Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0892

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.


  Z twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,
  A zagorzałe zboża, deszcz ożywia snadnie:
  Z twojej woli rozliczne kwiaty wiosna rodzi,
  Z twojej woli w kłosianym wieńcu lato chodzi.

  Jesień wino i owoc rozmaity dawa,
  Potem do gotowego gnuśna zima stawa:
  Z twoich rąk wszelkie zwierze wygląda żywności,
  Ty każdego nasycasz z swej szczodrobliwości.

  Bądź na wieki pochwalon nieśmiertelny Panie,
  Twoja łaska, twa dobroć nigdy nie ustanie:
  Chowaj nas póki raczysz na tej nizkiej ziemi,
  Tylko niech będziem zawsze pod skrzydłami twemi.


  PIEŚŃ XIII.
  O Przemienieniu Pańskiem.


  
\relative c' {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemUp g4 \stemDown c4 c4 | b8 [c8] d2 | c8 d8 e4 e4 | d4 c2 } \break
  e4 e4 e4 | d8 [c8] d2 | c8 d8 e4 e4 | d4 c2 | \break
  \stemUp g4 \stemDown c4 c4 | b8 [c8] d2 | f8 d8 b4 d4 | d4 c2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Naj -- słod -- szy Je -- zu! gdy do Prze -- mie -- nie -- nia
  I ta -- je -- mni -- cę świę -- tą ro -- zmy -- śla -- my,
  Spraw to ła -- ska -- wie o co cię bła -- ga -- my.
}}
\addlyrics { \small {
  Two -- je -- go wzno -- sim głę -- bo -- kie west -- chnie -- nia,
}}


  Najsłodszy Jezu! gdy do Przemienienia
  Twojego wznosim głębokie westchnienia,
  I tajemnicę świętą rozmyślamy,
  Spraw to łaskawie o co cię błagamy.

  Przemień nasz umysł i serce skażone,
  Niech odtąd będzie z tobą połączone,
  A niechaj wzgardzi tem co cię obraża,
  I co twe prawa najświętsze znieważa.