Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 03.djvu/013

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


PIEŚŃ  12.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 4/4 \autoBeamOff \relative f' { g2 g | a a | b a | g1 | d'2 d | e e | d cis | d1 \repeat volta 2 { \bar "[|:" d2 d | e1 | d2 d | c c | b b | a1 | d2 d | c c | b b | a1\fermata | d2 c | b c | b2.(a4) | <g g>1 \bar ":|]" } } }
  \addlyrics { \small A -- nioł pa -- ste -- rzom mó -- wił: Chry -- stus się wam na -- ro -- dził, W_Be -- tle -- em, nie bar -- dzo po -- dłem mie -- ście, Na -- ro -- dził się w_u -- bó -- stwie, Pan wsze -- go stwo -- rze -- nia. } }

Anioł pasterzom mówił: * Chrystus się wam narodził, * W Betleem, nie bardzo podłem mieście, * Narodził się w ubóstwie, Pan wszego stworzenia.