Przejdź do zawartości

Strona:PL Roger - Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku.djvu/139

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.
— 138 —


Poleciał z nim nad morze,
Puszczał wianek do morza:
Spomnij sobie, coś mi mówił
W téj nowéj komorze.

Gdyby mi to Pan Bóg dał
I panienka Marya,
Iżebym cię mógł zapomnieć,
Ty moja miła!

Zapomnieć cię nie mogę,
Choćbyś miała, kochanko,
Ty moja dziewczynko,
Kulawą nogę.

Choćbyś miała i obie,
Już do inszéj myśli nie mam,
Jeno do ciebie,
Miła dziewczynko!
264.
z p. Lublinieckiego.
 
\relative d' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key c \major
\time 6/8 
\autoBeamOff
g8 c c e d8. [(c16)] | c8 [(b)] b r4 r8 | g b d f [(b,)] b | d [(c)] c r4 r8
\break
c e e16 [(g)] g4 [(e8)] | f a16 [(f)] d8 r4 r8 |g,8 b d f4 b,8 |e c r8 r4 r8
\bar "|." 
s 
}
\addlyrics {
Sie -- dzi pta -- szek w_le -- szczy -- nie
i śpie -- wa o dziew -- czy -- nie,
trze -- pio -- ce się i pro -- si,_—
a ja śpie -- wam o Zo -- si.
}
\midi {
\tempo 4 = 100 
}

Siedzi ptaszek w leszczynie
I śpiewa o dziewczynie,
Trzepioce się i prosi, —
A ja śpiewam o Zosi.

Zosia, moje kochanie,
Zosia, moje żądanie,
Jak ja do ciebie chodzował,
Niczego mi nie chybia.

W ten czas, gdy cię całuję,
Słodkość w mém sercu czuję.
Za cię moje życie dam,
Tak serdecznie cię kocham.
265.
z p. Rybnickiego.
 
\relative f' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key c \major
\time 2/4
\autoBeamOff
c8 e g g | g [(a)] f [(d)] | e4 c | g'2 | d8 [(e)] f d | c4 b | c r4
\break
c8 e g g | g [(a)] f d | e4 c | g'2 | d8 e f d | c4 b 
\break
c4 r4 | g'8 d d d | d4 e | f r4 | c8 c c' c | \stemUp b4 \stemNeutral a8 [(g)] |g4 r4
\break
c,8 e g g16 [(a)] | f4 f | e4 c | g'4 r4 | d8. e16 f8 d | c4 b | c r4
\bar "|." 
s 
}
\addlyrics {
Tru -- dno to -- bie te -- raz po -- słu -- chać
to mo -- je wzdy -- cha -- nie,
któ -- re ja do cie -- bie _ od -- sy -- łam
za two -- je mi -- ło -- wa -- nie;
boś ty ten je -- dy -- ny był,
coś mi tak słod -- ko mó -- wił,
by -- ła -- bym dla cie -- bie u -- ma -- rła,
coś mi się tak u -- lu -- bił.
}
\midi {
\tempo 4 = 120 
}