Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0894

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.


  PIEŚŃ XIV.
  O P. Jezusie ukoronowanym,
  Łaskami słynącym w Wielkiej Woli.


  
\relative c' {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 2/4
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemDown a4 \stemUp d,8 e16 [f16] | g4 d4 | f8 a8 g4 | f8 e8 d4 } \break
  \repeat volta 2 {
    f8 f8 f4 | g8 g8 g4 | f8 a8 g4 | f8 e8 d4 } \break
  \stemDown a'4 \stemUp d,8. e16 | f4 (e8) d8 | \stemDown a'4. \stemUp cis,8 | d4 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Pa -- nie! któ -- re -- mu za swo -- bo -- dę świa -- ta,
  Wy -- słu -- chaj, wy -- słu -- chaj pie -- nie te -- go lu -- du,
  U -- fno -- ści pe -- łen i wia -- ry.
}}
\addlyrics { \small {
  Nie -- wi -- nną gło -- wę cierń o -- stry o -- pla -- ta:
  Co twe -- go, co twe -- go pra -- gnie do -- znać cu -- du,
}}


  Panie! któremu za swobodę świata,
  Niewinną głowę cierń ostry oplata:
  Wysłuchaj, wysłuchaj pienie tego ludu,
  Co twego, co twego pragnie doznać cudu,
  Ufności pełen i wiary.

  Oto przed tobą w pośród tej świątyni,
  Nizko padając, swe błagania czyni,
  Ze łzami 2. i wewnętrzną skruchą,
  A z pełną 2. twej łaski otuchą,
  Niesie ci swoje ofiary.

  Nie dosyć było, iżeś ten świat stworzył,
  Żeś się dla niego i sam upokorzył,
  Nie dosyć 2. że człekiem zostałeś,
  Że tyle 2. za niego cierpiałeś,
  I że umarłeś za niego.

  Pamiętasz jeszcze o swojem stworzeniu,
  Dając mu wsparcie w jego utrapieniu: