Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0876

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.

  Kogo zasmuci bieda czy trwoga,
  Niechaj się uda z serca do Boga:
  Skoro Bóg wejrzy, wnet zniknie rana,
  Pójdźmy do Pana, pójdźmy do Pana.

  Boże ty jesteś nasz Ojciec wieczny,
  Racz że wysłuchać nasz głos serdeczny:
  Wejrzyj na kłopot, któż nas wspomoże,
  Tylko ty Boże, tylko ty Boże.


  PIEŚŃ II.
  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.


  
\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/4

  \autoBeamOff

  \stemUp c8 f f f | e f g f | f a a a | \break
  g a \stemDown bes \stemUp g \bar "." \stemDown c8. bes16 a8 a | bes8. \stemUp a16 a8 g | \break
  \stemDown a bes c \stemUp f, | a g g f \bar "|." s8 s s s \break
}
\addlyrics { \small {
Sko -- ro tyl -- ko wsta -- ję z_ra -- na,
Na -- tych -- miast wo -- łam do Pa -- na:
Nie -- chaj bę -- dzie po -- chwa -- lo -- ny,
Je -- zus Chry -- stus Bóg wcie -- lo -- ny.
} }

  Skoro tylko wstaję z rana,
  Natychmiast wołam do Pana:
  Niechaj będzie pochwalony,
  Jezus Chrystus Bóg wcielony.
   
  Kiedy suknie biorę na się,
  Głos od serca dobywa się:
  Niechaj będzie i t. d.

  Kiedy wchodzę do kościoła,
  Serce od radości woła:
  Niechaj będzie i t. d.