Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 01.djvu/192

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


KOLĘDA  138.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key c \major \time 4/4 \autoBeamOff \relative c'' { c4 c c b8 a | b4 a g2 | c4 c c b8 a | b4 a g2 | g4 a g f | e f g2 | g4 a g f | e f g2 | e8 f g g g a g f | e f g g g a g f | b c d4 b8 c d4 | e d e2 | b8 c d4 b8 c d4 | e d c2 \bar "|." } }
  \addlyrics { \small Po -- wiedz -- cie pa -- ste -- rze mi -- li, Gdzie -- ście pod ten czas cho -- dzi -- li? Do Be -- tle -- em sła -- wne -- go, wi -- tać na -- ro -- dzo -- ne -- go, Z_Pan -- ny czy -- stej Me -- sy -- a -- sza, skąd po -- cie -- cha ro -- śnie na -- sza, I bie -- dnych pa -- stusz -- ków na zie -- mi, Gdy Bo -- ga na o -- ko wi -- dzi -- my. } }

Powiedzcie pasterze mili, Gdzieście pod ten czas chodzili? * Do Betleem sławnego, witać narodzonego, * Z Panny czystej Mesyasza, skąd pociecha rośnie nasza, * I biednych pastuszków na ziemi, Gdy Boga na oko widzimy.