Słownik „Dux-Liliput“ angielsko-polski/całość

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
>>> Dane tekstu >>>
Autor Stanisław Goldman
Tytuł Słownik „Dux-Liliput“ angielsko-polski
Wydawca Księgarnia Lingwistyczna Stanisława Goldmana
Data wydania 1923
Drukarz Spamer — Lipsk
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
Słownik
„Dux-Liliput“
angielsko-polski
ułożył
Stanisław Goldman
1. — 12. tysiąc
1923
 
Nakładem księgarni
lingwistycznej
Stanisława Goldmana w
Krakowie ul. Szewska 17
Znaczenie skróceń i znaków.


¯ = długie brzmienie samogłoski.
ö = „ö“ w słowie „können“.
pl. = liczba mnoga.
u͡a u͡e u͡i itd. wymawia się jedną emisją głosu.
ñ = „n“ o brzmieniu nosowem.
- = łącznik oznacza, że odnośne słowa należy czytać łącznie.
′ = akcent.


„th” wymawia się w następujący sposób: należy język umieścić między zębami, następnie przyłożyć lekko jego koniec do górnych zębów i przy tym układzie ust wymawiać „s“ (nie: e-s); dźwięk ten oznaczać będziemy: th; niekiedy „th“ wymawia się inaczej; mianowicie przy takim samym układzie ust, jaki określono wyżej, należy wymawiać „z“.

W zgłoskach „si“ wzgl. „zi“ litery „s“ wzgl. „c“ nie wymawiają się miękko jak „ś“ wzgl. „ź“, lecz jak „s“ wzgl. „z“.

A.

a (e) rodzajnik nieoznaczony: a book książka.

abandon (ebe′ndn) porzucić; opuścić.

abase (ebēj′s) upokorzyć; poniżyć.

abash (ebe′sz) zawstydzić; upokorzyć.

abate (ebēj′t ) znieść; zniżyć; słabnąć.

abbacy (e′besy) opactwo.

abbey (e′by) opactwo.

abbot (e′böt ) opat.

abbreviate (ebrī′wjejt ) skrócić.

abbreviation (ebrīwjēj′szn) skrócenie.

abdicate (e′bdykējt ) zrzec się; abdykować.

abdication (ebdykēj′szn) abdykacja.

abdomen (ebdo͡u′men) podbrzusze; brzuch.

abberation (eberēj′szn) zboczenie.

abetter (ebetör ) podżegacz.

abhor (abho′r ) brzydzić się.

abhorrence (ebho′rens) wstręt.

abide (ebaj′d ) zostać; pozostawać; mieszkać.

ability (eby′lity) zręczność; zdolność.

abject (e′b-dżekt ) podły.

abjure (eb-dżū′r) zrzec się.

ablative (e′bletyw) przypadek szósty (narzędnik).

able (ēj′bl ) zdatny; zdolny; to be able módz; być w stanie.

abnegate (e'b-negējt ) zaprzeczyć.

abnormal (ebnör′mel ) nieprawidłowy.

aboard (ebōr′d ) na pokład(zie).

abode (ebō′d ) pobyt; mieszkanie.

abominable (ebo′mynebl ) wstrętny; obrzydliwy.

abort (ebōr′t ) poronić.

abortion (ebōr′szn) poronienie.

abound (eba͡u′nd ) obfitować.

about (eba͡u′t ) około; co do ; o; blisko.

above (eba′w) (po)nad; wyżej ; wyżej wymieniony; above all przedewszystkiem.

abridge (ebry′dż) skrócić; ograniczyć.

abroad (ebrō′d ) zagranicą; to go abroad udać się zagranicę.

abrogation (ebrogrēj′szn) zniesienie.

abrupt (ebra′pt ) urwisty.

abscess (e′bses) wrzód.

absence (e′bsens) nieobecność; brak.

absent (e′bsent ) nieobecny.

absinthe (e′bsynth) absynt.

absolute (e′bsoljūt ) bezwzględny; absolutny.

absolution (ebsolju′szn) rozgrzeszenie.

absolve (ebzo′lw) rozgrzeszyć; uwolnić.

abstain (ebstēj′n) powstrzymać się.

abstemious (ebstī′mjös) wstrzemięźliwy.

abstinence (e′bstynens) wstrzemięźliwość.

abstinent (e′bstynent ) wstrzemięźliwy.

abstract (e′bstrekt ) abstrakcyjny; oderwany.

abstract (e′bstrekt ) wyciąg; streszczenie.

abstraction (ebstre′kszn) abstrakcja; roztargnienie.

absurd (ebsör′d ) niedorzeczny.

absurdity (ebsör′dyty) niedorzeczność.

abundance (ebö′n-dens) obfitość; dostatek.

abundant (ebö′ndent ) obfity; zbyteczny.

abuse (ebjū′z) nadużywać; znieważyć.

abyss (eby′s) otchłań.

acacia (ekēj′szja) akacja.

academic (ekede′myk) akademicki; akademik.

academician (ekedemy′szn) akademik.

academy (eke′dymy) akademja.

accelerate (ekse′lerējt ) przyspieszyć.

accent (e′ksent ) akcent; wymowa.

accentuate (ekse′ntju-ējt ) akcentować.

accept (ekse′pt ) przyjmować; akceptować.

acceptable (ekse′ptebł ) możliwy do przyjęcia.

acceptance (ekse′ptens) akcept; przyjęcie.

acceptation (ekseptej′szn) znaczenie; przyjęcie.

accepter (ekse′ptör ) akceptant: przyjmujący.

access (ekse′s) dostęp; wzrost; napad.

accessible (ekse′sybł ) dostępny; przystępny.

accession (ekse′szn) wzrost; przystąpienie.

accident (ekse′dent ) przypadek; wypadek; by accident przypadkowo.

accidental (eksede′ntel )

acclaim (eklēj′m) oklaskiwać; poklask.

acclamation (eklemēj′szn) poklask; aklamacja.

acclimatize (eklaj′metajz) aklimatyzować.

accommodate (eko′mödēt ) przystosować.

accompaniment (eka′mpenyment ) akompaniament.

accompany (eka′mpeny) akompanjować; towarzyszyć.

accomplice (eka′m-plis) współwinowajca.

accomplish (eka′mplisz) dokonać; spełnić.

accord (ekor′d ) akord; harmonja; zgoda; zgodzić się; udzielić.

accordance (ekor′dens) zgodność; in accordance with stosownie do; zgodnie z.

according (ekor′diñg) to stosownie do; zgodnie z.

accoucheur (akuször′ ) akuszer.

account (eka͡u′nt ) rachunek; sprawozdanie ; on account of z powodu; na rachunek; on no account w żadnym wypadku; Account Current rachunek bieżący.

accredit (ekre′dyt ) uwierzytelnić; zaufać.

accumulate (ekjū′mjulējt ) nagromadzić.

accumulator (ekju′mjulējr) akumulator.

accuracy (e′kjuresy) dokładność; ścisłość.

accurate (e′kjuret ) dokładny; punktualny.

accursed (ekör′st ) przeklęty.

accusation (ekjū′zetyw) czwarty przypadek.

accuse (ekjū′z) oskarżać.

accuser (ekjū′zör ) skarżący; powód.

accustom (eka′stöm) przyzwyczaić; accustomed (. . stömd ) przyzwyczajony; zwykły.

ace (ējs) as; tuz.

acetylene (e′setylin) acetylen.

ache (ējk) ból; boleć.

acid (e′syd ) kwaśny; ostry; kwas.

acidity (esy′dyty) kwas.

acknowledge (ekno′ledż) uznać; potwierdzić.

acknowledgement (ekno′ledżment ) uznanie; potwierdzenie; podziękowanie.

acorn (ēj′körn) żołądź.

acoustics akustyka

acquaint (eku͡ej′nt ) zaznajomić; zawiadomić.

acquaintance (eku͡ej′ntens) znajomość; znajomy.

acquire (eku͡a′jr ) pozyskać; uzyskać; nabyć.

acquisition (eku͡yzy′szn) nabycie; zdobycz.

acquit (eku͡y′t ) uwolnić; kwitować.

acquittance (eku͡y′tens) kwit; uwolnienie.

acre (ēj′kör ) akr; morga.

acrobat (e′krobet ) akrobata.

across (ekro′s) na krzyż; na poprzek.

act (ekt ) akt; czyn; działać; czynić.

action (ekszn) akcja; czynność; działanie; skarga; proces; ruch.

active (e′ktyw) czynny; zajęty; ruchliwy.

activity (ekty′wyty) czynność; skrzętność; działalność.

actor (e′ktör ) aktor.

actress (e′ktres) aktorka.

actual (e′ktju͡el ) aktualny; obecny; rzeczywisty.

acute (ekjū′t ) ostry, bystry.

adaptation (edeptēj′szn) przystosowanie.

add (ed ) dodawać.

adder (e′dör ) żmija.

addition (edy′szn) dodawanie; dodatek.

additional (edy′szönel ) dalszy; dodatkowy.

address (edre′s) adres; przemowa; podanie; zręczność; adresować; zwracać się (do kogo).

adherence (edhīrens) przywiązanie.

adherent (edhīrent ) stronnik.

adjective (e′dżektyw) przymiotnik.

adjoin (edżoj′n) dołączyć.

adjourn (edżör′n) odroczyć, odłożyć.

adjournment (edżör′nment ) odroczenie.

adjudge (ed-dża′dż) uznać; przyznać; zasądzić.

adjunct (e′dżañkt ) dodatek; adjunkt.

adjuration (edżurēj′szn) zaprzysiężenie; usilna prośba; rota przysięgi.

adjure (edżūr ) zaklinać; zaprzysiądz.

adjust (edża′st ) uporządkować; przystosować.

adjutant (e′dżutent ) adjutant.

administer (edmy′nystör ) zarządzać.

administration (edmynystrēj′szn) administracja; zarząd.

administrator (edmynystrēj′tör ) administrator.

admirable (e′dmyrebł ) godny podziwu; wspaniały.

admiral (e′dmyrel ) admirał.

admiralty (e′dmyrelty) admiralicja.

admiration (edmyrēj′szn) podziw(ienie).

admire (edmaj′r ) podziwiać.

admissible (edmy′sybł ) dopuszczalny; dozwolony.

admission (edmy′szn) dopuszczenie; przyjęcie; przyzwolenie; wstęp.

admit (edmy′t ) dopuścić; przyzwolić.

admittance (edmy′tens) przyjęcie; wstęp; no admittance! wstęp wzbroniony!

adopt (edo′pt ) przybrać.

adoption (edo′pszn) adoptacja; przyjęcie.

adoration (edorēj′szn) uwielbienie.

adore (edōr ) wielbić; uwielbiać.

adorer (edō′rör ) wielbiciel.

adorn (edör′n) upiększać; przyozdobić.

adornment (edör′nment ) upiększenie; ozdoba.

Adriatic (ējdry͡e′tyk) Adrjatyk.

adroit (edroj′t ) zręczny.

adulate (e′djulējt ) pochlebiać.

adulator (e′djulējr ) pochlebca.

adult (eda′lt ) dorosły.

adulterer (eda′l-terör ) cudzołóżca.

advance (edwa′ns) iść naprzód; awansować; postęp; awans; zaliczka; in advance z góry.

advantage (edwa′ntydż) korzyść; przewaga; zaleta; to take advantage skorzystać.

advantageous (edwentēj′dżös) korzystny.

Advent (e′dwent ) adwent.

adventure (edwe′nczör ) przygoda; hazard.

adverb (e′dwȫrb) przysłówek.

adverbial (edwȫr′bjel ) przysłówkowy.

adversary (e′dwȫrsery) przeciwnik.

advertise (e′dwörtajz) zawiadomić; ogłosić.

advertisement (edwȫr′tajzment ) obwieszczenie; ogłoszenie; inserat.

advice (edwaj′s) rada; zawiadomienie; awiz.

advisable (edwaj′zebł ) godny polecenia.

advise (edwaj′z) radzić; zawiadomić.

advocate (. . ket) adwokat; obrońca.

aerial (ējy′riel ) powietrzny.

aeronaut (ēj′eronōt ) aeronauta.

aeroplane (ēj′eroplēj′n) aeroplan.

æsthetic (esthe′tyk) estetyczny.

afar (efār ) off daleko.

affair (efer ) interes; sprawa.

affect (efe′kt ) działać; udawać; kochać.

affection (efe′kszn) wzruszenie; miłość.

affectionate (efe′kszenet ) serdeczny; kochający.

affirm (eför′m) potwierdzić; twierdzić.

affirmation (eförj′szn) (po)twierdzenie.

affirmative (eför′metyw) twierdzący.

afflict (efli′kt ) zmartwić.

afflux (e′flaks) dopływ.

afford (efōr′d ) udzielić; wystarczyć; I can't afford it nie jestem w stanie.

affront (efra′nt ) znieważyć; zniewaga.

afoot (efu′t ) pieszo.

afraid (efrēj′d ) niespokojny; I am afraid obawiam się.

Africa (e′fryka) Afryka.

African Afrykanin; afrykański.

after (a′ftör ) po; za; według; potem; after all wkońcu; after having read przeczytawszy.

afternoon (aftönū′n) popołudnie.

afterwards (a′ftöu͡ördz) potem.

again (ege′n) ponownie.

against (ege′nst ) na; przeciw; około.

age (ēj) wiek; stulecie; pokolenie; middle ages wieki średnie.

aged (ējdżd ) stary.

agency (ēj′dżensy) działanie; pośrednictwo; agencja.

agent (ēj′dżent ) agent.

aggrandize (e′grendajz) powiększyć.

aggravate (e′grewējt ) pogorszyć; utrudnić.

aggressive (egre′syw) agresywny; zaczepny.

agile (e′dżyl ) zręczny.

agility (edży′lity) zręczność; zwinność.

agio (e′dżjō) ażjo.

agitate (e′dżytējt ) poruszać; agitować.

agitation (edżytēj′szn) agitacja; wzburzenie.

agitator (e′dżytējr ) agitator.

ago (ego͡u ) przed(tem); five years ago pięć lat temu.

agonize (e′gonajz) konać.

agony (e′gony) agonja; konanie.

agrarian (egrē′ry͡en) ziemiański; ziemianin.

agree (egrī′ ) zgadzać się; odpowiadać.

agreeable (egrī′ebł ) przyjemny; zgodny.

agreement (egrī′ment ) zgoda; układ; umowa.

agriculture (e′grika′lczör ) rolnictwo.

aid (ējd ) pomagać; pomoc.

ail (ējl ) dolegać; cierpieć.

ailment (ēj′lment ) cierpienie; ból.

aim (ējm) zmierzać; celować; zamiar; cel.

air (ēr ) powietrze; mina; wygląd; arja; in the open air pod gołem niebem.

alabaster (e′lebastör ) alabaster.

alarm (elār′m) alarm; trwoga; niepokój; alarmować; niepokoić.

alarm-clock (elār′m-klok) budzik

album (e′lbōm) album; pamiętnik.

albumen (elbjū′men) białko.

alcohol (e′lkohol ) alkohol.

alcove (e′lko͡uw) alkowa.

alder (ołl-dör ) olsza.

alderman (o′łldör-men) radca (miejski)

ale (ējl ) piwo.

alert (elȫr′t ) czujny; żwawy.

Alfred (e′lfred ) Alfred.

algebra (e′ldżebra) algebra.

algebraic (eldżebrē′ik) algebraiczny.

alibi (e′libaj) alibi.

Alice (e′lis) Alicja.

alien (ēj′ljen) obcy; zagraniczny.

alienation (ējljenēj′szn) sprzedaż; przeniesienie; alienation of mind obłąkanie.

alight (elaj′t ) wysiąść.

alike (elaj′k) podobny; taki jak.

aliment (e′liment ) pożywienie; potrawa; utrzymanie.

alive (elaj′w) żywy; żyjący; żwawy; baczny; my father is still alive mój ojciec żyje jeszcze.

alkali (e′lkeli) alkali.

all (ōll ) cały; wszystkie; zupełnie; wszystko; not at all wcale nie; it is all the same to wszystko jedno; once for all raz na zawsze; all right (oll rajt ) dobrze!

allay (elej ) uspokoić.

allege (ele′dż) przytoczyć; twierdzić.

alleviate (elī′wjējt ) ulżyć.

alley (e′ly) aleja; uliczka.

alliance (elaj′ens) przymierze; związek.

allocution (elokjū′szn) przemowa.

allot (elo′t ) wyznaczyć.

allotment (elo′tment ) wydzielenie; udział.

allow (ela͡u′ ) udzielić; pozwolić.

allowance (ela͡u′ens) udzielenie; pozwolenie; rabat; bonifikacja.

alloy (eloj′ ) stop.

All-Saints (ołl-sēj′nts) Wszystkich Świętych.

All-Souls’ Day (ołl-so͡u′lz-dej) Dzień zaduszny.

allusion (eljū′żn) aluzja; napomknienie.

ally (elaj′ ) połączyć (się); sprzymierzeniec.

almanac (o′łl-menek) almanach; kalendarz.

almighty (ołl-maj′ty) wszechmocny.

almond (ā′mönd ) migdał.

almost (ōłl-mo͡ust ) prawie; niemal.

alms (āmz) jałmużna.

almshouse (ā′mzha͡us) przytułek.

alone (elo͡u′n) sam; sam jeden; samotny; jedyny; jedynie; tylko.

along (elo′ñg ) wzdłuż.

aloud (ela͡u′d ) na głos.

alphabet (e′łjebet ) alfabet.

alphabetical (ełjebe′tykel ) alfabetyczny.

Alps (elps) Alpy.

already (ołlre′dy) już.

Alsace (elsa′s) Alzacja.

also (ō′łl-so͡u ) także; też.

altar (ōłl-tör ) ołtarz.

alter (ōłl-tör ) zmienić się.

alteration (ōłlterēj′szn) zmiana; odmiana.

although (ołl-dho͡u ) aczkolwiek.

altitude (el′tytjūd ) wysokość.

altogether (ōłltöge′dhör ) razem.

alum (e′löm) ałun.

aluminium (eljumi′njöm) aluminium.

always (ō′łl-u͡ējz) zawsze.

am; I am (aj em) jestem.

a. m. (ej-e′m) = ante meridiem przed południem

amass (ema′s) nagromadzić.

amateur (emetȫr ) amator; miłośnik.

ambassador (embe′sedör ) ambasador.

amber (e′mbör ) bursztyn.

ambition (emby′szn) ambicja.

ambitious (emby′szös) ambitny.

ambulance (e′mbjulens) ambulans.

ameliorate (emī′ljorējt ) ulepszyć.

amelioration (emīljorēj′szn) ameljoracja; ulepszenie; zwyżka.

amen (ā′men) amen.

America (eme′ryka) Ameryka.

American (eme′ryken) Amerykanin; amerykański.

amethyst (e′methyst ) ametyst.

amiability (ējmjebi′lity) grzeczność.

amiable (ēj′mjebł ) grzeczny; uprzejmy.

amicable (e′mykebł ) przyjacielski.

amid(st) emy′d(st) wśród.

amity (e′myty) przyjaźń.

ammonia (emo͡u′nja) amonjak.

ammunition (emjuny′szn) amunicja.

amnesty (e′mnesty) amnestja.

among(st) (ema′ñg(st ) pomiędzy.

amorous (e′morōs) zakochany.

amortization (emōrtyzēj′szn) amortyzacja

amortize (emōr′tyz) amortyzować; umorzyć.

amount (ema͡u′nt ) wynosić; kwota.

amphibium (emfi′bjöm) płaz; zwierzę ziemnowodne.

amphitheatre (emfi-thī′etör ) amfiteatr.

ample (empł ) obszerny; suty.

amputate (e′mpjutējt ) amputować; odjąć.

amputation (empjutēj′szn) amputacja.

amuse (emjū′z) zabawić.

amusement (emjū′zment ) zabawa; rozrywka.

amusing (emjū′ zyñg ) zabawny.

an (en) rodzajnik nieoznaczony (tylko przed wyrazami, zaczynającymi się od samogłoski).

anæmia (enī′mja) anemja; niedokrewność.

analogical (enelo′dżykł ) analogiczny.

analyse (e′nelajz) analizować; rozbierać.

analysis (ene′lysys) analiza; rozbiór.

anarchist (e′nerkist ) anarchista.

anarchy (e′nerky) anarchja; bezrząd.

anatomical (eneto′mykł ) anatomiczny.

anatomy (ene′tomy) anatomja.

ancester (e′nsestör ) przodek.

anchor (e′ñkōr ) kotwica; zarzucić kotwicę.

anchovy (enczo͡u′wy) sardela (ryba).

ancient (ē′nsznt ) stary; starożytny; dawny.

and (end ) i; a.

Andrew (e′ndrū) Andrzej.

anecdote (e′nekdo͡ut ) anekdota.

anew (enjū′ ) na nowo; ponownie.

angel (ēj′ndżł ) anioł.

angelic (endże′lik) anielski

anger (e′ñgör ) złość; (roz)gniewać.

angle (e′ngl ) kąt; haczyk u wędki; łowić ryby.

Anglican (e′ñgliken) Anglikanin; anglikański.

Anglicism (e′ñglisyzm) anglicyzm.

angling ('e′ñgliñg ) łowienie ryb.

Anglo-Saxon (eñglo-se′ksn) Anglosas.

angry (e′ñgry) zły.

anguish (e′ñgu͡ysz) bojaźń.

aniline (e′nilin) anilina.

animal (e′nimeł ) zwierzę; zwierzęcy.

animate (e′nimējt ) ożywić.

animated (e′nimējtyd ) ożywiony.

ankle (eñkł ) kostka u nogi.

Ann (en) Anna.

annals (e′nelz) roczniki.

annex (ene′ks) dołączyć; przyłączyć; anektować; załącznik.

anniversary (enywör′sery) rocznica; doroczny.

annotation (enotēj′szn) notatka; uwaga.

announce (ena͡u′ns) oznajmić; zameldować.

announcement (ena͡u′nsment ) oznajmienie.

annoy (enoj′ ) niepokoić.

annual (e′njuel ) (do)roczny.

annuity (enjū′yty) renta roczna.

annul (ena′l ) anulować.

annunciation (enansy͡ēj′szn) zwiastowanie.

anoint (enoj′nt ) namaścić.

anomalous (eno′melös) nieprawidłowy.

anonym (e′nonym) anonim.

anonymous (eno′nymös) anonimowy; bezimienny.

another (ena′dhör ) inny; drugi; another time innym razem.

answer (a′nsör ) odpowiadać; odpowiedź.

ant (ent ) mrówka.

antechamber (e′nty-czēj′mbör ) przedpokój.

anterior (entī′rjör ) poprzedni; poprzedzający.

Anthony (e′ntony) Antoni.

anthracite (e′nthresajt ) antracyt.

anti … (e′nty) przeciw …

antichrist (e′ntykrajst ) antychryst.

anticipation (entycypēj′szn) uprzedzanie; in anticipation z góry.

antidote (e′ntydo͡ut ) antydot; odtrutka.

antimony (e′ntymony) antymon.

antipathy (enty′pethy) antypatja.

antiquarian (entyku͡ē′rjen) antykwarski; antykwarjusz.

antique (entī′k) starożytny; staroświecki; antyk.

antiquity (enty′ku͡yty) starożytność.

antiseptic (entyse′ptyk) przeciwgnilny.

Antonia (ento͡u′nja) Antonina.

Antony (e′ntony) Antoni.

Antwerp (e′nt-u͡örp) Antwerpja.

anvil (e′nwil ) kowadło.

anxiety (eñzajyty) obawa; niepokój.

anxious (e′ñkszös) niespokojny; pełen trwogi; I am anxious to know chciałbym wiedzieć.

any (e′ny) jakikolwiek; coś; not any żaden.

anybody (e′nybody) ktoś.

anyone (e′nyu͡an) ktoś.

anything (e′nythyñg ) coś.

anywhere (e′nyhu͡ēr ) gdziekolwiek.

aorta (ē-ōr′ta) tętnica główna.

apart (epār′t ) oddzielnie.

apartment (epār′tment ) pokój; mieszkanie.

apathy (e′pethy) apatja; obojętność.

ape (ējp) małpa.

Apennines (e′penajnz) Apeniny.

aperient (epī′ry͡ent ) środek przeczyszczający.

aperitive (epe′rytyw) = aperient.

apex (ēj′peks) szczyt.

aphorism (e′foryzm) aforyzm.

apiary (ēj′pyery) pasieka.

Apollo (epo′lo͡u) Apollo.

apologize (epo′lodżajz) usprawiedliwiać (się); przepraszać.

apoplexy (e′popleksy) apopleksja; udar.

apostle (epo′sł ) apostoł.

apostolic(al) (eposto′lik(ł ) apostolski.

apostrophe (epo′strofy)

apothecary (epo′thekery)

apparatus (eperēj′tōs) aparat; przyrząd.

apparent (epē′rent ) oczywisty; widoczny.

apparition (epery′szn) widmo; zjawisko.

appeal (epī′l ) apelować; odwołać się; apelacja; odezwa.

appear (epīr ) zjawić się; wydawać się; występować; stawić się.

appearance (epī′rens) zjawienie się; postać; widok; pozór.

appease (epī′z) uspokoić.

append (epe′nd ) dołączyć.

appendix (epe′ndyks) załącznik; dodatek.

appetite (e′petajt ) apetyt.

applaud (eplō′d ) oklaskiwać.

applause (eplō′z) poklaski; oklaski.

apple (epł ) jabłko; apple-tree jabłoń.

appliance (eplaj′ens) zastosowanie; przybory.

applicant (e′plikent ) ubiegający się.

application (eplikēj′szn) zastosowanie; użycie; prośba; podanie; pilność; oferta.

apply (eplaj′ ) zastosować; używać; zgłosić się.

appoint (epoj′nt ) ustalić; oznaczyć; mianować.

appointment (epoj′ntment ) oznaczenie; spotkanie; posada.

appraise (eprē′z) ocenić.

appreciate (eprī′szyēt ) cenić; poważać.

appreciation (eprīszyēj′szn) ocena; poważanie.

apprentice (epre′ntys) uczeń; terminator.

approach (epro͡u′cz) zbliżyć (się); zbliżenie się.

approbation (eprobej′szn) aprobata; uznanie.

appropriate (epro͡u′pry͡ējt ) stosowny; zastosować.

approve (eprū′w) uznać; pochwalić.

approximate (epro′ksymējt ) zbliżyć (się); przybliżony; bliski.

approximative (epro′ksymētyw) przybliżony; w przybliżeniu.

apricot (ēj′prykot ) morela.

April (ēj′pryl ) kwiecień.

apron (ēj′pron) fartuch.

apt (ept ) zdatny; zdolny.

aptitude (e′ptytjūd ) zdatność; zdolność.

aqueduct (e′ku͡edakt ) wodociąg.

Arab (e′reb) Arab.

Arabia (erēj′bja) Arabja.

Arabian (erēj′bjen) arabski; Arab.

Arabic (e′rebik) arabski.

arbiter (ar′bytör ) arbiter; sędzia polubowny.

arbo(u)r (ār′bör ) altana.

arc (ārk) łuk.

arcade (ārj′d ) arkada.

arch (ārcz) łuk; sklepienie; arcy; nad …

archangel (ār′k-ējndżł ) archanioł.

archbishop (ār′cz-byszop) arcybiskup.

archduke (ār′cz-djūk) arcyksiążę.

archiepiscopal (ārki-epi′skopł ) arcybiskupi.

architect (ār′kitekt ) budowniczy; architekt.

architecture (ār′kitekczör )

archives (ār′kajwz) archiwum.

arc-lamp (ār′k-lemp) lampa łukowa.

arctic (ār′ktyk) podbiegunowy; północny.

ardent (ār′dent ) gorący; namiętny.

ardo(u)r (ār′dör ) żar; zapał.

are; we are (u͡ī ār ) jesteśmy; there are (dher ār ) są; znajdują się.

arena (erī′na) arena.

Argentina (ārdżentaj′na) Argentyna.

argil (ār′dżyl ) glina.

aria (ā′ry͡a) arja.

aridity (ery′dyty) suchość.

arise (eraj′z) wznieść się; powstać; wyniknąć.

aristocracy (erysto′kresy) arystokracja.

aristocrat (e′rystokret ) arystokrata.

aristocratic(al) (erystokre′tyk(ł ) arystokratyczny.

arithmetic (ery′th-metyk) arytmetyka.

arithmetical (eryth-me′tykł ) arytmetyczny.

ark (ārk) arka.

arm (ārm) ramię; ręka; gałąź; broń; uzbroić.

arm-chair (ār′m-czēr ) fotel.

armed (ārmd ) uzbrojony.

armistice (ār′mistys) zawieszenie broni.

armoury (ār′mory) arsenał.

army (ār′my) armja.

aroma (ero͡u′ma) aromat.

arose inf. arise.

around (era͡u′nd ) naokoło; wokoło.

arrack (ere′k) arak.

arrange (erēj′ndż) urządzić; uporządkować; ustalić; załatwić.

arrangement (erēj′ndżment ) urządzenie; ustalenie; załatwienie.

arrest (ere′st ) areszt(owanie); aresztować.

arrival (eraj′wl ) przybycie.

arrive (eraj′w) przybyć; osięgnąć.

arrogance (e′rogens) arogancja.

arrow (e′ro͡u ) strzała.

arsenal (ār′snel ) arsenał.

arsenic (ār′snik) arszenik.

art (ārt ) sztuka; zręczność; podstęp; Master of Arts (M. A.) tytuł uniwersytecki.

artery (ār′tery) arterja.

Arthur (ār′thör ) Artur.

artichoke (ar′tyczo͡uk) karczoch.

article (ār′tykł ) rodzajnik; punkt; artykuł.

artificial (ārtyfy′szl ) sztuczny.

artillery (ārty′lery) artylerja.

artisan (ār′tyzn) rzemieślnik.

artist (ār′tyst ) artysta.

artistic(al) (ārty′styk(ł ) artystyczny.

as (ez) jak; podczas; ponieważ; o ile; as much as tyle co; as long as tak długi jak; as well as również; as well także; as far as o ile; aż do; such as taki jak; jakoto; as soon as skoro; as soon as possible jak najprędzej.

asbestus (ezbe′stös) azbest.

ascend (ese′nd ) wznieść się; wychodzić.

ascension (ese′nszn) wzniesienie się; Ascension-Day Wniebowstąpienie.

ascertain (esörj′n) ustalić; stwierdzić.

ash (esz) jesion; popiół.

ashame (eszēj′m) zawstydzić.

ashes (e′szez) popiół; popioły.

ash-tray (e′sz-trej) popielniczka.

Ash-Wednesday (esz-u͡e′nz-dy) Popielec.

Asia (ēj′szy͡a) Azja.

Asiatic (ējszy͡a′tyk) azjatycki.

aside (esaj′d ) na bok.

ask (ask) pytać (się); żądać; prosić; to ask for żądać; pytać.

asleep (eslī′p) śpiąc; to fall asleep zasnąć.

asp (asp) żmija.

asparagus (espe′regös) szparag.

aspect (e′spekt ) widok; wygląd; położenie.

asphalt (e′sfelt ) asfalt.

aspiration (espyrēj′szn) przydech; dążenie.

ass (as) osioł.

assail (esēj′l ) napadać.

assassin (ese′syn) zabójca; morderca.

assassinate (ese′synejt ) zamordować.

assault (esō′łt ) napad; atak; napadać.

assay (esēj ) próba; szkic; próbować.

assembly (ese′mbly) zebranie.

assent (ese′nt ) przystać.

assert (esēr′t ) twierdzić.

assertion (esēr′szn) twierdzenie.

assertive (esēr′tyw) twierdzący.

assessor (ese′sör ) asesor.

assiduity (esydjū′yty) wytrwałość; pilność.

assiduous (esy′dju͡ös) wytrwały; pilny.

assign (esaj′n) wskazać.

assignation (esygnēj′szn) wyznaczenie; przeniesienie; odstąpienie.

assignment (esaj′n-ment ) przekaz; cesja.

assimilate (esy′mylējt ) asymilować.

assimilation (esymylēj′szn) asymilacja.

assist (esy′st ) asystować; pomagać.

assistance (esy′stens) pomoc; poparcie.

assistant (esy′stent ) asystent; pomocnik.

assizes (esaj′zys) sąd przysięgłych.

associate (eso͡u′szy͡ejt ) połączyć (się); obcować; połączony; towarzysz.

association (eso͡usy͡ej′szn) połączenie; stowarzyszenie; spółka.

assort (esor′t ) sortować.

assortment (esor′tment ) wybór; sortyment.

assume (esjū′m) przyjąć; przypisywać sobie.

assumption (esa′mszn) przyjęcie. Wniebowzięcie.

assurance (eszū′rens) ubezpieczenie; zapewnienie; pewność.

assure (eszūr ) ubezpieczyć; zapewnić.

aster (e′stör ) aster.

asterisk (e′sterysk) gwiazdka.

asthma (e′sma) astma.

astonish (esto′nysz) zadziwiać; to be astonished być zdziwionym.

astonishment (esto′nyszment ) zdziwienie.

astronomer (esto′nomör ) astronom.

astronomy (esto′nomy) astronomja.

asylum (esaj′löm) przytułek.

at (et ) na; po; z; przy; za; w; przed; o; ku; at once zaraz; natychmiast; at first najpierw; at least conajmniej; at last wkońcu; not at all wcale nie.

ate (ējt ) inf. eat; I ate jadłem.

Athens (e′thenz) Ateny.

athlete (e′thlīt ) atleta.

athletic (ethle′tyk) atletyczny.

Atlantic (etle′ntyk) Atlantyk; atlantycki.

atlas (e′tles) atlas.

atmosphere (e′tmosfīr ) atmosfera.

attach (ete′cz) związać.

attachment (ete′czment ) przywiązanie.

attack (ete′k) napadać; napad; atak.

attain (etēj′n) osiągnąć.

attempt (ete′mt ) próbować; usiłowanie; zamach; próba.

attend (ete′nd ) towarzyszyć; usługiwać; pielęgnować; doglądać.

attendance (ete′ndens)

attention (ete′nszn) uwaga.

attentive (ete′ntyw) uważny.

attest (ete′st ) poświadczyć.

attestation (etestēj′szn) poświadczenie.

attitude (e′tytjūd ) postawa; stanowisko.

attorney (etȫr′ny) obrońca; adwokat.

attract (etre′kt ) przyciągać.

attraction (etre′kszn) atrakcja; przyciąganie.

attractive (etre′ktyw) przyciągający.

attribute (etry′bjūt ) przypisywać (co komu); atrybut; własność.

auction (ō′kszn) licytacja.

audacious (ōdēj′szös) śmiały; hardy.

audacity (ōde′syty) śmiałość; zuchwałość.

audience (ō′dy͡ens) audjencja; słuchacze.

auger (ö′gör ) świder.

augment (ögme′nt ) powiększyć; podwyższyć.

augmentation (ögmentēj′szn) powiększenie; podwyższenie; wzrost.

August (ō′göst ) sierpień.

aunt (ānt ) ciocia.

aurora (ōrō′ra) zorza poranna.

auscultate (ō′sköltējt ) wysłuchywać; badać.

auspices (ō′spysez) opieka.

Australia (ōstrēj′lja) Australja.

Austria (ō′stry͡a) Austrja.

Austrian austrjacki; Austrjak.

authentic (ōthe′n-tyk) autentyczny.

author (ō′thör) autor.

authoress (ō′thöres) autorka.

authority (ōtho′ryty) władza; powaga.

authorization (ōthoryzēj′szn) upoważnienie.

authorize (ō′thorajz) upoważnić.

autocracy (ōto′kresy) autokracja.

autocrat (ō′tokret ) autokrata.

autograph (ō′tograf ) autograf.

automatic (ōtome′tyk) automatyczny.

automaton (ōto′meton) automat.

automobile (ōtomobī′l ) automobil; samochód.

autonomy (oto′nomy) autonomja; samorząd.

autumn (ō′töm) jesień.

auxillary (ōgzy′ljery) posiłkowy.

avail (ewēj′l ) (s)korzystać; korzyść; I shall avail myself of … skorzystam z …

avarice (e′werys) chciwość; skąpstwo.

avaricious (ewery′szös) skąpy; chciwy.

avenue (e′wenjū) aleja.

average (e′wredż) przeciętna; hawarja; on an average przeciętnie.

aversion (ewör′szn) wstręt.

avert (ewȫr′t ) odwieść.

aviator (ēj′wy͡etör ) lotnik.

avidity (ewy′dyty) żądza.

avoid (ewoj′d ) unikać.

avoirdupois (ewör-döpoj′z) waga handlowa angielska.

await (eu͡ēj′t ) oczekiwać.

awake (eu͡ēj′k) żwawy; przebudzić się; awaken (eu͡ēj′kn) przebudzić się; obudzić.

award (eu͡ōr′d ) wyrok; premja; udzielić; zasądzić.

aware (eu͡ēr ) świadom; to be aware of wiedzieć.

away (eu͡ēj ) nieobecny; he goes away odchodzi.

awe (ō) poważanie; obawa.

awful (ō′fuł ) straszny; olbrzymi.

awl (ōłl ) szydło.

ax, axe (eks) topór; siekiera.

axiom (e′ksyöm) aksjomat; pewnik.

axis (e′ksys) oś (ziemi).

axle (eksł ) oś (koła).

azote (e′zo͡ut ) azot.

azure (e′dżör ) lazur; lazurowy; błękitny.


B.

Babel (j ) Babel.

baby (j′by) dziecię.

bachelor (be′czlör ) kawaler; bakałarz; Bachelor of Arts stopień naukowy.

back (bek) tył; grzbiet; plecy; tylny; napowrót; to come back wrócić.

bacon (jkn) słonina.

bacterium (bektī′ryöm, pl. bacteria) bakterja.

bad (bed ) zły; niezdrowy; źle.

badly (be′d-ly) źle; pilnie.

bag (beg) worek; torba; torebka.

bagatelle (begete′l ) drobnostka.

baggage (be′gedż) bagaż.

bail (jl ) rączka; rękojmia; ręczyć.

bake (jk) piec; wypalać.

baker (j′kör ) piekarz.

bakery (j′köry) piekarnia.

balance (be′lens) waga; równowaga; bilans; saldo; wyrównanie; ważyć; wyrównać.

balcony (be′lkony) balkon.

bald (bołld ) łysy; goły.

baldachim (be′ldekin) baldachim.

bale (jl ) bela; pakować.

Balkan (balkā′n) Bałkan.

ball (bōłl ) bal; piłka; kula; bela.

ballad (be′led ) balada.

balast (be′lest ) balast.

ballet (balē′ ) balet.

balloon (belū′n) balon.

balm (bām) balsam.

balsam (bo′łlsem) balsam.

balsamic (belse′myk) balsamiczny.

Baltic (bołl-tyk) Bałtyk; bałtycki.

balustrade (be′löstrējd ) balustrada; poręcz.

bamboo (bembū′ ) bambus.

ban (ben) wygnanie; zakaz; klątwa; zesłać; przekląć; zabronić.

banana (banā′na) banan.

band (bend ) przewiązka; szpagat; wstążka; pas; węzeł; banda; kapela; wiązać; zebrać się.

bandage (be′ndedż) bandaż; opatrywać.

banderol (be′nd-rołl ) banderola.

bandit (be′ndyt ) bandyta.

band-master (be′nd-mastör ) kapelmistrz.

banish (be′nysz) zesłać; wygnać.

banishment (be′nyszment ) zesłanie; wygnanie.

bank (beñk) grobla; brzeg; bank; ław(k)a.

banker (be′ñkör ) bankier.

bank-note (be′ñk-no͡ut ) banknot.

bankrupt (be′ñk-rapt ) bankrut; bankrutować.

banner (be′nör ) sztandar.

banns (benz) zapowiedzi.

banquet (be′ñku͡et ) bankiet.

baptism (be′p-tyzm) chrzest.

baptize (be′p-tajz) chrzcić.

bar (r ) sztaba; zasuwa; szynk; barjera; sąd; adwokatura; przeszkoda; zamknąć.

barb (rb) broda.

barbarian (rbē′ry͡en) barbarzyński; barbarzyńca.

barbarous (r′berös) barbarzyński.

barber (r′bör ) golarz.

bare (bēr) nagi; goły; pusty; pozbawiony.

barefooted (r′futed ) bosy.

bargain (r′gen) handel; kupno; zysk; ułożyć się; targować się.

bark (rk) kora; barka; szczekać.

bar-keeper (r′kīpör ) szynkarz; kelner.

barley (r′ly) jęczmień.

barm (rm) drożdże.

barman (rmen) kelner.

barn (rn) stodoła.

barometer (bero′metör ) barometr.

baron (be′rön) baron.

baroness (be′rönes) baronowa.

baronet (be′rönet ) baronet.

barrack (be′rek) baraki; koszary.

barrel (be′rel ) beczka; lufa.

barricade (barykēj′d ) barykada.

barrister (be′rystör ) obrońca; adwokat.

barrow (be′ro͡u ) nosze; bary.

barytone (be′ryto͡un) baryton.

base (js) niski; podły; fałszywy; podstawa.

basement (j′sment ) fundament.

basin (jsn) basen; miednica.

basis (j′sys) podstawa.

basket (ba′skyt ) kosz.

bass (bas) mata.

bass (bēs) bas.

bastard (be′störd ) bękart.

bastion (be′styon) bastjon.

bat (bet ) nietoperz; kij; uderzyć.

bath (bāth) kąpiel; wanna.

bathe (jdh) kąpać się.

bath-room (bāth-rūm) pokój kąpielowy.

batiste (beti′st ) batyst.

battalion (bete′ljön) bataljon.

battery (be′töry) baterja.

battle (betl ) bitwa; walka.

Bavaria (bewē′rja) Bawarja.

