Strona:Konwencja o określeniu napaści, podpisana w Londynie dnia 3 lipca 1933 r.pdf/2

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.
a Rządami Afganistanu, Estonii, Łotwy, Persji, Rumunii, Turcji i Związku Socjalistycznych Republik Rad, konwencja o określeniu napaści wraz z dołączonym do niej załącznikiem do artykułu III powyższej konwencji i protokółem podpisania, o następującem brzmieniu dosłownem:
KONWENCJA
określeniu napaści.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Republiki Estońskiej, Prezydent Republiki Łotewskiej, Jego Królewska Mość Król Rumunii, Prezydent Republiki Tureckiej, Centralny Komitet Wykonawczy Związku Socjalistycznych Republik Rad, Jego Cesarska Mość Szach Persji i Jego Królewska Mość Król Afganistanu,

Pragnąc wzmocnić pokój, istniejący między ich krajami,

Zważywszy, że Pakt Briand - Kellogg, który oni podpisali, zakazuje wszelkiej napaści;

Uznając za konieczne, w interesie ogólnego bezpieczeństwa, określić o ile można najdokładniej napaść, żeby zapobiec wszelkiemu pretekstowi do jej usprawiedliwienia;

Stwierdzając, że wszystkie państwa mają w równym stopniu prawo do niepodległości, do bezpieczeństwa, do obrony swego terytorjum i do swobodnego rozwoju swych instytucyi;

Ożywieni pragnieniem zapewnienia, w interesie pokoju powszechnego, wszystkim ludom nietykalności terytorjum ich krajów;

Uznając za pożyteczne, w interesie pokoju powszechnego, wprowadzenie w życie w stosunkach między ich krajami dokładnych przepisów określających napaść, zanim te przepisy nie staną się powszechnemi;

Postanowili w tym celu zawrzeć niniejszą konwencję i upoważnili należycie do tego:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:

P. Edwarda RACZYŃSKIEGO; Stałego Delegata przy Lidze Narodów, Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego;

Prezydent Republiki Estońskiej:

P. dr. Oskar KALLAS, Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego w Londynie;

Prezydent Republiki Łotewskiej:

P. Waldemaras SALNAIS, Ministra Spraw Zagranicznych;

Jego Królewska Mość Król Rumunii:

P. Nicolas TITULESCO, Ministra Spraw Zagranicznych;

Prezydent Republiki Tureckiej:

Tevfik RÜSTÜ bey, Ministra Spraw Zagranicznych;

à Londres le trois juillet mil neuf cent trente trois entre les Gouvernements de la Pologne, de l'Afghanistan, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Perse, de la Roumanie, de la Turquie, et de I Union des Républiques Sovietistcs Socialistes, Convention, Annexe et Protocole de Signature dont la teneur suit:
CONVENTION
de définition de l'agression.

Le Président de la République de Pologne, le Président de la République d'Estonie, le Président de la République de Lettonie, Sa Majesté le Roi de Roumanie, le Président de la République de Turquie, le Comité Central Exécutif de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, Sa Majesté Impériale le Shah de Perse et Sa Majesté le Roi d'Afghanistan.

Désireux de renforcer la paix existante entre leurs pays;

Considérant que le Pacte Briand-Kellogg, dont ils sont signataires, interdit toute agression;

Estimant nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité générale, de définir de manière aussi précise que possible l'agression afin ce prévenir tout prétexte pour sa justification;

Constatant que tous les Etats ont également droit à l'indépendance, à la sécurité, à la defense de leurs territoires, et au libre développement de leurs institutions;

Animés du désir, dans l'intérêt de la paix générale, d'assurer à tous les peuples l'inviolabilité du territoire de leur pays;

Jugeant utile, dans l'intérêt de la paix générale, de mettre en vigueur entre leurs pays des régies précises définissant l'agréssion, en attendant que ces dernières deviennent universelles,

Ont décidé, dans ces buts, de conclure la présente Convention et ont dûment autorisé à cet effet:

Le Président de la République de Pologne:

M. Edouard RACZYŃSKI, Délégué permanent auprès de la Société des Nations, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

Le Président de la République d'Estonie:

M. le Dr. Oskar KALLAS, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Londres;

Le Président de la République de Lettonie:

M. Waldemaras SALNAIS, Ministre des Affaires Étrangères;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Nicolas TITULESCO, Ministre des Affaires Etrangères;

Le Président de la République de Turquie:

Tevfik RÜSTÜ bey, Ministre des Affaires Etrangères;