiatow złożone, że od imienia Woiewodztwa swego nie ma Kasztelana, więc na proźbę Posłow y obywatelow tegoż Xięstwa Mazowieckiego, za powszechną zgodą, dla sposobnieyszey in publicis consessibus czynności, Kasztelanią Mazowiecką ustanawiamy, na ktorą gdy przywiley na osobę Nam y Rzplitey zasłu-