Bavarian (bewē′ry͡en) bawarski; Bawarczyk.

bay (bēj) zatoka; gniady.

bayonet (bē′jonet ) bagnet.

bazaar (bazā′r ) bazar.

be (bi) być; istnieć; to be working pracować; be! bądź!

beak (bīk) dziób.

beam (bīm) belka.

bean (bīn) fasola; bób.

bear (r ) niedźwiedź.

beard (bird ) broda.

bearer (bē′rör ) oddawca.

bearing (bē′riñg) zachowanie (się); położenie.

beast (bīst ) zwierzę.

beat (bīt ) bić; pobić; młócić; trzepać.

beat (bīt ) uderzenie; bicie.

beautiful (bjū′tyfuł ) piękny.

beauty (bjū′ty) piękność.

beaver (bī′wör ) bóbr.

became (bykēj′m) inf.: become.

because (bykō′z) bo; dla; tego że; ponieważ.

become (byka′m) zostać; stać się.

bed (bed ) łóżko; łożysko; koryto (rzeki); grządka; ścielić; to go to bed iść spać; beds! nocleg!

bedding (be′dyñg ) pościel.

bedroom (be′d-rūm) sypialnia.

bee () pszczoła.

beech (bīcz) buk.

beef (bīf ) wołowina.

beefsteak (bī′f-stējk) bifsztyk.

bee-hive (bī′hajw) ul.

been (bīn) inf.: be; I have been byłem.

beer (bīr) piwo.

beet (bīt ) burak.

beetle (bītl ) chrząszcz.

beet-root (bī′t-rūt ) burak.

befall (byfo′łl ) wydarzyć się.

before (byför ) przed; zanim; przedtem.

beg (beg) prosić; żebrać; I beg your pardon (aj beg jūrrdn) przepraszam!

began (byge′n) inf. begin.

beggar (be′gör ) żebrak.

begin (begy′n) zaczynać (się).

beginner (begy′nör ) początkujący.

beginning (begy′niñg) początek.

begun (byga′n) inf.: begin; rozpoczęty.

behalf (byhā′f ) korzyść; on behalf of w imieniu; na korzyść.

behave (byhēj′w) oneself zachowywać się.

behavio(u)r (byhēj′wjör ) zachowanie się.

behind (byhaj′nd ) za; w tyle.

being (bī′iñg) będąc; będący; istota; byt.

Belgian (be′ldży͡en) Belgijczyk; belgijski.

Belgium (be′ldży͡öm) Belgja.

belief (bylī′f ) wiara; mniemanie; zdanie.

believe (bylī′w) wierzyć; sądzić.

bell (bełl ) dzwon(ek); kielich; to ring the bell dzwonić.

bellow (be′lo͡u ) ryczeć; ryk.

bellows (be′lo͡uz) pl. miech.

belly (be′ly) brzuch.

belong (bylo′ñg) należeć.

beloved (byla′wd ) ukochany; ulubiony.

below (bylo͡u ) pod; poniżej; na dole.

belt (bełt ) pas; opasać.

bench (bensz) ławka.

bend (bend ) zagięcie; skierować; giąć (się).

beneath (bynī′th) pod; poniżej.

benediction (benedy′kszn) błogosławieństwo.

benefaction (benefe′kszn) dobroczynność.

benefactor (benefe′ktör ) dobroczyńca; dobrodziej.

beneficence (bene′fysens) dobroczynność.

benefit (be′nefyt ) dobroczynność; korzyść; benefis; korzystać.

benevolence (bene′wolens) uczynność.

bent (bent) inf.: bend; zgięty; zgięcie.

benzene (be′n-zīn) benzyna.

benzine = benzene.

bequest (byku͡e′st ) zapis.

berry (be′ry) jagoda.

beseech (bysi′cz) prosić.

besides (bysaj′dz) obok; przy; oprócz.

besiege (bysī′dż) oblegać.

best (best ) najlepiej; the best najlepszy.

bestial (be′stjel ) zwierzęcy.

bet (bet ) zakład; założyć się; I bet you 10 s. zakładam się z Panem o 10 szylingów.

beton (be′tōn) beton

betray (bytrēj ) zdradzić.

betrothed (bytro͡u′dhd ) zaręczony; narzeczony.

better (be′tör ) lepszy; lepiej.

between (bytu͡ī′n) między.

beverage (be′wrydż) napój.

beware (bywē′r ) strzedz się; beware! baczność!

beyond (byjo′nd ) po drugiej sronie; ponad; poza.

Bible (bajbł ) Biblia.

bicycle (baj′sykł ) rower.

bicyclist (baj′syklist ) cyklista.

bid (byd ) rozkazywać; ofiarować; życzyć.

bier (r ) mary.

big (byg) duży; gruby; ciężarna (o kobiecie).

bigamy (by′gemy) dwużeństwo.

bight (bajt ) zatoka.

bigot (by′göt ) nabożniś.

bilberry (by′l-bery) borówka; jagoda.

bile (bajl ) żółć.

bilk (byłk) oszukać.

bill (byl ) dziób; skarga; pismo; projekt ustawy; rachunek; bill of fare (r ) spis potraw.

billiards (by′ljördz) pl. bilard.

bind (bajnd ) wiązać; przywiązać; oprawić.

binder (baj′ndör ) introligator; bednarz.

binding (baj′ndyñg ) oprawa; wiązanie.

binocle (by′nokł ) lornetka.

biography (. . fy) biografja.

birch (rcz) brzoza.

bird (rd ) ptak.

Birmingham (r′myñhem) miasto w Anglji.

birth (rth) urodzenie; ród; birth-day (. . dej) urodziny; certificate of birth metryka urodzin.

biscuit (by′skit ) sucharek; biszkopt.

bishop (by′szöp) biskup.

bishopric (by′szöpryk) biskupstwo.

bison (by′zn) żubr.

bissextile (byse′kstyl ) year rok przestępny.

bit (byt ) kęs; kawałek; wędzidło; a bit trochę.

bit inf.: bite.

bitch (bycz) suka; samica.

bite (bajt ) ukąszenie; ukąsić; kąsać; gryźć.

bitten (bytn) inf.: bite

bitter (by′tör ) gorzki.

black (blek) czarny.

blackberry (ble′k-bery) jeżyna.

blackbird (ble′kbörd ) kos.

blackboard (ble′kbörd ) tablica.

blacken (blekn) czernić.

blackguard (ble′gārd ) szubrawiec.

blacking (ble′kiñg) pasta do butów,

blacksmith (ble′k-smyth) kowal.

bladder (ble′dör ) pęcherz.

blade (blējd ) ostrze (noża).

blade-bone (blēj′d-bo͡un) łopatka.

blain (blējn) czyrak; ropień; pęcherz.

blame (blējm) nagana; ganić.

blank (bleñk) biały; blady.

blanket (ble′ñket ) kołdra wełniana; koc.

blast (blast ) podmuch wiatru; wybuch; wysadzić w powietrze.

bleach (blīcz) bielić.

bleat (blīt ) beczeć.

bleed (blīd ) krwawić.

blemish (ble′mysz) wada; hańba; osławić.

bless (bles) błogosławić.

blessing (ble′syñg ) błogosławieństwo.

blew (blū) inf.: blow.

blind (blajnd ) ślepy; roleta; pozór; oślepić.

blindness (blaj′ndnes) ślepota.

blind-worm (blaj′nd-u͡örm) padalec.

bliss (blis) błogość.

bloat (blo͡ut ) nadąć; wędzony.

bloater (blo͡u′tör ) wędzony śledź.

block (blok) blok; kloc.

blockade (blo′kējd ) blokada; blokować.

blonde (blond ) blondynka.

blood (blad ) krew.

blood-vessel (bla′d-wesł ) naczynie krwionośne.

bloody (bla′dy) krwawy.

bloom (blūm) kwiat; kwiecie; kwitnąć.

blossom (blosm) kwiat; kwitnąć.

blot (blot ) plama; kleks; skaza; plamić; to blot out wymazać.

blotting-paper (blo′tyñ-pēj′pör ) bibuła.

blouse (bla͡uz) bluz(k)a.

blow (blo͡u ) uderzenie; cios; kwiat; kwitnąć; dąć; dmuchać; wiać.

blue (blū) niebieski.

bluebottle (blū′botł ) bławatek.

blue-jacket (blū′-dżekyt ) majtek.

bluff (blaf ) niezręczny; urwisty; chełpić się.

blunder (bla′ndör ) błąd; pomylić się.

bluster (blā′stör ) szum; szumieć; chełpić się.

boa (bo͡u′a) boa.

boar (r ) dzik; odyniec.

board (rd ) deska; tablica; stół; tektura; pokład okrętu; władza; urząd; on board a ship na pokładzie statku; board and lodging wikt i mieszkanie.

boarder (r′dör ) stołownik.

boarding-house (r′dyñg-ha͡us) pensjonat.

boarding-school (r′dyñg-skūl ) internat; pensja.

board-school (r′d-skūl ) szkoła elementarna.

boast (bo͡ust ) chełpić się.

boat (bo͡ut ) łódź.

bobbin (bo′byn) szpulka.

bodice (bo′dys) stanik; bluzka.

bodily (bo′dily) cielesny.

body (bo′dy) ciało; osoba; korpus; oddział.

Boer (būr) Bur.

bog (bog) bagno; błoto.

boggy (bo′gy) bagnisty.

Bohemia (bohī′mja) Czechy.

Bohemian (bohī′mjen) czeski; Czech; cygan.

boil (bojl ) gotować; kipieć; czyrak; wrzód.

boiler (boj′lör ) kocieł.

boiling-point (boj′liñg pojnt ) punkt wrzenia.

bold (bo͡ułd ) śmiały; hardy.

boldness (bo͡u′łdnes) odwaga; śmiałość.

bolster (bo͡u′łl-stör ) poduszka; wyścielać.

bolt (bo͡ułlt ) strzała; zasuwka; pytlować.

bolter (bo͡u′łltör ) pytel.

bomb (bom) bomba.

bombard (bombār′d ) bombardować.

bond (bond ) węzeł; zobowiązanie; więzy.

bondsman (bo′ndz-men) zakładnik; niewolnik.

bone (bo͡un) kość; ość.

bonnet (bo′net ) czepek.

book (buk) książka; zeszyt; lista; zanotować; kupić bilet.

bookbinder (bukbaj′ndör ) introligator.

book-case (js) szafa na książki.

booking-office (bu′kiñg-o′fys) kasa kolejowa; okienko (na poczcie).

book-keeper (bu′k-kīpör ) buchalter.

book-keeping (bu′k-kī′piñg ) buchalterja.

booklet (bu′k-let ) książeczka.

bookseller (bu′kse′lör ) księgarz.

boot (būt ) but; bucik.

boot-maker (būt-mēj′kör ) szewc.

booty (bū′ty) zdobycz.

borax (bō′reks) boraks.

bore (r ) wiercić; nudzić; it bores me to mnie nudzi.

borer (bō′rör ) świder; wiertacz.

born (rn) inf.: bear; urodzony.

borough (bō′ro͡u ) miasteczko.

borrow (bo′ro͡u ) pożyczać.

bosom (buzm) łono; pierś.

boss (bos) garb; majster.

Boston (bostn) Boston.

botanic(al) (bote′nik(ł ) botaniczny.

botany (bo′teny) botanika

botch (bocz) guz; łatanina; łatać.

both (bo͡uth) oba; obie.

bottle (botł ) butelka; wiązka.

bottle-flower (botł-fla͡u′ör ) bławatek.

bottom (botm) część dolna; dno; grunt; dół.

bough (ba͡u) gałąź.

bought (bōt ) inf.: buy; kupiony.

bound (ba͡und ) inf.: bind; związany; zobowiązany; oprawiony.

bound (ba͡und ) granica; skok; ograniczyć; skakać.

boundary (ba͡u′ndery) granica.

bout (ba͡ut ) spór; walka; atak; raz; kolej.

bow (ba͡u) ukłon; łuk; smyczek; schylić (się); ukłonić (się).

bowels (ba͡u′ölz) wnętrze; wnętrzności; jelita.

bowl (bo͡ul ) puhar; miska.

box (boks) pudełko; puszka; skrzynka; podarunek; loża; kozieł (woźnicy); bukszpan; boksować się; a box on the ear policzek.

boxer (bo′ksör ) bokser.

boxing (bo′ksyñg ) boksowanie.

boy (boj) chłopiec.

brace (brējs) pas; klamra; ściągnąć; związać; braces (brēj′syz) szelki.

bracelet (brēj′slet ) bransoletka.

bracket (bre′ket ) nawias.

braid (brējd ) plecionka; pleść.

brain (brējn) mózg.

brake (brējk) hamulec.

bran (bren) otręby.

branch (bransz) gałąź; odnoga; oddział; fach.

brand (brend ) pożar; cecha (wypalona); cechować; oczerniać.

brandish (bre′ndysz) wymachiwać.

brandy (bre′ndy) wódka.

brass (bras) mosiądz.

brave (brējw) dzielny.

bravery (brēj′wöry) odwaga.

brawl (brōl ) hałas; kłótnia; hałasować.

Brazil (brezy′l ) Brazylja.

breach (brīcz) rozłam; zerwanie.

bread (bred ) chleb; bread and butter (ba′tör ) chleb z masłem.

breadth (bredth) szerokość.

break (brējk) złamanie; zerwanie; luka; hamulec; świt; (z)łamać; przekroczyć; oswoić; to break open włamać się.

breakfast (bre′k-fest ) (jeść) śniadanie.

breast (brest ) pierś; serce.

breath (breth) dech.

breathe (brīdh) oddychać.

bred (bred ); well-bred dobrze wychowany.

breed (brīd ) hodowla; rasa; (wy)chować; wylęgać.

breeze (brīz) wietrzyk; wieść.

brethren (bre′dh-ren) bracia.

breviary (brī′wjöry) brewiarz.

brevity (bre′wity) krótkość.

brew (brū) warzyć.

brewer (brū′ör ) piwowar.

brewery (brū′öry) browar.

bribe (brajb) przekupić.

brick (brik) cegła.

brick-works (u͡örks) cegielnia.

brick-layer (bri′k-lejör ) murarz.

bride (brajd ) panna młoda.

bridegroom (braj′dgrūm) pan młody; narzeczony.

bridesmaid; bride’s-maid (braj′dz-mējd ) drużka.

bride’s-man (braj′dz-men) drużba.

bridge (bridż) most.

bridle (brajdł ) uzda; cugiel; lejc.

brief (brīf ) krótki; zwięzły; brewet.

brigade (brygēj′d ) brygada.

brigadier (brygedīr ) brygadjer.

brigand (bry′gönd ) zbój.

bright (brajt ) jasny; świetny; piękny; błyszczący; wesoły; ożywiony.

brightness (braj′tnes) blask.

Brighton (brajtn) miasto w Anglji.

brilliant (bry′ljönt ) brylant; błyszczący; świetny.

brim (brym) brzeg.

bring (briñg ) przynosić.

brisk (brysk) żywy.

bristle (brysł ) szczecina.

Britain (brytn) Brytania.

British (bry′tysz) brytyjski; British Museum (mjuzī′öm) Muzeum brytyjskie.

Briton (brytn) Brytańczyk.

broad (brōd ) szeroki.

broil (brojl ) hałas; spór; smażyć; piec.

broken (bro͡ukn) inf.: break; złamany.

bronchia (bro′ñkja) oskrzele.

bronchitis (broñkaj′tis) zapalenie oskrzeli.

bronze (bronz) bronz.

brooch (bro͡ucz) broszka.

brook (bruk) potok.

brooklet (bru′klet ) strumyk.

broom (brūm) miotła.

broth (broth) rosół.

brother (bra′dhör ) brat; brother-in-law (. . lō) szwagier.

brotherhood (bra′dhörhud ) braterstwo.

brotherly (bra′dhörly) braterski.

brought (brōt ) inf.: bring.

brow (bra͡u) brew; czoło.

brown (bra͡un) brunatny.

brush (brasz) krzaki; szczotka; (duży) pędzel; ogon; zamiatać; czyścić (szczotką).

brush-maker (brasz-mēj′kör ) szczotkarz.

Brussels (bra′słz) Bruksela.

brutal (brū′töl ) brutalny.

brutality (brute′lity) brutalność.

brute (brūt ) bydlęcy; dziki; bydlę.

bubble (babł ) pęcherz.

Buckingham (ba′kiñghem) Palace nazwa pałacu królewskiego w Londynie.

buckle (bakł ) sprzączka; spiąć; zaginać.

buckler (ba′klör ) tarcza.

buckwheat (ba′k-u͡īt ) tatarka.

bud (bad ) pączek.

budget (ba′dżet ) budżet.

buffalo (ba′felo͡u ) bawół.

buffoon (böfū′n) błazen

bug (bag) pluskwa.

build (bild ) budować.

builder (bi′ldör ) budowniczy.

building (bi′ldiñg ) budowla; budynek.

built (bilt ) inf.: build; (z)budowany.

bulb (balb) cebulka; korzeń; bulwa.

Bulgaria (balgē′rja) Bułgarja.

Bulgarian ((balgē′rjen) bułgarski; Bułgar.

bull (bul ) byk; bulla.

bulldog (bu′ldog) buldog.

bullet (bu′let ) kula.

bulletin (bu′letyn) biuletyn.

bullock (bu′lök) wół.

bunch (bansz) wiązka.

bundle (bandł ) wiązka.

burden (rdn) brzemię; ładunek; obarczyć.

bureau (bjū′ro͡u ) biuro.

burgeon (rdżn) pączek.

burglar (r′glör ) włamywacz.

burglary′ (r′glöry) włamanie.

burial (be′rjöl ) pogrzeb.

burn (rn) palić (się).

burner (r′nör ) palnik.

burnt (rnt ) inf.: burn; palony; spalony.

burst (rst ) wybuch; wybuchnąć; pęknąć.

bury (be′ry) zakopać; pochować.

bus (bas) omnibus.

bush (busz) krzak; krzew.

bushel (buszl ) buszel (= 36,35 litr.).

business (bī′z-nes) interes; handel.

buss (bas) całować; całus.

bust (bast ) biust.

busy (bi′zy) zajęty.

but (bat ) lecz; ale; tylko; jednak; z wyjątkiem; the last but one przedostatni.

butcher (bu′czör ) rzeźnik; bić (bydło).

butler (ba′t-lör ) piwniczy.

butt (bat ) tarcza strzelnicza; turbot (ryba).

butter (ba′tör ) masło.

butterfly (ba′törflaj) motyl.

buttermilk (ba′törmyłk) maślanka.

button (batn) guzik; pączek; zapinać.

buttonhole (ba′tnho͡uł ) dziurka od guzika.

buy (baj) kupować.

buyer (ba′jör ) kupujący.

by (baj) przez; obok; przy; u; koło; o; z; po; zapomocą; według; by post pocztą.

byname (baj′nējm) przydomek.

Byron (baj′rön) poeta angielski.


C.

C () litera.

cab (keb) dorożka.

cabal (ke′bel ) kabała.

cabbage (ke′bedż) kapusta.

cabin (ke′byn) chata; kabina; kajuta.

cabinet (ke′bynet ) gabinet.

cable (j ) kabel; lina.

cabman (ke′b-men) dorożkarz.

cadet (ke′det ) kadet.

caffeine (ke′fyin) kofeina.

cage (j) klatka.

cake (jk) ciasto; ciastko.

cake-walk (kē′k-u͡ōk) nazwa tańca.

calamine (ke′lemajn) galman.

calamity (kele′mity) nieszczęście; nędza.

calculate (ke′l-kjulējt ) obliczyć.

calculation (kelkjulēj′szn) obliczenie.

calendar (ke′lender ) kalendarz.

calf (kāf ) pl. calves (kāwz) cielę.

calibre (ke′libör ) kaliber.

calico (ke′liko͡u ) perkal.

California (kelifōr′nja) Kalifornia.

call (kōłl ) wezwanie; wizyta; wołać; wezwać; nazywać; zgłosić się; to call on odwiedzić; what do you call? jak się nazywa?

calligraphist (kelī′gre-fist ) kaligraf.

calligraphy (kelī′gre-fy) kaligrafja.

calm (kām) spokojny; spokój; uspokoić.

calumny (ke′lömny) potwarz; oszczerstwo.

calyx (ke′liks) kielich.

Cambridge (j′m-brydż) miasto uniwersyteckie.

came (jm) inf.: come; I came przyszedłem.

camel (ke′mel ) wielbłąd.

camelopard (ke′melopārd ) żyrafa.

camomile (ke′momajl ) rumianek.

camp (kemp) obóz; obozować.

campaign (kempēj′n) kampanja; pochód.

camphor (ke′m-för ) kamfora.

can (ken); I can mogę; I cannot nie mogę.

can (ken) puszka; konewka.

Canada (ke′neda) Kanada.

canal (kene′l ) kanał.

canalization (kenelizēj′szn) kanalizacja.

canary(-bird) (kene′ry-bȫrd ) kanarek.

cancel (kensl ) unieważnić; wykreślić.

cancer (ke′n-sör ) rak.

candidate (ke′ndydet ) kandydat.

candle (kendł ) świeca.

candlestick (ke′ndłstyk) lichtarz.

cane (jn) trzcina; laska.

cannon (ke′nōn) armata.

cannoneer (ke′nōnir ) kanonjer.

cannot (ke′not ); I cannot nie mogę.

canon (ke′non) kanon; prawo kościelne; kanonik.

can’t (kānt ) = cannot;.

canvas (kā′nwes) kanwa; płótno (żaglowe).

caoutchouc (ka͡u′czuk) kauczuk; guma.

cap (kep) czapka; czepek.

capable (j′pebł ) zdolny.

capacity (kepe′syty) pojemność; zdolność.

cape (jp) przylądek.

caper (j′pör ) kapar.

capital (ke′pitöl ) główny; stolica; kapitał; wielka litera (początkowa).

capitalist kapitalista.

capitulation (ke′pitlöēj′szn) kapitulacja.

capon (jpn) kapłon.

caprice (keprī′s) kaprys.

capricious (kepry′szöz) kapryśny.

captain (keptn) kapitan.

captivate (ke′ptywējt ) więzić.

captive (ke′p-tyw) jeniec.

captivity (kepty′wyty) niewola.

capture (ke′p-czör ) pojmanie; pojmać.

car (r ) wóz; wagon.

caravan (ke′rewen) karawana.

caraway (ke′re-u͡ej) kminek.

carbolic acid (rbo′lik e′syd ) kwas karbolowy.

carbon (r′bon) węgiel.

card (rd ) karta; bilet.

cardinal (r′dynel ) główny; kardynał.

card-board (r′d-bōrd ) karton.

care (r ) troska; staranie; dbać; troszczyć się; to take care wystrzegać się.

career (kerīr ) bieg; karjera.

careful (r′ful ) troskliwy; staranny; uważny; ostrożny.

careless (r′les) niestaranny; nieuważny; niedbały.

caress (kere′s) pieszczota; pieścić.

cargo (r′go͡u ) ładunek.

caricature (ke′ryketjūr ) karykatura.

carnage (r′nedż) rzeź.

carnal (r′nel ) cielesny.

carnival (r′niwel ) karnawał.

carnivorous (rni′wörös) mięsożerny.

carol (ke′rol ) pieśń; hymn.

carp (rp) karp.

carpenter (r′pentör ) cieśla.

carpet (kar′pet ) dywan.

carriage (ke′redż) wóz; wagon; powóz; transport; zwózka.

carrier (ke′rjör ) spedytor; posłaniec; furman.

carrion (ke′rjön) padlina.

carrot (ke′röt ) marchew.

carry (ke′ry) nosić; nieść; zanieść; prowadzić.

cart (rt ) wóz; wózek.

cartwright (r′t-rajt ) stelmach.

carve (rw) wycinać.

carver (r′wör ) rzeźbiarz.

cascade (keskēj′d ) wodospad.

case (js) futerał; szafa; skrzynka; fach; wypadek.

cash (kesz) kasa; gotówka; zainkasować.

cashier (keszi′r) kasjer.

cask (kask) beczka.

cast (kast ) rzut; odlew; forma; kasta; rzut oka; rzucić; cisnąć; odlewać; to cast down powalić; spuścić (oczy).

caste (kast ) kasta.

cast-iron (ka′st-ajörn) lane żelazo.

castle (kasł ) zamek.

castor (ke′stör ) bóbr.

castor-oil (ke′störojl ) olej rycynowy.

cat (ket ) kot.

catalogue (ke′tlog) katalog.

cataplasm (ke′teplezm) okład (z nasion).

catarrh (ketār ) katar.

catastrophe (kete′strofy) katastrofa.

catch (kecz) chwyt; zdobycz; (u)chwycić; (z)łapać; to catch cold zaziębić się.

catch-word (ke′cz-u͡ȫrd ) hasło.

catechism (ke′tekizm) katechizm.

category (ke′tegory) kategorja.

caterpillar (ke′tör-pilör ) gąsienica.

cathedral (kethī′drel ) katedra; katedralny.

Catholic (ke′tholik) katoli; katolicki.

Catholicism (ketho′lisyzm) katolicyzm.

cattle (ketł ) bydło.

caught (kōt ) inf.: catch; I have caught a cold zaziębiłem się.

cauliflower (ko′li-fla͡uör ) kalafior.

cause (kōz) powód; sprawa; spowodować; kazać.

causeway (kō′zu͡ej ) szosa.

caution (kōszn) ostrożność; poręka; ostrzeżenie; ostrzegać.

cautious (kō′szös) ostrożny.

cavalry (ke′welry) kawalerja; konnica.

cave (jw) jaskinia.

cavern (ke′wörn) jaskinia.

caviar(e) (kawjār ) kawior.

cavity (ke′wity) jama; wklęsłość.

cease (sīs) przestać; ustać.

cede (sīd ) odstąpić.

ceiling (sī′liñg ) sufit.

celebrate (se′lebrējt ) celebrować; obchodzić.

celebrated (se′lebrējted ) sławny.

celebration (selebrēj′szn) obchód; święcenie.

celebrity (sele′bryty) znakomitość.

celery (se′lery) seler.

celestial (sele′stjel ) niebiański.

celibacy (se′libesy) bezżeństwo.

cell (sel ) komórka; cela.

cellar (se′ler) piwnica.

cellule (se′ljūl ) komórka.

Celt (selt ) Celt.

cement (seme′nt ) cement.

cemetery (se′metery) cmentarz.

censor (se′n-sör ) cenzor.

cent (sent ) setka; cent; per cent procent.

central (se′ntrel ) centralny.

centre (se′ntör ) centrum; środek; ześrodkować.

century (se′nczöry; se′ntjury) stulecie; wiek.

cereals (sī′reölz) zboże.

cerebral (se′rebrel ) mózgowy.

cerecloth (r′kloth) cerata.

ceremony (se′remony) ceremonja.

certain (r′ten) pewny.

certainly (r′tenly) zapewne.

certificate (rty′fyket ) certyfikat; świadectwo.

certify (r′tyfaj) poświadczyć.

cessation (sesēj′szn) zaprzestanie; zawieszenie.

cession (seszn) cesja.

chain (czējn) łańcuch; więzy; kajdany; pasmo.

chair (czēr ) krzesło; katedra; przewodnictwo.

chairman (czēr′men) przewodniczący.

chalk (czōk) kreda; wapno.

chamber (czēj′m-bör ) pokój; izba; biuro.

chamois (sze′moj) giemza.

champagne (szempēj′n) szampan.

champion (cze′m-pjön) zapaśnik; mistrz.

chance (czans) przypadek; los; szczęście; sposobność; zdarzyć się.

chancellor (cza′n-selör ) kanclerz.

chancre (sze′ñ-kör ) szankier.

change (czējndż) zmiana; odmiana; drobne (pieniądze); reszta; giełda; zmienić (się).

channel (cze′nöl ) kanał.

chaplain (cze′p-len) kapelan.

chapter (cze′p-tör ) rozdział.

character (ke′rektör ) charakter; czcionka.

charcoal (czār′ko͡ul ) węgiel drzewny.

charcoal-burner (czār′ko͡ul-börr ) węglarz.

charge (czār) ciężar; ładunek; nabój; opieka; atak; cena; koszta; polecenie; obciążyć; ładować; nabić (broń); polecić; (po)liczyć.

charitable (cze′ritebł ) dobroczynny; miłościwy.

charity (cze′ryty) miłość bliźniego; miłosierdzie; litość; jałmużna; sister of charity siostra miłosierdzia.

charlatan (szār′leten) szarlatan.

Charles (czārlz) Karol.

charm (czārm) urok; wdzięk; oczarować; zachwycać.

charming (czār′miñg ) czarujący.

chase (czējs) polowanie; polować; wypędzić.

chat (czet ) pogawędka; gawędzić.

cheap (czīp) tani; tanio.

cheat (czīt ) oszustwo; oszust; oszukać.

check (czek) szach; przeszkoda; czek; szachować; sprawdzać.

cheek (czīk) policzek.

cheer (czīr ) wesołość.

cheerful (czīr′fuł ) ochoczy.

cheese (czīz) ser.

chemical (ke′mykeł ) chemiczny.

chemise (szmīz) koszula damska.

chemist (ke′mist ) chemik; aptekarz; chemist’s shop (. . szop) apteka.

chemistry (ke′mistry) chemja.

cheque (czek) czek.

cherry (cze′ry) wiśnia.

cherry-brandy (cze′ry-bre′ndy) wiśniówka.

cherry-tree (cze′ry-trī) wiśnia (drzewo).

chess (czes) szachy.

chest (czest ) skrzynka; pierś; chest of drawers (drō′örz) komoda.

chestnut (cze′s-nat ) kasztan; gniady.

chevalier (szewelīr ) kawaler; rycerz.

cheviot (cze′wjöt ) szewiot.

Chicago (szykā′go͡u ) miasto w Ameryce.

chicken (czykn) kurczę.

chicory (czy′kory) cykorja.

chief (czīf ) naczelny; główny; głowa; szef.

child (czajld ) dziecko; children (czy′l-dren) pl. dzieci.

childhood (czaj′ldhud ) dzieciństwo.

childish (czaj′ldisz) dziecinny.

childless (czaj′ldles) bezdzietny.

children (czy′l-dren) dzieci.

chill (czyl ) zimny; mroźny; mróz; dreszcz.

chilly (czy′ly) zimny.

chimney (czy′mny) komin; kominek.

chimneysweep(er) (czy′mnysu͡īp(ör) kominiarz.

chin (czyn) broda; podbródek.

china (czaj′na) porcelana.

Chinaman (czaj′namen) Chińczyk.

Chinese (czajnī′z) chiński; Chińczyk; Chińczycy.

chisel (czy′zeł ) rylec; dłuto; rytować.

chive (czajw) szczypiorek.

chloroform (klō′ro-fōrm) chloroform.

chocolate (czo′kolet ) czekolada.

choice (czojs) wybór.

choir (ku͡ajr ) chór.

choke (czo͡uk) (u)dusić.

cholera (ko′löra) cholera.

choose (czūz) wybierać.

chop (czop) kotlet; rozkrajać.

chopper (czo′pör ) tasak; siekacz.

chord (rd ) struna.

chorister (ko′rystör ) chórzysta.

chorus (kō′rös) chór.

chose (czōz) inf.: choose.

chosen (czōzn) inf.: choose; I have chosen wybrałem.

chough (czaf ) kawka.

Christ (krajst ) Chrystus.

christen (krysn) chrzcić.

Christendom (kry′sn-döm) chrześcijaństwo.

christening (kry′s-niñg ) chrzest.

Christian (kry′stjōn) chrześcijanin; chrześcijański; Christian name (jm) imię.

Christianity (krystje′nity) chrześcijaństwo.

Christmas (kry′s-mes) Boże Narodzenie.

Christmas-box (kry′s-mes-baks) gwiazdka; kolęda.

Christmas-tree (kry′s-mes-trī) drzewko; choinka.

chronic (kro′nik) chroniczny.

chronicle (kro′nikł ) kronika.

church (czȫrcz) kościół.

church-yard (czȫ′rcz-jārd ) cmentarz.

cider (saj′dör ) jabłecznik.

cigar (sygār ) cygaro.

cigar-case (sygār′-kējs) cygarniczka.

cigarette (sygere′t ) papieros.

cinematograph (syneme′tograf ) kinomatograf.

cinnamon (synemön) cynamon.

cipher (saj′för ) cyfra; szyfrować.

circle (r ) koło; kółko; grono (osób); otoczyć.

circuit (r′ket ) okrąg; objazd; obwód.

circular (r′kjuler ) okrągły; okrężny; okólnik.

circulate (r′kjulējt ) obiegać; krążyć.

circulating library (r′kjulētiñg laj′brery) wypożyczalnia książek.

circulation (r′kjulēj′szn) obieg; krążenie.

circumspect (r′kumspekt ) ostrożny; oględny.

circumstance (r′kumstens) okoliczności.

circus (r′kös) cyrk.

cistern (sy′stȫrn) cysterna.

cite (sajt ) przytoczyć.

citizen (sy′tyzn) obywatel.

citron (sy′trōn) cytryna.

city (sy′ty) miasto; śródmieście.

civic (sy′wik) obywatelski.

civil (sy′wil ) cywilny; obywatelski.

civility (sywi′lity) uprzejmość; grzeczność.

civilization (sywilajzēj′szn) cywilizacja.

civilize (sy′wylajz) cywilizować.

clack (klek) trzask; klapa.

claim (klējm) żądanie; reklamacja; żądać.

clamber (kle′m-bör ) wdrapywać się.

clamo(u)r (kle′mör ) krzyk.

clamp (klemp) klamra.

clang (kleñg ) dźwięk; brzęk; dźwięczeć.

clap (klep) uderzenie; uderzyć; klaskać.

claret (kle′ret ) czerwone wino.

clarify (kle′ryfaj) klarować.

clarinet (kle′rynet ) klarnet.

clasp (klasp) uścisk.

class (klas) klasa.

classic (kle′syk) klasyczny; klasyk.

classification (klesyfykēj′szn) klasyfikacja.

classify (kle′syfaj) klasyfikować.

clause (klōz) klauzula.

clavicle (kle′wikł ) obojczyk.

claw (klō) szpon; pazur.

clay (klēj ) glina; proch.

clean (klīn) czysty; oczyścić.

cleanliness (kle′n-lines) czystość.

cleanness (klī′n-nes) czystość.

cleanse (klenz) czyścić.

clear (klīr ) jasny; wyraźny; czyścić.

clemency (kle′mensy) pobłażliwość; łaska.

clement (kle′ment ) pobłażliwy; łaskawy.

clergy (klȫr′dży) duchowieństwo.

clergyman (klȫr′dżymen) duchowny; ksiądz.

clerical (kle′rykł ) klerykalny; duchowny.

clerk (klārk) pisarz; kancelista; urzędnik.

clever (kle′wör ) sprytny; zręczny; zdolny.

client (klaj′ent ) klijent.

climate (klaj′met ) klimat.

climb (klajm) wdrapywać się; wspinać się.

clinic (kli′nik) klinika.

clink (kliñk) brzęk; brzęczeć.

cloak (klo͡uk) płaszcz.

cloak-room (klo͡u′k-rūm) szatnia.

clock (klok) zegar; it is six o’clock jest godzina szósta.

clockmaker (klo′kmējr ) zegarmistrz.

clod (klod ) bryła.

cloister (kloj′stör ) klasztor.

close (klo͡us) zamknięty; szczupły; szczelny.

close (klo͡uz) zamknięcie; zakończenie; zamknąć.

closet (klo′zet ) gabinet; szafa; klozet.

closure (klo͡u′żör ) zamknięcie; zakończenie.

cloth (kloth) sukno; tkanina; obrus; żagiel; clothes (klōdhz) pl. odzież; ubranie.

clothe (klōdh) ubierać.

clothing (klo͡u′dhiñg ) odzież; ubranie.

cloud (kla͡ud ) chmura.

clove (klo͡uw) goździk.

clover (klo͡u′wōr) koniczyna.

clown (kla͡un) klown (pajac; błazen).

club (klab) klub; żołądź.

clump (klamp) bryła.

cluster (kla′stör ) pęk; grono; grupa.

clyster (kli′stör ) lewatywa.

c/o = care of pod adresem.

coach (ko͡ucz) powóz.

coach-box (ko͡u′cz-boks) kozieł powozu.

coachman (ko͡u′czmen) stangret.

coagulate (koe′gjulējt ) skrzepnąć się.

coal (ko͡ul ) węgiel.

coal-mine (ko͡ułl-majn) kopalnia węgla.

coal-scuttle (ko͡u′łl-skatł ) wiaderko na węgle.

coarse (rs) gruby.

coast (ko͡ust ) wybrzeże.

coat (ko͡ut ) surdut; palto.

cock (kok) kogut; samiec (u ptaków).

cocoa (ko͡u′ko͡u ) kakao.

cocoon (kokū′n) kokon.

code (ko͡ud ) kodeks; ustawa; księga skróceń.

coffee (ko′fi) kawa.

coffee-house (ko′fi-ha͡us) kawiarnia.

coffee-pot (ko′fi-pot ) imbryk do kawy.

coffin (ko′fin) trumna.

cognac (ko′njak) konjak.

coin (ko͡in) moneta.

coke (ko͡uk) koks.

cold (ko͡ułld ) zimny; zimno; przeziębienie (się); katar; it is cold zimno; I feel (fīl ) cold zimno mi; to catch cold przeziębić się.

collaborator (kole′borējr ) współpracownik.

collar (ko′ler ) kołnierz(yk); chomąto.

colleague (ko′līg) kolega.

collect (ko′lekt ) zbierać; zainkasować; pobierać.

collection (kole′kszn) zbiór; zbieranie.

collective (kole′ktyw) zbiorowy.

collector (kole′ktör ) zbieracz; poborca.

college (ko′ledż) kolegium; internat; wyższy zakład naukowy.

collegian (koli′dżjen) student.

collision (koli′żn) zderzenie (się); kolizja.

colloquial language (kolo͡u′ku͡yel le′ñgu͡edż) potoczny język.

colon (ko͡u′lön) dwukropek.

colonel (r′nel ) pułkownik.

colonial (kolo͡u′njel ) kolonjalny.

colonist (ko′lonist ) kolonista; osadnik.

colony (ko′lony) kolonja.

colophony (ko′lofony) kolofonja.

colo(u)r (ka′lör ) kolor.

colo(u)r (ka′lör ) barwić; farbować.

colo(u)red (ka′lörd ) kolorowy.

column (ko′löm) kolumna.

colza (ko′lza) rzepak.

comb (ko͡um) grzebień; czesać.

combat (ko′m-bet ) walka; potyczka; walczyć.

combination (kom-bynēj′szn) kombinacja.

combine (kombaj′n) kombinować; połączyć.

combustible (komböstybł ) palny; combustibles pl. paliwo.

come (kam) przychodzić; przyjść; przybyć; come along! (elo′ñg ) chodź! to come in wejść; come in, please! proszę wejść!

comedian (komī′djen) aktor; komedjopisarz.

comedy (ko′medy) komedja.

comestibles (kome′stybłz) artykuły spożywcze.

comet (ko′met ) kometa.

comfit (ka′m-fit ) cukierki; konfitury.

comfort (ka′mfört ) wygoda; ulga; pokrzepienie.

comfortable (ka′mförtebl ) wygodny.

comic(al) (ko′mik(el)) komiczny; zabawny.

comma (ko′ma) przecinek; inverted (inwör′ted ) commas cudzysłów.

command (koma′nd ) rozkaz; komenda; dowodzić; zamawiać.

commandant (komönda′nt ) dowódca; komendant.

commander (koma′ndör ) wódz; dowódca; commander-in-chief (czīf ) naczelny wódz.

commandment (koma′ndment ) rozkaz; przykazanie.

commence (kome′ns) zaczynać (się); zacząć.

commencement (kome′nsment ) początek.

commend (kome′nd ) polecać; zalecać.

commerce (ko′mers) handel; obrót.

commercial (komör′szl) handlowy.

commissary (ko′mysery) komisarz.

commission (komy′szn) komisja; prowizja.

commissioner (komy′szönör ) pełnomocnik.

commit (komy′t ) powierzyć; popełnić.

committee (komy′ty) komitet.

common (ko′mön) powszechny; zwykły; wspólny; niski; gmina.

common-sense (ko′mön-sens) zdrowy rozsądek.

communicate (komjū′nikējt ) donieść.

communication (komjūnikēj′szn) komunikacja; zawiadomienie.

communion (komjū′njön) wspólność; komunja.

community (komjū′nity) wspólność; społeczność; komuna.

companion (kom-pe′njön) towarzysz(ka); wspólnik.

companionship (kom-pe′njönszyp) spółka.

company (ka′mpeny) spółka; towarzystwo; rota.

comparative (kompe′retyw) porównawczy; stopień wyższy.

compare (kompēr ) porównanie; porównywać.

comparison (kompe′resn) porównanie; stopniowanie.

compartment (kompar′tment ) oddział; przedział.

compass (ka′m-pes) zakres; kompas; compasses pl. cyrkiel.

compassion (kom-pe′szn) litość.

compatriot (kompe′trjöt ) ziomek; rodak.

compel (kompe′ł ) zmusić.

compensate (kompensēj′t ) wynagrodzić.

compensation (kompensēj′szn) wynagrodzenie; kompensata.

compete (kompī′t ) współzawodniczyć.

competence (ko′m-petens) kompetencja.

competent (ko′m-petent ) kompetentny; uprawniony.

competition (ko′m-pety′szn) konkurencja; współzawodnictwo.

competitor (ko′m-petytör ) konkurent; współzawodnik.

complain (ko′mplējn) użalać się.

complaint (ko′m-plēj′nt ) skarga; zażalenie.

complaisance (ko′m-pleza′ns) uprzejmość.

complaisant (ko′m-plezent ) uprzejmy.

complement (ko′m-plement ) uzupełnienie.

complementary (kom-pleme′ntery) uzupełniający.

complete (kom-plī′t ) zupełny; całkowity; uzupełniać.

completely (kom-plī′tly) zupełnie.

complexion (kom-ple′kszn) wygląd; cera.

complicate (ko′m-plikējt ) komplikować.

complication (ko′m-plikēj′szn) komplikacja.

compliment (ko′m-pliment ) kompliment; pozdrowienie.

compose (kom-po͡u′z) złożyć; ułożyć.

composer (kom-po͡u′zör ) kompozytor.

composition (kom-pozy′szn) złożenie; ułożenie; kompozycja; ugoda; wypracowanie.

compositor (kom-po′zytör ) zecer; składacz.

compound (kom-pa͡u′nd ) złożyć; ułożyć się.

compound (ko′m-pa͡und ) złożony; połączenie.

comprehensible (kom-prehe′nsybł ) zrozumiały.

compress (kom-pre′s) ścisnąć; kompres.

compromise (ko′m-promajz) kompromis; kompromitować.

comrade (ko′m-red ) towarzysz.

concave (ko′n-kējw) wklęsły.

conceal (kon-sī′l ) ukryć.

concentrate (ko′n-sentrējt ) skoncentrować.

concentration (ko′n-sentrēj′szn) koncentracja.

conception (kon-se′pszn) pojmowanie; poczęcie.

concern (kon-sȫr′n) sprawa; niepokój; przedsiębiorstwo; dotyczeć.

concerning (kon-sȫr′ning) co do; odnośnie.

concert (ko′n-sȫrt ) koncert; porozumienie.

concession (kon-se′szn) koncesja; ustępstwo.

conciliate (kon-sy′ljējt ) pojednać; zyskać.

conciliation (kon-syljēj′szn) pojednanie.

concise (kon-sajs) krótki; zwięzły.

conclude (kon-klū′d ) wnioskować; postanowić.

conclusion (kon-klū′żn) konkluzja; zakończenie.

concord (kon-kōr′d ) harmonja; zgoda.

concrete (kon-krī′t ) konkretny; zgęszczony.

condemn (kon-de′m) potępić; skazać; ganić.

condemnation (kon-demnēj′szn) potępienie; skazanie.

condense (kon-de′ns) zgęszczać.

condition (kon-dy′szn) warunek; stan; on condition that … pod warunkiem, że …

conditional (kon-dy′szönel ) warunkowy; tryb warunkowy.

condolence (kon-do͡u′lens) kondolencja.

conduct (kon-da′kt ) prowadzić.

conduct (ko′n-dakt ) zarząd; zachowanie się.

conductor (kon-da′ktör ) przewodnik; konduktor; kierownik.

cone (ko͡un) czopek.

confection (kon-fe′kszn) przyrządzenie; cukry; gotowe ubrania.

confectioner (kon-fe′ksznör ) cukiernik.

confederation (kon-federej′szn) konfederacja; związek.

confer (kon-fȫr ) nadać; udzielić; okazać; naradzać się.

conference (ko′nferens) konferencja.

confess (kon-fe′s) przyznać (się); wyznać; spowiadać się.

confession (kon-fe′szn) zeznanie; wyznanie; spowiedź.

confessor (kon-fe′sör ) wyznawca; spowiednik.

confidant (kon-fyda′nt ) powiernik.

confide (kon-faj′d ) powierzyć.

confidence (ko′n-fydens) zaufanie; śmiałość.

confident (ko′n-fydent ) pewny; śmiały.

confidential (kon-fyde′nszl ) poufny.

confines (ko′n-fajnz) granice.

confirm (kon-fȫr′m) potwierdzić; konfirmować.

confirmation (kon-förj′szn) potwierdzenie; konfirmacja.

confiscate (ko′n-fiskējt ) konfiskować.

confiscation (kon-fiskēj′szn) konfiskata.

conflict (ko′n-flikt ) zderzenie; spór; walczyć.

conform (kon-fōr′m) zgodny; zastosować (się).

conformity (kon-fōr′myty) zgodność; in conformity with zgodnie z.

confound (kon-fa͡u′nd ) zamienić; pomieszać.

confuse (kon-fjū′z) zawstydzić; zmieszać.

confusion (kon-fjū′żn) zamieszanie; zawstydzenie.

congeal (kon-dżī′l ) zmarznąć; ściąć się.

congratulate (kon-gre′tjulējt ) winszować.

congratulation (kon-gre′tjulēj′szn) powinszowanie.

congregation (kon-gregēj′szn) kongregacja.

congress (ko′n-gres) kongres.

conjoin (kon-dżoj′n) połączyć (się); zespolić.

conjugate (kon-dżugējt ) odmieniać; konjugować.

conjugation (kon-dżugēj′szn) konjugacja; odmiana.

conjunction (kon-dża′nkszn) połączenie; spójnik.

conjunctive (kon-dża′nktyw) łączący.

conjure (kō′n-dżör ) zaklinać; czarować.

connect (kone′kt ) połączyć; związać.

connection (kone′kszn) połączenie; stosunek.

conquer (ko′ñ-kör ) zdobyć; pokonać.

conqueror (ko′ñ-körör ) zdobywca; zwycięzca.

conquest (ko′ñ-ku͡est ) zdobycz; zwycięstwo.

conscience (ko′n-szens) sumienie.

conscientious (kon-szje′nszös) sumienny.

conscientiousness (kon-szje′nszösnes) sumienność.

conscious (ko′n-szös) świadomy.

consciousness (ko′n-szösnes) świadomość.

conscript (ko′nskrypt ) popisowy; rekrut.

conscription (konskry′pszn) pobór do wojska.

consecrate (ko′n-sekrējt ) poświęcić; święcić.

consecration (konsekrēj′szn) (po)święcenie.

consecutive (kon-se′kjutyw) następujący.

consent (kon-se′nt ) zgoda; zezwolenie; zezwolić.

consequence (ko′nseku͡ens) skutek; znaczenie; wpływ.

consequently (ko′nseku͡ently) zatem; wskutek tego.

conservation (kon-sörj′szn) konserwacja.

conservative (kon-sȫr′wetyw) konserwatywny.

conservatory (kon-sȫr′wetöry) konserwatorjum.

conserve (kon-sȫr′w) konserwować; zachowywać.

conserve (ko′nsȫrw) konserwa; konfitury.

consider (konsy′dör ) rozważać; pomyśleć; uważać (kogo za); zastanowić się.

considerable (konsy′dörebl ) znaczny.

consideration (konsy′dörēj′szn) rozwaga; namysł; poważanie.

consign (kon-saj′n) oddać; wydać; przekazać.

consignment (kon-saj′nment ) przesyłka.

consignor (kon-saj′nör ) wysyłający.

consist (kon-sy′st ) składać się (z).

consistory (kon-sy′störy) konsystorz.

consolation (kon-solēj′szn) pocieszenie.

console (kon-so͡u′l ) pocieszać.

consonant (ko′n-sonent ) spółgłoska.

consort (ko′n-sōrt ) towarzysz; małżonek; małżonka.

conspicuous (kon-spi′kju͡ös) widoczny; wybitny.

conspiracy (kon-spi′resy) sprzysiężenie.

conspirator (kon-spi′retör ) spiskowiec.

conspire (kon-spajr ) knować.

constancy (ko′n-stensy) stałość.

constant (ko′nstent ) stały.

constitute (ko′n-stytjūt ) założyć; (u)stanowić.

constitution (kon-stytjū′szn) konstytucja.

constrain (kon-strēj ) zmuszać.

construct (kon-stra′kt ) budować; tworzyć.

construction (kon-stra′kszn) konstrukcja; budowa.

constructor (kon-stra′ktör ) konstruktor.

consul (konsl ) konsul.

consulate (ko′nslet ) konsulat.

consult (kon-sa′lt ) zasięgnąć porady; radzić się.

consultation (kon-söltēj′szn) konsultacja; porada.

consume (kon-sju′m) pożerać; zniszczyć; zużyć.

consumption (kon-sa′mszn) zużycie; konsumcja.

contact (ko′n-tekt ) kontakt; styczność.

contagious (kontēj′dżös) zakaźny; zaraźliwy.

contain (kon-tēj′n) zawierać.

contempt (kon-te′mt ) pogarda.

content (kon-te′nt ) zadowolony; zadowolenie; zadowolić.

contents (kon-te′nts) pl. treść; spis rzeczy.

contest (ko′n-test ) spór; walka; zaprzeczać.

contestable (kon- te′stebł ) sporny.

continent (ko′n-tynent ) stały ląd; kontynent.

continental (kon-tyne′ntl ) kontynentalny.

continual (konty′njuel ) trwający; ciągły.

continuation (kontynjuēj′szn) ciąg dalszy.

continue (konty′njū) kontynuować.

contraband (kon-tre′bend ) kontrabanda.

contract (kon-tre′kt ) ściągnąć; kontraktować.

contract (ko′n-trekt ) kontrakt; umowa.

contradict (kontra-di′kt ) zaprzeczyć.

contradiction (kontra-di′kszn) sprzeczność.

contrary (ko′n-trery) przeciwny; on the contrary przeciwnie.

contrast (ko′n-trast ) kontrast.

contravention (kontrawe′nszn) przekroczenie.

contribution (kontrybju′szn) kontrybucja; składka.

contrive (kon-traj′w) wymyśleć.

control (kon-tro͡u′l ) kontrola; sprawdzać.

controller (kon-tro͡u′lör ) kontroler; nadzorca.

contusion (kon-tju′żn) kontuzja; stłuczenie.

convalescence (kon-wale′sens) wyzdrowienie.

convenience (kon-wī′njens) udogodnienie.

convenient (kon-wī′njent ) dogodny; pomyślny.

convent (ko′n-went ) klasztor.

convention (kon-we′nszn) konwencja; umowa.

conversation (kon-wörj′szn) konwersacja.

converse (kon-wȫr′s) obcować; rozmawiać.

convert (kon-wȫr′t ) przemienić; nawrócić.

convex (ko′n-weks) wklęsłowypukły.

convey (kon-wēj′ ) odnieść; zanieść; przewozić.

conveyance (kon-wēj′ens) odniesienie; przesyłka.

convict (ko′nwikt ) skazaniec.

convince (kon-wi′ns) przekonać.

convoy (kon-woj′ ) konwojować; konwój.

convulsion (kon-wö′lszn) konwulsja; drgawki.

convulsive (kon-wö′lsyw) konwulsyjny; kurczowy.

cony (ka′ny) królik.

cook (kuk) kucharz; kucharka; gotować.

cool (kūl ) chłodny; świeży; chłód; it is cool chłodno.

cooper (ku′pör) bednarz.

co-operation (ko͡u-operēj′szn) kooperacja.

co-operative (ko͡u-o′peretyw) współdzielczy; kooperatywa.

copious (ko͡u′pjos) obfity; liczny.

copper (ko′pör ) miedź; miedziak; miedziany.

copper-smith (ko′pör-smyth) kotlarz.

copy (ko′py) kopja; odpis; egzemplarz; kopjować; odpisać.

copy-book (ko′py-buk) zeszyt; kajet.

coquette (koke′t ) kokietka.

coral (ko′rel ) koral.

cord (rd ) lina; sznur.

cordial (r′djel ) serdeczny.

cordiality (rdje′lity) serdeczność.

cord-maker (r′d-mējr ) powrożnik.

cork (rk) korek; zakorkować.

cork-screw (r′k-skrū) korkociąg.

corn (r ) zboże; ziarno; nagniotek; odcisk; zasolić.

corner (r′nör ) róg; kąt.

cornet (kōr′net ) rożek; torebka; kornet.

cornice (kōr′nis) gzyms.

coronation (koronēj′szn) koronacja.

corporal (r′porel ) kapral; cielesny.

corporation (rporēj′szn) korporacja; cech.

corpse (rps) zwłoki.

corpulent (kōr′pjulent ) otyły.

correct (kore′kt ) poprawny; poprawiać; ganić.

correction (kore′kszn) sprostowanie; poprawienie.

corrector (kore′ktör ) korektor.

correspond (korespo′nd ) odpowiadać; korespondować.

correspondence (korespo′ndens) zgodność; połączenie; korespondencja.

correspondent (korespo′ndent ) korespondent.

corridor (ko′rydōr) korytarz.

corrupt (kora′pt) zepsuty; sprzedajny; psuć; fałszować; przekupić.

corruption (kora′pszn) korupcja; zepsucie; przekupstwo.

corsair (r′sēr ) korsarz.

corset (r′set ) gorset.

cost (kost ) koszt; cena; kosztować.

costume (kostjū′m) kostjum.

cottage (ko′tedż) chata.

cottillion (koty′ljön) kotyljon.

cotton (katn) bawełna.

cough (kaf ) kaszel; kaszleć; I have a cough kaszlę.

could (kud ) inf.: can; I could mogłem; mógłbym; I could’nt = I could not.

council (ka͡unsl ) rada.

councillor (ka͡u′n-sylör ) radca.

counsel (ka͡unsl ) rada; radzić; doradzać.

counsellor (ka͡u′nselör ) radca; adwokat.

count (ka͡unt ) rachunek; hrabia; liczyć.

countenance (ka͡u′n-tenens) twarz; wygląd; sprzyjać; zezwolić.

counter (ka͡u′n-tör ) lada (sklepowa).

counter (ka͡u′n-tör ) przeciw.

counteract (ka͡un-töre′kt ) przeciwdziałać.

counterfeit (ka͡u′ntör-fyt ) podrobiony; fałszywy; podrabiać; falsyfikat.

counterfeiter (ka͡u′ntör-fytör ) fałszerz.

counterpane (ka͡u′ntör-pējn) kołdra.

countess (ka͡u′n-tes) hrabina.

country (ka′ntry) kraj; okolica; wieś; wiejski.

countryman (ka′ntrymen) wieśniak; ziomek; rodak.

county (ka͡u′nty) hrabstwo.

couple (kapl ) para; połączyć; parzyć (się).

couplet (ka′plet ) kuplet.

coupon (kū′pon) kupon.

courage (ka′redż) odwaga.

courageous (kōrēj′dżös) odważny.

courier (kū′ry͡ör ) kurjer.

course (rs) chód; bieg; droga; kurs; wyścigi; of course naturalnie.

court (rt ) podwórze; dwór; court of justice (dża′stys) sąd; trybunał.

courtesy (r′tezy) uprzejmość.

courtyard (rt-jārd ) podwórze.

cousin (kazn) kuzyn; kuzynka.

cover (ka′wōr ) nakrycie; wieko; okładka; nakryć.

cow (ka͡u) krowa.

coward (ka͡u′ōrd ) tchórzliwy.

cowboy (ka͡u′boj) pastuch.

crab (kreb) rak.

crack (krek) szpara; pęknąć; trzaskać.

cracknel (kre′knel ) obarzanek.

Cracow (kre′ko͡u ) Kraków.

cradle (krēj ) kolebka; kołyska; kołysać.

craft (kraft ) zręczność; sposób; rzemiosło.

craftsman (kra′fts-men) rzemieślnik (artysta).

crafty (kra′fty) zręczny.

cramp (kremp) kurcz; klamra.

crane (krējn) żóraw.

crape (krējp) krepa.

crash (kresz) łoskot; załamać się.

crawfish (krōł′fysz) rak.

crawl (krōł ) pełzać.

crayfish (krēj′fysz) rak.

cream (krīm) śmietan(k)a.

create (kry-ēj′t ) stworzyć.

creation (kry-ēj′szn) stworzenie.

creator (kry- ēj′tör ) stwórca.

creature (krī′czör ) stworzenie.

credence (krī′dens) wiara.

credibility (kredyby′lity) wiarogodność.

credible (kre′dybł ) wiarogodny.

credit (kre′dyt ) kredyt; kredytować; wierzyć.

creditor (kredy′tör ) wierzyciel.

credulous (kre′djulös) łatwowierny.

creep (krīp) pełzać.

crevice (kre′wys) rysa.

crew (krū) zgraja; załoga (okrętu).

crib (kryb) żłób; stajnia; tłumaczenie; ukraść.

cricket (kry′ket ) krykiet; świerszcz.

crime (krajm) zbrodnia.

criminal (kry′minel ) zbrodniczy; kryminalny; zbrodniarz.

cripple (krypł ) kaleka; ułomny.

crisis (kraj′sys) kryzys.

critic (kry′tyk) krytyk.

critical (kry′tykł ) krytyczny.

critique (kry′tyk) krytyka.

criticize (kry′tysajz) krytykować.

crocodile (kro′ködajl ) krokodyl.

crook (kruk) hak; zakrzywić.

crop (krop) wole; żniwo; żąć.

croquet (kro͡u′kēj ) krokiet.

cross (kros) krzyż; zagniewany; przeprawić się; przekreślać; przeżegnać (się).

crotch (krocz) hak.

crotchet (kro′czet ) haczyk.

crow (kro͡u ) wrona; krakać.

crowd (kra͡ud ) tłum; motłoch; przepełniać.

crown (kra͡un) korona; wieniec; koronować.

crucifix (krū′syfiks) krucyfiks.

crucify (krū′syfaj) (u)krzyżować.

crude (krūd ) surowy.

cruel (krū′el ) okrutny.

cruelty (krū′elty) okrucieństwo.

cruiser (krū′zör ) krążownik.

crusader (krū′zdör ) krzyżak.

crush (krasz) zgnieść.

crust (krast ) skórka (chleba); skorupa.

crutch (kracz) kula (chromego).

cry (kraj) krzyk; krzyczeć; płakać.

crypt (krypt ) krypta.

crystal (krystl ) kryształ.

cube (kjūb) kostka; sześcian.

cubic(al) (kjū′bik(ł ) kubiczny; sześcienny.

cuckoo (ku′kū) kukułka.

cucumber (kjū′kömbör ) ogórek.

cuff (kaf ) mankiet.

cuirass (ku͡era′s) pancerz.

culm (kölm) łodyga.

culpability (kölpebi′lity) karygodność.

cult (köłt ) kult.

cultivable (kö′łtywebł ) uprawny.

cultivate (kö′łtywējt ) uprawiać; kształcić.

cultivation (kö′łtywēj′szn) uprawa; kształcenie.

cultivator (kö′łtywējr ) rolnik.

culture (kö′lczör ) kultura; uprawa; uprawiać.

cumin (kö′myn) kminek.

cunning (ka′niñg ) przebiegły; przebiegłość.

cup (kap) filiżanka.

cupidity (kjupi′dyty) żądza.

cupola (kjū′pola) kopuła.

curable (kjū′rebł ) uleczalny.

curator (kjurēj′tör ) kurator.

cure (kjūr ) leczenie; kuracja; leczyć.

curiosity (kjūrjo′syty) ciekawość; rzadkość.

curious (kjū′rjös) ciekawy; dokładny.

curl (rl ) kędzior.

currant (ka′rent ) porzeczka.

currency (ka′rensy) obieg.

current (ka′rent ) bieżący; prąd; obieg.

curse (rs) przekleństwo; przeklinać.

curtain (rtn) kurtyna; zasłona; firanka.

curve (rw) krzywa (linja); skręt; zakrzywić.

cushion (kuszn) poduszka.

custom (ka′stöm) zwyczaj; customs pl. cło.

customary (ka′stömry) zwykły.

customer (ka′stömör ) kupujący; gość; klijent.

custom-house (ka′stöm-ha͡us) urząd celny.

custom-house officer (ka′stöm-ha͡us o′fysör ) urzędnik celny.

cut (kat ) krajać; kroić; kosić; żąć; krój; to cut off uciąć; odciąć; to cut out wycinać.

cutler (ka′t-lör ) nożownik.

cutlery (ka′t-löry) nożownictwo; artykuły nożownicze.

cutlet (ka′t-let ) kotlet.

cutter (ka′tör ) przykrawacz; rzeźbiarz.

cyclist (saj′klist ) cyklista.

cyclone (saj′klo͡un) cyklon.

cyklopaedia (sajklopī′dja) encyklopedja.

cylinder (sy′lindör ) cylinder; walc.

Czar (r; r ) car.

Czech (czek) Czech.


D.

dagger (de′gör ) sztylet; zasztyletować.

daily (j′ly) (co)dzienny.

dainties (j′ntyz) pl. łakocie.

dairy (dē′ry) mleczarstwo; mleczarnia.

dairymaid (dē′rymējd ) mleczarka.

dairyman (dē′rymen) mleczarz.

daisy (j′zy) stokrotka.

dale (jl ) dolina.

dam (dem) matka (o zwierzętach); tama; tamować.

damage (de′medż) szkoda; strata.

damn (dem) potępić.

damp (demp) stęchły; wilgoć; zwilżyć; tłumić.

dance (dans) taniec; tańczyć.

dancer (da′n-sör ) tancerz; tancerka.

dancing (da′n-syñg ) tańczenie.

dancing-master (da′n-syñg-ma′stör ) nauczyciel tańców.

Dane (jn) Duńczyk.

danger (j′n-dżör ) niebezpieczeństwo.

dangerous (j′n-dżörös) niebezpieczny.

Danish (j′nisz) duński.

Danube (de′njūb) Dunaj.

dare (r ) śmieć; odważyć się; I dare say być może; sądzę.

daring (dē′ryñg ) śmiały; śmiałość; odwaga.

dark (rk) ciemny; czarny; ciemność.

darkness (r′knes) ciemność.

darling (r′liñg ) ulubieniec.

darn (rn) cera; cerować.

dash (desz) uderzenie; rzut; myślnik; uderzyć; cisnąć.

data (j′ta) daty; fakta.

date (jt ) data; daktyl.

dative (j′tyw) 3ci przypadek.

daughter (dō′tör ) córka; daughter-in-law (. . lō) synowa.

daunt (dānt ) zniechęcić.

daw () kawka.

dawn (dōn) zmrok; świt; świtać; zmierzchać się.

day (j ) dzień; today dziś; every day codziennie; one day pewnego dnia.

day-break (j′-brējk) brzask.

day-light (j′-lajt ) światło dzienne.

dazzle (dezł ) olśniewać.

deacon (dīkn) djakon.

dead (ded ) martwy; zmarły; he is dead umarł.

deadly (de′dly) śmiertelny.

deaf (def ) głuchy; deaf-mute (. . mjūt ) głuchoniemy.

deafness (de′fnes) głuchota.

deal (dīl ) część; ilość; deska; dzielić; rozdawać; działać; a great deal (grējt dil ) bardzo wiele.

dealer (dī′lör ) handlarz.

dealing (di′liñg ) dzielenie; postępowanie; obrót.

dean (dīn) dziekan.

dear (r ) drogi; drogo.

dearness (r′nes) drożyzna.

death (deth) śmierć.

debark (dybār′k) wysadzić na ląd.

debate (debējt ) spór; dyskusja; debatować.

debauch (debō′cz) rozpusta; skusić.

debilitate (deby′litējt ) osłabić.

debit (de′byt ) wina; ciężar; winien (w buchalterji); obciążyć.

debt (det ) dług.

debtor (de′tör ) dłużnik.

decease (desī′s) zgon; skonać; umrzeć.

deceit (desī′t ) oszustwo.

deceive (desī′w) oszukać.

deceiver (desī′wör ) oszust.

December (dese′mbör ) grudzień.

decent (dī′sent ) przyzwoity.

decide (desaj′d ) rozstrzygnąć; postanowić.

decimal (de′symel ) decymalny.

decision (desy′żn) decyzja; postanowienie.

decisive (desaj′syw) rozstrzygający; stanowczy.

deck (dek) pokład; pokryć.

declaim (deklēj′m) deklamować.

declaimer (deklēj′mör ) deklamator.

declamation (deklemēj′szn) deklamacja.

declaration (deklerēj′szn) deklaracja; oświadczenie.

declare (deklēr ) deklarować; oświadczyć.

declension (dekle′nszn) skłonność; deklinacja; odmiana (gramat.).

declination (deklenēj′szn) skłonność; przypadek; deklinacja; odmiana (gramat.).

decline (deklaj′n) ubytek; odmieniać (rzeczown.); odmówić; pochylić (się).

decompose (dekampo͡u′z) rozkładać (się).

decorate (de′korējt ) ozdabiać.

decoration (dekorēj′szn) ozdoba; dekoracja.

decorator (de′korējr ) dekorator.

decrease (dekrī′s) ubytek; ubywać; zmniejszać.

decree (dekrī′ ) dekret; postanowić.

decry (dekraj′ ) ganić; osławić.

deduct (deda′kt ) potrącić.

deduction (deda′kszn) potrącenie.

deed (dīd ) czyn; działanie.

deep (dīp) głęboki.

deepness (dīp-nes) głębokość; głębia.

deer (r ) jeleń; zwierzyna.

default (defō′łt ) wada.

defeat (defī′t ) klęska; pobić.

defect (defe′kt ) brak; wada; defekt.

defective (defe′ktyw) wadliwy; popsuty.

defence (defe′ns) obrona.

defend (defe′nd ) (o)bronić.

defensive (defe′nsyw) obronny; defensywa.

deficit (de′fysyt ) deficyt; niedobór.

defile (defaj′l ) wąwóz; defilować.

define (defaj′n) określić.

definite (de′fynit ) oznaczony; dokładny.

definition (defyni′szn) definicja; (bliższe) określenie.

definitive (defy′nytyw) oznaczony; ostateczny.

deform (defōr′m) zniekształcić.

defraud (defrō′d ) oszukać; sprzeniewierzyć.

defunct (defō′ñkt ) zmarły.

degenerate (dedże′nörējt ) przeistaczać; degenerować; zwyrodniały.

degeneration (dedże′nörēj′szn) zwyrodnienie.

degrade (dēgrēj′d ) zdegradować; poniżyć.

degree (degrī′ ) stopień.

deify (dē′yfaj) ubóstwiać.

deign (jn) raczyć.

delay (delēj ) zwłoka.

delegate (de′legējt ) wydelegować; delegat.

delegation (delegēj′szn) delegacja.

deliberate (deli′berējt ) zastanawiać się.

delicate (de′liket ) delikatny; smaczny.

delicious (deli′szös) wyborny.

delight (delaj′t ) przyjemność; rozkosz; zachwycić; I am delighted to see you bardzo mi miło widzieć Pana.

delightful (delaj′tfuł ) rozkoszny; wspaniały.

deliver (deli′wör ) oswobodzić; wydać; wygłosić; dostarczyć.

deliverance (deli′wöröns) oswobodzenie; wydanie; uratowanie.

deliverer (deli′wörör ) oswobodziciel.

delivery (deli′wöry) oswobodzenie; wydanie; dostawa; rozdanie.

deluge (deljū′dż) wylew; potop.

delusion (deljū′żn) złudzenie.

demand (dema′nd ) żądanie; potrzeba; popyt; żądać; wymagać.

democracy (demo′kresy) demokracja.

democrat (de′mokret ) demokrata.

democratic(al) (demokre′tyk(ł)) demokratyczny.

demolish (demo′lisz) zburzyć.

demolition (demoli′szn') zburzenie.

demon (dī′mön) demon.

demonstrate (demo′nstrējt ) demonstrować; okazać; udowodnić.

demonstration (demo′nstrēj′szn) demonstracja; okazanie; dowód.

demonstrative (demo′nstretyw) wskazujący; przekonywający.

demoralization (demorelizēj′szn) demoralizacja.

demoralize (demo′relajz) demoralizować.

den (den) jama.

denial (denaj′el ) zaprzeczenie.

Denmark (de′n-mārk) Danja.

denominate (deno′mynējt ) wymienić.

denote (deno͡ut ) oznaczać.

denounce (dena͡u′ns) denuncjować; donosić.

dense (dens) gęsty.

dentist (de′ntyst ) dentysta.

denude (denjū′d ) ogołocić; obnażyć.

denunciation (denansy͡ēj′szn) denuncjacja.

denunciator (dena′nszy͡ējr ) donosiciel.

deny (denaj′ ) zaprzeczyć.

depart (depār′t ) odjechać.

department (depār′tment ) oddział; obwód; dział.

departure (depār′czör ) odjazd.

depend (depe′nd ) zależeć; zdać się (na kogo).

dependence (depe′ndens) zależność.

deplore (deplōr ) opłakiwać.

deploy (deploj′ ) rozwinąć.

deport (depōr′t ) zesłać.

deportation (deporj′szn) deportacja; zesłanie.

depose (depo͡u′z) zeznać.

deposit (depo′zyt ) depozyt; wkładka; zastaw; złożyć; deponować.

deposition (depozy′szn) złożenie; zeznanie.

depositor (depo′zytör ) deponent; depozytor.

depot (depo͡u ) skład.

depravation (deprewēj′szn) zepsucie.

deprave (deprej′w) zepsuć.

depress (depre′s) zniżyć; gnębić.

depression (depre′szn) depresja; przygnębienie.

deprivation (deprewēj′szn) pozbawienie; utrata.

deprive (depraj′w) pozbawić.

depth (depth) głębokość.

deputation (depjutēj′szn) deputacja.

deputy (de′pjuty) deputowany; poseł.

deracinate (dere′synējt ) wykorzenić.

derailment (derējl-ment ) wykolejenie (się).

derange (derēj′ndż) przeszkadzać.

derivation (derywēj′szn) pochodzenie.

derive (deraj′w) pochodzić.

descend (dese′nd ) schodzić; pochodzić.

descendant (dese′ndent ) potomek.

describe (deskraj′b) opisać.

description (deskry′pszn) opis.

desert (de′zört ) opuszczać; pustynia.

deserter (dezȫr′tör ) dezerter; zbieg.

desertion (dezȫr′tszn) dezercja.

deserve (dezȫr′w) zasłużyć.

design (dezaj′n) szkic; zamiar; rysunek; wzór; rysować; szkicować; zamierzać; oznaczyć.

designate (de′sygnējt ) oznaczyć; mianować.

designer (dezaj′nör ) rysownik.

desirable (dezaj′rebł ) pożądany.

desire (dezajr ) życzenie; życzyć sobie.

desirous (dezaj′rös) żądny; I am desirous of … chciałbym …

desk (desk) biurko; pult.

desolate (de′solējt ) spustoszyć; samotny; spustoszały; zmartwiony.

desolation (desolēj′szn) spustoszenie; samotność; nędza.

despair (despēr ) rozpacz; rozpaczać.

despatch = dispatch.

desperate (de′speret ) zrozpaczony.

desperation (de′sperēj′szn) rozpacz.

dessert (dezȫ′rt ) deser.

destination (destynēj′szn) przeznaczenie.

destine (de′styn) przeznaczyć.

destiny (de′styny) los; przeznaczenie.

destroy (destroj′ ) zburzyć; zniszczyć.

destruction (destra′kszn) zburzenie; zniszczenie.

detach (dete′cz) odłączyć; odkomenderować.

detail (dī′tējl ) szczegół.

detain (detēj′n) zatrzymać.

detect (dete′kt ) odkryć.

detective (dete′ktyw) detektyw.

detention (dete′nszn) zatrzymanie.

determinate (detȫr′mynet ) określony; oznaczony.

determine (detȫr′myn) postanowić; określić.

detest (dete′st ) nienawidzieć.

dethrone (dethro͡u′n) detronizować.

detonation (detonēj′szn) wybuch.

devastate (dewestej′t ) spustoszyć.

develop (dewe′lop) rozwinąć (się); odkryć.

development (dewe′lopment ) rozwój; rozwinięcie.

devil (dewł ) djabeł.

devise (dewaj′z) zapis; zapisać; wymyślić.

devisor (dewaj′zör ) spadkodawca.

devote (dewo͡u′t ) poświęcić.

devotee (dewotī′ ) nabożniś; dewotka.

devotion (dewo͡u′szn) poświęcenie; pobożność.

devour (dewa͡ur ) połknąć.

dew (djū) rosa.

diabetes (dajebī′tīz) cukrzyca.

dialect (daj′elekt ) djalekt.

dialogue (daj′elog) djalog.

diameter (daje′metör ) średnica.

diamond (daj′emönd ) djament.

diarrhoea (dajerī′a) biegunka.

diary (daj′ery) dziennik.

dictate (di′ktet ) dyktat; dyktować.

dictation (diktēj′szn) dyktat.

diction (dikszn) dykcja.

dictionary (di′kszönery) słownik.

did (dyd ) inf.: do; I did czyniłem; robiłem; did you bring me ..? czy przyniósł mi Pan? I did not bring you … nie przyniosłem Panu.

didn’t = did not.

die (daj) umierać.

died (dajd ) inf.: die; he died umarł.

diet (daj′et ) djeta.

differ (dy′för ) różnić się.

difference (dy′frens) różnica; spór.

different (dy′frent ) różny.

difficult (di′fyköłt ) trudny.

difficulty (di′fyköłty) trudność.

dig (dig) (wy)kopać; grzebać.

digest (dydże′st ) trawić.

digestion (dydże′stszn) trawienie.

dignitary (dy′gnytery) dygnitarz; dostojnik.

dignity (dy′gnyty) godność.

digress (dygre′s) zboczyć.

digression (dygre′szn) zboczenie.

diligence (dy′lidżens) pilność; staranność.

dill (dyl ) koper.

dilute (dyljū′t ) rozcieńczyć; rozcieńczony.

dim (dym) ponury; zaciemniać.

dimension (dyme′nszn) rozmiar; wymiar.

diminish (dymy′nysz) zmniejszać; ubywać.

diminution (dymynjū′szn) zmniejszenie; ubytek

diminutive (dymy′njutyw) zdrobniały.

dine (dajn) jeść obiad.

diner (daj′nör ) gość; stołownik.

dining-room (daj′niñg-rūm) jadalnia.

dinner (dy′nör ) obiad.

diocese (daj′osīs) dyecezja.

dip (dyp) zanurzyć.

diphteria (dyfthī′rja) dyfterja; błonica.

diphtong (dy′f-thañg ) dwugłoska.

diploma (dyplo͡u′ma) dyplom.

diplomacy (dyplo͡u′mesy) dyplomacja.

diplomat (dy′plomet) dyplomata.

dipper (dy′pör ) nurek.

direct (dyre′kt; dajre′kt ) prosty; bezpośredni; (s)kierować.

direction (dyre′kszn; dajre′kszn) dyrekcja; kierownictwo; kierunek; prowadzenie.

directly (dyre′ktly; dajre′ktly) prosto.

director (dyre′ktör; dajre′ktör) dyrektor.

dirt (rt ) brud.

dirt-cheap (r′t-czīp) za bezcen.

dirty (r′ty) brudny; pobrudzić.

disadvantage (dysedwa′ntedż) niekorzyść.

disagreeable (dysegrī′ ebł ) nieprzyjemny.

disappear (dysepīr ) znikać.

disarm (dysār′m) rozbroić.

disaster (dyza′stör ) niesczęście.

disastrous (dyza′strös) nieszczęsny.

discern (dyzȫr′n) rozróżniać; rozpoznać.

discharge (dys′czār) wyładować; uwolnić; wystrzelić; wyładowanie; uwolnienie.

discipline (dy′syplin) dyscyplina; karność.

discord (dy′s-kōrd ) niezgoda.

discount (dy′ska͡unt ) dyskonto; rabat; potrącić.

discourage (dys-ka′redż) zniechęcać.

discourse (dys-kō′rs) rozmowa; rozprawiać.

discover (dys-ka′wör ) odkryć.

discoverer (dys-ka′wörör ) odkrywca.

discovery (dys-ka′wöry) odkrycie.

discredit (dys-kre′dyt ) ujma; hańba; nie ufać.

discretion (dys-kre′szn) dyskrecja.

discuss (dys-ka′s) dyskutować.

discussion (dys-ka′szn) dyskusja.

disdain (dys-dēj′n) pogarda; pogardzać.

disease (dyzī′z) choroba.

disembark (dys-embār′k) wysadzić na ląd; wylądować.

disgrace (dys- grēj′s) niełaska.

disguise (dys-gaj′z) przebrać (się).

disgust (dys-ga′st ) wstręt.

dish (dysz) półmisek; danie.

dishonest (dys-o′nest ) nieuczciwy.

dishono(u)r (dys-o′nör ) wstyd; zawstydzić.

disinfection (dys-infe′kszn) dezynfekcja.

disinter (dys-intȫr ) odgrzebać.

disk (dysk) tarcza.

dislike (dys-laj′k) wstręt; nie lubić; nienawidzieć.

dislocate (dys-lokēj′t ) wywichnąć; przenieść.

dislocation (dys-lokēj′szn) wywichnięcie.

dismemberment (dys-me′mbörent ) rozbiór.

dismount (dys-ma͡u′nt ) demontować; zsiąść z konia.

disobedience (dys-obī′-dy͡ens) nieposłuszeństwo.

disobedient (dys-obī′-dy͡ent ) nieposłuszny.

disobey (dys-obej′ ) być nieposłusznym; nie słuchać.

disorder (dys-ōr′dör ) nieporządek; zaburzenie.

disorganization (dys-ōrgenizēj′szn) dezorganizacja; rozkład.

dispatch (dys-pe′cz) wysyłka; wysłanie; depesza; wysłać.

disperse (dys-pȫr′s) rozsiewać.

display (dys-plēj ) rozwinięcie; okazałość; rozwinąć; wystawić.

displease (dys-plī′z) nie podobać się.

displeasure (dys-ple′żör ) przykrość.

disposal (dys-po͡u′zl ) rozporządzenie.

dispose (dys-po͡u′z) rozporządzać; umieścić.

disposed (dys-po͡u′zd ) usposobiony; skłonny.

disposition (dys-pozy′szn) dyspozycja; zarządzenie; skłonność; usposobienie; rozporządzenie.

disputable (dy′s-pjutebł ) sporny.

dispute (dys-pjū′t ) dysputa; spór; dysputować; spierać się.

dissipate (dy′sypējt ) rozprószyć; trwonić.

dissoluble (dy′soljubł ) rozpuszczalny.

dissolve (dyso′łw) rozpuszczać (się); topić.

dissonance (dy′sonens) niezgoda.

distance (dy′stens) odległość.

distant (dy′stent ) odległy.

distil (dysty′l ) destylować.

distillation (dystylēj′szn) dystylacja.

distillery (dysty′löry) gorzelnia.

distinct (dysty′ñkt ) wyraźny; odrębny.

distinction (dysty′nkszn) wyróżnienie; wytworność.

distinguish (dysty′ngu͡isz) wyróżnić; odróżnić.

distinguished (dysty′ngu͡iszt ) wybitny.

distract (dystre′kt ) rozerwać; niepokoić.

distracted (dystre′kted ) roztargniony.

distraction (dystre′kszn) roztargnienie; rozrywka.

distribute (dystry′bjūt ) rozdawać.

district (dy′strykt ) powiat; okręg.

disturb (dystȫr′b) niepokoić; przeszkadzać.

ditch (dycz) rów; kopać.

ditcher (dy′czör ) kopacz; grabarz.

ditty (dy′ty) piosenka.

diurnal (dajȫr′nel ) dzienny.

dive (dajw) zanurzyć się.

diver (daj′wör ) nurek.

diverge (diwȫr′dż) zboczyć.

divert (dywȫr′t ) odwrócić; rozerwać.

divide (dywaj′d ) dzielić; rozłączyć; rozdzielić.

dividend (dy′wydend ) dywidenda; dzielna.

divine (dywaj′n) boski; duchowny; przeczuwać; przepowiadać.

divinity (dywy′nyty) boskość; teologja.

divisible (dywy′zybł ) podzielny.

division (dywy′żn) dywizja; podział; dzielenie.

divisor (dywaj′zör ) dzielnik.

divorce (dywōr′s) rozwód.

do () robić; czynić; how do you do? (ha͡u-du-ju-dū′ ) jak się Pan(i) ma? do you take? czy Pan(i) bierze? I do not take nie biorę.

docile (do′syl ) uległy.

dock (dok) szczaw; dok.

doctor (do′ktör) doktór,

doctorate (do′ktöret ) doktorat.

doctrine (do′ktryn) doktryna.

document (do′kjument ) dokument.

doe (do͡u ) sarna; łania.

does (daz) inf.: do; does he take? czy on bierze? he does not take on nie bierze.

dog (dog) pies; samiec.

dogma (do′gma) dogmat.

doll (dol ) lalka.

dollar (do′ler ) dolar.

dolorous (do′lörös) bolesny.

dolphin (do′l-fyn) delfin.

dome (do͡um) tum; kopuła.

domestic (dome′styk) domowy; sługa.

domicile (do′mysyl ) siedziba; mieszkanie.

dominate (do′mynējt ) panować.

dominical (domi′nykł ) niedzielny; dominical prayers Ojcze nasz.

Dominican (domi′nyken) Dominikanin.

donation (donēj′szn) darowizna.

done (dan) inf.: do; zrobiony; gotowy; I have done zrobiłem.

donkey (do′n-ky) osieł.

don’t (do͡unt ) = do not.

doom (dūm) wyrok; los; skazać.

door (dōr) drzwi; brama.

doorkeeper (dōr′kīpör ) portjer; odźwierny.

dose (do͡us) doza.

dot (dot ) punkt; kropka; plama; kropkować.

double (dabł ) podwójny; odpis; podwoić.

doubt (da͡ut ) wątpić; wątpliwość; no doubt bez wątpienia.

doubtful (da͡ut′ful ) wątpliwy.

doubtless (da͡ut′les) niewątpliwy; bez wątpienia.

dough (do͡u ) ciasto.

dovecot (da′w-kot ) gołębnik.

down (da͡un) puch.

down (da͡un) na dół; na dole; precz; po; aż po.

downcast (da͡un′kast ) przygnębiony.

downstairs (da͡un′stērz ) na dole; na dół (po schodach).

dowry (da͡u′ry) posag.

dozen (dazn) tuzin.

drachm (drem) drachma.

draft (draft ) przeciąg; trata; weksel; wyciąg.

drag (dreg) sieć; hamulec; wóz; ciągnąć; łowić.

dragon (dre′gon) smok.

dragoon (dregū′n) dragon.

drain (drējn) sączek; osuszać; drenować.

drama (drā′ma) dramat.

dramatic (dreme′tyk) dramatyczny.

dramatist (dre′metyst ) dramaturg.

drank (dreñk) inf.: drink; I drank piłem.

draper (drēj′pör ) kupiec handlujący suknem.

drapery (drēj′pöry) sukno; draperja; handel sukna.

draught (draft ) pociąg; przeciąg; przekaz; trata; draughts pl. warcaby.

draw (drō) ciągnąć; ssać; rysować; czerpać.

drawer (drō′ör ) rysownik; wystawca; szuflada; drawers pl. kalesony.

drawing (drō′yñg ) ciągnienie; rysunek.

drawing-room (drō′yñg-rūm) salon.

dread (dred ) strach.

dreadful (dre′dfuł ) straszny.

dream (drīm) sen; śnić.

dreary (drī′ry) smutny.

dress (dres) suknia; ubiór; ubranie; ubierać (się).

dress-coat (ko͡ut ) frak.

dressmaker (dre′s-mējr ) krawczyni.

dried (drajd ) suszony.

drift-ice (. . ajs) kra.

drill (dryl ) świder; ćwiczenie; siewnik; ćwiczyć; wiercić; siać.

drink (dryñk) pić; napój; to drink out wypić.

drinkable (dry′ñkebł ) zdatny do picia.

drinker (dry′ñkör ) pijący; pijak.

drive (drajw) przejażdżka; pędzić; prowadzić; jechać; powozić.

driven (drywn) inf.: drive.

driver (draj′wör ) woźnica; maszynista.

droll (dro͡ul ) pocieszny.

dromedary (dra′medery) dromedar.

drone (dro͡un) truteń.

droop (drūp) opuścić.

drop (drop) kropla; rzucić; spadać.

dropsy (dro′psy) puchlina (wodna).

drown (dra͡un) zalać; zagłuszyć; utonąć.

drugs (dragz) pl. materjały apteczne.

druggist (dra′gist ) drogista.

drum (dram) bęben(ek); bębnić.

drummer (dra′mör ) dobosz.

drunk (drañk) inf.: drink; pijany; I have drunk piłem; wypiłem.

drunkard (dra′ñkörd ) pijak.

dry (draj) suchy; wytrawny (o winie); suszyć.

dryness (draj′nes) posucha.

dubious (djū′by͡ös) wątpliwy.

