Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 03.djvu/122

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


PIEŚŃ  118.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \autoBeamOff \relative c'' { \repeat volta 2 { \bar "[|:" c4 a \stemUp bes \stemNeutral | c8([d16 e]) f4 d | c bes a | a2 g4 \bar ":|][|:" } \repeat volta 2 { bes g8 bes a bes | c4 a8 c bes a \bar ":|]" } c4 a bes | c8([d16 e]) f4 d | c8([bes]) a4 g | f2 f4 \bar "|." } }
  \addlyrics { \small Pan z_Nie -- ba i z_ło -- na, Oj -- ca przy -- cho -- dzi, Ła -- ski przy -- no -- si, kto o nie pro -- si, O Pa -- nie nasz świę -- ty, cud nie -- po -- ję -- ty. }
  \addlyrics { \small Oto się z_Ma -- ryi dziś Je -- zus ro -- dzi. Od -- pusz -- cza grze -- chy, da -- je po -- cie -- chy, } }

Pan z Nieba i z łona, Ojca przychodzi, * Oto się z Maryi dziś Jezus rodzi. * Łaski przynosi, kto o nie prosi, * Odpuszcza grzechy, daje pociechy, * O Panie nasz święty, cud niepojęty.

Przystąpmy do Tego z swemi prośbami, * Którego oczęta spłynęły łzami; * Niech łaska Boże, Twoja wspomoże; * Zlituj się Panie, oddal