Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 03.djvu/204

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.

wspominamy, * Z uprzejmością i wdzięcznością mile śpiewamy, * Hej czystej Panience! * Chwała wszędzie niechaj będzie, * Z Jej Dziecięcia, Niemowlęcia, * Dana w kolędzie.


PIEŚŃ  191.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \autoBeamOff \relative e' { \repeat volta 2 { \bar "[|:" e8 e a4 a | gis8 a b4 b | cis8 d e4 d | cis8 b a2 \bar ":|][|:" } \repeat volta 2 { cis8 b a4 a | d8 cis b4 b | cis8 b a4 a | d8 cis b4 b | cis8 d e4 d | cis8 b a2 \bar ":|]" } } }
  \addlyrics { \small W_żło -- bie le -- ży, któż po -- bie -- ży, Ko -- lę -- do -- wać ma -- łe -- mu Pa -- stu -- szko -- wie przy -- by -- waj -- cie, Je -- mu wdzię -- cznie przy -- gry -- waj -- cie, Ja -- ko Pa -- nu na -- sze -- mu. }
  \addlyrics { \small Je -- zu -- so -- wi Chry -- stu -- so -- wi, Dziś do nas ze -- sła -- ne -- mu? } }

W żłobie leży, któż pobieży, Kolędować małemu * Jezusowi Chrystusowi, Dziś do nas zesłanemu? * Pastuszkowie przybywajcie, * Jemy wdzięcznie przygrywajcie, * Jako Panu naszemu.