Dublin (da′blyn) główne miasto Irlandji.

ducat (dö′ket ) dukat.

duchess (dö′czes) księżna.

duck (dak) kaczka.

due (djū) dłużny; należny; płatny; in due time we właściwym czasie.

duel (djū′el ) pojedynek.

duet (djue′t ) duet.

duke (djuk) książę.

dukedom (dju′kdöm) księstwo.

dull (dal ) głupi; tępy.

duly (djū′ly) należycie.

dumb (dam) niemy.

dumbfound (damfa͡u′nd ) oszołomić.

dung (dañg ) nawóz; nawozić.

duplicate (djū′plyket ) duplikat.

durable (djū′rebł ) trwały.

duration (djurēj′szn) czas trwania.

during (djū′ryñg ) podczas.

dust (dast ) kurz; pył.

duster (da′stör ) ścierka.

Dutch (dacz) holenderski.

Dutchman (da′czmen) Holandczyk.

duty (djū′ty) obowiązek; powinność; podatek.

dwarf (du͡ōrf ) karzeł.

dwell (du͡el ) mieszkać.

dwelling (du͡e′lyñg ) mieszkanie.

dye (daj) barwa; farba; farbować.

dye-house (daj′-ha͡us) farbiarnia.

dyer (daj′ör ) farbiarz.

dynasty (daj′nesty) dynastja.

dysentery (dy′sentöry) krwawa biegunka.


E.

each (īcz) każdy; each other (īcz a′dhör ) się; sobie; wzajemnie.

eager (ī′gör) gorliwy; chciwy.

eagle (īgł ) orzeł.

ear (īr) ucho; kłos.

earl (ȫrl ) hrabia (ang.).

early (ȫr′ly) wcześnie; rano; rychły; ranny.

earn (ȫr′n) zarabiać.

earnest (ȫr′nest ) zadatek.

ear-ring (īr′ryñg ) kolczyk.

earth (ȫrth) ziemia.

earthen (ȫr′thn) ziemny; kamienny; gliniany.

earthquake (ȫr′th-ku͡ejk) trzęsienie ziemi.

earthworm (ȫr′th-u͡ōrm) glista.

ease (īz) swoboda; wygoda; ulga; ulżyć; at ease wygodnie.

East (īst ) wschód.

Easter (ī′stör ) Wielkanoc.

Eastern (ī′störn) wschodni.

easy (ī′zy) łatwy; wygodny.

easy-chair (ī′zy-czēr) fotel.

eat (īt ) jeść.

eatable (ī′teł ) jadalny; eatables (ī′tebłz) potrawy.

eating (ī′tyñg ) jedzenie.

ebb (eb) odpływ (morza).

ebonist (e′bönyst ) stolarz (artystyczny).

ebony (e′böny) heban.

ecclesiastic (eklīzy͡e′styk) duchowny; kościelny.

echo (e′ko͡u ) echo.

eclipse (ekli′ps) zaćmienie.

economical (īkono′mykł ) ekonomiczny.

economize (īkono′majz) oszczędzać.

economy (īkono′my) ekonomja; gospodarstwo.

edge (edż) ostrze; krawędź; brzeg; obrębić.

edict (ī′dykt ) edykt.

edifice (e′dyfys) gmach.

edit (e′dyt ) wydać.

edition (edy′szn) wydanie; nakład.

editor (e′dytör ) wydawca; redaktor.

educate (e′djukējt ) wychowywać; kształcić.

education (edjukēj′szn) wychowanie; wykształcenie.

educational (edjukēj′szönel ) wychowawczy.

educator (edjukēj′tör ) wychowawca.

eel (īl ) węgorz.

efface (efēj′s) wytrzeć.

effect (efe′kt ) działanie; skutek; efekt; działać; wykonać; effects pl. rzeczy; gotówka.

effective (efe′ktyw) skuteczny; rzeczywisty.

effectuate (efe′ktjuējt ) wykonać.

efficacious (efykēj′szös) skuteczny.

effort (e′fört ) wysiłek.

egg (eg) jaje; jajo; jajko.

egoism (e′gō-yzm) egoizm.

egoist (e′gō-yst ) egoist.

Egypt (ī′dżypt ) Egipt.

Egyptian (edży′pszn) egipski; Egipcjanin.

eight (ējt ) osiem.

eighteen (ēj′tīn) osiemnaście.

eight (ējth) ósmy.

eighty (ēj′ty) osiemdziesiąt.

either (āj′dhör ); either green or blue albo zielony albo niebieski.

elaborate (ele′borējt ) wypracować.

elastic (ele′styk) elastyczny; gumka.

elbow (e′l-bo͡u ) łokieć; kolano (rury).

elder (e′łl-dör ) starszy; bez.

elderly (e′łl-dörly) starszy.

eldest (e′łl-dest ) najstarszy.

elect (ele′kt ) wybierać.

election (ele′kszn) wybór.

electric(al) (ele′ktryk(ł ) elektryczny.

electricity (elektry′syty) elektryczność.

electrify (ele′ktryfaj) elektryzować.

elegance (e′legens) elegancja.

elegant (e′legent ) elegancki.

element (e′lement ) element; pierwiastek.

elementary (eleme′ntery) elementarny,

elephant (e′lefent ) słoń.

elevate (e′lewējt ) wznieść.

elevation (elewēj′szn) wzniesienie; wysokość.

elevator (e′lewējr ) winda.

eleven (ele′wn) jedenaście.

eliminate (eli′mynējt ) wyłączyć.

elk (ełlk) łoś.

ell (ełl ) łokieć.

ellipse (eli′ps) elipsa.

eloquence (e′loku͡ens) wymowa.

eloquent (e′loku͡ent ) wymowny.

else (ełls) inaczej; inny; więcej; jeszcze.

elsewhere (e′łlsu͡ēr ) gdzieindziej.

emancipation (emensypēj′szn) emancypacja.

embalm (embā′m) balsamować.

embark (em-bār′k) wsadzić (wsiąść) na okręt.

embarkment (em-bār′kment ) wsiadanie na okręt; ładowanie okrętu.

embarrassment (embe′res-ment ) kłopot.

embassador (embe′sedör ) ambasador; poseł.

embassy (e′mbesy) poselstwo.

embellish (embe′lisz) upiększać.

embellishment (embe′liszment ) upiększenie; ozdoba.

emblem (e′mblem) emblemat; symbol.

embody (embo′dy) wcielić.

embrace (embrēj′s) objąć; chwycić.

embroider (embroj′dör ) haftować.

embroidery (embroj′döry) haft(owanie).

emerald (e′möröld ) szmaragd.

emery (e′möry) szmergiel.

emigrant (e′mygrent ) wychodźca.

emigrate (e′mygrējt ) opuszczać kraj.

emigration (emygrēj′szn) wychodźstwo.

eminence (e′mynens) eminencja; sława.

eminent (e′mynent ) wybitny; wysoki; świetny.

emissary (e′mysery) wysłannik.

emission (emy′szn) emisja.

emit (emy′t ) emitować.

emoluments (emo′ljuments) pl. dochody; pensja.

emotion (emo͡u′szn) emocja; wzruszenie.

emperor (e′mpörör ) cesarz.

empire (e′mpajr ) cesarstwo.

employ (emploj′ ) używać; zatrudnić; zatrudnienie.

employé (emploj′ēj ) urzędnik (prywatny).

employer (emploj′ör ) pracodawca.

empress (e′mpres) cesarzowa.

empty (e′mty) próżny; wypróżnić.

enable (enēj′bł ) umozliwić.

enamel (ene′mel ) emalja.

encashment (enke′szment ) inkaso.

enclose (enklo͡u′z) dołączyć; otoczyć.

encounter (anka͡u′n-tör ) spotkać; spotkanie.

encourage (enka′redż) zachęcić.

encyclopaedia (ensajklopī′dja) encyklopedja.

end (end ) koniec; cel; kończyć (się).

endeavour (ende′wör ) dążenie; staranie; starać się; dążyć.

ending (e′ndyñg ) koniec; końcówka.

endless (e′nd-les) bez końca.

endure (endjūr ) wytrwać; znosić.

enemy (e′nemy) nieprzyjaciel.

energetic (enördże′tyk) energiczny.

energy (e′nördży) energja.

engage (en-gēj′dż) zobowiązywać; angażować; nająć; to be engaged (en-gējdżd ) być zajętym; być zaręczonym.

engagement (en-gēj′dżment ) zobowiązanie; zaproszenie; zaręczyny; zajęcie; potyczka.

engine (e′n-dżyn) maszyna; lokomotywa; sikawka.

engine-driver (e′n-dżyn-draj′wör ) maszynista.

engineer (endżynīr ) inżynier; mechanik.

England (y′ñglend ) Anglja.

English (y′ñglysz) angielski; po angielsku; język angielski; the English Anglicy.

Englishman (y′ñglyszmen) Anglik.

Englishwoman (yñglyszwu′men) Angielka.

engrave (engrēj′w) wyryć.

engraver (engrēj′wör ) rytownik; grawer.

enigma (eni′gma) zagadka.

enjoy (endżoj′ ) cieszyć się (czem); to enjoy oneself zabawić się.

enlarge (enlār′dż) rozszerzyć; powiększyć.

enormity (enōr′mity) ogrom.

enormous (enōr′mös) ogromny.

enough (ena′f ) dosyć.

enquire (enku͡ajr ) zapytać (się); dowiadywać się; badać.

enraged (enrēj′dżd ) wściekły.

enrich (enry′cz) zbogacić.

enrol (enro͡u′łl ) zapisać.

ensign (e′n-sajn) chorągiew; chorąży.

enter (e′n-tör ) wejść; wstąpić; wciągnąć.

enterprise (e′ntör-prajz) przedsiębiorstwo.

entertain (entörj′n) ugościć; zabawić; utrzymywać.

entertainment (entörj′nment ) zabawa; uczta; podejmować (gości).

enthusiasm (en-thū′zyezm) entuzjazm.

entire (entajr ) cały; całkowity; zupełny.

entirely (entajr′ly) całkowicie; całkiem; zupełnie.

entitle (en-taj′tł ) zatytułować; upoważnić.

entrails (e′n-trējlz) pl. jelita; wnętrzności.

entrance (e′n-trens) wejście; wstęp.

entreat (entrī′t ) prosić.

entreaty (entrī′ty) prośba.

entrust (en-tra′st ) powierzyć.

entry (e′n-try) wejście; wstęp; wjazd.

enumerate (enjū′mörējt ) wymienić.

envelop (enwe′lop) zawijać; okryć.

envelope (e′n-welo͡up) koperta.

envious (e′n-wyös) zazdrosny.

environs (e′n-wyrönz) pl. okolica.

envy (e′nwy) zazdrość; zazdrościć.

epaulet (e′polet ) epoleta.

epidemic (epyde′myk) epidemiczny.

epilepsy (e′pylepsy) padaczka.

epilogue (e′pylog) epilog.

Epiphany (epy′feny) święto Trzech Króli.

episcopal (epy′sköpł ) biskupi.

episcopate (epy′sköpet ) episkopat; biskupstwo.

episode (e′pyzo͡ud ) epizod.

epistle (epy′sl ) pismo.

epoch (e′pok) epoka.

equal (i′ku͡el ) równy.

equality (eku͡o′lity) równość.

Equator (eku͡ej′tör ) równik.

equilibrium (īku͡yli′bry͡öm) równowaga.

equip (eku͡y′p) wyposażyć.

equipage (e′ku͡ypedż) pojazd; rynsztunek (wojenny).

era (ī′ra) era.

erase (erēj′s) wyskrobać; wytrzeć.

eraser (erēj′sör ) nożyk do skrobania; guma (do wycierania).

ere (ēr ) zanim; przed.

erect (ere′kt ) wyprostować; wystawić (budynek); założyć; prosto.

eremite (e′remajt ) pustelnik.

ermine (ȫr′myn) gronostaj.

err (ȫr ) błądzić; błąkać się; mylić się.

error (e′rör ) omyłka.

eruption (era′pszn) wybuch (z wnętrza ziemi).

escape (eskēj′p) zbiedz; umknąć; ucieczka.

escort (e′skȫrt ) eskorta.

especial (espe′szl ) specjalny; szczególny.

especially (espe′szely) szczególnie; zwłaszcza.

espionage (e′spjönedż) szpiegostwo.

esquire (esku͡ajr ) właściciel dóbr; John Anson, Esq. Wielmożny Jan Anson.

essay (esēj ) (s)próbować; próba; rozprawka.

essence (e′sens) esencja.

establish (este′blisz) ustalić; założyć.

establishment (este′bliszment ) założenie; zakład; przedsiębiorstwo.

estate (estej′t ) stan; majątek.

esteem (estī′m) szacunek; poważać; szacować.

estimate (e′stimējt ) szacować.

estimate (e′stimet ) oszacowanie; kosztorys.

estimator (e′stimējr ) taksator.

estrade (estrēj′d ) estrada.

etch (ecz) trawić.

eternal (etȫr′nel ) wieczny.

eternity (etȫr′nyty) wieczność.

ether (ī′thör ) eter.

ethical (e′thekł ) etyczny.

ethics (e′thyks) etyka.

etiquette (e′tyket ) etykieta.

etymology (etymo′łodży) etymologja.

Europe (jū′rōp) Europa.

European (jūropī′en) europejski; Europejczyk.

evade (ewējd ) wymknąć się; ominąć.

evangelical (ewendże′likł ) ewangieliczny.

evaporate (ewe′porējt ) (wy)parować.

evaporation (eweporēj′szn) parowanie; wyziew.

Eve (īw) Ewa; wieczór; wigilja.

even (īwn) równy; gładki; wyrównać; nawet.

evening (ī′wnyñg ) wieczór; in the evening wieczorem; this evening dziś wieczór.

evening-dress (ī′wnyñg-dres) frak.

evening-party (ī′wnyñg-pār′ty) wieczorek.

event (ewe′nt ) zdarzenie.

ever (e′wör ) kiedyś; zawsze; stale; tylko; for ever na zawsze.

everlasting (ewörla′styñg ) wieczny.

every (e′wry) każdy; co; every one każdy; every week co tydzień.

everybody (e′wrybody) każdy.

everyday (e′wrydej) codziennie.

everything (e′wrythyñg ) wszystko.

everywhere (e′wryu͡ēr ) wszędzie.

evident (e′wydent ) oczywisty.

evil (īwł ) zły; zło.

evoke (ewo͡u′k) wywołać.

ewe () maciora.

exact (egze′kt ) dokładny.

exactitude (egze′ktytjūd ) dokładność.

exactly (egze′ktly) dokładnie.

exaggerate (egze′dżörējt ) przesadzać.

exaggeration (egze′dżörēj′szn) przesada.

examination (egzemynēj′szn) egzamin; badanie; rewizja; sprawdzenie.

examine (egze′myn) egzaminować; badać; rewidować; sprawdzać.

example (egza′mpł ) przykład; wzór; for example naprzykład.

exceed (eksī′d ) przekroczyć.

exceedingly (eksī′diñgly) nadzwyczajnie.

excellent (ekse′lent ) wyśmienity; świetny.

except (ekse′pt ) wyłączyć; oprócz; wyjąwszy.

exception (ekse′pszn) wyjątek.

exceptional (ekse′pszönel ) wyjątkowy.

excess (ekse′s) nadmiar; dodatek; wykroczenie.

excessive (ekse′syw) nadmierny; niezmierny.

exchange (eks-czēj′ndż) zmieniać; wymiana; giełda; kurs; bill of exchange weksel.

exchange-office (eks-czēj′ndż-o′fys) kantor wymiany.

exchequer (eks-cze′kör ) skarb (państwa); kasa państwowa.

excise (eksaj′z) akcyza.

excitation (eksytēj′szn) podniecenie.

excite (eksaj′t ) podniecać.

exclaim (eks-klēj′m) wykrzyknąć.

exclamation (eks-klemēj′szn) okrzyk; wykrzyk; note of exclamation wykrzyknik.

exclude (eks-kljū′d ) wykluczyć; wyłączyć.

exclusion (eks-kljū′żn) wykluczenie; wyłączenie.

exclusive (eks-kljū′syw) wyłączny.

excommunicate (eks-komjū′nykējt ) wykląć.

excrement (e′ks-krement ) kał.

excursion (eks-kȫr′szn) wycieczka.

excuse (eks-kjū′z) przebaczyć; excuse me! przepraszam!

excuse (eks-kjū′s) usprawiedliwienie; pozór.

execute (e′ksekjūt ) wykonać; ściąć.

execution (eksekjū′szn) wykonanie; egzekucja; ścięcie.

executioner (e′ksekjūszönör ) kat.

executive (egze′kjutyw) wykonawczy; egzekutywa.

executor (egze′kjutör ) wykonawca.

exempt (egze′mt ) wolny; uwolnić.

exercise (e′ksör-sajz) ćwiczenie; ćwiczyć (się); trudnić się.

exhale (egzēj′l ) wyziewać.

exhaustion (egzō′stszn) wyczerpanie.

exhibit (egzy′byt ) wystawić.

exhibition (egzyby′szn) wystawa; wykazanie.

exhume (egz-hjū′m) odgrzebać.

exile (e′gzajl ) wygnanie; wygnaniec; wygnać.

exist (egzy′st ) istnieć.

existence (egzy′stens) istnienie; byt.

expansion (eks-pe′nszn) rozszerzanie się.

expect (eks-pe′kt ) oczekiwać.

expectation (eks-pektēj′szn) oczekiwanie.

expedition (eks-pedy′szn) ekspedycja; wyprawa; pochód; wysyłka.

expel (eks-pe′l ) wypędzić.

expense (eks-pe′ns) wydatek; koszt.

expensive (eks-pe′nsyw) drogi.

experience (eks-pī′rjens) doświadczenie; doznać.

experienced (eks-pī′rjenst ) doświadczony; wypróbowany.

experiment (eks-pe′ryment ) doświadczenie; próba; robić doświadczenia.

expert (eks-pȫrt′ ) doświadczony; biegły; zdolny; znawca; ekspert.

expiate (e′ks-pyējt ) odpokutować.

expiration (eks-pyrēj′szn) wydech; upływ (terminu); śmierć.

expire (eks-pa′ir ) wydychać; skonać; upłynąć.

explain (eks-plēj′n) objaśnić; wyjaśnić.

explanation (eks-plenēj′szn) objaśnienie; wyjaśnienie.

explode (eks-plo͡u′d ) wybuchnąć.

exploit (eks-ploj′t ) przedsięwzięcie (bohaterskie); wyzyskać.

exploitation (eks-plojtēj′szn) eksploatacja.

explore (eks-plör ) badać.

explorer (eks-plō′rör ) badacz.

explosion (eks-plo͡u′żn) wybuch.

export (eks-pōr′t ) eksportować; wywozić.

export (e′ks-pōrt ) eksport; wywóz.

exportation (eks-pōrj′szn) wywóz.

expose (eks-po͡u′z) wystawić; narazić.

exposition (eks-pozy′szn) wystawienie; wyjaśnienie.

exposure (eks-po͡u′żör ) wystawienie; wyjaśnienie.

express (eks-pre′s) posłanie; pociąg pospieszny; wyraźny; wyrazić.

expression (eks-pre′szn) wyraz; wyrażenie.

expressive (eks-pre′syw) wyrazisty; wyraźny.

expropriate (eks-pro͡u′pryējt ) wywłaszczyć.

extend (eks-te′nd ) rozciągnąć; rozszerzyć.

extension (eks-te′nszn) rozciągłość; rozmiar.

extent (eks-te′nt) rozciągłość; stopień.

exterior (eks-tīj′rjör ) zewnętrzny; powierzchowność.

exterminate (eks-tör′mynējt ) wytępić.

external (eks-tör′nel ) zewnętrzny.

extinction (eks-ty′ñkszn) wygaśnięcie; umorzenie; zniszczenie.

extinguish (eks-ty′ñ-gu͡ysz) umorzyć; ugasić.

extirpate (e′ks-törjt ) wytępić.

extorsion (eks-tōr′szn) wymuszenie.

extra (e′kstra) nadzwyczajny; dodatkowy; dodatkowo; nader.

extract (e′kstrekt ) ekstrakt; wyciąg.

extract (eks-tre′kt ) wyciągnąć; wydobywać.

extraction (eks-tre′kszn) wyciąganie; wydobywanie.

extraordinary (eks-treōr′dynery) nadzwyczajny; niezwykły.

extreme (eks-trī′m) ostateczny; ostatny; nadzwyczajny; skrajny.

extremity (eks-tre′myty) ostateczność; extremities pl. kończyny.

eye (aj) oko; oczko.

eyeball (aj′bōll ) gałka oczna.

eyebrow (aj′bra͡u) brew.

eye-glass (aj′glas) szkła; cwikier; binokle.

eyelash (aj′lesz) rzęsa.

eyelid (aj′lid ) powieka.

eyesight (aj′sajt ) wzrok.

eye-witness (aj′u͡yt-nes) świadek naoczny.


F.

fable (j ) bajka.

fabric (fe′bryk) budowa; wyrób.

fabricate (fe′brykējt ) budować; wyrabiać.

fabrication (febrykēj′szn) budowa; wyrób.

fabulous (fe′blös) bajeczny.

facade (fesēj′d ) fasada.

face (js) twarz; front; bezczelność; powierzchnia; tarcza.

facile (fe′syl ) łatwy.

facilitate (fesy′lytējt ) ułatwić.

facility (fesy′lyty) łatwość.

fact (fekt ) fakt; czyn.

factor (fe′ktör ) czynnik.

factory (fe′ktöry) fabryka.

faculty (fe′költy) wydział; zdolność; łatwość; dar.

fade (jd ) więdnąć; blednąć.

fail (jl ) (u)chybić; odmówić; zabraknąć.

faint (jnt ) słaby; mdleć; zemdlenie.

fair (r ) jasny; blond; słuszny; jarmark.

fairly (r′ly) znośny; dość.

fairy (fē′ry) czarodziejka.

faith (jth) wiara; zaufanie; wierność.

faithful (j′thfuł ) wierny.

falcon (fōkn) sokół.

fall (fōłl ) upadek; spadek; spadać; upaść; to fall asleep zasnąć.

false (fōłls) fałszywy.

falsehood (fō′łlshud ) fałsz(ywość); obłuda.

falsification (fōlsyfykēj′szn) fałszowanie.

falsify (fō′l-syfaj) fałszować.

fame (jm) sława.

familiar (femy′ljer ) zażyły; obeznany.

familiarity (femylje′rity) zażyłość.

family (fe′myly) rodzina.

famine (fe′myn) głód.

famish (fe′mysz) głodzić; cierpieć głód.

famous (j′mös) znakomity.

fan (fen) wachlarz; wachlować.

fancy-goods (fe′nsy-gudz) pl. towary galanteryjne.

fane (jn) świątynia.

far (r ) daleki; odległy; daleko; by far (baj fār ) o wiele; as far as I know … o ile wiem …

farce (rs) farsa.

fare (r ) zapłata za jazdę; kurs; jadło; bill of fare spis potraw.

farewell (r′u͡el ) pożegnanie; żegnaj! to bid farewell pożegnać się.

farm (rm) folwark; dzierżawa; (wy)dzierżawić.

farmer (r′mör ) dzierżawca; rolnik.

farther (r′dhör ) dalej.

farthing (r′dhyñg ) = ¼ penny.

fashion (fe′szn) kształt; forma; moda; fason; latest fashion ostatnia nowość; out of fashion niemodny.

fashionable (fe′szönebł ) modny; elegancki.

fast (fast ) mocny; prędki; mocno; prędko; post; pościć; fast train pociąg pospieszny.

fast-day (fa′st-dēj ) postny dzień.

fasten (fasn) przymocować.

fat (fet ) tłusty; tłuszcz.

fatal (j′tl ) fatalny.

father (fā′dhor ) ojciec.

father-in-law (fā′dhor-yn-lō) teść.

fatigue (fetī′g) zmęczenie; trud; znużyć; trudzić.

fatness (fe′t-nes) tłustość.

fatten (fetn) tuczyć.

fault (fōłlt ) błąd; wina.

favo(u)r (j′wör ) łaska; przychylność; list; sprzyjać; zachwycić.

favourable (j′wörebł ) korzystny; przychylny.

favourite (j′wöryt ) ulubieniec; ulubiony.

fear (r ) obawa; obawiać się; for fear of z obawy.

feast (fīst ) święto; uroczystość; uczta.

feather (fe′dhör ) pióro.

February (fe′bruery) luty.

fecundity (feka′n-dyty) żyzność.

fee () zapłata; należytość; koszt.

feeble (fībl ) słaby.

feebleness (fī′blnes) słabość.

feed (fīd ) pasza; karmić.

feel (fīl ) odczuwać; czuć (się); I feel cold zimno mi; how do you feel? (ha͡u du-ju-fīl ) jak się Pan czuje?

feeling (fī′lyñg ) (u)czucie.

feet (fīt ) pl. nogi.

felicitate (feli′sytējt ) gratulować.

felicitation (felisytēj′szn) gratulacja.

feline kind (fī′lajn kajnd ) koty.

fell (fel ) inf.: fall.

fell (fel ) ścinać; okrutny; skóra.

fellow (fe′lo͡u ) towarzysz; kolega.

fellow-countryman (fe′lo͡u-ka′ntrymen) rodak.

felt (felt ) inf.: feel.

felt (fełlt ) filc; pilśń.

female (fī′mējl ) żeński; samica.

feminine (fe′mynin) żeński (rodzaj).

fen (fen) błoto; bagno.

fence (fens) płot; szermierka; ogrodzić; bronić.

fencer (fe′n-sör ) szermierz.

fencing (fe′n-syñg ) szermierka; ogrodzenie.

fennel (fe′nel ) koper.

fern (rn) paproć.

ferocious (fero͡u′szös) dziki.

ferocity (fero′syty) dzikość.

fertile (r′tyl ) żyzny.

fertility (rty′lity) żyzność.

fertilize (r′tylajz) użyznić.

fervo(u)r (r′wör ) żar; gorliwość.

festal (fe′stel ) świąteczny; wesoły.

festival (fe′stywel ) święto; świąteczny.

festivity (festy′wyty) uroczystość.

fetch (fecz) przynieść; osięgnąć; pójść po co.

fever (fī′wör ) febra.

few (fjū) mało; a few kilka.

fiancé (fjañse′ ) narzeczony.

fiancée (fjañse′ ) narzeczona.

fibre (faj′bör ) włókno.

fiction (fykszn) fikcja.

fiddle (fydł ) skrzypce; grać na skrzypcach.

fiddler (fy′dlör ) skrzypek.

fiddlestick (fy′dłstyk) smyczek.

fidelity (fyde′lity) wierność.

field (fīld ) pole.

field-marshal (fī′ld-mārszl ) marszałek polny.

fierce (rs) dziki.

fiery (faj′ry) ognisty; lśniący.

fifteen (fy′f-tīn) piętnaście.

fifteenth (fy′f-tīnth) piętnasty.

fifth (fyfth) piąty.

fifty (fy′fty) pięćdziesiąt.

fig (fyg) figa.

fight (fajt ) walka; walczyć; zwalczać.

figure (fy′gör ) figura; postać; cyfra; wyobrażać (sobie); figurować.

file (fajl ) nić; stos; lista; pilnik; piłować.

file-cutter (fajl-ka′tör ) pilnikarz.

fill (fyl ) napełniać; wypełniać; pełnia.

film (fylm) błon(k)a; film.

filter (fy′l-tör ) filtr; sączek; filtrować; cedzić.

filtrate (fy′l-trējt ) filtrować; cedzić.

fin (fyn) płetwa.

final (faj′nel ) ostateczny; ostatni; końcowy.

finally (faj′nely) w końcu.

finance (fyne′ns) skarbowość; finansowy; finansować; finances (. . sez) pl. finanse.

financial (fyne′nszl ) finansowy.

financier (fyne′nszīr) finansista.

finch (fynsz) zięba.

find (fajnd ) znajdować; znaleźć; zastać; to find out wynaleźć.

finder (faj′ndör ) znalazca.

fine (fajn) piękny; cienki; drobny; kara pieniężna.

finger (fy′ñgör ) palec.

finish (fy′nysz) skończyć; kończyć (się); koniec.

fir (r ) sosna.

fire (fajr ) ogień; blask.

fire-arm (fajr′-ārm) broń palna.

fire-brigade (fajr-brygēj′d ) straż pożarna.

fire-engine (faj′rendżyn) sikawka.

fire-insurance (faj′rynszū′rens) ubezpieczenie od ognia.

fire-man (fajr′men) strażak; palacz.

fire-proof (fajr′-prūf ) ogniotrwały.

firm (rm) mocny; stały; firma.

firmament (r′mement ) sklepienie niebieskie.

first (rst ) pierwszy; wpierw; at first z początku; wpierw.

first-born (r′st-bōrn) pierworodny.

first-class (r′st-klas) pierwszorzędny.

firstly (r′stly) po pierwsze.

first-rate (r′st-rējt ) pierwszorzędny.

fiscal (fy′skel ) skarbowy.

fish (fysz) ryba; łowić ryby.

fish-bone (fy′sz-bo͡un) ość.

fisher (fy′ször ) rybak.

fishery (fy′szöry) rybołówstwo.

fishing (fy′szyñg ) łowienie ryb.

fissure (fy′ször ) szczelina.

fist (fyst ) pięść.

fit (fyt ) odpowiedni; zdatny; zaopatrzyć; odpowiadać; dobrze leżeć.

fitter (fy′tör ) monter.

five (fajw) pięć.

fix (fyks) przymocować; ustalić; naznaczyć.

fixed (fykst ) stały; oznaczony.

flag (fleg) flaga.

flail (flējl ) cepy.

flake (flējk) płatek; bryła.

flame (flējm) płomień.

flannel (fle′nel ) flanela.

flash (flesz) błysk.

flat (flet ) płytki; płaski; piętro; mieszkanie.

flatter (fle′tör ) pochlebiać.

flavo(u)r (flēj′wör ) smak; zapach.

flax (fleks) len.

flea (flī) pchła.

fleck (flek) plama.

flee (flī) uciekać.

fleet (flīt ) szybki; flota.

Flemish (fle′mysz) flamandzki.

flesh (flesz) mięso.

flew (flū) inf.: fly.

flexible (fle′ksybł ) giętki.

flexion (flekszn) zgięcie; odmiana.

flight (flajt ) lot.

flint (flynt ) krzemień.

flirt (flȫrt ) flirt; flirtować.

float (flo͡ut ) tratwa; spławiać.

flock (flok) trzoda; gromada; stado.

flood (flad ) powódź; zalewać.

floor (flōr ) podłoga; piętro.

florin (flo′ryn) floren; gulden.

flounder (fla͡u′ndōr ) flądra.

flour (fla͡ur ) mąka.

flourish (flō′rysz) kwitnąć.

flow (flo͡u ) przypływa; płynąć.

flower (fla͡u′ör ) kwiat(ek); kwiecie; kwitnąć.

flower-pot (fla͡u′ör-pot ) doniczka.

fluency (flū′ensy) biegłość.

fluent (flū′ent ) biegły; płynny.

fluently (flū′ently) biegle; płynnie.

fluid (flū′id ) płyn.

flute (flūt ) flet.

flux (flaks) bieg; przypływ (morza); wyciek.

fluxion (flakszn) fluksja.

fly (flaj) mucha; latać; uciekać.

foal (fo͡ul ) źrebię.

foam (fo͡um) piana; pienić (się).

fog (fog) mgła.

foggy (fo′gy) mglisty; it is foggy (jest) mgła.

fold (fo͡ulld ) fałda; fałdować.

foliage (fo͡u′ljedż) liście.

folk (fo͡uk) lud; ludzie.

follow (fo′lo͡u ) następować; nastąpić; iść za; słuchać; wynikać.

follower (fo′lo͡uōr ) stronnik.

following (fo′lo-yñg ) następny; następujący.

folly (fo′ly) głupstwo.

foment (fome′nt ) podżegać.

fond (fond ) fundusz; to be fond of lubić.

font (font ) chrzcielnica.

food (fud ) żywność; jedzenie; pasza.

fool (fūl ) głupiec; błazen.

foolish (fū′lisz) głupi.

foot (fut ) noga; stopa; on foot pieszo.

foot-ball (fu′t-böll ) piłka nożna.

foot-man (fu′t-men) lokaj.

for (r ) za; dla; z powodu; z; do; na; w; as for me co do mnie.

forage (fo′redż) obrok.

forbid (rby′d ) zabronić; God forbid! broń Boże!

force (rs) siła; przemoc; moc; zmusić.

forehead (fo′red ) czoło.

foreign (fo′ryn) obcy; cudzoziemski.

foreigner (fo′rynör ) cudzoziemiec.

foreman (r′men) nadzorca; przodownik.

forenoon (r′nūn) przedpołudnie.

forerunner (rra′nör ) zwiastun.

foresee (r′sī) przewidzieć.

forest (fo′rest ) las.

forester (fo′restör ) leśniczy.

forestry (fo′restry) leśnictwo.

forfeit (r′fet ) kara; zastaw; stracić.

forge (r) kuźnia; kuć.

forget (rge′t ) zapomnieć.

forget-me-not (rge′tminot) niezapominajka.

forgive (rgy′w) przebaczyć.

forgot (rgo′t ) inf.: forget; I forgot zapomniałem.

forgotten (rgo′tn) inf.: forget; I have forgotten zapomniałem.

fork (rk) widelec; widły.

form (rm) forma; kształt; ławka; tworzyć; formować.

formality (forme′lity) formalność.

formation (forj′szn) formacja; (u)tworzenie.

former (r′mer ) twórca; poprzedni; dawniejszy; pierwszy.

formerly (r′merly) niegdyś; dawniej.

formidable (r′mydebł ) straszny.

fort (rt ) fort.

forth (rth) naprzód.

fortification (fötyfykēj′szn) fortyfikacja.

fortify (r′tyfaj) obwarować; wzmocnić.

fortnight (r′t-najt ) dwa tygodnie.

fortress (r′t-res) twierdza.

fortunate (r′tszjunet ) szczęśliwy.

fortune (r′tszn) szczęście; los; przypadek; majątek; good fortune szczęście; ill fortune nieszczęście.

fortune-teller (r′tszn-te′lör) wróżbita.

forty (r′ty) czterdzieści.

forward (r′u͡erd ) gotowy; wysyłać.

forwarding (r′u͡erdyñg ) wysyłka.

forwarding-agent (r′u͡erdyñgj′dżent ) spedytor.

fosse (fos) rów.

fought (fōt ) inf.: fight.

foul (fa͡ul ) brudny; fałszywy; zepsuty.

found (fa͡und ) inf.: find; założyć; topić; odlewać.

foundation (fa͡undēj′szn) założenie; fundacja; fundament.

founder (fa͡u′ndör ) założyciel; fundator.

foundery (fa͡u′ndöry) odlewnia.

foundling (fa͡u′ndlyñg ) znajdek.

fountain (fa͡untn) źródło; fontanna.

fountain-pen (fa͡u′ntn-pen) pióro do napełniania.

four (r ) cztery.

fourfold (r′fo͡ułd ) poczwórny.

fourteen (rtī′n) czternaście.

fourth (rth) czwarty.

fowl (fa͡ul ) drób; ptactwo.

fowler (fa͡u′lör ) ptasznik.

fox (foks) lis.

fraction (fre′kszn) ułamek.

fragile (fre′dżyl ) łamliwy.

frame (frējm) budowa; rama; budować; wprawiać; wymyślać.

France (frans) Francja.

Francis (fra′nsys) Franciszek.

Franciscan (frensy′sken) Franciszkanin.

frangible (fre′n-dżybł ) łamliwy.

frank (freñk) frank; frankować; szczery.

fraternal (fretör′nel ) braterski.

fraternity (fretör′nity) braterskość; braterstwo.

fraternize (fre′tör-najz) bratać się.

fratricide (fretrysaid ) bratobójstwo; bratobójca.

fraud (frōd ) oszustwo.

fraudulent (fro′djulent ) oszukańczy.

freckles (frekłs) piegi.

free (frī) wolny; swobodny; szczery; bezpłatny; uwolnić.

freedom (frī′döm) wolność; swoboda.

freemason (frī′mējsn) wolny mularz.

freeze (frīz) marznąć.

freezing point (frī′zyñg pojnt ) punkt marznięcia.

freight (frējt ) ładunek; opłata za przewóz; ładować; wynająć okręt.

French (frensz) francuski; po francusku; język francuski; the French Francuzi.

Frenchman (fre′nszmen) Francuz.

Frenchwoman (frenszwu′men) Francuska.

frequent (fri′ku͡ent ) często.

frequent (freku͡e′nt ) uczęszczać.

fresh (fresz) świeży; chłodny.

friar (fraj′er ) mnich.

friction (frykszn) nacieranie.

Friday (fraj′dy) piątek; Good Friday Wielki piątek.

fried (frajd ) inf.: fry.

friend (frend ) przyjaciel; przyjaciółka.

friendly (fre′ndly) przyjacielski; przyjazny.

friendship (fre′ndszyp) przyjaźń.

fright (frajt ) strach.

frighten (frajtn) przestraszyć.

frivolity (frywo′lity) płochość.

frivolous (fry′wolös) płochy; lekkomyślny.

frock (frok) suknia; spódniczka.

frock-coat (fro′k-ko͡ut ) anglez.

frog (frog) żaba.

from (from) od; z; z powodu; from where? where … from? skąd?

front (frant ) front; czoło; przód; in front of przed.

frontier (fra′n-tīr ) granica.

frost (frost ) mróz; white frost szron.

frosty (fro′sty) mroźny.

fructify (fra′k-tyfai) zapłodnić.

fruit (frūt ) owoc; owoce.

fruitless (frū′tles) bezowocny.

fruit-tree (frū′t-trī) drzewo owocowe.

fry (fraj) smażyć.

fuel (fju′el ) opał; materjał opałowy.

fugitive (fjū′dżytyw) uciekający; zbieg.

fulfil (ful-fy′l ) spełnić; dokonać.

full (fułl ) pełny; zupełny.

fume (fjūm) para.

fun (fan) żart.

function (fa′ñkszn) czynność; funkcja.

functionary (fa′ñkszönery) funkcjonarjusz.

fund (fand ) fundusz; kapitał.

fundament (fa′ndement ) podstawa.

fundamental (fandeme′ntel ) podstawowy.

funeral (fjū′nörel ) pogrzeb.

funnel (fa′nel ) lejek; komin.

funny (fa′ny) zabawny; dziwny.

fur (r ) futro.

furious (fjūr′jös) wściekły.

furnace (r′nes) piec.

furnish (r′nysz) zaopatrzyć; dostarczyć; umeblować.

furniture (r′nyczör ) meble; sprzęty.

furrier (r′jör ) kuśnierz.

further (r′dhör ) dalszy; dalej; nadto; popierać.

fury (fjū′ry) wściekłość.

fusion (fjūżn) topienie; połączenie.

futile (fjū′tyl ) czczy.

future (fjū′czör ) przyszły; czas przyszły; przyszłość.


G.

gage (j) zastaw; rękojmia.

gain (jn) zysk; zyskać.

gall (gal ) żółć.

gallery (ge′löry) galerja.

gallon (ge′lön) galon (= 4,54 litr.).

galloon (gelū′n) galon.

gallop (ge′löp) galop; galopować.

gallows (ge′lo͡uz) szubienica.

galoche (gela′sz) kalosz.

galvanize (ge′lwenajz) galwanizować.

gamble (gembł ) grać.

gambler (ge′mblör ) gracz; karciarz.

gambling-house (ge′mbliñg ha͡us) dom gry.

game (jm) gra; zabawa; dziczyzna; grać.

gaming-table (j′myñg-tēj ) stolik do gry.

gander (ge′n-dör ) gąsior.

gape (jp) gapić się.

garage (garā′ż) garaż.

garden (rdn) ogród; nursery garden szkółka.

gardener (r′dnör ) ogrodnik.

gargle (r ) płukać gardło.

garland (r′łend ) wieniec; uwieńczyć.

garlic (r′lik) czosnek.

garment (r′ment ) szata.

garner (r′nör ) śpichlerz.

garrison (ge′rysn) garnizon; załoga.

garter (r′tör ) podwiązka; (pod)wiązać.

gas (ges) gaz.

gas-light (ge′s-lajt ) światło gazowe.

gas-meter (ge′s-metör ) gazomierz.

gastric (ge′stryk) gastryczny; żołądkowy.

gas-works (ge′s- u͡örks) gazownia.

gate (jt ) brama.

gather (ge′dhör ) zbierać (się); zebrać.

gauze (gōz) gaza.

gave (jw) inf.: give; I gave dawałem; dałem.

gay (gēj) wesoły.

geese (gīs) gęsi; sing. goose.

gendarme (dże′n-dārm) żandarm.

gender (dże′ndör ) rodzaj.

general (dże′nörel ) ogólny; główny; generalny; generał.

generate (dże′nörējt ) wytwarzać.

generation (dżenörēj′szn) wytwarzanie; ród; pokolenie.

generosity (dżenöro′syty) szlachetność; szczodrobliwość.

generous (dże′nörös) szlachetny; szczodry.

genitals (dże′nytełs) pl. części płciowe.

genitive (dże′nytyw) 2gi przypadek.

genius (dżī′njös) genjusz.

genteel (dżen-ty′l ) wytworny.

gentile (dże′n-tajl ) poganin; pogański.

gentle (dżentł ) łagodny.

gentleman (dże′ntłmen) mężczyzna; pan.

gentry (dże′n-try) niższa szlachta.

genuine (dże′njuyn) oryginalny; prawdziwy.

geographer (dżeo′greför ) geograf.

geographical (dzīogre′fikł ) geograficzny.

geography (dżeo′grefy) geografja.

geology (dżeo′lodży) geologja.

geometer (dżeo′metör ) geometra.

geometric(al) (dzīome′tryk(ł ) geometryczny.

geometry (dżeo′metry) geometrja.

