Strona:PL Roger - Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku.djvu/169

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.
— 168 —


333.
z p. Bytomskiego.
 
\relative d' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key g \major
\time 3/8
\autoBeamOff
g8 b b | \stemDown a16 [(b)] c4 | a8 e' d \stemNeutral | g,16 [a] b4 | b4 b8 | b b d
\break
c16 [a] g4 
\bar "[|:" 
g16 a b8 b | b16 b b8 b | e d4 | g,16 a b8 b 
\break
b8 d4 | c16 \stemDown a \stemNeutral a8 [g]
\bar ":|]"
s
}
\addlyrics {
Kiej bę -- dzie sło -- ńce, po -- go -- da,
pójdź -- że, Ja -- siu, do me -- go ogro -- da!
Na -- wą -- chasz się ziół -- ka pa -- chną -- ce -- go,
i na -- bę -- dziesz li -- czka ru -- mia -- ne_-_go.
}

Kiej będzie słońce, pogoda,
Pójdźże, Jasiu, do mego ogroda!
Nawąchasz się ziółka pachnącego,
I nabędziesz liczka rumianego.

Cóż mi po téj rumieności?
Kiej nie mam do cię wolności. —
Upadnijże matce do nóg,
Będziesz miał wolność, dalibóg.

334.[1]
z p. Rybnickiego.
 
\relative c' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\autoBeamOff
\key c \major 
  \time 4/4 
  \tempo \markup { \italic \fontsize #-2 Anadate. } 
d4 \p e \< f8 [(g)] \! a4   | % 1
g8 \! \> f e \! [(f16 e)] d4 r   | % 2
a'8 ^\markup {\italic "mfr"} f f f f a c a   | % 3
  g e e e f g a a   | % 4
  d,4 \< \p e \! f8 [(g)] a4   | % 5
  g8 \> f \! e4 d r \bar "|." 
}
\addlyrics {
Su -- cha li -- pko roz -- wi -- jaj się, su -- cha li -- pko roz -- wi -- jaj się,
szwar -- na dzió -- cho na -- my -- ślaj się, szwar -- na dzió -- cho na -- my -- ślaj się!
}


Sucha lipko rozwijaj się,
Szwarne dziócho namyślaj się!

Jużem ja się namyśliła,
Ciebie, synku, opuściła.

Nie opuszczajże mię jeszcze,
Aż se znajdę sercu miejsce.

Jużem ja se miejsce znalazł,
Dziękuję ci ostatni raz.


335.
z p. Rybnickiego i Lublinieckiego
 
\relative a {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key d \major
\time 3/4
\autoBeamOff
d4 d e | fis fis8 [(e)] d4 | a' a \stemUp b \stemNeutral | a2 e8 [(g)] |fis4 r4 r | g4 g b
\break
g e8 [(dis)] e4 | fis4 fis a | d, fis8 [(e)] d4 | e g e | d2 cis4 | d4 r4 r

\bar "|."
}
\addlyrics {
Świéć -- że mi, mie -- sią -- czku, na ro -- gu ko -- ścio -- ła;
po -- wiedz mi, ko -- chan -- ko, po -- wiedz mi, ko -- chan -- ko, 
je -- źli bę -- dziesz mo -- ją?
}
\midi {
\tempo 4 = 140 
}
 1. Porównać pieśni 462 i 463.