Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0569

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.PIEŚŃ VII.
O zgadzaniu się z wolą Boską.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemUp f8 f8 f8 a8 a8 g8 g4 | g8 g8 g8 \stemDown bes8 bes8 a4 r8
  } \break
  c8 c8 c8 d8 c8 bes8 bes4 | bes8 bes8 c8 \stemUp g8 \stemDown bes8 a4 r8 | \break
  \stemUp f8 f8 f8 a8 a8 g8 g4 | \stemDown bes8 \stemUp g8 e8 g8 g4 f4 \bar "|."
}  
\addlyrics { \small {
  O bez -- den -- na mi -- ło -- ści, Je -- zu mój ko -- cha -- ny!
  Wi -- sząc za grze -- chy na -- sze na tym krzy -- żu sro -- gim,
  U -- bła -- ga -- łeś nam Oj -- ca, o -- ku -- pem swym dro -- gim.
}}
\addlyrics { \small {
  Pod -- ją -- łeś śmierć ze -- lży -- wą i o -- kru -- tne ra -- ny,
}}


O bezdenna miłości, Jezu mój kochany!
Podjąłeś śmierć zelżywą i okrutne rany,
Wisząc za grzechy nasze na tym krzyżu srogim,
Ubłagałeś nam Ojca, okupem swym drogim.

Stałeś mu się posłusznym do śmierci krzyżowej,
W nadgrodę nieposłusznej woli Adamowej:
Nie mam ci czem odwdzięczyć tak wielkiej miłości,
Darujęć wolę moją teraz i w wieczności.

Chcę tobie być we wszystkim posłuszne stworzenie,
Odrzucam moje własne chcenie i niechcenie:
Wola twoja najświętsza niech we mnie panuje,
W miłych, w przeciwnych rzeczach zawsze kontentuje.

Chcesz ażebym chorował, albo też był zdrowy,
Ja z miłości ku tobie na wszystko gotowy:
Chcesz wrzodami obsypać jak Joba drugiego,
Proszę cię o cierpliwość jaka była jego.

Dopuścisz wnętrzny ucisk, na serce oschłości,
Utrapienia, pokusy, zewsząd przeciwności;
A w tem nie dasz pociechy, ni z ziemi ni z nieba,
Wyznam: żem nie jest godzien Ojcowskiego chleba.