George (dżōr) Jerzy.

germ (dżȫrm) zarodek; kieł.

German (dżȫr′men) niemiecki; po niemiecku; język niemiecki; Niemiec; the Germans Niemcy.

Germanic (dżȫrme′nik) germański.

Germany (dżȫr′meny) Niemcy.

germinate (dżȫr′mynējt ) puszczać kły[1].

gesticulate (dżȫsty′kjulējt ) giestykulować.

gesture (dżȫ′stször ) giest; ruch.

get (get ) przybyć; stać się; zostać; dostać (się); to get in wsiadać; wdostać się; wejść; to get out wysiadać; wyjść; wydostać (się); to get up wstać; wznieść się.

gherkin (r′kyn) korniszon.

ghost (go͡ust ) duch; widmo.

giant (dżaj′ent ) olbrzym.

gibbet (dży′bet ) szubienica.

gift (gyft ) dar; zdolność.

gifted (gy′fted ) obdarzony.

gild (gyld ) pozłocić.

gilder (gy′ldör ) pozłotnik.

gin (dżyn) sidło.

ginger (dży′ndżör ) imbier.

ginger-bread (dży′ndżör-bred ) piernik.

girandole (dży′rendo͡ul ) świecznik; pająk.

gird (rd ) opasać.

girdle (r ) pas(ek); opasać.

girl (rl ) dziewczyn(k)a.

girth (rth) popręg; objętość; opasać.

give (gyw) dawać; dać; udzielić; darować; to give back oddać; to give out wydawać; to give notice wypowiedzieć; powiadomić.

given (gywn) inf.: give; dany; I have given dałem.

glacial (glēj′szjel ) lodowaty.

glacier (glēj′szjör ) lodowiec.

glad (gled ) zadowolony; rad.

glance (glans) błysk; spojrzenie; błyszczeć.

gland (glend ) gruczoł; żołądź.

Glasgow (gle′sgo͡u ) miasto w Szkocji.

glass (glas) szkło; szklanka; kieliszek; szklany.

glass-tube (gla′s-tjūb) rurka szklana.

glass-works (gla′s-u͡örks) pl. huta szklana.

glaze (glējz) glazura.

glazier (glēj′zjer ) szklarz.

gleam (glīm) połysk; błyskać.

gleamy (glī′my) błyszczący.

glebe (glīb) gleba.

glimmer (gly′mör ) połysk; połyskiwać.

glitter (gly′tör ) błyszczeć.

globe (glo͡ub) kula; globus.

gloom (glūm) ciemność.

gloomy (glū′my) ciemny; ponury.

glorify (glō′ryfaj) wielbić; chwalić

glorious (glō′rjös) świetny.

glory (glō′ry) chwała; sława.

gloss (glos) połysk; uwaga; objaśnić.

Gloucester (gla′stōr ) miasto w Anglji.

glove (glaw) rękawiczka.

glover (gla′wör ) rękawicznik.

glow (glo͡u ) żar; skwar; żarzyć się.

glow-worm (glo͡u′-u͡ōrm) robaczek świętojański.

glue (glū) klej; (s)kleić.

gluey (glū′y) lepki.

gluttonous (gla′t-nes) żarłoczny.

gnarl (rl ) sęk.

gnat (net ) komar.

gnaw () gryźć.

go (go͡u ) iść; pójść; chodzić; jechać; jeździć; udać się; to go away (eu͡ej ) odejść; to go in wejść; to go on kontynuować; to go on horseback jechać konno; to go out wyjść; to go down zejść na dół.

goal (go͡ul ) cel; meta; bramka.

goal-keeper (go͡u′l-kīpör ) bramkarz.

goat (go͡ut ) koza.

goblet (go′blet ) puhar.

God (god ) Bóg; God be thanked (theñkt )! dzięki Bogu!

god (god ) bożek.

godchild (go′dczajld ) chrześniak.

goddaughter (go′d-dōtör ) chrzestna córka.

goddess (go′des) bogini.

godfather (go′dfādhör ) chrzestny ojciec.

godmother (go′dmadhör ) chrzestna matka.

godson (go′dsan) chrześniak.

going (go͡u′iñg ) idąc(y); I am going idę; I am going to take … wezmę …

gold (gōłld ) złoto; złoty.

golden (gōłldn) złoty.

goldfinch (gō′łldfynsz) szczygieł.

gold-fish (gō′łld-fysz) złota rybka.

goldsmith (gō′łldsmyth) złotnik.

gone (gon) inf.: go; przeszły; he has gone poszedł.

good (gud ) dobry; dobrze; dobro; good morning! (gud mōr′niñg ) dzień dobry (tylko rano)! good evening (i′wniñg ) dobry wieczór!

good-bye! (gud-bay′ ) do widzenia!

good-day (gud-dēj ) dzień dobry!

Good Friday (gud fraj′dy) Wielki piątek.

good-natured (gud-nēj′czör′d ) dobrotliwy.

goodness (gu′dnes) dobroć.

good-night (gud-naj′t ) dobra noc!

goods (gudz) pl. sprzęty; towary; ruchomości; goods-train pociąg towarowy (ciężarowy).

goose (gūs) (pl.: geese) (gīs) gęś.

gooseberry (gū′z-bery) agrest.

gorge (r) gardło.

gormand (r′mend ) żarłoczny; żarłok.

goshawk (ga′s-hōk) jastrząb.

gospel (go′spel ) ewangelja.

gossamer (go′semör ) babie lato.

gossip (go′syp) gadanina; plotki.

got (got ) inf.: get; have you got my letter? czy dostał Pan mój list? I got a cold zaziębiłem się.

Gothic (go′thyk) gotycki.

gourd (rd ) dynia.

gout (ga͡ut ) podagra.

govern (ga′wörn) rządzić; kierować; władać; sterować.

governess (ga′wörnes) guwernantka.

government (ga′wörnment ) rząd; kierownictwo.

governor (ga′wörr ) gubernator; guwerner.

gown (ga͡un) suknia; toga.

grace (grējs) łaska; przebaczenie; wdzięk; ozdabiać; ułaskawić.

graceful (grēj′sfuł ) powabny.

gracious (grēj′szös) łaskawy; powabny.

gradation (gredēj′szn) stopniowanie.

grade (grējd ) stopień.

gradual (gre′djuel ) stopniowy.

graduate (gre′djuējt ) stopniować; promować.

graduation (gredjuēj′szn) stopniowanie; promocja.

grain (grējn) ziarn(k)o; zboże; gran.

grammar (gre′mer ) gramatyka.

grammar-school (gre′mer-skūłl ) gimnazjum.

grammatical (greme′tykł ) gramatyczny.

gramophone (gre′mofo͡un) gramofon.

granary (gre′nery) śpichlerz.

grand (grend ) wielki.

grandchild (gre′ndczajld ) wnuk; wnuczka.

grand-daughter (gre′nd-dōtör ) wnuczka.

grand-duke (gre′nd-djūk) wielki książę.

grandfather (grendfā′dhör ) dziad(ek).

grandmother (gre′ndmadhör ) babka.

grandson (gre′ndsen) wnuk.

granite (gre′nyt ) granit.

grant (grant ) zezwolenie; udzielenie; zezwolić; udzielić.

grape (grējp) winogrono.

graphite (grēj′pfajt ) grafit.

grasp (grasp) chwyt; uchwycić; pojmować.

grass (gras) trawa.

grasshopper (gra′shopör ) szarańcza; konik polny.

grate (grējt ) krata; zakratować; skrobać.

grateful (grēj′tfuł ) wdzięczny.

gratification (gretyfykēj′szn) gratyfikacja.

gratify (gre′tyfaj) zadowolnić.

gratis (grēj′tys) bezpłatnie.

gratitude (gre′tytjūd ) wdzięczność.

gratuitous (gretjū′ytös) bezpłatny.

gratuity (gretjū′yty) wdzięczność; nagroda; napiwek

grave (grējw) poważny; grób; zagrzebać.

graver (grēj′wör ) rytownik.

gravestone (grēj′wsto͡un) nagrobek.

gray (grēj ) szary; siwy; popielaty.

grease (grīs) tłuszcz; smar; smarować.

great (grējt ) wielki; ważny; Great Britain (brytn) Wielka Brytania; great-grandfather pradziad; a great many wiele; wielu; a great deal (dīl ) dużo.

great-hearted (grēj′t-hārted ) wielkoduszny.

greatly (grēj′tly) wielce.

Greece (grīs) Grecja.

greed (grīd ) chciwość.

greedy (gri′dy) chciwość.

Greek (grīk) grecki; Grek; język grecki.

green (grīn) zielony.

green-house (grī′n-ha͡us) cieplarnia.

greet (grīt ) kłaniać się.

greeting (grī′tyñg ) powitanie; ukłon.

grenade (grenēj′d ) granat.

grew (grū) inf.: grow.

grief (grīf ) smutek; kłopot; zmartwienie.

grieve (grīw) zasmucić; zmartwić; martwić się.

grill (gryl ) piec; ruszt.

grimace (grymēj′s) grymas.

grimy (gry′my) brudny.

grind (grajnd ) mleć; rozcierać; ostrzyć; szlifować; męczyć.

grinder (graj′ndör ) szlifierz.

grindstone (graj′ndsto͡un) kamień szlifierski.

gristle (grysł ) chrząstka.

grit (gryt ) żwir; grits pl. kasza.

groan (gro͡un) westchnienie; stękanie; stękać.

grocer (gro͡u′sör ) korzennik.

grocery (gro͡u′söry) handel towarów korzennych.

grog (grog) grog (napój).

gross (gro͡us) gruby; wielki; gros (= 12 tuź).

ground (gra͡und ) grunt; ziemia; dno; podstawa; tło; zasada; założyć.

ground-floor (gra͡u′nd-flōr ) parter.

groundless (gra͡u′nd-les) bezpodstawny; bezdenny.

group (grūp) grupa; grupować.

grow (gro͡u ) róść; rosnąć; zostać; stać się; hodować; to grow up podrastać; to grow angry złościć się; to grow old starzeć się.

growl (gra͡ul ) mruczeć.

grown (gro͡un) inf.: grow; dorosły.

grudge (gradż) nienawiść; niechęć; wstręt.

guarantee (gerentī′ ) poręczyciel; poręczenie; ręczyć.

guaranty (ge′renty) rękojmia; poręczenie.

guard (rd ) straż; konduktor; dróżnik; stróż; strzedz; ochronić.

guardian (r′djen) stróż; opiekun.

guess (ges) domysł; domyślać się.

guest (gest ) gość.

guide (gajd ) przewodnik; prowadzić; kierować.

guild (gyld ) cech.

guilt (gylt ) wina; karygodność.

guilty (gy′lty) winny; karygodny.

guise (gajz) kształt; ubiór.

guitar (gytār ) gitara.

gulf (galf ) zatoka morska; otchłań.

gull (gal ) mewa.

gum (gam) dziąsło; guma; gumować.

gun (gan) strzelba; armata.

gun-cotton (ga′n-katn) bawełna strzelnicza.

gunner (ga′nör ) kanonjer.

gun-powder (ga′n-pa͡udör ) proch strzelniczy.

gun-smith (ga′n-smyth) rusznikarz.

gut (gat ) jelito; kiszka.

gutter (ga′tör ) rynna; ściek.

guttural (ga′törel ) gardłowy.

gymnastics (dżymne′styks) pl. gimnastyka.

gypsum (dży′psöm) gips.


H.

haberdasher (he′bōr-deször ) handlarz towarów łokciowych.

habit (he′byt ) stan; zwyczaj; ubiór; ubierać; to be in the habit of … mieć zwyczaj.

habitation (hebytēj′szn) mieszkanie.

habitual (heby′tjuel ) zwykły.

habituate (heby′tjuējt ) przyzwyczaić.

habitude (he′bytjūd ) przyzwyczajenie.

hack (hek) siekać.

hackney (he′kny) koń najemny; prostytutka.

hackney-coach (he′kny-ko͡ucz) dorożka; powóz najęty.

had (hed ) inf.: have; I had miałem; I have had miałem.

hæmorrhoids (he′morojdz) pl. hemoroidy.

hag (heg) czarownica.

Hague (jg) Haga.

hail (jl ) grad; hail! witaj! it is hailing grad pada.

hair (r ) włos.

hair-brush (r′-brasz) szczotka do włosów.

hairdresser (rdre′sör ) fryzjer.

hale (jl ) zdrowy.

half (hāf ) pół; połowa; przepołowić; na pół.

half-crown (hā′f-kra͡un) pół korony (= 2½ szyl).

half-hour (hā′f-a͡ur ) pół godziny.

half-penny (hāf-pe′ny) pół penny.

hall (hōłl ) hala; sala; sień; sąd (gmach); izba.

Hallowmas (hō′łlmes) Zaduszki.

halve (hāw) przepołowić.

ham (hem) goleń; szynka.

hamlet (he′mlet ) sioło.

hammer (he′mör ) młot(ek); bić młotem; klepać.

hand (hend ) ręka; wskazówka; robotnik; pomoc; wręczyć; oddać; podać; by hand ręką; on the other hand z drugiej strony.

handcuffs (he′nd-kafs) pl. kajdanki.

handicraft (he′ndy-kraft ) ręczna robota.

handiwork (he′ndy-uȫrk) ręczna robota.

handkerchief (he′n-körczīf ) chusteczka (do nosa).

handle (he′ndł ) rączka; rękojeść; ucho; uchwycić; prowadzić.

hand-rail (he′nd-rējl ) poręcz.

handsel (hendsł ) zadatek; początek.

handsome (he′n-söm) ładny; wdzięczny.

handwriting (he′nd-rajtyñg ) pismo (ręczne).

handy (he′ndy) zręczny.

hang (heñg ) powiesić; wisieć; pochyłość.

hangman (heñg-men) kat.

happen (hepn) zdarzyć się; zajść; dziać się; what happens if …? co się dzieje, jeżeli …?

happily (he′pyly) na szczęście.

happiness (he′pynes) szczęście.

happy (he′py) szczęśliwy; rad; I am happy to … miło mi …

harangue (here′ñg ) przemówienie; przemówić.

harbo(u)r (r′bör ) port; schronienie; schronić.

hard (rd ) twardy; ciężki; tęgi; ostry; silny.

harden (rdn) hartować.

hardly (rdly) ledwo.

hardness (r′dnes) twardość; surowość.

hardy (r′dy) śmiały.

hare (r ) zając.

harm (rm) krzywda; szkoda; zło; (u)szkodzić; krzywdzić.

harmful (r′mfuł ) szkodliwy.

harmless (r′mles) nieszkodliwy; niewinny.

harmony (r′mony) harmonja.

harness (r′nes) uprząż.

harp (rp) harfa.

harpoon (rpū′n) harpun.

harrow (he′ro͡u ) brona.

Harry (he′ry) Henryk.

harvest (r′west ) żniwo; zbiory; zbierać; żąć.

harvester (r′westēr ) żniwiarz; żniwiarka.

has (hez) inf.: have; he has on ma; he has had miał; he has been był.

haste (jst ) pośpiech.

hasten (jsn) śpieszyć się.

hasty (j′sty) śpieszny.

hat (het ) kapelusz.

hatchet (he′czet ) topór.

hate (jt ) nienawiść; nienawidzieć.

hat-maker (het-mēj′kör ) kapelusznik.

hatred (j′tred ) nienawiść.

hatter (he′tör ) kapelusznik.

haul (hōłl ) holowanie; ciągnąć.

haunch (hānsz) biodro; udo.

have (hew) mieć; dostać.

haven (jwn) port.

haven’t (hewnt ) = have not.

having (he′wyñg ) mając(y); mienie.

hawk (hōk) jastrząb; sokół.

hay (j ) siano.

hazard (he′zerd ) przypadek; hazard.

hazel-nut (j′zł-nat ) orzech laskowy.

he () on; ten; który; samiec; he who (hī hū) ten, który.

head (hed ) głowa; naczelnik; szczyt; główka; przód; czoło; dowodzić; at the head na czele.

headache (he′dējk) ból głowy; I have a headache głowa mnie boli.

heading (he′dyñg ) tytuł; nagłówek.

head-master (he′d-mastör ) kierownik szkoły; starszy nauczyciel.

headsman (he′dz-men) kat.

heal (hīl ) goić (się); leczyć.

healing (hī′l yñg ) leczący; leczenie.

health (hełth) zdrowie.

healthy (he′łthy) zdrowy.

hear (r ) słyszeć; słuchać.

heard (rd ) inf.: hear; I have heard that … słyszałem, że …

hearing (hī′ryñg ) słuch; posłuchanie.

hearse (rs) karawan.

heart (rt ) serce; by heart na pamięć.

hearth (rth) ognisko.

hearty (r′ty) serdeczny.

heat (hīt ) upał; gorąco; palić; ogrzewać.

heathen (hī′dhen) poganin; pogański.

heating (hītyñg ) ogrzewanie; opalanie.

heave (hīw) podnieść.

heaven (hewn) niebo.

heavily (he′wily) ciężko.

heavy (he′wy) ciężki; ociężały; duszny.

Hebraic (hebrē′ik) hebrajski.

Hebrew (hī′brū) hebrajski; Hebrajczyk.

hedge (hedż) żywopłot.

hedgehog (he′dżhog) jeż.

heed (hīd ) baczność; uwaga; zważać (na).

heedful (hī′dfuł ) baczny.

heel (hīl ) pięta; obcas; koniec.

he-goat (hī′go͡ut ) kozieł.

heifer (he′för ) jałówka.

height (hajt ) wysokość; szczyt.

heir (ēr ) spadkobierca.

heiress (ē′res) spadkobierczyni.

held (hełld ) inf.: hold.

Helen (he′len) Helena.

hell (hel ) piekło.

helmet (he′lmet ) hełm.

help (hełp) pomoc; ratunek; pomocnik; pomagać; ratować.

helpless (he′łples) bezradny; bez pomocy.

hemp (hemp) konopie.

hen (hen) kura; samica (ptaków).

hence (hens) odtąd; stąd; dlatego; hence! precz!

henceforth (he′nsfōrth) odtąd.

Henry (he′nry) Henryk.

her (r ) jej; ją; swoją.

herb (rb) ziele; roślina.

herbarium (rbē′rjöm) zielnik.

herbivorous (rby′worös) roślinożerny.

herd (rd ) stado; trzoda.

herdsman (r′dz-men) pastuch.

here (r ) tu; tutaj; oto.

hereafter (hīra′ftör ) przyszły; dalej.

hereby (r-baj′ ) przez to; niniejszem.

hereditary (here′dytery) dziedziczny.

heredity (here′dyty) dziedziczność.

herewith (r′u͡ydh) niniejszem.

heritage (he′rytedż) spadek.

hermit (r′myt ) pustelnik.

hermitage (r′mytedż) pustelnia.

hernia (r′nja) ruptura.

hero (hī′ro͡u ) bohater.

heroic (hero͡u′ik) bohaterski.

heroine (he′roin) bohaterka.

heroism (he′roizm) bohaterstwo.

heron (he′ran) czapla.

herring (he′ryñg ) śledź.

hers (rz) jej.

herself (rsełf ) sama; się; she will do it herself ona sama to zrobi; she washes herself ona się myje.

hesitate (he′zytējt ) wahać się.

hesitation (hezytēj′szn) wahanie się.

hew (hjū) rąbać; ciąć.

hewer (hjū′ör ) drwal.

hide (hajd ) skóra; ukryć (się); schować (się).

high (haj) wysoki; wzniosły; wielki; wysoko.

high-altar (ha′j-ōłltör ) wielki ołtarz.

highway (ha′j-u͡ēj ) gościniec.

highwayman (ha′j-u͡ējmen) zbój.

hill (hyłl ) pagórek; kopiec.

him (hym) jemu; mu; jego; go.

himself (hymse′łlf ) sam; się; he will do it himself on to sam zrobi; he washes himself on się myje.

hind (hajnd ) łania.

hinder (hy′ndör ) przeszkodzić; powstrzymać.

hindrance (hy′ndrens) przeszkoda.

hinge (hyndż) zawiasa.

hint (hynt ) wskazówka.

hip (hyp) biodro.

hire (hajr ) czynsz; najem; (wy)nająć; przekupić.

his (hyz) jego; swój.

historian (hystō′rjen) historyk.

historic(al) (hysto′ryk(ł ) historyczny.

history (hy′story) historja.

hit (hyt ) uderzenie; szczęśliwy przypadek; uderzyć; trafić.

hither (hy′dhör ) tu; dotąd; z tej strony.

hitherto (hy′dhör) dotąd.

hive (hajw) ul; rój.

hoarse (rs) ochrypły.

hobble (hobł ) chromać.

hoe (ho͡u ) motyka.

hog (hog) świnia.

hold (hōłld ) trzymać; zawierać; uważać (za).

holder (hō′łldör ) posiadacz.

hole (ho͡ul ) dziur(k)a.

holiday (ho′lydēj ) święto; urlop; holidays pl. wakacje.

holiness (ho͡u′lynes) świętość; świętobliwość.

Holland (ho′lend ) Holandja.

hollow (ho′lo͡u ) wydęty; pusty; wydrążyć.

holy (ho͡u′ly) święty.

holy-water (ho͡u′ly-u͡ō′tör ) święcona woda.

homage (ho′medż) hołd.

home (ho͡um) dom; ojczyzna; domowy; krajowy; at home w domu; I go home idę do domu; I am at home jestem w domu; is Mr. Anson at home? czy p. Anson jest w domu?

home-rule (ho͡u′m-rūl ) samorząd.

hone (ho͡un) osełka.

honest (o′nest ) uczciwy.

honesty (o′nesty) uczciwość.

honey (ho′ny) miód.

honeymoon (ho′nymūn) miodowy miesiąc.

hono(u)r (o′nör ) zaszczyt; honor; zaszczycić.

hono(u)rable (o′nörebł ) honorowy; zaszczytny.

hoof (hūf ) kopyto.

hook (huk) hak; haczyk.

hoop (hūp) obręcz.

hooper (hū′pör ) bednarz.

hooping-cough (hu′pyñg-kaf ) koklusz.

hop (hop) chmiel; skok; skakać.

hope (ho͡up) nadzieja; spodziewać się.

hopeful (ho͡u′pfuł)) pełen nadziei.

hopeless (ho͡u′ples) beznadziejny.

horizon (horaj′zn) horyzont.

horizontal (horyzo′ntł ) poziomy.

horn (rn) róg.

horrible (ho′rybł ) straszliwy.

horror (ho′rōr ) zgroza.

horse (rs) koń; to go on horseback (. . bek) jechać konno.

horseman (r′s-men) jeździec; kawalerzysta.

horse-race (r′s-rējs) wyścigi konne.

horse-radish (rs-re′dysz) chrzan.

horse-shoe (r′s-szū) podkowa.

horticulture (rty-ka′lczör ) ogrodnictwo.

hospital (ho′spytl ) szpital.

hospitality (hospyta′lity) gościnność.

host (ho͡ust ) gospodarz.

hostage (ho′stedż) zakładnik.

hostess (ho͡u′stes) gospodyni.

hostile (ho′styl ) wrogi.

hostility (hosty′lyty) kroki nieprzyjacielskie.

hot (hot ) gorący; it is hot gorąco; I feel hot gorąco mi.

hotel (hote′l ) hotel.

hot-house (ho′t-ha͡us) cieplarnia.

hound (ha͡und ) pies (gończy).

hour (a͡ur ) godzina.

house (ha͡us) dom; izba.

household (ha͡u′shōłld ) gospodarstwo domowe.

housekeeper (ha͡uskī′pör ) gospodyni.

hovel (howl ) szopa; chata.

how (ha͡u) jak; jaki; how do you do? (ha͡u-du-ju-du′ ); how are you? (ha͡u-ār′ jū) jak się Pan ma? how much (many)? ile? how much is it? ile się należy?

however (ha͡u-e′wör ) jakkolwiek; jednak.

howl (ha͡ul ) wycie; wyć.

huckle (hakl ) biodro.

hull (hal ) łupina; obierać.

hum (höm) brzęczeć.

human (hjū′men) ludzki.

humanity (hjume′nyty) ludzkość; humanitarność.

humankind (hjū′men-kajnd ) ludzkość; ród ludzki.

humble (hömbł ) uniżony; pokorny; poniżyć.

humbug (hö′m-bag) oszustwo.

humid (hjū′myd ) wilgotny.

humidity (hjumy′dyty) wilgość.

humiliate (hjumy′lyējt ) upokorzyć.

humming-bird (ha′myñg-bȫrd ) koliber.

hump (hamp) garb.

humpy (ha′mpy) garbaty.

hunch (hansz) garb; popchnąć.

hundred (ha′ndred ) sto.

hundred-weight (ha′ndred-u͡ējt ) (skróc.: cwt.) cetnar = 112 lbs. = 50,8 kg.; w Ameryce = 100 pounds = 45,36 kg.

Hungarian (hañgē′rjen) węgierski; Węgier(ka).

Hungary (he′ñgery) Węgry.

hunger (ha′ñgör ) głód.

hungry (ha′ñgry) głodny.

hunt (hant ) polowanie; polować; prześladować.

hunter (ha′ntör ) myśliwy.

hunting (ha′ntyñg ) polowanie; ściganie.

hurl (rl ) cisnąć.

hurry (ha′ry) pośpiech; spieszyć (się); naglić; I am in a hurry spieszy mi się.

hurt (rt ) uszkodzić; zranić; boleć; ból.

husband (ha′z-bend ) małżonek; mąż.

husbandman (ha′z-bendmen) rolnik.

hussar (huzār ) huzar.

hut (hat ) chata.

hyacinth (haj′esynth) hjacynt.

hyena (haji′na) hyena.

hygiene (hajdżyī′n) higjena.

hymn (hym) hymn.

hyphen (hajfn) łącznik.


I.

I (aj) ja; I am (aj em) jestem; it is I to ja.

ice (ajs) lód; lody.

Iceland (aj′slend ) Islandja.

ice-safe (aj′s-sējf ) lodownia.

icy (aj′sy) lodowy.

idea (ajdī′a) idea; pojęcie; myśl.

ideal (ajdī′el ) idealny; ideał.

identical (ajde′ntykł ) identyczny.

identify (ajde′ntyfaj) identyfikować.

identity (ajde′ntyty) identyczność.

idiot (i′djöt ) idjota.

idle (ajdł ) leniwy; próżny.

idler (aj′dlör ) próżniak.

idol (ajdl ) bóstwo; bożek.

if (yf ) jeżeli; gdy; kiedy; gdyby; czy; as if jak gdyby.

ignore (ignōr ) nie wiedzieć; ignorować.

ill (yłl ) chory; zły; źle; zło; to fall ill zachorować.

ill-disposed (yłl-dyspo͡u′zd ) wrogo usposobiony.

illegible (yle′dżybł ) nieczytelny.

ill-natured (yłl-nēj′czörd ) zły; złośliwy.

illness (y′łlnes) choroba.

illume (yljū′m) oświecić.

illuminate (yljū′mynējt ) iluminować; oświetlać.

illumination (yljūmynēj′szn) iluminacja; oświetlenie.

illusion (yljū′żn) złudzenie.

illustrate (y′löstrējt ) ilustrować; wyjaśniać.

illustrious (yla′strjös) znakomity.

ill-will (yl-u͡yl ) niechęć.

image (y′medż) obraz; wyobrażenie.

imagination (ymedżynēj′szn) wyobraźnia; urojenie.

imagine (yme′dżyn) wyobrazić sobie.

imbibe (ymbaj′b) wsiąkać.

imitate (y′mytējt ) naśladować.

imitation (ymytēj′szn) imitacja; naśladowanie.

immaculate (yme′kjulet ) nieskazitelny.

immediate (ymī′djet ) bezpośredni; bezzwłoczny.

immediately (ymī′djetly) bezpośrednio; bezzwłocznie.

immense (yme′ns) niezmierny.

immigrant (y′mygrent ) przybysz.

immigrate (grējt ) przywędrować.

immigration (ymygrēj′szn) przywędrowanie.

immoral (ymo′rel ) niemoralny.

immortal (ymōr′tel ) nieśmiertelny.

impartial (ympār′szl ) bezstronny.

impatience (ympēj′szens) niecierpliwość.

impatient (ympēj′sznt ) niecierpliwy.

imperative (ympe′retyw) (tryb) rozkazujący.

imperfect (ympȫr′fekt ) niedokonany; wadliwy.

imperial (ympī′rjel ) cesarski; dach omnibusu.

impermeable (ympȫr′myebł ) nieprzemakalny.

impersonal (ympȫr′sönel ) nieosobisty.

impetuous (ympe′tjuös) gwałtowny.

impious (y′mpyös) bezbożny.

implore (ymplōr ) błagać.

impolite (ympolaj′t ) niegrzeczny.

import (y′m-pōrt ) import.

import (ym-pōr′t ) importować; znaczyć.

importance (ym-pōr′tens) znaczenie.

important (ym-pōr′tent ) ważny; znaczny.

importation (ym-pōrj′szn) import.

importune (ymportjū′n) nagabywać.

impose (ympo͡u′z) nałożyć.

imposing (ympo͡u′zyñg ) okazały.

impossible (ympo′sybł ) niemożliwy.

impost (y′mpo͡ust ) podatek.

imposture (ympo′sczör ) oszustwo.

impotence (y′mpotens) niemoc; nieudolność.

impregnate (ympre′gnējt ) impregnować.

impress (y′mpres) piętno.

impress (ympre′s) wycisnąć; zrobić wrażenie.

impression (ympre′szn) wrażenie; odbitka.

imprison (ympry′zn) uwięzić.

improve (ymprū′w) poprawić; ulepszyć.

improvement (ymprū′wment ) ulepszenie; udoskonalenie; postęp.

imprudence (ymprū′dens) nieroztropność; nieostrożność.

imprudent (ymprū′dent ) nieroztropny.

impudent (ym′pjudent ) bezwstydny.

impulse (y′mpals) bodziec.

in (yn) w; na; za; podczas; z; is Mr. Anson in? — no, he is not in czy p. Anson jest w domu? — nie, niema go.

inactive (yne′ktyw) bezczynny.

inattention (yn-ete′nszn) nieuwaga.

inattentive (yn-ete′ntyw) nieuważny.

inauguration (ynogjurēj′szn) uroczyste otwarcie; poświęcenie.

inborn (y′n-bōrn) wrodzony.

incautious (yn-kō′szös) nieostrożny.

incertitude (yn-sȫr′tytjūd ) niepewność.

inch (ynsz) cal (= 2,54 cm).

incident (y′n-sydent ) przypadkowy; przypadek.

incite (yn-saj′t ) zachęcić.

inclination (yn-klynēj′szn) pochyłość; skłonność.

incline (yn-klaj′n) pochylić (się).

include (yn-kljū′d ) zawierać; obejmować; including attendance wraz z obsługą.

inclusively (yn-klū′sywly) włącznie z.

income (y′n-kam) dochód.

income-tax (y′nkam-teks) podatek dochodowy.

incomparable (yn-ka′mperebł ) niezrównany.

incomplete (yn-komplī′t ) niekompletny.

incomprehensible (yn-komprehe′nsybł ) niepojęty; niezrozumiały.

incontestable (yn-konte′stebł ) niezaprzeczony.

inconvenience (yn-konwī′njens) niedogodność; naprzykrzać się; przeszkadzać.

inconvenient (yn-konwī′njent ) niewygodny.

incorporate (yn-kōr′porējt ) wcielić.

incorrect (yn-kore′kt ) niepoprawny; mylny.

increase (yn-krī′s) wzrastać; przybywać.

increase (y′n-krīs) wzrost.

incurable (yn-kjū′rebł ) nieuleczalny.

indebted (yn-de′ted ) zobowiązany.

indeed (yn-dī′d ) w rzeczywistości; doprawdy.

indefinite (yn-de′fynyt ) nieoznaczony.

indelible (yn-de′libł ) niezapomniany.

indemnify (yn-de′mnyfaj) wynagrodzić stratę.

indemnity (yn-de′mnyty) odszkodowanie.

independence (yn-depe′ndens) niezależność; niepodległość.

independent (yn-depe′ndent ) niezależny; niepodległy.

indeterminate (yn-detör′mynet ) nieoznaczony.

index (y′ndeks) wskazówka; indeks; palec wskazujący; skorowidz.

India (y′ndja) Indje.

Indian (y′ndjen) indyjski; Indjanin; Indian corn kukurydza.

india-rubber (y′ndja-ra′bȫr ) guma (do wycierania).

indicate (y′n-dykējt ) wskazać.

indication (yn-dykēj′szn) wskazówka.

indicative (yn-dy′ketyw) wskazujący; indicative mood (mūd ) tryb oznajmiający.

indict (in-daj′t ) oskarżać.

indictee (in-dajtī′ ) obwiniony.

indicter (in-daj′tör ) skarżyciel.

indictment (in-daj′tment ) oskarżenie; skarga.

indifferent (yn-dy′ferent ) obojętny.

indirect (yn-dyre′kt ) pośredni.

indiscreet (yn-dyskrī′t ) niedyskretny.

indiscretion (yn-dyskre′szn) niedyskrecja.

indispensable (yn-dyspe′nsebł ) niezbędny.

indisposed (yn-dyspo͡uzd ) cierpiący.

indisposition (yn-dyspozy′szn) niedyspozycja.

indisputable (yn-dy′spjutebł ) niezaprzeczony.

indissoluble (yn-dy′soljūbł′ ) nierozpuszczalny; nierozwiązalny.

indistinct (yn-dy′styñkt ) niewyraźny.

individual (yn-dywy′djuel ) indywidualny; osobisty; osobny.

indivisible (yn-dywy′zybł ) niepodzielny.

indolence (y′n-dolens) ospałość.

indolent (y′n-dolent ) ospały; opieszały.

indoors (yn-dōr′z) w domu.

indulgence (yn-da′ldżens) pobłażanie.

indulgent (yn-da′ldżent ) pobłażliwy.

industrial (yn-da′strjel ) przemysłowy.

industrious (yn-da′strjōs) pracowity; pilny.

industry (y′n-döstry) pracowitość; pilność; przemysł.

inevitable (yn-e′wytebł ) nieuchronny.

inexperienced (yn-ekspī′rjenst ) niedoświadczony.

infamy (y′n-femy) hańba.

infancy (y′n-fensy) dzieciństwo.

infant (y′n-fent ) dziecko.

infantry (y′n-fentry) piechota.

infect (yn-fe′kt ) zarazić.

infection (yn-fe′kszn) zakażenie.

infectious (yn-fe′kszös) zakaźny.

inferior (yn-fī′rjör ) gorszy; niższy; podwładny.

infernal (yn-fȫr′nel ) piekielny.

infest (yn-fe′st ) niepokoić.

infidelity (yn-fyde′lity) niewierność; niewiara.

infinite (y′n-fynyt ) nieskończony.

infinitive (yn-fy′nytyw) tryb bezokoliczny.

infirmary (yn-fy′mery) szpital.

inflammation (yn-flemēj′szn) zapalenie.

inflexible (yn-fle′ksybł ) nieugięty; niezłomny.

influence (y′n-fluens) wpływ; wpływać.

influenza (ynflue′nza) influenza; grypa.

influx (y′n-flöks) wpływ; napływ.

inform (yn-fōr′m) zawiadomić; donieść; objaśnić.

information (yn-formēj′szn) informacja; powiadomienie; objaśnienie.

ingenious (yn-dzī′njōs) genjalny; pomysłowy.

ingratitude (yn-gre′tytjūd ) niewdzięczność.

ingredient (yn-grī′djent ) część składowa.

inhabit (yn-he′byt ) zamieszkiwać.

inhabitant (yn-he′bytent ) mieszkaniec.

inhalation (yn-helēj′szn) wdychanie.

inhale (yn-hēj′l ) wdychać.

inherit (yn-he′ryt ) odziedziczyć.

inheritance (yn-he′rytens) spadek.

inheritor (yn-he′rytör ) spadkobierca.

inhuman (yn-hjū′men) nieludzki.

inhume (yn-hjū′m) pochować.

initiative (y′n-szjetyw) inicjatywa.

inject (yn-dże′kt ) wstrzyknąć.

injection (yn-dże′kszn) wstrzyknięcie.

injure (y′n-dzör ) (u)szkodzić; obrazić.

injury (y′n-dzöry) krzywda; obraza; szkoda.

injustice (in-dża′stys) niesprawiedliwość.

ink (yñk) atrament; farba drukarska.

inkstand (y′ñkstend ) kałamarz.

inland (y′n-lend ) krajowy; kraj (rodzimy).

inn (yn) oberża; gospoda.

innate (y′nnējt ) wrodzony.

inner (y′nör ) wewnętrzny.

innkeeper (y′n-kīpör ) oberżysta.

innocence (y′nosens) niewinność.

innocent (y′nosent ) niewinny.

innovation (ynowēj′szn) innowacja.

inquire (ynku͡ajr ) zapytać; dopytywać się; dowiadywać się.

inquiry (ynku͡aj′ry) zapytanie; dowiadywanie się; popyt; śledztwo.

inquiry office (o′fys) biuro informacyjne.

inquisition (ynku͡yzy′szn) śledztwo; inkwizycja.

insane (ynsēj′n) obłąkany.

inscribe (ynskraj′b) wpisać.

inscription (ynskry′pszn) wpis(anie); napis.

insect (y′n-sekt ) owad.

inside (y′n-sajd ) wewnątrz; strona wewnętrzna.

insist (yn-sy′st ) nalegać.

insistence (yn-sy′stens) naleganie.

insolence (y′n-solens) bezczelność.

insolent (y′n-solent ) bezczelny.

insoluble (yn-so′ljubł ) nierozwiązalny; nierozpuszczalny.

insolvency (yn-so′lwensy) niewypłacalność.

insolvent (yn-so′lwent ) niewypłacalny.

insomuch (yn-soma′cz) do tego stopnia.

inspect (yn-spe′kt ) mieć nadzór.

inspection (yn-spe′kszn) nadzór.

inspector (yn-spe′ktör ) inspektor.

inspiration (yn-spyrēj′szn) wdychanie.

inspire (yn-spajr ) wdychać; natchnąć.

instal (yn-stō′łl ) wprowadzać; instalować.

installation (yn-stōlēj′szn) ceremonja wprowadzenia na urząd; urządzenie; instalacja.

instance (y′n-stens) naleganie; instancja; prośba; przykład; for instance na przykład.

instant (y′n-stent ) chwila; obecny; bieżący.

instead (yn-ste′d ) of zamiast.

instinct (y′n-styñkt ) instynkt.

institute (y′n-stytjūt ) instytut; ustanowić.

institution (yn-stytjū′szn) instytucja; ustanowienie; ustawa.

instruct (yn-stra′kt ) nauczać; pouczać.

instruction (yn-stra′kszn) instrukcja; przepis; pouczenie.

instructive (yn-stra′ktyw) pouczający.

instructor (yn-stra′ktör ) instruktor; nauczyciel.

instrument (y′n-strument ) instrument; narzędzie.

insult (y′n-salt ) obelga.

insult (yn-sa′lt ) zelżyć; obrażać.

insupportable (yn-sapōr′tebł ) nieznośny.

insurance (yn-szū′rens) ubezpieczenie.

insure (yn-szūr ) ubezpieczyć; zapewnić.

insurrection (yn-sörek′szn) powstanie.

intelligence (yn-te′lydżens) umysł; rozsądek.

intelligent (yn-te′lydżent ) inteligentny; rozumny.

intend (yn-te′nd ) zamierzać; chcieć.

intendant (yn-te′ndent ) intendent; zawiadowca.

intensive (yn-te′nsyw) intensywny; natężony.

intention (yn-te′nszn) zamiar.

inter (yn-tȫr ) pochować; zakopać.

inter ... (yn-tȫr ) między.

intercede (yntör-sī′d ) pośredniczyć; wstawiać się.

interdict (yntör-dy′kt ) zakazać; zabronić.

interdiction (yntör-dy′kszn) zakaz; klątwa.

interest (y′nterest ) interes; udział; korzyść; procent; interesować.

interesting (y′nterestyñg ) zajmujący.

interfere (ynter-fīr ) pośredniczyć.

interior (yntī′rjōr ) wewnętrzny; wnętrze.

interjection (yntör-dże′kszn) wykrzyknik.

internal (yntör′nel ) wewnętrzny.

international (yntör-ne′szenel ) międzynarodowy.

interpret (yntȫr′pret ) interpretować.

interrogate (ynte′rogējt ) zapytać.

interrogation (ynterogēj′szn) zapytanie; badanie.

interrogative (yntero′getyw) pytający.

interrupt (yntera′pt ) przerywać.

interruption (yntera′pszn) przerwa.

interval (y′ntörwel ) odstęp; pauza.

intervention (yntör-we′nszn) interwencja.

interview (y′ntör-wjū) wywiad.

intestines (ynte′stynz) pl. kiszki; wnętrzności.

intimate (y′ntymet ) poufały.

into (y′ntu) w; do.

intrigue (yntrī′g) intryga; intrygować.

introduce (yntro-djū′s) wprowadzić; przedstawić (kogo).

introduction (yntro-da′kszn) introdukcja; wprowadzenie; przedstawienie.

intrusion (yntrū′żn) wtargnięcie.

intrust (yntra′st ) powierzyć.

inundate (y′nandējt ) zalać.

inundation (y′nandēj′szn) zalew; powódź.

invade (ynwēj′d ) wtargnąć.

invalid (ynwe′lyd ) inwalida.

invariable (ynwē′ry͡ebł ) niezmienny.

invasion (ynwēj′żn) najazd.

invent (ynwe′nt ) wynaleźć; wymyślić.

invention (ynwe′nszn) wynalazek.

inventor (ynwe′ntör ) wynalazca.

inventory (y′n-wentöry) inwentarz.

invest (yn-we′st ) umieszczać; ulokować.

investigate (yn-we′stygējt ) badać.

investment (yn-we′stment ) lokata.

invincible (yn-wy′nsybł ) niezwyciężony.

invisible (yn-wy′zybł ) niewidzialny.

invitation (yn-wytēj′szn) zaproszenie.

invite (yn-waj′t ) zaprosić; wezwać.

invoice (y′n-wojs) rachunek; fakturować.

iodine (aj′odyn) jod.

ire (ajr ) gniew.

Ireland (ajr′lend ) Irlandja.

Irish (aj′rysz) irlandzki; the Irish Irlandczycy.

Irishman (aj′ryszmen) Irlandczyk.

iron (aj′örn) żelazo; żelazny; prasować; irons pl. kajdany.

ironic(al) (ajro′nik(ł ) ironiczny.

ironing (aj′ör-nyñg ) prasowanie.

iron-works (aj′örn-u͡örks) pl. huta żelazna.

irony (aj′rony) ironja.

irregular (yre′gjuler ) nieregularny.

irresistible (yrezy′stybł ) nieodporny.

irritate (y′rytējt ) drażnić; gniewać.

irritation (yrytēj′szn) irytacja; gniew.

is (yz) jest; he is on jest.

Isaac (aj′zek) Izak.

island (aj′lend ) wyspa.

isle (ajl ) wyspa.

isolate (y′solējt ) izolować; odosobnić.

isolation (ysolēj′szn) izolacja; odosobnienie.

Israelite (y′zre-elajt ) Izraelita.

Israelitic (y′zre-ely′tik) Izraelita.

issue (y′szū) wyjście; wydanie; wynik; upływ; potomstwo; wyjść; wydawać; postępować; wynikać; wystawić.

issuer (y′szūör ) wystawca.

it (yt ) on; ona; ono; to; it thunders grzmi; I know it wiem o tem.

Italian (yte′ljen) włoski; po włosku; Włoch; Włoszka; język włoski.

Italy (y′tely) Włochy.

itinerary (ajty′nörery) podróżny; rozkład jazdy.

its (yts) jego; jej.

itself (yt-self ) sam; się.

ivory (aj′wöry) kość słoniowa.

ivy (aj′wy) bluszcz.
J.

Jack (dżek) Jaś.

jackal (dże′kōłl ) szakal.

jacket (dże′ket ) żakiet; kurtka.

Jacob (dżēj′köb) Jakób.

jail (dżējl ) więzienie.

jam (dżem) marmolada.

James (dżējmz) Jakób.

Jane (dżējn) Janina.

January (dże′njuery) styczeń.

Japan (dże-pe′n) Japonja; japoński; lakierować; lak.

Japanese (dże-penī′z) Japończyk; japoński; the Japanese Japończycy.

japanner (dżepe′nör ) lakiernik.

jar (dżār ) dzban; flaszka; sprzeczka; sprzeczać się.

jargon (dżār′gön) żargon.

jasmine (dże′s-myn) jaśmin.

jaundice (dżō′n-dys) żółtaczka.

jaw (dżō) szczęka; gęba; jaws pl. paszcza.

jealous (dże′lös) zazdrosny.

jealousy (dże′lösy) zazdrość.

jeer (dzīr ) drwiny; drwić (z kogo).

jelly (dże′ly) galareta.

Jerusalem (dżerū′zelem) Jerozolima.

jest (dżest ) żart; żartować.

jester (dże′stör ) żartowniś.

Jesuit (dże′zjuit ) Jezuita.

Jesus (dżī-zös) Jesus.

jet (dżet ) gagat; wytryskiwać.

Jew (dżū) żyd.

jewel (dżū′yl ) klejnot.

jeweller (dżū′ylör ) jubiler.

jewellery (dżū′ylry) wyroby jubilerskie.

Jewess (dżū′es) żydówka.

Jewish (dżū′ysz) żydowski.

jingle (dżyñgl ) brzęczeć.

job (dżob) robota; akord.

jockey (dżo′ky) dżokiej.

John (dżon) Jan.

join (dżojn) (po)łączyć; wstąpić; dogonić (kogo); przyłączyć (się).

joiner (dżoj′nör ) stolarz.

joint (dżojnt ) spojenie; staw; wspólny; spoić.

joint-stock (dżojnt-stok) kapitał akcyjny.

joke (dżo͡uk) żart; dowcip; żartować.

jolly (dżo′ly) wesoły.

Joseph (dżo͡u′zef ) Józef.

journalist (dżē′nelist ) dziennikarz.

journey (dżē′ny) podróż; to go on a journey wyjechać.

journey-man (dżē′ny-men) czeladnik.

joy (dżoj) radość.

joyful (dżoj′fuł ) radosny.

joyous (dżoj′ös) radosny.

jubilee (dżū′bylī) jubileusz.

judge (dżadż) sędzia; sądzić.

judgment (dża′dżment ) wyrok; sąd; rozsądek; zdanie.

jug (dżag) dzban.

juggler (dża′glör ) kuglarz.

juice (dżūs) sok.

juicy (dżū′sy) soczysty.

Juliet (dżū′ljet ) Julja.

July (dżulaj′ ) lipiec.

jump (dżamp) skok; skakać; skoczyć.

June (dżūn) czerwiec.

juniper (dżū′nypör ) jałowiec.

jurisdiction (dżūrysdy′kszn) jurysdykcja.

jurisprudence (dżūrysprū′dens) prawoznawstwo.

jury (dżū′ry) sąd przysięgłych.

just (dżast ) sprawiedliwy; słuszny; dokładnie; właśnie; just (now) (. . na͡u) co dopiero.

justice (dża′stys) sprawiedliwość; słuszność.

justify (dża′styfaj) usprawiedliwiać.


K.

kangaroo (keñgerū′ ) kangur.

Kate (jt ) Kasia.

keen (kīn) ostry; gorliwy; chciwy; żywy.

keep (kīp) trzymać; utrzymywać; zachować; przestrzegać.

keeper (ki′pör ) dozorca; posiadacz.

keeping (ki′pyñg ) zachowanie; utrzymanie.

keepsake (kī′p-sējk) upominek.

kept (kept ) inf.: keep.

kernel (ker′nel ) pestka; ziarnko; jądro.

kettle (ketł ) kocieł.

key () klucz; klawisz.

keyboard (kī′bōrd ) klawjatura.

keyhole (kī′ho͡ułl ) dziurka od klucza.

kick (kyk) kopnąć.

kid (kyd ) koźlę.

kid-gloves (ky′d-glawz) glansowane rękawiczki.

kidney (ki′dney) nerka.

kill (kyłl ) zabić; bić.

kin (kyn) pokrewieństwo.

kind (kajnd ) uprzejmy; dobry; gatunek; ród; sposób.

kindly (kaj′ndly) łaskawie.

kindness (kaj′ndnes) dobroć; uprzejmość.

kindred (ky′ndred ) krewny; pokrewny; krewni.

king (kyñg ) król.

kingdom (kyñg′döm) królestwo.

kinsman (ky′nz-men) krewny.

kipper (ky′pör ) śledź wędzony.

kiss (kys) pocałunek; całować.

kitchen (kyczn) kuchnia.

kitchen-garden (ky′czn-gārdn) ogród warzywny.

knag (neg) sęk.

knead (nid ) gnieść.

knee () kolano.

kneel (nīl ) klęczeć.

knew (njū) inf.: know.

knife (najf ) (pl.: knives) nóż.

knight (najt ) rycerz; kawaler; walet.

knit (nyt ) robić pończochy.

knob (nob) gałka.

knock (nok) uderzyć; pukać; uderzenie.

knocker (no′kör ) młotek do pukania (do drzwi, używ. w Anglji).

knot (not ) węzeł; wiązać.

know (no͡u ) wiedzieć; znać; umieć; to let know dać znać.

knowledge (no′ledż) znajomość; wiedza; wiadomości; pojęcie.

known (no͡un) inf.: know; znany.


L.

£ = a pound funt szterlingów

label (jbl ) kartka (z adresem); etykieta; nadawać (bagaż).

laborious (lebō′rjös) pracowity.

labo(u)r (j′bör ) praca; robota; pracować.

labourer (j′börör ) robotnik.

lac (lak) lak.

lace (js) sznurowadło; koronka; sznurować.

lack (lek) brak; potrzebować; brakować; być w potrzebie.

lackey (le′ky) lokaj.

lacquer (le′kör ) lakier; lakierować.

lad (led ) chłopiec.

ladder (le′dör ) drabina.

lady (j′dy) pani; Our Lady Matka Boska; „ladies” dla pań.

lake (jk) jezioro.

lamb (lem) jagnię.

lame (jm) kulawy.

lament (leme′nt ) biadać.

lamp (lemp) lampa.

land (lend ) ląd; kraj; ziemia; wylądować.

landlady (lendlēj′dy) dziedziczka; gospodyni.

landlord (le′ndlōrd ) dziedzic; gospodarz.

landscape (le′ndskējp) krajobraz.

lane (jn) uliczka.

language (le′ñgwedż) język.

languish (le′ñgu͡ysz) tęsknić; mdleć.

lantern (le′ntörn) latarnia.

lapse (leps) upływ (czasu); przeciąg (czasu); błąd; omyłka; upaść.

larch (rcz) modrzew.

lard (rd ) słonina.

larder (r′dör ) śpiżarnia.

large (r) wielki; duży.

lark (rk) skowronek.

larva (r′wa) gąsienica; liszka.

larynx (le′ryñks) krtań.

lassitude (le′sytjūd ) znużenie.

last (last ) ostatni; przeszły; trwać; last night wczoraj wieczór; last but one przedostatni; at last nareszcie.

latch (lecz) klamka.

latch-key (le′cz-kī) klucz od bramy.

late (jt ) późny; były; późno; zmarły; latest ostatni.

Latin (le′tyn) łaciński; łacina.

latitude (le′tytjūd ) szerokość (geogr.).

latter (le′tör ) późniejszy; tenże.

laud (lōd ) chwalić.

laugh (lāf ) śmiech; śmiać się.

laughter (lā′ftör ) śmiech.

laundress (lā′ndres) praczka.

laundry (la′ndry) pralnia.

laurel (lō′rel ) wawrzyn.

lavatory (le′wetöry) toaleta (na dworcu kolejowym); klozet.

lavish (le′wysz) rozrzutny; trwonić.

law () ustawa; prawo; proces.

lawn (lōn) trawnik.

lawn-tennis (lō′n-tenys) gra w piłki.

lawsuit (lō′sjut ) proces.

lawyer (lō′jör ) prawnik; adwokat.

lax (leks) luźny; niedokładny.

laxative (le′ksetyw) środek przeczyszczający.

lay (j ) inf.: lie.

lay (j ) położenie; położyć; kłaść; stawić; nieść.

layer (lē′jör ) warstwa; latorośl.

laziness (j′zy-nes) lenistwo.

lazy (j′zy) leniwy.

lead (led ) ołów.

lead (līd ) prowadzić; dowodzić; kierować.

leader (lī′dör ) przewodnik; wódz; dowódca.

leading (lī′dyñg ) kierownictwo; kierujący; główny.

lead-pencil (le′d-pensł ) ołówek.

leaf (līf ) (pl.: leaves) liść; arkusz.

league (līg) liga; związek.

leak (līk) dziura.

lean (līn) chudy.

leap (līp) skok; skakać.

leap-year (lī′p-jīr ) rok przestępny.

learn (rn) uczyć się; dowiedzieć się.

learnt (rnt ) inf.: learn.

lease (līs) dzierżawa.

leaseholder (lī′shōłldör ) dzierżawca.

least (līst ) najmniej(szy); at least przynajmniej; not in the least bynajmniej.

leather (le′dher ) skóra.

leave (līw) urlop; pozwolenie; pożegnanie; opuścić; porzucić; (po-)zostawić; odjechać; to take leave pożegnać się.

leaven (lewn) rozczyn; drożdże; kwasić.

lector (le′k-tör ) lektor.

lecture (le′k-czör ) lektura; wykład; czytanie.

lecturer (le′kczörer ) profesor; prelegent.

led (led ) inf.: lead.

ledge (ledż) listwa; rafy.

leech (līcz) pijawka.

left (left ) inf.: leave.

left (left ) lewy; na lewo; lewica; to the left po lewej stronie; na lewo.

leg (leg) noga; goleń.

legacy (le′gesy) legat.

legal (līgl ) legalny.

legalization (līgelyzēj′szn) uwierzytelnienie.

legalize (lī′gelajz) legalizować; uwierzytelnić.

legate (le′get ) legat.

legation (legēj′szn) legacja; poselstwo.

legend (le′dżend ) legenda.

legendary (le′dżendery) legendarny.

legible (le′dżybł ) czytelny.

legion (lī′dżjön) legjon; legja.

legislation (ledżyslēj′szn) prawodawstwo.

legislative (le′dżysletyw) prawodawczy.

legislator (le′dżyslējr ) prawodawca.

legislature (le′dżyslējczör ) ustawodawstwo.

legitimate (ledży′tymējt ) legitymować.

legitimation (ledży′tymēj′szn) legitymacja.

Leicester (le′stör ) miasto w Anglji.

leisure (lī′dżör ) wolny.

lemon (le′mön) cytryna.

lemonade (le′mönējd ) limonada.

lend (lend ) pożyczyć; użyczyć (pomocy).

length (leñgth) długość; czas trwania; at length nareszcie.

lens (lenz) soczewka.

lent post.

lentil (le′n-tyl ) soczewica.

leopard (le′pörd ) lampart.

leprous (le′prös) trędowaty.

less (les) mniej(szy).

lessee (lesī′ ) dzierżawca.

lesson (lesn) lekcja.

let (let ) pozwolić; dopuścić; dać; oddać; wynająć; to let do wynajęcia; to let in wpuścić; to let known dać znać.

letter (le′tör ) litera; list; letters pl. literatura.

lettuce (le′tys) sałata.

level (lewl ) równy; poziom; równina.

levy (le′wy) zaciąg (do wojska); ściągać (podatki).

Lewis (lū′ys) Ludwik.

liability (lajeby′lyty) odpowiedzialność.

liable (laj′ebł) odpowiedzialny; podlegający.

liar (laj′er ) kłamca.

liberate (li′berējt ) uwolnić.

liberator (li′berējr ) oswobodziciel.

liberty (li′börty) wolność; swoboda; I take the liberty of … pozwalam sobie …

librarian (lajbrē′rjen) bibljotekarz.

library (laj′brery) bibljoteka.

lick (lyk) lizać.

lid (lyd ) powieka; wieko.

lie (laj) kłamstwo; kłamać; leżeć.

lieutenant (lejte′nent ) namiestnik; first lieutenant porucznik.

life (lajf ) życie; never in my life nigdy w życiu.

life-belt (laj′f-bełt ) pas ratunkowy.

life-boat (laj′f-bōt ) łódź ratunkowa.

life-guard (laj′f-gārd ) gwardja.

lift (lyft ) podniesienie; winda; podnieść.

light (lajt ) światło; ogień; jasny; widny; lekki; świecić; zapalić; oświetlać; it is light jest jasno.

lighten (lajtn) ulżyć; błyskać się; it lightens (lajtnz) błyska się.

lightning (la′jtnyñg ) błyskawica.

lightning-conductor (la′jtnyñg-kanda′ktör ) gromochron.

lights (lajts) pl. lekkie[2].

like (lajk) lubić; podobać się; jak; I like better … wolę … I should like (aj szud lajk) chciałbym.

likely (laj′kly) prawdopodobny.

likewise (laj′ku͡ajz) również.

lilac (laj′lek) bez; lila (kolor).

lily (ly′ły) lilja; the lily of the valley (wa′ly) konwalja.

limb (lym) członek.

lime (lajm) wapno; lep; lipa.

limit (ly′myt ) granica; ograniczyć; oznaczyć.

limited (ly′myted ) ograniczony.

limp (lymp) kuleć; wątły.

limpid (ly′mpyd ) przezroczysty; czysty.

linden (lyndn) lipa.

line (lajn) linja; wiersz; lina; branża; linjować.

linen (ly′nen) płótno; bielizna; płócienny.

lining (laj′nyñg ) podszewka.

link (lynk) ogniwo; pochodnia; spoić.

linseed (ly′n-sīd ) lniane siemię.

linseed-cake (ly′nsīd-kējk) makuch lniany.

linseed-oil (ly′nsīd-ojl ) lniany olej.

lion (laj′ön) lew.

lioness (laj′önes) lwica.

lip (lyp) warga.

liqueur (lykȫr ) likier.

liquid (ly′ku͡yd ) płynny; płyn.

liquidation (lyku͡ydēj′szn) likwidacja.

liquor (ly′kör ) płyn; likier.

lisp (lysp) szeptać.

list (lyst ) listwa; lista; spis; zapisać.

listen (lysn) słuchać.

liter (lī′tör ) litr.

literal (ly′törel ) dosłowny.

literary (ly′törery) literacki.

literate (ly′töret ) uczony; literat.

literature (ly′töreczör ) literatura.

lithographer (lytho′greför ) litograf.

lithographic (lythogre′fyk) litograficzny.

lithography (lytho′grefy) litografja.

little (lytl ) mały; krótki; mało; a little (e lytl ) trochę; nieco; little by little powoli; pomału.

littoral (ly′torel ) wybrzeże.

live (lyw) żyć; mieszkać.

live (lajw) żywy; ożywiony.

livelihood (laj′wly-hud ) życie; utrzymanie.

lively (laj′wly) żywy; żwawy.

liver (li′wör ) wątroba.

livid (li′wyd ) siny.

living (ly′wyñg ) żyjący; życie; I am living in London mieszkam w Londynie.

lizard (ly′zörd ) jaszczurka.

load (lo͡ud ) ciężar; ładunek; ładować; obciążyć; nabić (broń).

loaf (lo͡uf ) (pl. loaves) bochenek (chleba); głowa (cukru).

loam (lo͡um) glina.

loan (lo͡un) pożyczka.

location (lokēj′szn) lokacja.

lock (lok) zamek; kędzior; zamknąć (na klucz).

locksmith (lo′ksmyth) ślusarz.

locomotive (lo͡ukomo͡utyw) lokomotywa.

locust (lo͡u′köst ) szarańcza.

locution (lokjū′szn) wyrażenie.

lodge (lodż) chata; domek; loża; mieszkać.

lodger (lo′dżör ) lokator.

lodging (lo′dżyñg ) mieszkanie.

loft (loft ) strych; śpichlerz; piętro.

lofty (lo′fty) wzniosły.

logic (lo′dżyk) logika.

loin (lojn) polędwica.

London (landn) Londyn.

lone (lo͡un) samotny.

loneliness (lo͡u′nlynes) samotność.

lonely (lo͡u′nly) samotny.

long (loñg ) długi; długo; pragnąć.

longitude (lo′n-dżytjūd ) długość geograficzna.

long-sighted (loñg-sajted ) dalekowidz.

look (luk) spojrzenie; wygląd; patrzyć; spojrzeć; wyglądać; oglądać; to look after pilnować; doglądać; szukać; to look out wyglądać; wystrzegać się; to look sharp spieszyć się; look out! baczność!

looker-on (lu′köra′n) widz.

looking-glass (lu′kiñ-glas) lustro.

loose (lūs) luźny; wolny; rozluźnić; uwolnić.

loosen (lūsn) rozluźnić.

lord (rd ) lord; pan; władzca; Pan Bóg; the Lord’s prayer Ojcze nasz.

Lord-Mayor (rd-mē′ör ) tytuł burmistrza Londynu.

lose (lūz) zgubić; stracić.

loss (los) zguba; strata.

lost (lost ) inf.: loose; I have lost zgubiłem.

lot (lot ) los; udział; partja; masa; mnóstwo; parcela; losować.

lottery (lo′töry) loterja.

loud (la͡ud ) głośny.

lounge (la͡undż) próżnować; wypoczywać.

lounger (la͡u′ndżör ) próżniak.

louse (la͡us) (pl. lice) wesz.

love (law) miłość; kochanie; kochać; lubić.

loveliness (la′wlynes) grzeczność.

lovely (la′wly) grzeczny; miły.

lover (la′wör ) kochanek.

low (lo͡u ) niski; głęboki.

lower (lo͡u′ör ) niższy; niżej; zniżyć; spuścić.

lowliness (lo͡u′lynes) poniżenie; pokora.

lowly (lo͡u′ly) niski; pokorny; nisko.

luck (lak) szczęście; los; traf; good luck szczęście.

lucky (la′ky) szczęśliwy.

luggage (la′gedż) bagaż; pakunki.

lump (lamp) bryła; kawałek.

lunch (lansz) drugie śniadanie.

lunette (lju′net ) luneta.

lung (lañg) płuco.

lupine (ljū′pyn) łubin.

lurk (rk) czatować.

lustre (la′stör ) blask; pająk[3].

Lutheran (ljū′thören) luterański; luteranin.

luxury (la′ksjury) luksus; zbytek.

lyceum (lajsī′öm) liceum.

lye (laj) łuk.

lying (laj′yñg ) leżący; the book is lying on the table książka leży na stole.

lymph (lymf ) limfa.

lyre (lajr ) lira.

lyric (ly′ryk) liryczny.


M.

macaroni (mekero͡u′ny) makaron.

macaroon (mekerū′n) makaronik.

machine (meszī′n) maszyna.

machinist (meszī′nyst ) mechanik; maszynista.

mackerel (me′körel ) makrela.

mad (med ) obłąkany; wściekły; szalony.

Madam (me′dem) pani.

madcap (me′d-kep) szaleniec.

made (jd ) inf.: make; zrobiony; made in England wyrób angielski.

madhouse (med-ha͡us) dom warjatów.

madman (med-men) obłąkany; warjat.

madness (me′dnes) obłąkanie; szaleństwo; wściekłość.

magazine (megezī′n) magazyn; czasopismo.

maggot (me′göt ) robak.

magic (me′dżyk) magiczny; czarnoksięski; magja.

magician (medży′szn) czarodziej.

magistracy (me′dżystresy) magistrat.

magnanimous (megne′nymös) wielkoduszny.

magnet (me′gnet ) magnes.

magnetic (megne′tyk) magnetyczny.

magnificent (megny′fysent ) wspaniały.

magpie (me′g-paj) sroka.

mahogany (meho′geny) mahoń.

Mahomet (meho′met ) Mahomet.

Mahometan (meho′meten) Mahometanin.

maid (jd ) dziewczynka; dziewica; dziewka.

maidenhood (j′dnhud ) panieństwo.

mail (jl ) pancerz; torba pocztowa; poczta; wysłać pocztą.

mail-boat (j′l-bo͡ut ) statek pocztowy.

main (jn) główny.

maintain (jntēj′n) zachować; utrzymywać.

maize (jz) kukurydza.

majesty (me′dżesty) majestat; His Majesty Jego Królewska Mość.

major (j′dżör ) większy; pełnoletni; major.

majority (medżo′ryty) większość; pełnoletniość.

make (jk) wyrób; (z)robić; wyrabiać; dać; kazać.

maker (j′kör ) wytwórca; wyrabiający.

malaria (melē′rja) malarja.

male (jl ) męski; samiec.

malediction (meledy′kszn) przekleństwo.

malice (me′lis) złość.

malicious (meli′szös) złośliwy; zły.

malt (mōlt ) słód.

mamma (memā′ ) mama.

mammifer (me′myför ) zwierzę ssące.

man (men) (pl.: men) człowiek; mężczyzna; mąż; służący.

manacles (me′nekłz) pl. kajdanki.

manage (me′nedż) prowadzić; kierować; uskutecznić; zarządzać.

management (me′nedżment ) prowadzenie; kierownictwo; zarząd.

manager (me′nedżör ) zarządca; kierownik; dyrektor; reżyser.

Manchester (me′n-czestör ) miasto w Anglji.

mane (jn) grzywa.

manger (j′ndżör ) żłób.

mangle (meñgł ) magiel; maglować.

manhood (me′n-hud ) wiek męski; męskość.

mania (j′nja) obłęd.

manifesto (jnyfe′sto͡u ) manifest.

mankind (men-kaj′nd ) ród ludzki.

manly (me′nly) mężny; po męsku.

manner (me′nör ) sposób; zwyczaj; manners pl. obyczaje; manjery.

manœuvre (menjū′wör ) manewr; manewrować.

man-of-war (me′n-ow-u͡ōr ) statek wojenny.

mansion (menszn) pałac.

mantle (mentl ) płaszcz.

manual (me′njuel ) ręczny; podręcznik.

manufactory (menjufe′ktöry) fabryka.

manufacture (menjufe′kczör ) fabrykacja; wyrób; wyrabiać.

manure (menjūr ) nawóz; nawozić.

manuscript (me′njuskrypt ) manuskrypt.

many (me′ny) wiele; wielu.

map (mep) mapa; karta.

maple (mepł ) klon.

marble (r ) marmur.

March (rcz) marzec.

march (rcz) marsz; pochód; maszerować.

marchioness (r′szönes) markiza.

marchpane (r′cz-pējn) marcypan.

mare (r ) klacz.

Margaret (r′geret ) Małgorzata.

margarine (r′geryn) margaryna.

margrave (r′grējw) margrabia.

Maria (meraj′a) Marja.

marine (merī′n) morski; marynarz; marynarka.

mariner (me′rynör ) marynarz.

maritime (me′rytym) morski.

mark (rk) marka; znak; znamię; (o)znaczyć.

market (r′ket ) rynek; targ; handel.

marl (rl ) margiel.

marmalade (r′melējd ) marmolada.

marquis (r′ku͡ys) markiz.

marriage (me′redż) żeniaczka; małżeństwo.

married (me′ryd ) żonaty; zamężna.

marrow (me′ro͡u ) szpik; jądro.

marry (me′ry) zaślubić; ożenić (się); wyjście za mąż.

marsh (rsz) bagno; błoto.

marshal (r′szel ) marszałek.

marshy (r′szy) bagnisty.

mart (rt ) targ.

marten (rtn) kuna.

martyr (r′tör ) męczennik; męczennica.

marvel (r ) cud; dziwić się.

marvellous (r′welös) cudowny.

Mary (me′ry) Marja.

masculine (me′skjulin) męski; rodzaj męski.

mash (mesh) mieszanina.

mask (mask) maska; maskować.

mason (jsn) mularz; freemason (frī′mējsn) wolny mularz.

masquerade (maskerēj′d ) maskarada.

mass (mas) masa; mnóstwo; msza; gromadzić.

massacre (me′seker ) rzeź; mordować.

massage (mesā′ż) masaż; masować.

massagist (mesā′żyst ) masażysta.

massive (me′syf ) masywny.

mast (mast ) maszt; tuczyć.

master (ma′stör ) mistrz; pan; nauczyciel; majster; opanować.

mat (met ) mata

match (mecz) zapałka; partja; zapasy; wyrównać; rywalizować.

matchless (me′czles) niezrównany.

mate (jt ) mat (w szachach); towarzysz(ka); małżonek; samiec.

material (metī′rjel ) materjalny; materjał.

maternal (matȫr′nel ) macierzyński.

mathematical (metheme′tykł ) matematyczny.

mathematician (metheme′tyszn) matematyk.

mathematics (metheme′tyks) matematyka.

Mathew (me′thjū) Maciej.

matricide (me′trysajd ) matkobójca.

matrimonial (metrymo͡u′njel ) małżeński.

matter (me′tör ) materja; ropa; przedmiot; rzecz; powód; sprawa; what is the matter? co jest? o co chodzi? what is the matter with you? co Panu jest? it does not matter to nic nie szkodzi.

mattock (me′tök) motyka.

mattress (me′tres) materac.

maturity (metjū′ryty) dojrzałość.

maxim (me′ksym) zasada.

May (j ) Maj.

may (j ) módz.

mayor (j′ör ) burmistrz.

me () mię; mnie; mi; ja.

mead (mīd ) miód (napój).

meadow (me′do͡u ) łąka.

meagre (mī′gör ) chudy.

meal (mīl ) posiłek; mąka.

mean (mīn) niski; biedny; środek; mysleć; znaczyć; means (mīnz) sposób; środki; by means of zapomocą; what does this mean? co to znaczy?

meaning (mī′nyñg ) znaczenie; zdanie; zamiar.

meant (ment ) inf.: mean.

meantime (mī′n-tajm) tymczasem.

meanwhile (mī′nu͡ajl ) tymczasem.

measles (mīzłz) pl. odra.

measure (me′żör ) miara; takt; zarządzenie; mierzyć; obejmować.

meat (mīt ) mięso.

mechanic(al) (meke′nyk(ł )) mechaniczny; mechanik.

mechanics (meke′nyks) mechanika.

mechanism (me′kenyzm) mechanizm.

mechanist (me′kenyst ) mechanik.

medal (medl ) medal.

medallion (mede′ljön) medaljon.

mediate (mī′dyējt ) pośredniczyć.

mediation (mīdyēj′szn) pośrednictwo.

mediator (mī′dyējr ) pośrednik.

medical (me′dykł ) medyczny; leczniczy.

medicament (me′dykement ) lekarstwo.

medicinal (medy′synel ) lekarski; leczniczy.

medicine (me′dysyn) lekarstwo; medycyna.

meditate (me′dytējt ) rozmyślać.

meditation (medytēj′szn) rozmyślanie; dumanie.

Mediterranean (medytörēj′njen) Morze Śródziemne.

medium (mī′djöm) medium; środek; at a medium przeciętnie.

meet (mīt ) spotkać (się); zejść się.

meeting (mī′tyñg ) spotkanie (się); zebranie; zgromadzenie.

megrim (mī′grym) migrena.

meliorate (mī′ljorējt ) ulepszać.

melodious (melo͡u′djös) melodyjny.

melody (me′lody) melodja.

melon (me′lön) melon.

melt (melt ) topić (się); topnieć.

member (me′mbör ) członek.

membrane (me′mbrējn) błona.

memory (me′mry) pamięć; pamiątka.

men (men) (sing. man) ludzie.

menace (me′nes) grozić; groźba.

mend (mend ) naprawić.

mental (mentl ) umysłowy.

mention (menszn) nadmienić; wzmianka; wzmiankować; don’t mention it! niema za co!

menu (me′njū) spis potraw.

mercantile (r′kentyl ) kupiecki; handlowy.

merchant (r′czent ) kupiec.

merciful (r′syful ) miłosierny; litościwy.

mercury (r′kjury) rtęć.

mercy (r′sy) miłosierdzie; litość.

mere (mīr) właściwy.

merge (r) zanurzyć.

meridian (meri′djen) południowy; południk.

meridional (meri′djonel ) południowy.

merit (me′ryt ) zasługa; zasługiwać.

merle (rl ) kos.

mermaid (r′mējd ) syrena.

merry (me′ry) wesoły.

mesh (mesz) oczko.

message (me′sedż) wiadomość.

messenger (me′sendżör ) wysłannik; zwiastun.

Messrs. = Messieurs (me′szörz) panowie.

met (met ) inf.: meet.

metal (metl ) metal; metals pl. szyny.

metallic (mete′lik) metalowy.

meteor (mī′teör) meteor.

method (me′thöd ) metoda.

methylated (me′thylējted ) spirits spirytus denaturowany.

metre (metr) metr.

metropolis (metro′polys) stolica.

mew (mjū) mewa; klatka; miauczeć.

mice (majs) (sing.: mouse) myszy.

Michael (majkl ) Michał.

microbe (maj′kro͡ub) drobnoustrój.

microscope (maj′kro͡u′sko͡up) mikroskop.

midday (my′d-dēj ) południe.

middle (mydl ) środek; środkowy; średni.

midge (mydż) komar.

midnight (my′d-najt ) północ.

midst (mydst ) środek; w środku; in the midst śród.

midwife (my′d-u͡ajf ) akuszerka.

might (majt ) moc; potęga; siła.

might (majt ) inf.: may.

mighty (maj′ty) potężny; mocny; możny.

migrate (maj′grējt ) wędrować.

mild (majld ) łagodny.

mile (majl ) mila.

military (my′lytery) wojskowy; wojsko.

milk (mylk) mleko; doić.

mill (myl ) młyn; przędzalnia; fabryka; mleć.

miller (my′lör ) młynarz.

millet (my′let ) proso.

milliard (my′ljerd ) miljard.

milliner (my′lönör ) modystka.

million (my′ljön) miljon.

millionaire (my′ljönēr ) miljoner.

millstone (my′l-sto͡un) kamień młyński.

milt (mylt ) śledziona; mlecz[4].

mind (majnd ) pamięć; duch; umysł; zamiar; pamiętać; zważać; dbać; never mind! to nic nie szkodzi!

mine (majn) mój; moja; moje; moi.

mine (majn) kopalnia; mina; kopać.

miner (maj′nör ) górnik.

mineral (my′nörel ) minerał; mineralny.

mingle (myñgł ) mieszać (się).

mining (maj′nyñg ) górnictwo.

minister (my′nystör ) minister; sługa; kapłan; dostarczyć; dać.

ministry (my′nystry) ministerstwo.

minor (maj′nör ) młodszy; mniejszy; niepełnoletni.

minority (myno′ryty) mniejszość; niepełnoletniość.

mint (mynt ) mięta; mennica; bić (monetę).

minus (maj′nös) minus; mniej.

minute (my′nyt ) minuta.

miracle (my′rekł ) cud.

mire (majr ) muł.

mirror (my′rör ) lustro.

mirth (rth) wesołość.

mischievous (mȫ′sczywös) szkodliwy; zgubny.

miser (maj′zör ) skąpiec.

miserable (my′zörebł ) nędzny; nieszczęsny.

miserly (maj′zörly) skąpy.

misery (my′zöry) bieda; nędza.

misfortune (mys-fōr′czn) nieszczęście.

mislead (mys-lī′d ) wprowadzić w błąd; zabłądzić; zwieść.

Miss (mys) panienka; panna.

miss (mys) strata; brak; błąd; chybić; opuścić; spóźnić się (na pociąg); brakować.

mission (myszn) misja.

missionary (my′szönery) misjonarz.

mist (myst ) mgła.

mistake (mystēj′k) błąd; pomyłka; omylić się; źle zrozumieć; by mistake przez pomyłkę; you are mistaken! pan się myli!

Mister (my′stör ) pan; Mr. Anson p. Anson.

mistress (my′stres) pani; gospodyni; nauczycielka; utrzymanka; Mrs. Anson (my′sez ensn) pani Ansonowa.

misty (my′sty) mglisty.

misunderstanding (mysandörste′ndyñg ) nieporozumienie.

misuse (mys-jū′z) nadużywać.

mix (myks) mieszać.

mixture (my′ksczör ) mieszanina.

moan (mo͡un) stękanie; stękać.

mob (mob) motłoch.

mobilize (mo′bylajz) moblilizować.

mock (mok) drwiny; kpić; fałszywy.

mode (mo͡ud ) sposób.

model (mo′del ) model; wzór; modelować.

moderate (mo′deret ) umiarkowany; mierny.

modern (mo′dörn) modny; nowożytny.

modest (mo′dest ) skromny.

modesty (mo′desty) skromność.

modification (modyfykēj′szn) zmiana.

modify (mo′dyfaj) zmieniać.

Mohammed (mohe′med ) Mahomet.

Mohammedan (mohe′medn) Mahometanin.

moist (mojst ) wilgotny.

moisten (mojsn) zwilżyć.

molest (mole′st ) naprzykrzać się; dokuczać.

moment (mo͡u′ment ) chwila.

monarch (mo′nerk) monarcha.

monarchy (mo′nerky) monarchja.

monastery (mo′nestöry) klasztor.

Monday (ma′n-dy) poniedziałek.

money (ma′ny) pieniądz(e); ready money (re′dy . .) gotówka.

money-changer (ma′ny-czēj′ndżör ) wekslarz; właściciel kantoru wymiany.

money-order (ma′ny-ōr′dör ) przekaz pocztowy.

monger (ma′ñgör ) handlarz.

monk (mañk) mnich.

monkey (ma′ñky) małpa.

monologue (mono′log) monolog.

monopoly (mono′poly) monopol.

monotonous (mono′tonös) monotonny.

monster (mo′nstör ) potwór.

monstrous (mo′nströs) potworny.

month (manth) miesiąc.

monthly (ma′nthly) miesięczny; miesięcznie.

monument (mo′njument ) pomnik.

mood (mūd ) tryb; sposób; usposobienie.

moon (mūn) księżyc.

moonlight (mū′nlajt ) światło księżyca.

moonshine (mū′nszajn) = moonlight.

Moor (r ) murzyn.

moor (r ) błoto; bagno.

morality (more′lity) moralność.

morass (more′s) bagno.

Moravia (morēj′wja) Morawy.

morbid (r′byd ) chorobliwy.

mordant (r′dent ) gryzący; bejca.

more (r ) więcej; once more jeszcze raz; the more … the more … im więcej …, tem więcej …

moreover (mōro͡u′wör ) nadto; dalej.

morning (r′nyñg ) (po)ranek; (po)ranny.

morphine (r′fyn) morfina.

morrow (mo′ro͡u ) jutro; to-morrow (tu-mo′ro͡u ) jutro; the day after to-morrow pojutrze.

morsel (rsl ) kęs; kawałek.

mortal (rtl ) śmiertelny.

mortality (rte′lyty) śmiertelność.

mortar (r′ter ) moździerz.

mortgage (r′gedż) hipoteka.

mosque (mosk) meczet.

mosquito (moskī′to͡u ) moskito.

moss (mos) mech.

most (mo͡ust ) najwięcej; najbardziej.

mostly (mo͡u′stly) po większej części.

moth (moth) mól.

mother (ma′dhör ) matka; mother-in-law (. . lō) teściowa.

motherly (ma′dhörly) macierzyński.

mother-tongue (ma′dhör-tañg ) język ojczysty.

motion (mo͡uszn) ruch; pobudka; wniosek.

motive (mo͡u′tyw) motyw; motywować.

motor (mo͡u′tör ) motor; jechać samochodem.

motor-car (mo͡u′tör-kār ) samochód.

mould (mo͡uld ) forma; odlewać.

mound (ma͡und ) nasyp.

mount (ma͡unt ) góra; karton; iść na górę; wzbić się; zestawić.

mountain (ma͡u′nten) góra.

mountainous (ma͡u′ntenös) górzysty.

mourn (rn) opłakiwać; smucić się.

mournful (r′nfuł ) smutny.

mourning (r′nyñg ) żałoba; żałobny.

mouse (ma͡us) (pl.: mice) mysz.

moustache (mu′stasz) wąs.

mouth (ma͡uth) usta; ujście; otwór.

movable (mū′webł ) ruchomy.

move (mūw) poruszać; nakłonić; wzruszać.

movement (mū′wment ) ruch.

mow (mo͡u ) kosić.

mower (mo͡u′ör ) kosiarz.

Mr. = mister.

Mrs. = mistress.

much (macz) dużo; bardzo; as much … as (ez …) tyle … co; how much? wiele? ile? I like it very much lubię to bardzo.

muck (mak) nawóz; gnój; nawozić.

mucus (mjū′kös) śluz.

mud (mad ) błoto; szlam.

muddy (ma′dy) błotnisty.

muff (maf ) zarękawek.

mulatto (mjule′to͡u ) mulat.

mulberry (ma′l-bery) morwa.

mule (mjūl ) muł.

multiplicand (ma′lty-plykend ) mnożna.

multiplication (ma′lty-plykēj′szn) mnożenie; powielanie.

multiply (ma′lty-plaj) mnożyć; powielać.

multitude (ma′lty-tjūd ) mnóstwo.

municipal (mjuny′sypel ) gminny; miejski.

municipality (mjunysype′lity) magistrat; zwierzchność miejska.

munition (mjuny′szn) amunicja.

mural (mjū′rel ) ścienny.

murder (r′dör ) mord; zamordować.

murderer (r′dörer ) morderca.

murderess (r′döres) morderczyni.

murmur (r′mör ) szemranie; szemrać.

muscle (maskł ) muskuł; mięsień.

museum (mjuzī′öm) muzeum.

mushroom (ma′sz-rūm) grzyb.

music (mjū′zyk) muzyka.

musical (mjū′zykł ) muzykalny; muzyczny.

music-hall (mjū′zyk-hōłl ) sala koncertowa.

musician (mjuzy′szn) muzyk(ant).

musk (mask) piżmo.

musket (ma′sket ) strzelba.

muslin (ma′slin) muślin.

mussel (masl ) muszla.

Mussulman (ma′söl-men) Muzułmanin.

must (mast ) musieć; moszcz; I must muszę.

mustard (ma′sterd ) musztarda.

mute (mjūt ) niemy.

mutiny (mjū′tyny) rokosz.

mutton (matn) baranina.

mutual (mjū′czu͡el ) wzajemny.

mutuality (mjūczue′lyty) wzajemność.

muzzle (mazl ) pysk; morda; kaganiec.

my (maj) mój; moja; moje; moi.

myrtle (rtl ) mirt.

myself (majse′łf ); I have done it myself sam to zrobiłem; I dress myself ubieram się.

mysterious (mystī′rjös) tajemniczy.

mystery (my′störy) tajemnica.

mythology (mytho′lodży) mitologja.


N.

nacre (j′kör ) perłowa macica.

nail (jl ) gwóźdź; pazur; paznokieć.

naïve (naī′w) naiwny.

naked (jked ) nagi; goły.

name (jm) imię; nazwisko; nazwa; nazywać; wymienić.

namely (j′mly) mianowicie.

nap (nep) drzemać.

nape (jp) kark.

naphtha (ne′ftha) nafta.

napkin (ne′p-kin) serwetka.

narrate (nerēj′t ) opowiadać.

narration (nerēj′szn) opowiadanie.

narrative (ne′retyw) opowiadający.

narrow (ne′ro͡u ) wąski; ciasny; wąwóz; zwęzić.

nasal (jzl ) nosowy.

nasty (na′sty) brzydki.

natal (j′tel ) ojczysty; rodzony.

nation (jszn) naród.

national (ne′szönel ) narodowy.

nationality (neszöne′lyty) narodowość.

native (j′tyw) rodowity; krajowy; ojczysty; tubylec; native country ojczyzna; native language język ojczysty.

natural (ne′czörel ) naturalny; przyrodzony.

naturalist (ne′czörelist ) przyrodnik.

nature (j′czör ) natura; przyroda; charakter.

naught (nōt ) zero.

naughty (nō′ty) niegrzeczny.

nautical (nō′tykł ) morski; żeglarski.

naval (j′wel ) morski.

nave (jw) nawa.

navel (jwl ) pępek.

navigable (ne′wygebł ) spławny.

navigate (ne′wygējt ) żeglować.

navigation (newygēj′szn) żegluga.

navigator (newygēj′tör ) żeglarz.

navy (j′wy) flota; marynarka.

near (r ) bliski; blisko; zbliżać się; near the church obok kościoła.

nearest (nī′rest ) najbliższy.

nearly (nī′rly) blisko.

neat (nīt ) ładny; czysty; bydło.

necessary (ne′sesery) potrzebny.

necessity (nese′syty) potrzeba; konieczność.

neck (nek) szyja.

neckcloth (ne′k-kloth) chustka na szyję.

necklace (ne′kles) naszyjnik.

necktie (ne′ktaj) krawat.

need (nīd ) potrzeba; bieda; potrzebować.

needle (nīdł ) igła.

needlework (nī′dł-u͡örk) ręczna robota.

negation (negēj′szn) (za)przeczenie.

negative (ne′getyw) przeczący; negatyw.

neglect (negle′kt ) zaniedbanie; zaniedbywać.

negligence (ne′glydżens) zaniedbanie.

negociation (nego͡uszyēj′szn) handel; prowadzenie układów.

negress (nī′gres) murzynka.

negro (nī′gro͡u ) murzyn.

neigh (j ) rżeć; rżenie.

neighbour (j′bör ) sąsiad(ka).

neighbourhood (j′börhud ) sąsiedztwo.

neither (naj′dhör; nī′dhör ) … nor (r ) ani … ani.

nephew (ne′wju) siostrzeniec.

nerve (rw) nerw.

nervous (r′wös) nerwowy.

nest (nest ) gniazdo.

net (net ) sieć; siatka; czysty; netto.

Netherlands (ne′dhörlendz) Niderlandy.

nettle (netł ) pokrzywa.

neuter (njū′tör ) bezpłciowy; nijaki.

neutral (njū′trel ) neutralny.

neutrality (njutre′lyty) neutralność.

never (ne′wör ) nigdy; never mind (majnd ) to nic nie znaczy; nic nie szkodzi.

nevertheless (newördhele′s) nie mniej jednak.

new (njū) nowy; świeży; nowo.

newly (njū′ly) niedawno temu.

newness (njū′nes) nowość.

news (njūz) nowość; wiadomość; what’s the news? co słychać nowego?

newspaper (njū′zpējr ) dziennik.

new-year (njū′jīr ) Nowy Rok.

New York (njūjōr′k) Nowy Jork.

next (nekst ) następny; następujący; przyszły.

Nice (nīs) Nicea.

nice (najs) ładny; dobry; elegancki; grzeczny.

nickel (nykł ) nikiel.

nickname (ny′k-nējm) przezwisko.

niece (nīs) siostrzenica.

niggard (ny′görd ) skąpiec.

nigh (naj) (po)bliski.

night (najt ) noc; nocny; at night w nocy; good night! (gud . .) dobra noc! last night wczoraj wieczór; to-night (tunaj′t ) dziś wieczór.

nightingale (naj′tyngējl ) słowik.

nine (najn) dziewięć.

nine-pins (naj′n-pynz) kręgle.

nineteen (naj′n-tīn) dziewiętnaście.

ninety (naj′n-ty) dziewięćdziesiąt.

ninth (najnth) dziewiąty.

nip (nyp) szczypać.

nitre (naj′tör ) saletra.

no (no͡u ) nie; żaden; I have no time nie mam czasu; no one (. . u͡an) nikt; no matter to nic nie szkodzi.

nob (nob) guzik; osobistość.

nobility (noby′lyty) szlachta.

noble (no͡ubl ) szlachetny; szlachecki; szlachcic.

nobleman (no͡u′blmen) szlachcic.

nobody (no͡u′body) nikt.

node (no͡ud ) węzeł.

noise (nojz) hałas.

noisy (noj′zy) hałaśliwy.

nominate (no′mynējt ) (za)mianować.

nomination (nomynēj′szn) mianowanie.

nominative (no′mynetyw) mianownik; 1szy przypadek.

none (nan) nikt; żaden.

nonsense (na′n-sens) niedorzeczność.

noon (nūn) południe.

noose (nūz) pętlica.

nor (r ) ani; neither … nor ani … ani.

norm (rm) norma.

north (rth) północ.

northern (r′dhörn) północny.

Norway (r′u͡ēj ) Norwegja.

Norwegian (ru͡ī′dżjen) norweski; Norwegczyk.

nose (no͡uz) nos.

nostril (no′stryl ) nozdrze.

not (not ) nie; I have not nie mam; I do not see him (aj du not sī hym) nie widzę go; not even (. . īwn) ani nawet; not yet (. . jet ) jeszcze nie; not at all (. . et ōłl ) wcale nie; bynajmniej.

notability (no͡uteby′lyty) znakomitość.

notable (no͡u′tebł ) znakomity; godny uwagi.

notary (no͡u′tery) notarjusz; rejent.

note (no͡ut ) nota; nuta; znak; uwaga; rachunek; bilet; oznaczyć; zapisać; note of exclamation wykrzyknik.

nothing (na′thyñg ) nic.

notice (no͡u′tys) uwaga; wiadomość; ostrzeżenie; zauważyć; spostrzedz; to give notice wypowiedzieć.

notify (no͡u′tyfaj) zawiadomić.

notion (no͡uszn) pojęcie.

noun (na͡un) rzeczownik.

nourish (na′rysz) karmić; żywić.

nourisher (na′ryször ) żywiciel.

nourishing (na′ryszyñg ) pożywny.

nourishment (na′ryszment ) pokarm.

novel (no′wel ) powieść.

novelist (no′welyst ) powieściopisarz.

novelty (no′welty) nowość.

November (nowe′mbör ) listopad.

now (na͡u) teraz; just now (dżast . .) dopiero co; till now dotychczas.

nowadays (na͡u′edējz) obecnie.

nowhere (no͡u′u͡ēr ) nigdzie.

nude (njūd ) nagi; goły.

nudity (njū′dyty) nagość.

null (nal ) nieważny.

nullify (na′lyfaj) unieważnić.

numb (nam) zdrętwić.

number (na′mbör ) numer; liczba; ilość; liczyć.

numeral (njū′mörel ) liczbowy; liczebnik.

numerous (njū′mörös) liczny.

nun (nan) zakonnica.

nuncio (na′nszjo͡u ) nuncjusz.

nunnery (na′nöry) klasztor.

nuptial (nö′pszl ) ślubny.

nurse (rs) mamka; niańka; karmić; pielęgnować.

nursery (r′söry) pokój dla dzieci; szkółka.

nut (nat ) orzech; muterka[5].

nut-cracker (nat-kre′kör ) dziadek.

nutrition (njutry′szn) pokarm; pożywienie.

nymph (nymf ) nimfa.O.

oaf (uf ) głupiec.

oak (uk) dąb; oak-tree (. . trī) dąb.

oar (ōr ) wiosło; wiosłować.

oarsman (ōr′z-men) wioślarz.

oasis (j′sys) oaza.

oats (uts) pl. owies.

oath (uth) przysięga.

obedience (obī′djens) posłuszeństwo.

obedient (obī′djent ) posłuszny.

obey (obēj ) słuchać; być posłusznym.

object (o′b-dżekt ) przedmiot; rzecz.

object (obdże′kt ) sprzeciwić się.

objection (obdże′kszn) zarzut; sprzeciwienie się.

obligation (oblygēj′szn) zobowiązanie; obligacja.

obligatory (o′blygatöry) obowiązkowy.

oblige (oblaj′dż) zobowiązać; zmusić; much obliged (. . oblaj′dżt ) to you! dziękuję Panu bardzo!

oblique (oblī′k) ukośny.

oblong (o′bloñg ) podłużny.

obscure (obskjūr ) ciemny; zaciemniać.

obscurity (obskjū′ryty) ciemność.

observation (obzörj′szn) obserwacja; badanie.

observatory (obzȫr′wetory) obserwatorjum.

observe (obzȫr′w) obserwować; badać; pilnować; przestrzegać.

obstacle (o′b-stekł ) przeszkoda.

obstinacy (o′b-stynesy) uporczywość.

obstinate (o′b-stynet ) uparty.

obstruction (obstra′kszn) obstrukcja; zatwardzenie.

obtain (obtēj′n) otrzymać; dostać; uzyskać.

obtuse (obtjū′z) tępy.

occasion (okēj′żn) sposobność; spowodować.

occasional (okēj′żönel ) przypadkowy; okazyjny.

occident (o′ksydent ) zachód.

occidental (oksyde′ntel ) zachodni.

occupation (okjupēj′szn) zajęcie.

occupy (o′kjupaj) zająć; zajmować; zatrudniać.

occur (okȫr ) zdarzyć się.

ocean (u′szn) ocean.

Oceania (uszyēj′nja) Oceanja.

oceanic (uszy-e′nik) oceaniczny.

o’clock (oklo′k); it is six o’clock teraz szósta godzina; at six o’clock o szóstej (godzinie).

octagon (o′ktegon) ośmiokąt.

October (okto͡u′bör ) październik.

ocular (o′kjuler ) (na)oczny.

odd (od ) nieparzysty.

ode (ud ) oda.

odious (u′djös) znienawidzony; wstrętny.

odo(u)r (u′dör ) zapach.

of (ow) od; z; pod; o; dla; the cover of the book okładka książki.

off (of ) zdala; to take off zdjąć; far off daleko.

offence (ofe′ns) obraza.

offend (ofe′nd ) obrazić.

offensive (ofe′nsyw) zaczepny; ofenzywa.

offer (o′för ) oferta; propozycja; (za)ofiarować; nastręczyć (się).

office (o′fys) urząd; biuro; nabożeństwo.

officer (o′fysör ) oficer; urzędnik.

official (ofy′szł ) oficjalny; urzędowy; urzędnik.

offspring (o′f'spryñg) potomek.

often (ofn) często.

Ohio (ohaj′o͡u ) nazwa rzeki.

oil (ojl ) olej; oliwa; naoliwić.

oilcake (oj′l-kējk) makuch.

oilcloth (oj′l-kloth) cerata.

oil-painting (ojl-pēj′ntyñg ) obraz olejny.

ointment (oj′nt-ment ) maść.

old (uld ) stary; how old are you? ile lat Pan ma?

olden (uldn) stary.

oldness (u′ldnnes) starość.

olive (o′lyw) oliwka.

omelet (o′mylet ) omlet.

omission (omy′szn) opuszczenie.

omit (omy′t ) opuścić.

omnibus (o′mnybas) omnibus[6].

on (on) na; po; nad; pod; za; z; w; on foot pieszo; on! naprzód! and so on i tak dalej.

once (u͡ans) raz; jeden raz; pewnego razu; niegdyś; at once natychmiast; once more jeszcze raz.

one (u͡an) jeden; pewien; jedyny; one day pewnego dnia; one cannot eat … nie można jeść … any one ktokolwiek; some one ktoś; kogoś; no one nikt; every one każdy; I have an English book and you have a Polish one ja mam angielską książkę, a Pan ma polską.

oneself (u͡an-se′łf ) się; siebie; sobie; one can burn oneself if … można oparzyć się jeżeli …

onion (a′njön) cebula.

onlooker (o′n-lukör ) widz.

only (u′nly) jedyny; tylko; dopiero.

open (upn) otwarty; goły; otworzyć.

opening (u′p-nyñg ) otwarcie; otwór.

opera (o′pera) opera.

opera-dancer (o′pera-da′nsör ) baletnik; baletnica.

opera-glass (o′pera-glas) lornetka.

operate (o′perējt ) operować; działać.

operation (operēj′szn) operacja; działanie.

operator (operēj′tör ) operator.

opinion (opy′njön) opinja; zdanie.

opium (u′pjöm) opjum.

opponent (opo͡u′nent ) przeciwnik.

opportunity (opörtjū′nyty) sposobność.

oppose (opo͡u′z) przeciwstawić; sprzeciwić się.

opposite (o′pozyt ) przeciwległy; przeciwieństwo.

opposition (opozy′szn) opozycja; opór.

oppress (opre′s) uciskać; ciemiężyć.

oppression (opre′szn) ucisk; nędza; przygnębienie.

oppressor (opre′sör ) ciemiężyciel.

optic(al) (o′ptik(ł ) optyczny.

optician (opty′szn) optyk.

opulent (o′pjulent ) zamożny.

or (ōr ) albo; czy; lub; either … or albo … albo.

oral (ō′rel ) ustny.

orange (o′rendż) pomarańcza.

orator (o′retör ) mówca.

orchard (ōr′czerd ) ogród owocowy.

orchestra (ōr′kestra) orkiestra.

order (ōr′dör ) porządek; rozkaz; zamówienie; przekaz; zlecenie; rząd; order; zakon; kazać; uporządkować; przepisać; zamówić; in order to ażeby; aby.

orderly (ōr′dörly) porządny.

ordinal (ōr′dynel ) porządkowy.

ordinary (ōr′dynery) zwykły.

ore (ōr ) ruda; metal.

organ (ōr′gen) organ; narząd; urzad; organy.

organism (ōr′genyzm) organizm.

organist (ōr′genyst ) organista.

organization (ōrgenyzēj′szn) organizacja.

organize (ōr′genajz) organizować.

orient (ō′rjent ) wschód.

origin (o′rydżyn) początek; pochodzenie.

original (ory′dżynel ) oryginalny; oryginał.

ornament (ōr′nement ) ornament; ozdoba; ozdobić.

orphan (ōr′fen) sierota.

orthography (ōrtho′grefy) ortografja; pisownia.

oscillate (o′sylējt ) wahać się.

osier (u′żjör ) łozina.

ossuary (o′sjuöry) kostnica.

ostrich (o′strycz) struś.

other (a′dhör ) inny; drugi; each other wzajemnie.

otherwise (a′dhöru͡ajz) inaczej; w przeciwnym razie.

otter (o′tör ) wydra.

ought (ōt ) I ought to go … powinienem pójść.

ounce (a͡uns) uncja.

our (a͡ur ) nasz; nasza; nasze; nasi; ours (a͡urz) nasz itd.

ourselves (a͡ur-se′łwz) się; my sami; nas samych; we wash ourselves myjemy się; we blame ourselves sami się ganimy.

out (a͡ut ) z; wewnątrz; wy-; nie w domu; precz! skończyć się; out of z; to take out wyjąć; out-of-doors poza domem; to go out wyjść.

outbreak (a͡u′t-brējk) wybuch.

outlook (a͡u′t-luk) widok.

outmost (a͡u′t-mo͡ust ) nader.

outside (a͡u′t-sajd ) zewnątrz; strona zewnętrzna.

outstanding (a͡u′t-stendyñg ) zaległy.

oval (u′wel ) owalny; owal.

ovation (owēj′szn) owacja.

over (u′wör ) nad; ponad; po; przez; więcej niż; all over the world na całym świecie; to read over przeczytać; the rain is over deszcz ustał.

overburden (u′wörrdn) przeładować.

overcoat (u′wörko͡ut ) palto; płaszcz; narzutka.

overcome (u′wörkam) pokonać.

oversee (u′wör) doglądać; dozorować.

overseer (ursī′ör ) nadzorca; dozorca.

overtime (u′wörtajm) czas ponad ustalony.

overture (u′wörczör ) uwertura.

owe (u ) zawdzięczać; być dłużnym; what do I owe? ile jestem dłużny?

owing (u′yñg ) dłużny; owing to wskutek.

owl (a͡ul ) sowa.

own (un) własny; prawdziwy; przyznać.

owner (u′nör ) właściciel.

ox (oks) (pl. oxen) wół.

oyster (oj′stör ) ostryga.

oz. = ounce.


P.

pace (js) krok; chód; kroczyć.

pacify (pe′syfaj) uspokoić.

pack (pek) paczka; paka; zgraja; zapakować.

package (pe′kedż) pakunek.

paddle (pedł ) wiosło; wiosłować.

pagan (j′gen) poganin.

page (j) stronica; paź.

paid (jd ) inf.: pay; zapłacony; he has paid zapłacił.

pail (jl ) wiadro.

pain (jn) trud; ból; kłopot; męczyć.

painful (j′nfuł ) bolesny.

paint (jnt ) farba; malować.

painter (j′ntör ) malarz.

painting (j′ntyñg ) malarstwo; obraz.

pair (r ) para.

palace (pe′les) pałac.

palate (pe′let ) podniebienie.

pale (jl ) blady; pal.

paleness (j′lnes) bladość.

Palestine (pe′lestajn) Palestyna.

palm (pām) palma; dłoń.

palpitation (pelpytēj′szn) bicie serca.

pamphlet (pe′m-flet ) broszurka; ulotne pismo.

pan (pen) patelnia.

pane (jn) szyba.

pansy (pe′nzy) bratek.

panther (pe′nthör ) pantera.

pantry (pe′ntry) spiżarnia.

pants (pents) kalesony.

papa (pepā′ ) tata.

paper (j′pör ) papier.

paper-mill (j′pör-mył ) papiernia.

paradise (pe′redajs) raj.

paragraph (pe′regraf ) paragraf; ustęp; rozdział.

paralysis (pere′lysys) paraliż.

parapet (pe′repet ) poręcz.

parasite (pe′resajt ) pasorzyt.

parcel (r ) paczka; część; partja; parcela.

parchment (r′cz-ment ) pergamin.

pardon (rdn) przebaczenie; przebaczyć; I beg your pardon! przepraszam!

parent (pē′rent ) rodziciel; rodzicielka; parents pl. rodzice.

parish (pe′rysz) parafja.

parishioner (pery′szönör ) parafjanin.

Parisian (pery′żjen) Paryżanin; paryski.

park (rk) park.

parliament (r′ly-ment ) parlament.

parlo(u)r (r′lör ) pokój bawialny.

parole (pero͡u′l ) hasło; parol.

parrot (pe′rot ) papuga.

parry (pe′ry) odpierać.

parsley (pe′sly) pietruszka.

part (rt ) część; udział; strona; partja; rola; (po)dzielić; rozdzielić; to take part brać udział; for my part co do mnie.

partial (rszl ) częściowy.

participate (rty′sypējt ) uczestniczyć.

participle (r′tysypł ) imiesłów.

particular (rty′kjulōr ) szczególny; dziwny; szczegół.

partisan (rtyzn) stronnik.

partitive (par′tytyw) cząstkowy.

partly (par′tly) po części.

partner (par′tnör ) wspólnik; towarzysz; partner.

partnership (par′tnörszyp) spółka.

partridge (r′trydż) kuropatwa.

party (r′ty) partja; strona; zabawa.

pass (pas) przejść; przejeżdżać; podawać; minąć; upływać.

passage (pe′sedż) przejście; przejazd; pasaż.

passenger (pe′sendżör ) pasażer; podróżny.

passenger-train (pe′sendżör-trējn) pociąg osobowy.

passer-by (pa′sör-baj) przechodzień.

passion (peszn) cierpienie; namiętność; gniew.

passionate (pe′szönet ) namiętny.

passive (pe′syw) bierny.

passport (pa′s-pōrt ) paszport.

past (past ) miniony; przeszły; po; przeszłość; half past six pół do siódmej; the Past Tense czas przeszły niedokonany.

paste (jst ) ciasto; pasta; lep; (przy)lepić; kleić.

pasteboard (j′stbōrd ) karton; tektura.

pastime (pa′s-tajm) rozrywka.

pastry (j′stry) pasztety; ciastka.

pastry-cook (j′stry-kuk) cukiernik.

pasture (pa′s-czör ) pastwisko; paść.

patch (pecz) łata; łatać.

patent (pe′tent ) patentowany; patent.

paternal (petȫr′nel ) ojcowski.

Paternoster (pē′tör-no′stör ) Ojcze nasz.

path (pāth) ścieżka; droga.

patience (j′szens) cierpliwość.

patient (j′szent ) cierpliwy; pacjent.

patriarch (j′tryārk) patrjarcha.

patriot (j′trjot ) patrjota.

patriotism (pe′trjotyzm) patrjotyzm.

patrol (petro͡u′l ) patrol; patrolować.

patron (j′trön) patron; opiekun.

patronage (pe′trönedż) opieka.

patroness (pe′trönes) patronka; opiekunka.

pattern (pe′törn) wzór; próbka.

Paul (pōl ) Paweł.

pause (pōz) pauza.

pave (jw) brukować.

pavement (j′wment) bruk; trotuar.

paver (j′wör ) brukarz.

pavillon (pewy′ljön) pawilon; namiot; chorągiew; flaga.

paw () łapa; grzebać.

pawn (pōn) zastaw.

pay (pej) (za)płacić; zapłata; to pay attention to … zważać na …; to pay a visit złożyć wizytę.

payable (j′ebł ) płatny.

payment (j′ment ) zapłata.

pea () groch.

peace (pīs) (s)pokój.

peach (pīcz) brzoskwinia.

peacock (pī′kok) paw.

peahen (pī′hen) pawica.

peak (pīk) szczyt; wierzchołek.

peal (pīl ) odgłos; dźwięk; huk; huczeć.

pear (r ) gruszka.

pearl (rl ) perła.

pearl-barley (r′l-bārly) perłowa kasza.

peasant (peznt ) chłop.

pebble (pebł ) krzemień.

peculiar (pekjū′ljer ) osobliwy; własny.

pedagogue (pe′degog) pedagog.

peel (pīl ) skorupa; łupina; skórka; obierać.

pelt (pełlt ) skóra; futro.

peltry (pe′ltry) futra.

pen (pen) pióro.

penalty (pe′nelty) grzywna; kara.

penance (pe′nens) pokuta.

pen-case (pen-kējs) piórnik.

pence (pens) (sing.: penny); sixpence (6 d.) sześć pensów.

pencil (pensł ) ołówek.

penetrate (pe′netrējt ) przeniknąć.

penholder (pe′n-hołldör ) rączka; obsadka.

peninsula (peny′nsjula) półwysep.

penitence (pe′nytens) skrucha.

Pennsylvania (pensylwēj′nja) nazwa stanu Amer. półn.

penny (pe′ny) moneta ang. = 1/12 szyl.

pension (penszn) pensjonat; pensja; emerytura.

pensioner (pe′nszönör ) emeryt.

people (pīpł ) lud; naród; ludzie; zaludniać.

pepper (pe′pör ) pieprz.

peppermint (pe′pörmynt ) mięta.

per (r ) za; przez.

perceive (r-sī′w) spostrzedz; czuć.

per cent (r-sent ) procent.

perception (rse′pszn) postrzeganie; poczucie.

perfect (r′fekt ) doskonały; dokonany; the Perfect Tense (tens) czas przeszły dokonany.

perfect (rfe′kt ) uskutecznić; udoskonalić.

perfection (rfe′kszn) doskonałość.

perfidious (rfy′djös) wiarołomny.

perfidy (r′fydy) wiarołomstwo.

perform (r-för′m) wykonać; przedstawiać.

performance (r-för′mens) wykonanie; spełnienie; przedstawienie.

perfume (r′fjūm) perfumy; perfumować.

perhaps (r-he′ps) być może; może.

peril (pe′ryl ) niebezpieczeństwo.

period (pī′rjöd ) okres czasu.

periodical (pīrjo′dykł ) czasopismo.

periphery (pery′föry) obwód; okręg.

perish (pe′rysz) ginąć; umrzeć.

periwig (pe′ryu͡yg) peruka.

perjure (r′dżur ) krzywoprzysięgać.

perjurer (r′dżurör ) krzywoprzysiężca.

perjury (r′dżury) krzywoprzysięstwo.

permanent (r′menent ) stały; nieustający.

permission (rmy′szn) pozwolenie.

permit (rmy′t ) pozwolić.

pernicious (rny′szös) zgubny.

persecute (r′sekjūt ) prześladować.

persecution (rsekjū′szn) prześladowanie.

perseverance (rsewī′rens) wytrwałość.

persevere (rsewīr ) wytrwać.

Persia (r′sza) Persja.

Persian (rszn) perski; język perski; Pers.

persist (r-sy′st ) obstawać.

person (rsn) osoba.

personage (r′sönedż) osobistość.

personal (r′sönel ) osobisty.

personality (rsöne′lyty) osobistość.

perspire (rspajr ) pocić się.

persuade (rsu͡ej′d ) przekonywać; to be persuaded być przekonanym.

pest (pest ) zaraza.

Peter (pī′tör ) Piotr.

petition (pety′szn) prośba.

petroleum (petro͡u′lyöm) nafta.

petticoat (pe′ty-ko͡ut ) spódnica.

phantom (fe′ntöm) upiór.

pheasant (feznt ) bażant.

phial (faj′öl ) flakonik.

philatelist (fyla′telyst ) filatelista.

philologer (fylo′lodżör ) filolog.

philology (fylo′lodży) filologja.

philosopher (fylo′soför ) filozof.

philosophic(al) (fyloso′fyk(ł )) filozoficzny.

philosophy (fylo′sofy) filozofja.

phlegm (flem) flegma.

phonograph (fo͡u′nograf ) fonograf.

phosphate (fo′s-fet ) fosfat.

phosphor(us) (fo′sfor(ös)) fosfor.

photograph (foto′graf ) fotografja.

photographer (foto′greför ) fotograf.

phrase (frējz) wyrażenie.

phthisis (taj′sys) suchoty.

physical (fyzy′kel ) fizyczny.

physician (fyzy′szn) lekarz.

physics (fy′zyks) fizyka.

physiognomy (fyzjo′gnomy) fizjonomja.

physiology (fyzjo′lodży) fizjologja.

pianist (pje′nyst ) pianista.

pick (pik) motyka; dziobać; wybrać; zabierać; zbierać; to pick up podnieść.

pickle (pikl ) peklować.

pickpocket (pi′k-poket ) złodziej kieszonkowy.

picture (py′k-czör ) obraz; malować.

picturesque (py′k-czöre′sk) malowniczy.

pie (paj) pasztet; sroka.

piece (pīs) kawał(ek); sztuka; ustęp.

pierce (rs) przeszyć; przewiercić.

piety (paj′ety) pobożność.

pig (pyg) świnia.

pigeon (py′dżn) gołąb.

pike (pajk) pika; szczupak.

pile (pajl ) plik; stos; pal.

pilgrim (py′l-grym) pielgrzym.

pilgrimage (py′l-grymedż) pielgrzymka.

pill (pyl ) pigułka.

pillage (py′ledż) rabowanie; rabować.

pillar (py′lör ) filar; słup.

pillow (py′lo͡u ) poduszka.

pilot (paj′löt ) pilot; sterować.

pin (pyn) szpilka; kręgiel.

pincers (py′nsörz) kleszcze.

pinch (pynsz) uszczypnąć; ścisnąć; bieda.

pine (pajn) sosna.

pine-apple (paj′n-epł ) ananas.

pine-cone (paj′n-ko͡un) szyszka.

pink (piñk) goździk.

pint (paint ) pinta (= ½ litra).

pious (paj′ös) pobożny.

pipe (pajp) fajka; rura; piszczałka; gwizdać.

pirate (paj′ret ) korsarz.

piss (pys) mocz.

pistol (pystl ) pistolet.

piston (pystn) tłok.

pit (pyt ) kopalnia; jama.

pitch (pycz) smoła; stopień; cisnąć.

pitcher (py′czör ) dzban.

pith (pyth) szpik; rdzeń; siła.

pity (pi′ty) litość; to pity mieć litość; it is a pity that … szkoda, że …

placard (ple′kerd ) plakat.

place (plējs) plac; miejsce; posada; umieścić; położyć; postawić; kłaść.

plague (plējg) plaga.

plain (plējn) równy; gładki; czczy; prosty; równina; równać.

plaint (plējnt ) skarga.

plaintiff (plēj′ntyf ) powód; oskarżający.

plaintive (plēj′ntyw) żałosny.

plait (plējt ) fałda; splot; pleść; marszczyć.

plan (plen) plan; naszkicować.

plane (plējn) równina; hebel; równać; gładzić; heblować; płytki.

planet (ple′net ) planeta.

plant (plant ) roślina; inwentarz; sadzić.

plantation (plentēj′szn) sadzenie; plantacja.

plant-louse (pla′nt-la͡us) mszyca.

plash (plesz) kałuża.

plate (plējt ) talerz; płyta.

platinum (ple′tynöm) platyna.

play (plej) grać; bawić się; gra; zabawa; sztuka teatralna; przedstawienie.

play-bill (plej′-byl ) afisz.

player (plēj′ör ) gracz; aktor; muzykant.

play-ground (plej′-gra͡und ) plac zabawowy.

plaything (plej′thyñg ) zabawka.

plead (plīd ) bronić oskarżonego przed sądem.

pleasant (ple′znt ) przyjemny.

please (plīz) podobać się; lubić; proszę! come in, please! proszę wejść! please send me … proszę przysłać mi … I am (very) pleased (plīzd ) to see you, sir! bardzo mi przyjemnie widzieć Pana!

pleasure (ple′żör ) przyjemność.

pledge (pledż) zastaw; poręczenie; zastawić.

plenipotentiary (plenypote′nszjery) pełnomocnik.

plenty (ple′nty) mnóstwo; pełno; dużo; dosyć.

pleurisy (plū′rysy) zapalenie opłucnej.

pliable (plaj′ebł ) giętki.

plot (plot ) miejsce; plan; spisek; spiskować.

plough (pla͡u) pług; orać; spisek; spiskować.

pluck (plak) skubać; zrywać.

plum (plam) śliwka.

plumage (plū′medż) upierzenie; pióra.

plume (plūm) pióro (strusie itp.).

plunder (pla′ndör ) rabunek; rabować.

plunderer (pla′ndörör ) grabieżca.

plunge (plandż) zanurzyć.

plunger (pla′ndżör ) nurek.

pluperfect (plū′pörfekt ) czas zaprzeszły.

plural (plū′rel ) liczba mnoga.

plus (plas) plus; więcej.

plush (plasz) plusz.

ply (plaj) fałda; zaginać.

p. m. (pī-e′m) = post meridiem po południu.

pneumatic (njume′tyk) pneumatyczny.

pneumonia (njumo͡u′nja) zapalenie płuc.

poached eggs (po͡uczt egz) sadzone jaja.

poacher (po͡u′czör ) kłusownik.

pock (pok) ospa.

pocket (po′ket ) kieszeń.

pod (pod ) łupina.

poem (po͡u′em) poemat.

poesy (po͡u′esy) poezja.

poet (po͡u′et ) poeta.

poetess (po͡u′etes) poetka.

poetic(al) (poe′tyk(ł )) poetyczny.

poetry (po͡u′etry) poezja.

point (pojnt ) ostrze; punkt; stopień; oznaczać; ostrzyć; to point out wskazywać.

poison (pojzn) trucizna; jad; otruć.

poisonous (poj′znös) trujący; jadowity.

Poland (po͡u′lend ) Polska.

polar (po͡u′ler ) polarny.

Pole (po͡ul ) Polak.

pole (po͡ul ) biegun; dyszel; drąg.

polecat (po͡u′lket ) tchórz.

police (polī′s) policja.

policeman (polī′smen) policjant.

police-station (polī′s-stējszn) komisarjat; cyrkuł policyjny.

policy (po′lysy) polisa.

Polish (po͡u′lysz) polski; po polsku; język polski.

polish (po′lysz) politura; pasta (do butów); połysk; polerować.

polite (polaj′t ) grzeczny; uprzejmy.

politeness (polaj′tnes) grzeczność; uprzejmość.

politic (po′lytyk) polityczny.

politician (polyty′szn) polityk.

politics (po′lytyks) polityka.

pollen (po′len) pyłek (roślinny).

poltroon (poltrū′n) tchórz.

polygamy (poli′gemy) wielożeństwo.

pomatum (pomēj′töm) pomada.

pomp (pomp) przepych.

pond (pond ) staw.

ponder (po′ndör ) rozważać.

poniard (po′njerd ) sztylet.

pontiff (po′n-tyf ) papież; arcykapłan.

pony (po͡u′ny) rasa koni karłowatych.

poodle (pūdl ) pudel.

poor (r ) biedny; mizerny; nędzny; słaby.

poorness (r′nes) bieda.

pope (po͡up) papież.

poplar (po′p-ler ) topola.

poppy (po′py) mak.

populace (po′pjules) motłoch.

popular (po′pjuler ) popularny.

popularity (popjule′ryty) popularność.

populate (po′pjulējt ) zaludnić.

population (popjulēj′szn) ludność.

populous (po′pjulös) ludny.

porcelain (r′selen) porcelana.

porch (rcz) przedsionek.

pore (r ) por.

pork (rk) wieprzowina.

porridge (po′rydż) owsianka.

port (rt ) port.

porter (r′tör ) portjer; odźwierny; tragarz; posługacz; porter (piwo).

portion (rszn) część; dział; posag; porcja.

portmanteau (rt-me′nto͡u ) walizka.

portrait (r′tret ) portret.

Portugal (r′tjugel ) Portugalja.

Portuguese (rtjugī′z) Portugalczyk; portugalski.

pose (po͡uz) poza; postawa; pozować.

position (pozy′szn) pozycja; położenie.

positive (po′zytyw) twierdzący; stanowczy; pewny; stopień równy.

possess (poze′s) posiadać.

possession (poze′szn) posiadanie.

possessive (poze′syw) dzierżawczy.

possessor (poze′sör ) właściciel; posiadacz.

possibility (posyby′lyty) możliwość; możność.

possible (po′sybł ) możliwy; it is possible być może.

post (po͡ust ) słup; poczta; miejsce; nadać (list).

postage (po͡u′stedż) opłata pocztowa; porto.

postage-stamp (po͡u′stedż-stemp) znaczek pocztowy.

postal (po͡u′stel ) pocztowy.

post-card (po͡u′st-kārd ) pocztówka.

posterity (poste′ryty) potomstwo.

postman (po͡u′st-men) listonosz.

post-office (po͡u′st-ofys) urząd pocztowy; poczta.

postscript (po͡u′st-skrypt ) dopisek.

postulate (po′stjulet ) żądanie.

postulate (po′stjulējt ) żądać.

pot (pot ) garnek; garnuszek.

potable (po͡u′tebł ) zdatny do picia.

potato (potēj′to͡u ) ziemniak.

potency (po͡u′tensy) potęga.

potent (po͡u′tent ) potężny.

potter (po′tör ) zdun; kaflarz; garncarz.

poultry (po͡u′l-try) drób.

pounce (pa͡uns) szpon.

pound (pa͡und ) funt (= 453 gr.); funt szterling (= 20 szyl.).

pour (r ) wlewać; płynąć.

poverty (po′wörty) bieda; ubóstwo.

powder (pa͡u′dör ) proch; proszek; puder; pudrować.

power (pa͡u′ör ) moc; władza; potęga; mocarstwo; power of attorney pełnomocnictwo.

powerful (pa͡u′örfuł ) mocny; potężny.

practical (pre′ktykł ) praktyczny.

practice (pre′ktys) praktyka; wprawa.

practise (pre′ktys) ćwiczyć się; wykonywać; praktykować.

praise (prējz) nagroda; pochwała; chwalić.

prattler (pre′tlör ) gaduła.

pray (prēj ) błagać; prosić; modlić się; pray! proszę!

prayer (prēj′ör ) modlitwa; prośba; the Lord’s Prayer Ojcze nasz.

prayer-book (prēr′buk) książka do nabożeństwa.

preach (prīcz) kazać.

preacher (prī′czör ) kaznodzieja.

precede (pre-sī′d ) poprzedzać.

preceptor (pre-se′ptör ) nauczyciel.

precious (pre′szös) drogi; cenny; szlachetny (kamień).

precipice (pre′sypys) przepaść.

precipitate (presy′pytējt ) spaść; spieszyć się.

precise (presaj′s) dokładny.

precision (presy′żn) dokładność.

predicate (pre′dyket ) orzeczenie (gram.).

predict (pre-dy′kt ) przepowiadać.

prediction (pre-dy′kszn) przepowiednia.

preface (pre′fes) przedmowa.

prefect (prī′fekt ) prefekt.

prefer (pre-fȫr ) woleć; przekładać.

preference (pre′ferens) pierwszeństwo.

prefix (prī′fyks) prefiks; przedrostek.

prejudge (prīdża′dż) przesądzać.

prelate (pre′let ) prałat.

prelection (prele′kszn) odczyt.

premeditation (preme′dytēj′szn) premedytacja.

premises (pre′mysez) pl. lokal.

premium (pre′mjöm) premja; nagroda.

preparation (preperēj′szn) przygotowanie.

preparatory (prepe′retory) przygotowawczy.

prepare (prepēr ) przygotować.

preposition (prepozy′szn) przyimek.

presage (presēj′dż) przepowiadać.

prescribe (preskraj′b) przepisać; zapisać.

prescription (preskry′pszn) przepis; recepta.

presence (pre′zens) obecność; oblicze; presence of mind przytomność umysłu.

present (preznt ) obecny; teraźniejszy; niniejszy; teraźniejszość; podarunek; Present Tense czas teraźniejszy.

present (preze′nt ) przedstawiać; okazać.

presentation (prezentēj′szn) przedstawienie; okazanie.

presentiment (prese′ntyment ) przeczucie.

preserve (prezȫr′w) przechowywać; konserwować; konfitury.

preside (prezaj′d ) przewodniczyć.

presidency (pre′zydensy) prezydentura; przewodnictwo.

president (pre′zydent ) prezydent; prezes.

press (pres) prasa; ścisk; prasować; tłoczyć (się); przycisnąć.

presume (prezjū′m) przypuszczać.

pretend (prete′nd ) udawać; rościć sobie prawo.

pretended (prete′nded ) rzekomy; mniemany.

pretension (prete′nszn) pretensja.

pretext (prete′kst ) pozór.

pretty (pry′ty) ładny; miły; dość; pretty well dość dobrze.

prevail (pre-wēj′l ) panować; mieć przewagę.

prevent (pre-we′nt ) przeszkodzić; zapobiedz.

previous (prī′wjös) poprzedni.

prey (prej) łup; grabić.

price (prajs) cena.

price-list (praj′s-lyst ) cennik.

prick (pryk) kolec; ukłucie; ukłuć.

prickle (prykl ) cierń; kolec.

pride (prajd ) duma.

priest (prīst ) kapłan.

primary (praj′mery) prymitywny; początkowy.

prime (prajm) główny; pierwszy; kwiat.

primer (pry′mör ) elementarz.

primitive (pry′mytyw) prymitywny.

primrose (pry′m-ro͡uz) pierwiosnek.

prince (pryns) książę.

princess (pry′nses) księżna.

principal (pry′nsypł ) główny; szef; kapitał.

principality (prynsype′lyty) księstwo.

principle (pry′n-sypł ) zasada.

print (prynt ) druk; odbitka; ślad; drukować.

printer (pry′ntör ) drukarz.

printing-office (pry′ntyñg-o′fys) drukarnia.

prior (praj′ör ) przeor.

prison (pryzn) więzienie.

prisoner (pry′znör ) więzień; jeniec.

privacy (praj′wesy) zacisze.

private (praj′wet ) prywatny; osobny.

privation (prajwēj′szn) niedostatek.

privilege (pry′wyledż) przywilej.

privy (pry′wy) tajny.

prize (prajz) nagroda; wygrana; cenić.

pro (pro͡u ) za.

probability (probeby′lyty) prawdopodobieństwo.

probable (pro′bebł ) prawdopodobny.

probation (probēj′szn) sprawdzenie.

probity (pro′byty) uczciwość.

proboscis (probo′sys) trąba; ryjek.

proceed (prosī′d ) postępować (ciągnąć; iść) dalej.

proceeding (prosī′dyñg ) postępowanie.

process (pro′ses) proces.

procession (prose′szn) procesja.

proclaim (proklēj′m) proklamować.

proclamation (proklemēj′szn) proklamacja.

procuration (pro-kjurēj′szn) pełnomocnictwo; prokura.

procurator (pro′kjurējr ) prokurator; pełnomocnik.

procure (pro-kjūr ) wystarać się; załatwić.

prodigal (pro′dygel ) rozrzutny.

produce (pro-djū′s) wyrabiać; spowodować; produkt; rezultat.

producer (pro-djū′sör ) wytwórca.

product (pro′dökt ) produkt.

production (pro-da′kszn) produkcja.

productive (pro-da′ktyw) wydajny.

profanation (profenēj′szn) zbezczeszczenie.

profess (profe′s) wyznawać; wykonywać.

profession (profe′szn) wyznanie; zawód.

professional (profe′szönel ) zawodowy.

professor (profe′sör ) profesor.

profit (pro′fyt ) korzyść; zysk; korzystać.

profound (pro-fa͡u′nd ) głęboki; gruntowny.

profundity (profa′ndyty) głębokość; gruntowność.

program(me) (pro͡u′grem) program.

progress (pro′gres) postęp.

prohibit (prohy′byt ) zabronić.

prohibition (pro͡uhyby′szn) zakaz.

project (pro′dżekt ) projekt.

project (pro-dże′kt ) projektować.

prolongation (proloñgēj′szn) przedłużenie.

promenade (promenā′d ) spacer; przechadzka.

prominent (pro′mynent ) wybitny.

promise (pro′mys) przyrzeczenie; przyrzec.

promotion (promo͡u′szn) promocja; awans.

prompt (pramt ) szybki; gotowy; skory; podpowiadać.

prompter (pra′m-tör ) sufler.

pronominal (prono′mynel ) zaimkowy.

pronoun (pro͡u′na͡un) zaimek.

pronounce (pro-na͡u′ns) wymawiać; wygłosić.

pronunciation (pronansjēj′szn) wymowa.

proof (prūf ) próba; dowód; korekta; wypróbowany.

propagate (pro′pegējt ) krzewić.

proper (pro′pōr) własny; właściwy; zdatny.

property (pro′pōrty) własność; majątek; właściwość.

prophecy (pro′fesy) proroctwo.

prophesy (pro′fesaj) prorokować.

prophet (pro′fyt ) prorok.

proportion (propōr′szn) proporcja; stosunek.

proportional (propōr′szönel ) proporcjonalny.

proposal (propo͡u′zel ) propozycja.

propose (propo͡u′z) proponować; zamierzać.

proposition (propozy′szn) propozycja.

proprietor (propraj′etör ) wlaściciel.

prose (pro͡uz) proza.

prosecute (pro′sekjūt ) prześladować.

prospectus (pro spe′ktös) prospekt.

prosper (pro′spör ) powodzić się; udawać się.

prosperity (prospe′ryty) powodzenie.

prosperous (pro′sperös) pomyślny; szczęśliwy.

prostitute (pro′stytjūt ) prostytutka.

prostitution (prostytjū′szn) nierząd.

protect (pro-te′kt ) chronić.

protection (pro-te′kszn) ochrona; opieka.

protector (pro-te′ktör ) opiekun.

protest (pro͡u′test ) protest.

protest (pro-te′st ) protestować.

Protestant (pro′testent ) protestant; protestancki.

proud (pra͡ud ) dumny.

prove (prūw) (wy)próbować; doświadczać; złożyć dowód; okazać się.

proverb (pro′wörb) przysłowie.

proverbial (pro-wȫr′bjel ) przysłowiowy.

provide (pro-waj′d ) zaopatrzyć; dostarczać.

providence (pro′wydens) opatrzność.

provider (prowaj′dör ) dostawca.

province (pro′wyns) prowincja.

provisions (pro-wy′żnz) zapasy.

provisional (prowy′żönel ) prowizoryczny.

provocation (prowokēj′szn) prowokacja.

provoke (prowo͡u′k) prowokować.

provost (pro′wöst ) przełożony; proboszcz.

proximity (pro-ksy′myty) bliskość.

prudence (prū′dens) roztropność.

prudent (prū′dent ) roztropny.

prune (prūn) suszona śliwka.

Prussian (praszn) Prusak; pruski.

psalm (sām) psalm.

pseudonym (sjū′donym) pseudonim.

psychic (saj′kyk) psychiczny.

psychological (sajkolo′dżykł ) psychologiczny.

psychologist (sajko′lodżyst ) psycholog.

psychology (sajko′lodży) psychologja.

public (pa′blik) publiczny; publiczność.

publication (pablikēj′szn) obwieszczenie; wydanie (dzieła).

publicity (pably′syty) jawność.

publish (pa′blisz) obwieszczać; wydać (dzieło).

publisher (pa′bliször ) wydawca; nakładca.

pudding (pu′dyñg ) rodzaj leguminy.

puff (paf ) podmuch; blaga; wychwalać.

pull (pul ) ciągnąć; zrywać; to pull out wyciągnąć.

pulpit (pu′l-pyt ) ambona.

pulse (pals) puls; tętno.

pumice (pjū′mys) pumeks.

pump (pamp) pompa; pompować.

punch (pansz) poncz.

punctual (pa′ñkczu͡el ) punktualny.

punctuality (pañkczue′lyty) punktualność.

punctuation (pañkczuēj′szn) interpunkcja.

punish (pa′nysz) (u)karać.

punishment (pa′nyszment ) kara; ukaranie.

pupil (pjū′pył ) uczeń; wychowanek; źrenica.

puppet (pa′pet ) lalka.

purchase (r′czes) kupno; (za)kupić.

purchaser (r′czesör ) nabywca; kupujący.

pure (pjūr ) czysty.

purgative (r′getyw) środek przeczyszczający.

purgatory (r′getöry) czyściec.

purge (r) czyścić; przeczyszczać.

purify (pjū′ryfaj) czyścić; klarować.

purity (pjū′ryty) czystość.

purple (rpl ) purpura.

purpose (r′pös) zamiar; cel; on purpose umyślnie.

purposely (r′pösly) umyślnie.

purse (rs) portmonetka; woreczek.

pursue (rsjū′ ) śledzić.

pursuit (rsjū′t ) śledzenie; pościg; dążenie.

purvey (rwej′ ) zaopatrzyć (się).

purveyor (rwej′ör ) dostawca.

push (pusz) posunąć; popychać; posunięcie.

put (put ) położyć; kłaść; postawić; włożyć; wstawić; to put on włożyć.

putrefy (pjū′trefaj) gnić.

putrid (pjū′tryd ) zgniły.

putty (pa′ty) kit.

puzzle (pazl ) zagadka.


Q.

quack (ku͡ek) kwakać.

quadrangle (ku͡o′dreñgł ) czworokąt.

quadrat (ku͡o′dret ) kwadrat.

quadrate (ku͡o′dret ) kwadratowy; kwadrat.

quadrille (kedry′l ) kadryl.

quadruped (ku͡o′druped ) czworonożny; zwierzę czworonożne.

quadruple (ku͡o′drupl ) poczwórny.

quail (ku͡ejl ) przepiórka.

quake (ku͡ejk) drżeć; trzęsienie.

qualification (ku͡olyfykēj′szn) kwalifikacja.

quality (ku͡o′lyty) gatunek; charakter; przymiot.

quantity (ku͡o′ntyty) ilość; mnóstwo.

quarrel (ku͡o′rel ) kłótnia; sprzeczka; kłócić się; sprzeczać się.

quarry (ku͡o′ry) kamieniołom.

quart (ku͡ōrt ) kwarta (= 1,136 litr.)

quarter (ku͡ōr′tör ) ćwierć; kwartał; dzielnica; kwatera; ¼ cetnara (= 11 ⅓ kg); a quarter of an hour kwadrans.

quartet (ku͡ōrte′t ) kwartet.

queen (ku͡īn) królowa.

quench (ku͡ensz) (u)gasić.

question (ku͡estszn) pytanie; (za)pytać.

quick (ku͡yk) prędki.

quickly (ku͡yk-ly) prędko.

quicksilver (ku͡y′ksylwör ) żywe srebro; rtęć.

quiet (ku͡aj′et ) spokojny; uspokoić.

quill (ku͡yl ) pióro (gęsie); kolec (jeża).

quince (ku͡yns) pigwa.

quinine (ku͡ynī′n) chinina.

quit (ku͡yt ) opuścić.

quite (ku͡ajt ) zupełnie.

quittance (ku͡y′tens) kwit.

quotation (ku͡otēj′szn) cytat; podanie cen.

quote (kwo͡ut ) podać; notować (ceny); policzyć.

quotient (kwo͡u′szent ) iloraz.
R.

rabbit (re′byt ) królik.

rabid (re′byd ) wściekły.

rabies (j′byīz) wścieklizna.

race (js) rasa; ród; pokolenie; bieg; wyścigi; biedz; ścigać się.

race-horse (j′s-hōrs) wyścigowiec.

rachitis (rekaj′tys) angielska choroba.

racing (j′syñg ) wyścigi.

rack (rek) rek; wieszadło; półka; dręczyć.

racket (re′ket ) rakieta.

radical (re′dykel ) radykalny; gruntowny; źródłosłów; pierwiastek.

radish (re′dysz) rzodkiew.

radius (j′dyös) promień; szprycha.

raft (raft ) tratwa.

rag (reg) gałgan; szmata.

rage (j) wściekłość; zachwyt; szaleć.

ragout (regū′ ) bigos.

rail (jl ) szyna; poręcz; drwić; by rail koleją.

railway (j′lu͡ēj ) kolej.

rain (jn) deszcz; it rains; it is raining deszcz pada.

rainbow (j′nbo͡u ) tęcza.

rainy (j′ny) dżdżysty.

raise (jz) podnieść; wznieść; hodować.

raisin (jzn) rodzynek.

rake (jk) grabie; zgarniać.

ram (rem) baran.

ramp (remp) rampa.

ran (ren) inf.: run.

rancid (re′nsyd ) stęchły.

random (re′ndöm) przypadek; at random na chybił trafił.

range (jndż) szereg; łańcuch; ustawiać.

rank (reñk) rząd; stopień; stan; ranga; szeregi (wojsko); ustawić.

ransom (re′n-söm) okup; okupić.

rap (rep) uderzenie; pukać; uderzyć; bić.

rapacious (repēj′szös) drapieżny.

rapacity (repe′syty) drapieżność.

rape (jp) porwać; porwanie; rzepak; raszpla; winogrona.

rape-oil (jp-ojl ) rzepakowy olej.

rapid (re′pyd ) szybki.

rapidity (repy′dyty) szybkość.

rare (r ) rzadki.

rarity (re′ryty) rzadkość.

rascal (ra′skel ) łotr.

rasp (rasp) raszpla[7].

raspberry (ra′z-bery) malina.

rat (ret ) szczur.

rate (jt ) stosunek; rata; stopa; cena; podatek; szacować; wymyślać.

rather (rā′dhör ) raczej; dość; nieco; wcale.

ration (jszn) racja.

rational (re′szönel ) racjonalny.

rattle (retl ) klekotać.

raucous (rō′kös) ochrypły.

ravage (re′wedż) pustoszyć; spustoszenie.

raven (jwn) kruk; łup.

ravish (re′wisz) porwać.

ravishing (re′wiszyñg ) zachwycający.

raw () surowy.

ray (j ) promień.

razor (j′zör ) brzytwa.

reach (rīcz) osiągnąć; dojść (do); podać.

reaction (rīe′kszn) reakcja; działanie.

read (rīd ) czytać; I read czytam.

read (red ) inf.: read; I read czytałem; I have read (prze)czytałem.

reader (rī′dör ) czytelnik; profesor; wypisy.

readily (re′dyly) chętnie.

readiness (re′dynes) gotowość.

reading (rī′dyñg ) czytając; czytanie; odczyt.

reading-book (rī′dyñg-buk) książka do czytania.

ready (re′dy) gotowy; chętny; szybki; ready money gotówka.

real (rī′el ) realny; rzeczywisty; prawdziwy.

reality (re-e′lity) rzeczywistość.

realize (rī′elajz) urzeczywistnić; spieniężyć.

really (rī′ely) w rzeczywistości; doprawdy.

reap (rīp) żąć.

reaper (rī′pör ) żniwiarz.

reaping (rī′pyñg ) żniwa.

reason (rīzn) rozsądek; rozum; powód; słuszność; rozumować.

reasonable (rī′znebł ) rozsądny; słuszny.

rebel (re′bel ) powstaniec.

rebellion (rebe′ljön) powstanie; bunt.

recall (rekö′łl ) odwołanie; odwołać; przypomnieć sobie.

receipt (resī′t ) kwit; pokwitowanie; odbiór; przyjęcie; recepta.

receive (resī′w) otrzymać; odebrać; przyjąć.

recent (rī′sent ) nowy; świeży.

recently (rī′sently) niedawno.

reception (rese′pszn) przyjęcie.

reciprocal (resy′prokl ) wzajemny.

reciprocity (resypro′syty) wzajemność.

recitation (resytēj′szn) opowiadanie; deklamacja.

recite (resaj′t ) opowiadać.

reckon (rekn) liczyć; rachować.

reclaim (reklēj′m) reklamować.

reclamation (reklemēj′szn) reklamacja; zażalenie.

recluse (reklū′s) pustelnik.

recognize (re′kognajz) uznać; poznać.

recollect (rekole′kt ) przypomnieć sobie.

recommend (rekome′nd ) polecić.

recommendation (rekomendēj′szn) polecenie.

recompense (re′kompens) odszkodowanie; rekompensata; wynagrodzić.

reconcile (re′konsajl ) pojednać.

reconciliation (rekonsylyēj′szn) pojednanie.

record (re′körd ) protokół; dokument; rekord.

recover (reka′wör ) odzyskać; powrócić do zdrowia.

recreation (rekry-ēj′szn) rozrywka; wytchnienie.

recruit (rekrū′t ) rekrut.

rectangle (re′kteñgł ) prostokąt.

rectangular (rekte′ñgjuler ) prostokątny.

rectify (re′ktyfaj) rektyfikować; prostować.

rector (re′ktör ) rektor.

red (red ) czerwony; red herring wędzony śledź.

redaction (rede′kszn) redakcja.

redbreast (re′d-brest ) rudzik.

redden (redn) zaczerwienić się.

redeem (re-dī′m) odkupić; wykupić.

Redeemer (re-dī′mör ) Zbawiciel.

redemption (rede′mszn) wykupno; zbawienie.

red-letter day (red-le′tör dēj ) dzień świąteczny.

reduce (redjū′s) zmniejszać; zniżyć.

reduction (reda′kszn) redukcja; zmniejszenie.

reef (rīf ) rafa.

refer (refȫr ) powołać się.

reference (re′förens) powołanie się; referencja.

refinery (re′fönery) rafinerja.

reflection (refle′kszn) odblask; rozwaga.

reflex (refle′ks) odblask.

reflexive (refle′ksyw) zwrotny (gram.).

reflux (rī′flöks) odpływ.

reform (refōr′m) reforma; przekształcić.

Reformation (reforj′szn) reformacja.

Reformer (refōr′mör ) reformator.

refresh (refre′sz) odnowić; pokrzepić.

refreshment (refre′szment ) zakąska; odświeżenie.

refuge (re′fjudż) schronisko.

refugee (refjudżī′ ) uchodźca.

refund (refa′nd ) zwrócić.

refusal (refjū′zel ) odmowa.

refuse (refjū′z) odmówić.

regain (regēj′n) odzyskać.

regard (regār′d ) uważać; poważać; zważać; poważanie; as regards … co się tyczy.

regarding (regār′dyñg ) odnośnie; co do.

regent (rī′dżent ) regent.

regiment (rī′dżement ) pułk.

region (rī′dżön) okolica.

register (re′dżystör ) rejestr; spis; zarejestrować; zanotować; a registered letter polecony list.

regret (regre′t ) żałować; żal; I regret to inform you that … przykro mi donieść Panu, że …

regular (re′gjuler ) regularny; prawidłowy.

regulate (re′gjulējt ) (u)regulować; (u)porządkować; ustawiać; załatwić.

regulation (regjulēj′szn) regulacja; uregulowanie.

reign (jn) panowanie; panować.

rein (jn) cugiel; lejc.

reins (jnz) pl. nerki; lejce; cugle.

rejoice (redżoj′s) cieszyć (się).

relate (relēj′t ) opowiedzieć; zdać sprawę.

relation (relēj′szn) opowiadanie; stosunek; krewny.

relative (re′letyw) odnośny; względny; krewny.

release (relī′s) uwolnienie; uwolnić.

reliable (relaj′ebł ) poważny.

relics (re′liks) pl. szczątki.

religion (reli′dżn) religja.

religious (reli′dżös) religijny.

rely (relaj′ ) polegać (na).

remain (remēj′n) (po-)zostać; remains pl. zwłoki.

remainder (remēj′ndör ) reszta; pozostałość.

remark (remār′k) uwaga; zauważyć.

remarkable (remār′kebł ) godny uwagi; szczególny.

remedy (re′medy) środek (leczniczy); lekarstwo.

remember (reme′mbör ) przypomnieć sobie; pamiętać; kindly remember me to Mr … proszę pozdrowić odemnie pana X …

remind (re-maj′nd ) przypomnieć.

reminiscence (remyny′sens) wspomnienie.

remise (remī′z) zwrot.

remission (remy′szn) odpuszczenie.

remit (remy′t ) przesłać; zwracać; przebaczyć.

remittance (remy′tens) przesłanie; rimessa.

remorse (remōr′s) wyrzuty sumienia.

removal (remū′wl ) usunięcie; przeprowadzka.

remove (remū′w) oddalić; przeprowadzić się.

render (re′ndör ) zwrócić; oddać; wyświadczyć.

renew (re-njū′ ) wznowić.

renewal (re-njū′el ) wznowienie.

renounce (re-na͡u′ns) zrzec się; porzucić.

renown (re-na͡u′n) sława.

rent (rent ) rysa; renta; czynsz; komorne.

renunciation (renansyēj′szn) zrzeczenie się.

reorganize (rī-ōr′genajz) reorganizować.

repair (repēr ) naprawa; naprawić.

repeat (repī′t ) powtarzać.

repeatedly (repī′tedly) powtórnie.

repent (repe′nt ) żałować.

repentance (repe′ntens) skrucha.

repetition (repety′szn) powtórzenie.

replace (replēj′s) zastąpić.

reply (replaj′ ) odpowiedzieć; odpowiedź.

report (repōr′t ) raport; sprawozdanie; sława.

repose (repo͡u′z) spoczynek; spoczywać.

reprehend (reprehe′nd ) ganić.

represent (repreze′nt ) przedstawiać; wyobrażać; zastąpić.

representation (reprezentēj′szn) przedstawienie; zastępstwo.

representative (repreze′ntetyw) zastępca.

reprimand (re′prymand ) nagana; wyrazić naganę.

reproach (re-pro͡u′cz) zarzut; wyrzut; zarzucić (co komu).

reproduce (rīprodjū′s) reprodukować.

reproduction (rīproda′kszn) reprodukcja.

reprove (re-prū′w) ganić.

reptile (re′ptyl ) płaz.

republic (re-pa′blik) rzeczpospolita.

republican (re-pa′bliken) republikanin; republikański.

repugnance (repō′gnens) wstręt.

repulse (repa′ls) odeprzeć.

reputation (repjutēj′szn) reputacja.

request (reku͡e′st ) żądać; prosić; prośba; popyt.

require (re-ku͡ajr ) żądać; potrzebować.

research (resȫr′cz) poszukiwanie; badanie; poszukiwać; badać.

resemble (reze′mbł ) być podobnym.

reserve (rezȫr′w) zastrzeżenie; zapas; rezerwa; rezerwować.

reside (rezaj′d ) przebywać; mieszkać.

residence (re′zydens) rezydencja; siedziba.

resign (re-zaj′n) wyrzec się; odstąpić.

resignation (re-zygnēj′szn) rezygnacja; ustąpienie.

resin (re′zyn) żywica.

resist (re-zy′st ) stawiać opór.

resistance (re-zy′stens) opór.

resolution (rezoljū′szn) rezolucja; uchwała.

resolve (re-zo′łlw) rozpuścić; rozstrzygnąć; postanowić; uchwała.

resound (re-za͡u′nd ) odbijać się.

respect (re-spe′kt ) wzgląd; poważanie; respekt; uwzględnić; poważać.

respectable (re-spe′ktebł ) poważ(a)ny; porządny.

respectful (re-spe′ktfuł ) pełen szacunku; poważny.

respective (respe′ktyw) odnośny.

respiration (respirēj′szn) oddychanie.

respire (re spajr ) oddychać.

respond (respo′nd ) odpowiadać.

responsibility (responsyby′lyty) odpowiedzialność.

responsible (respo′nsybł ) odpowiedzialny.

rest (rest ) spokój; spoczynek; reszta; odpoczywać; pozosta(wa)ć.

restaurant (re′storañ) restauracja.

restitution (restytjū′szn) zwrot.

restore (restōr ) przywrócić; zwrócić.

restrain (re-strēj′n) powstrzymywać.

result (re-za′lt ) rezultat; wynik; skutek.

resurrection (rezöre′kszn) zmartwychwstanie.

retail (rī′tējl ) handel detaliczny.

retailer (retēj′lör ) detalista.

retain (re-tēj′n) zachować.

retard (re-tār′d ) opóźnić.

retire (re-tajr ) cofnąć (się); odejść.

retreat (re-trī′t ) odwrót; schronienie; cofnąć się.

return (re-tȫr′n) oddać; zwracać; (po)wrócić; powrót; in return wzajemnie.

revenge (rewe′ndż) zemsta; odwet; (ze)mścić się.

revenue (re′wenjū) dochód.

reverence (re′wörens) uszanowanie; ukłon; czcić.

reverend (re′wörend ) wielebny.

reverer (rewī′rör ) czciciel.

review (rewjū′ ) przegląd; krytyka; przejrzeć.

revisal (rewaj′zl ) rewizja.

revise (rewaj′z) sprawdzać; rewizja; korekta.

revision (rewy′żn) rewizja.

revoke (rewo͡u′k) odwołać.

revolt (rewo′lt ) rokosz; powstanie; podburzać.

revolution (rewoljū′szn) rewolucja.

revolutionary (rewoljū′szönery) rewolucyjny.

revolutionist (rewoljū′szönyst ) rewolucjonista.

revolver (rewo′lwör ) rewolwer.

reward (rewār′d ) nagroda; wynagrodzić.

rheumatism (rū′metyzm) reumatyzm.

Rhine (rajn) Ren.

rhinoceros (rajno′söras) nosorożec.

rhyme (rajm) rym; rymować.

rhythm (rythm) rytm.

rib (ryb) żebro.

ribbon (rybn) wstążka.

rice (rajs) ryż.

rich (rycz) bogaty.

riches (ry′czez) pl. bogactwa.

richness (ry′cz-nes) bogactwo.

Richard (ry′czārd ) Ryszard.

rid (ryd ) uwolnić.

ridden (rydn) inf.: ride.

riddle (rydl ) zagadka; sito.

ride (rajd ) jechać konno; jeździć; konna jazda.

rider (raj′dör ) jeździec.

ridge (rydż) grzbiet; szczyt.

ridiculous (rydy′kjulös) śmieszny.

riding (raj′dyñg ) konna jazda.

rift (ryft ) szczelina.

right (rajt ) prawo; słuszność; prawy; prosty; prawidłowy; prosto; dokładnie; you are right Pan ma rację; all right! dobrze! on the right na prawo.

rigid (ry′dżyd ) szywny.

rigorous (ry′gorös) surowy.

rigo(u)r (ry′gör ) surowość.

rime (rajm) szron.

rind (rajnd ) skórka.

ring (ryñg ) pierścień; koło; dźwięk; arena; dzwonienie; dzwonić.

ringlet (ryñg′let ) obrączka.

rink (ryñk) tor.

rinse (ryns) płukać.

ripe (rajp) dojrzały.

ripen (rajpn) dojrzewać.

rise (rajz) wznoszenie się; wschód (słońca); wstawać; podnieść (się); wznieść (się); powstać; iść w górę; wschodzić (o słońcu).

risk (rysk) ryzyko; ryzykować.

rite (rajt ) obrządek.

rival (raj′wel ) rywal; współzawodniczyć.

river (ry′wör ) rzeka.

rivet (ry′wet ) nit; nitować.

rivulet (ry′wjulet ) strumyczek.

road (ro͡ud ) droga; ulica.

roamer (ro͡u′mör ) włóczęga.

roar (r ) ryczeć; szumieć; ryk; szum; hałas.

roast (ro͡ust ) pieczeń; pieczony; smażony; smażyć; piec; roast beef (bīf ) pieczeń wołowa.

rob (rab) rabować; kraść.

robber (ra′bör ) zbójca.

robbery (ra′böry) grabież; kradzież.

robe (ro͡ub) suknia; szata.

robin (ra′byn) rudzik.

robust (ro′böst ) silny; zdrowy.

rock (rok) skała; kołysać (się); trząść.

rock-oil (ro′k-ojl ) olej skalny; nafta.

rocky (ro′ky) skalisty.

rod (rod ) pręt.

rode (ro͡ud ) inf.: ride.

roe (ro͡u ) ikra; sarna.

roe-buck (ro͡u′-bak) rogacz.

rogue (ro͡ug) łotr.

roll (ro͡ul ) walec; wałek; bułka; rejestr; zwijać.

Roman (ro͡u′men) rzymski; Rzymianin.

Rome (ro͡um) Rzym.

roof (rūf ) dach; kryć.

room (rūm) pokój; miejsce.

roomy (rū′my) przestronny.

root (rūt ) korzeń; pierwiastek.

rope (ro͡up) lina; ciągnąć (się).

rope-maker (ro͡up-mēj′kör ) powroźnik.

rosary (ro͡u′zery) różaniec.

rose (ro͡uz) róża.

rose (ro͡uz) inf.: rise.

rosin (ra′zyn) żywica.

rosy (ro͡u′zy) różowy.

rot (rot ) zgnilizna; lichota; (z)gnić; psuć (się).

rotate (ro͡u′tējt ) kręcić się; obracać się.

rotation (rotēj′szn) rotacja; obrót.

rotten (rotn) zepsuty.

rough (raf ) surowy; szorstki; burzliwy.

Roumania (rumēj′nja) Rumunja.

Roumanian (rumēj′njen) Rumun; rumuński.

round (ra͡und ) okrągły; naokoło; koło; zaokrąglić; krążyć.

rouse (ra͡uz) (wz)budzić.

route (rūt; ra͡ut ) droga.

routine (rutī′n) rutyna.

rove (ro͡uw) włóczyć się.

row (ro͡u ) rząd; wiosłować; zgiełk.

rower (ro͡u′ör ) wioślarz.

royal (roj′el ) królewski.

royalist (roj′elyst ) rojalista.

rub (rab) trzeć; wycierać.

rubber (ra′bör ) ścierka; guma.

ruby (ra′by) rubin.

rudder (ra′dör ) ster.

rude (rūd ) surowy; szorstki.

rudiment (rū′dyment ) podstawa; początek.

ruin (rū′in) ruina; (z)rujnować.

rule (rūl ) prawidło; prawo; ustawa; reguła; panować; zarządzać.

ruler (rū′lör ) władzca; linijka.

rum (ram) rum.

ruminate (rū′mynējt ) przeżuwać.

rumo(u)r (rū′mör ) wieść.

rump-steak (ra′mp-stējk) rumsztyk.

run (ran) biedz; spieszyć; bieg; to run away (eu͡ej ) uciec.

runaway (ra′ne-u͡ej ) zbieg.

rung (rañg ) inf.: ring.

rupture (ra′p-czör ) zerwanie; przepuklina.

rural (rū′rel ) wiejski.

rush (rasz) szum; ścisk; rzucić się; szumieć.

rusk (rask) suchar(ek).

Russia (ra′sza) Rosja.

Russian (raszn) Rosjanin; rosyjski.

rust (rast ) rdza; rdzewieć.

rustic (ra′styk) wiejski.

rustle (rasl ) szumieć.

rusty (ra′sty) zardzewiały.

rye (raj) żyto.


S.

$ = dollar.

saccharin (se′keryn) sacharyna.

sack (sek) worek; palto; miech; grabić.

sacrament (se′krement ) sakrament.

sacramental (sekreme′ntel ) sakramentalny.

sacred (j′kred ) święty.

sacredness (j′krednes) świętość.

sacrifice (se′kryfajs) ofiara; ofiarować.

sacristan (se′krysten) zakrystjan.

sacristy (se′krysty) zakrystja.

sad (sed ) smutny; ponury.

sadden (sedn) zasmucić (się).

saddle (sedl ) siodło; siodłać.

saddler (se′dlör ) siodlarz.

sadness (se′d-nes) smutek.

safe (jf ) bezpieczny; pewny; cały; kasa; schowek; kredens; safe and sound zdrów.

safety (j′fty) bezpieczeństwo.

saffron (se′frön) szafran.

sag (seg) pochylić się.

sagacious (segēj′szös) bystry.

sagacity (sege′syty) bystrość (umysłu).

sage (j) mądry; rozumny.

sago (sē′jgo͡u ) sago.

said (sed ) inf.: say; it is said mówią.

sail (jl ) żagiel; żeglować; płynąć.

sailor (j′lör ) majtek; marynarz; żeglarz.

saint (jnt ) święty.

sake (jk) motyw; for the sake of celem; dla; z powodu; for God’s sake na miłość boską.

sal (sel ) sól.

salad (se′led ) sałata.

salary (se′lery) pensja.

sale (jl ) sprzedaż; zbyt.

salesman (j′lz-men) kupiec.

saliva (selaj′wa) ślina.

salmon (se′mön) łosoś.

saloon (selū′n) salon.

salt (sōlt ) sól; solić.

salt-cellar (sōlt-se′lör ) solniczka.

saltpetre (sōltpi′tör ) saletra.

salubrity (seljū′bryty) zdrowotność.

salutation (seljūtēj′szn) pozdrowienie.

salute (seljū′t ) ukłon; całus; pozdrowić.

salvation (selwēj′szn) zbawienie; ratowanie.

salve (selw) ratować; wybawić; namaścić; maść.

same (jm); the same ten sam; it is the same to jest to samo.

sample (sempł ) próbka; wzór.

sanction (se′ñkszn) zatwierdzenie.

sand (send ) piasek.

sand-stone (se′nd-sto͡un) piaskowiec.

sandwich (se′ndu͡ycz) kanapka (przekąska).

sandy (se′ndy) piaszczysty.

sane (jn) rozsądny; zdrowy.

sang (sēng ) inf.: sing.

sanguinary (se′ñgu͡ynery) krwawy; chciwy krwi.

sanitary (se′nytery) zdrowotny.

sank (señk) inf.: sink.

sap (sep) sok; podkopywać.

sapience (j′pjens) mądrość.

sapper (se′pör ) saper.

sapphire (se′fajr ) szafir.

sardine (r′dyn) sardynka.

sat (set ) inf.: sit.

satin (se′tyn) atłas.

satire (se′tajr ) satyra.

satisfaction (setysfe′kszn) satysfakcja.

satisfactory (setysfe′ktöry) zadowalniający.

satisfy (se′tysfaj) zadowolić; wystarczyć; to be satisfied (. . fajd ) być zadowolonym.

Saturday (se′tördy) sobota.

sauce (sōs) sos.

saucer (sō′sör ) spodek.

sausage (so′sedż) kiełbasa.

savage (se′wedż) dziki.

save (jw) (u)ratować; zbawić; oszczędzić; z wyjątkiem; chyba że.

saver (j′wör ) zbawca.

saving (j′wyñg ) oszczędny; ratowanie; savings pl. oszczędności.

saving-box (j′wyñg-baks) skarbonka.

savings-bank (j′wyñgz-beñk) kasa oszczędności.

Saviour (j′wjör ) Zbawiciel.

savo(u)r (j′wör ) smak; zapach; smakować.

savo(u)ry (j′wöry) smaczny; wonny.

saw () inf.: see.

saw () piła; rznąć (piłą).

saw-dust (sō′-dast ) trociny.

saw-mill (sō′-myl ) tartak.

Saxon (se′ksn) Saksończyk; saski.

Saxony (se′ksöny) Saksonja.

say (j ) powiedzieć; rzec; mówić; I dare say być może.

scaffold (ske′fold ) rusztowanie; szafot.

scald (skołd ) oparzyć.

scale (skējl ) łuska; szala; skala; oskrobać; a pair of scales waga.

scandal (ske′ndel ) skandal.

Scandinavia (skendynēj′wja) Skandynawja.

scar (skār ) szrama.

scarab (ske′reb) chrząszcz.

scarce (skērs) rzadki; skąpy.

scarcely (skēr′sly) ledwo.

scarf (skārf ) szarfa.

scarlet (skār′let ) szkarłat.

scarlet-fever ('skār′let-fī′wör ) szkarlatyna.

scene (sīn) scena.

scenery (sī′nöry) krajobraz; widok.

scent (sent ) zapach; powonienie; pachnąć.

sceptre (se′p-tör ) berło.

scholar (sko′ler ) uczeń.

school (skūłl ) szkoła.

schoolboy (skū′łlboj) uczeń.

science (saj′ens) wiedza; umiejętność.

scientific (sajenty′fyk) naukowy.

scissors (sy′zörz) pl. nożyczki.

Scot (skot ) Szkot.

Scotch (skocz) szkocki; the Scotch pl. Szkoci.

Scotchman (sko′czmen) Szkot.

Scotland (sko′t-land ) Szkocja.

scout (ska͡ut ) skaut.

scramble (skrembł ) wdrapywać się; scrambled eggs jajecznica.

scrape (skrējp) (wy)skrobać; kłopot.

scratch (skrecz) rysa; szrama; (za)drasnąć.

screen (skrīn) ekran; zasłaniać.

screw (skrū) śruba; płaca; (przy)śrubować.

screw-driver (skrū′-drajwör ) wkrętak.

scribble (skrybł ) bazgrać.

Scripture (skry′pczör ) pismo święte.

scrofula (skro′fjula) skrofuły.

scrofulous (skro′fjulös) skrofuliczny.

scruple (skrūpl ) skrupuł.

scrupulous (skrū′pjulös) skrupulatny.

sculptor (ska′lptör ) rzeźbiarz.

sculpture (ska′lpczör ) rzeźba; rzeźbić.

scuttle (skatl ) wiadro na węgle; kosz.

scythe (sajdh) kosa.

sea () morze.

seal (sīl ) pieczęć; foka; (za)pieczętować.

sealing-wax (sī′lyñg′-u͡eks) lak do pieczętowania.

sealskin (sī′lskyn) foka (skóra).

seam (sīm) obrąbek; szew; zeszywać.

seaman (si′men) marynarz.

search (rcz) szukać; poszukiwanie.

sea-sick (sī′syk); to be sea-sick mieć morską chorobę.

sea-sickness (sī′syknes) morska choroba.

season (sīzn) pora roku; sezon; przyprawić.

seat (sīt ) siedzenie; miejsce; krzesło; siedziba; posadzić; to seat oneself usiąść; take a seat, please! proszę usiąść!

second (seknd ) drugi; świadek; sekunda; sekundować; pomagać.

secondary (se′köndery) drugorzędny.

secret (se′kret ) tajemnica; tajny.

secretary (se′kretery) sekretarz.

secrete (sekrī′t ) ukryć; wydzielać.

secretly (sī′kretly) potajemnie.

sect (sekt ) sekta.

section (sekszn) sekcja.

secular (se′kjuler ) stuletni.

secure (sekjūr ) bezpieczny; zabezpieczyć.

security (sekjū′ryty) zabezpieczenie; bezpieczeństwo; pewność; kaucja.

seduce (sedjū′s) uwieść.

seducement (sedjū′sment ) uwiedzenie; pokusa.

seduction (seda′kszn) = seducement.

seducer (sedjū′sör ) uwodziciel.

see () widzieć; patrzeć; zobaczyć; oglądać; to go to see odwiedzić.

see () biskupstwo; the Holy See Stolica apostolska.

seed (sīd ) siemię; nasienie; siać.

seeing (sī′yñg ) widząc; widzenie.

seek (sīk) szukać.

seem (sīm) wydawać się; it seems to me that … zdaje mi się, że …

seen (sīn) inf.: see; I have seen widziałem.

see-saw (sī′sō) huśtać; huśtawka.

seize (sīz) (u)chwycić; opanować.

seldom (se′ldöm) rzadko.

select (sele′kt ) wybierać; doborowy.

selection (sele′kszn) dobór.

self (sełlf ) sam.

selfish (se′łlfysz) samolubny.

sell (sel ) sprzedawać.

seller (se′lör ) sprzedawca.

semicolon (se′myko͡ulön) średnik.

seminary (se′mynery) seminarjum.

Semite (se′majt ) semita.

senate (se′net ) senat.

senator (se′netör ) senator.

send (send ) posłać; przesłać; przysłać; wysłać.

sensation (sen-sēj′szn) sensacja; wrażenie.

sensational (sen-sēj′szönel ) sensacyjny.

sense (sens) zmysł; znaczenie; sens; (u)czucie; rozsądek.

sensibility (sensyby′lyty) czułość; wrażliwość.

sensible (se′nsybł ) czuły; wrażliwy.

sent (sent ) inf.: send.

sentence (se′ntens) zdanie; wyrok.

sentiment (se′ntyment ) sentyment; uczucie.

sentimental (sentyme′ntel ) sentymentalny.

sentinel (se′ntynel ) posterunek; warta.

separate (se′peret ) osobny.

separate (seperēj′t ) oddzielać; rozłączyć (się).

separation (seperēj′szn) separacja; rozłączenie.

September (septe′mbör ) wrzesień.

septentrional (septe′ntrjonel ) północny.

serene (serī′n) jasny; pogodny.

serenity (sere′nyty) pogoda; cisza.

serf (rf ) niewolnik.

sergeant (r′dżent ) sierżant.

series (sī′rīz) serja.

serious (sī′rjös) poważny.

serjeant (r′dżent ) sierżant; woźny.

sermon (r′mön) kazanie.

serpent (r′pent ) wąż.

serum (sī′röm) serum; surowica krwi.

servant (r′went ) sługa; służący; służąca.

serve (rw) służyć; usługiwać; podawać (do stołu).

service (r′wys) służba; usługa; przysługa; nabożeństwo.

session (se′szn) sesja; posiedzenie.

set (set ) położyć; postawić; (po)sadzić; (na)stawić; zachodzić; zachód (słońca); szereg; to set off odjechać.

settle (setl ) ustalić; załatwić; wyrównać.

settlement (se′tlment ) załatwienie; ustalenie; osiedlenie (się); osada.

settler (se′tlör ) osadnik.

seven (sewn) sied(e)m.

seventeen (sewntī′n) siedmnaście.

seventh (se′wnth) siódmy.

seventy (se′wnty) siedmdziesiąt.

several (se′wörel ) kilka.

severe (sewīr ) surowy; poważny.

severity (sewe′ryty) surowość; powaga.

sew (so͡u ) szyć; broszurować (książki).

sewing (so͡u′yñg ) szycie.

sewing-machine (so͡u′yñg-meszī′n) maszyna do szycia.

sewn (so͡un) inf.: sew.

sex (seks) płeć.

sexual (se′ksjuel ) płciowy.

shade (szējd ) cień; zasłona; cieniować.

shadow (sze′do͡u ) cień; ochrona; cieniować.

shaft (szaft ) słup; szyb; strzała; dyszel.

shake (szējk) trząść; uścisnąć (rękę).

Shakespeare (szēj′kspīr ) Szekspir.

shall (szel ); I shall read będę czytał.

shallow (sze′lo͡u ) płytki.

sham (szem) fałszywy; fałsz; oszukać.

shame (szējm) wstyd; hańba; zawstydzić.

shameful (szēj′mfuł ) sromotny.

shameless (szēj′mles) bezwstydny.

shank (szeñk) goleń; łodyga.

shape (szējp) kształt; wzrost; forma; tworzyć; formować.

share (szēr ) udział; część; akcja; dzielić.

shareholder (szērho͡u′łldör ) akcjonarjusz.

sharp (szārp) ostry; dotkliwy; bystry; chciwy.

sharpen (szārpn) ostrzyć.

sharper (szār′pör ) oszust.

shave (szējw) (o)golić.

shawl (szōl ) szal.

she (szī) ona; samica.

sheaf (szīf ) (pl.: sheaves) snop(ek); wiązka.

shear (szīr ) strzydz; ucinać; a pair of shears nożyce.

shed (szed ) szopa; ronić (łzy).

sheep (szīp) (pl.: sheep) owca.

sheet (szīt ) arkusz; płyta; prześcieradło.

sheet-iron (szīt-aj′örn) blacha żelazna.

shelf (szełf ) deska; półka.

shell (szel ) łupina; skórka; strączek; muszla.

shelter (sze′l-tör ) schronienie; ochrona; ochronić.

shepherd (sze′pörd ) pasterz; pastuch.

shield (szīld ) tarcza; osłaniać.

shift (szyft ) zmiana; koszula (damska); podstęp; zmienić.

shilling (szy′liñg ) szyling.

shine (szajn) świecić; błyszczeć; blask.

ship (szyp) okręt; statek; wysyłać okrętem.

shipbuilding (szyp-by′ldyñg ) budowa okrętów.

shipment (szy′pment ) ładunek (okrętowy); wysyłka okrętem.

shipyard (szy′pjārd ) warsztat okrętowy.

shirt (szȫrt ) koszula (męska).

shirting (szȫr′tyñg ) szyrtyng.

shiver (szy′wör ) łupek; dreszcz; drżeć.

shock (szok) wstrząśnienie; uderzenie; razić.

shocking (szo′kyñg ) rażący; straszny.

shoe (szū) but; bucik; trzewik; podkowa; hamulec; obuć; podkuć.

shoemaker (szū′mējr ) szewc.

shoeing (szū′yñg ) kucie (koni).

shoot (szūt ) strzelać; zastrzelić; polować; latorośl; pączek.

shooter (szū′tör ) strzelec.

shooting (szū′tyñg ) strzelanie; polowanie.

shop (szop) sklep; warsztat; robić zakupy.

shopkeeper (szo′pkīpör ) kupiec; właściciel sklepu.

shore (szōr ) brzeg; wybrzeże.

short (szōrt ) krótki; mały; skąpy; krótko.

shorten (szōrtn) skrócić.

shorthand (szōr′thend ) stenografja.

shortly (szōr′tly) krótko; niedawno.

shortness (szōr′tnes) krótkość.

short-sighted (szōr′t-sajted ) krótkowidz.

shot (szot ) inf.: shoot; strzał; kula; śrut.

should (szud ); I should write (na)pisałbym; I should like chciałbym.

shoulder (szo͡u′łl-dör ) łopatka; barki.

shove (szaw) popchnąć.

shovel (szawl ) łopat(k)a.

show (szo͡u ) pokazywać; okazać; wystawa.

shown (szo͡un) inf.: show.

shrew (szrū) złośnica.

shrewish (szrū′ysz) kłótliwy.

shrink (szryñk) (s)kurczyć się.

shut (szat ) zamykać.

shutter (sza′tör ) okiennica.

shy (szaj) nieśmiały.

shyness (szaj′nes) nieśmiałość.

Siberia (sajbī′rja) Syberja.

sick (syk) chory.

sickle (sykl ) sierp.

sickly (sy′kly) chorowity.

sickness (sy′knes) choroba.

side (sajd ) bok; strona; brzeg; on my side z mojej strony.

siege (sīdż) oblężenie.

sieve (sīw) sito.

sigh (saj) westchnąć; westchnienie.

sight (sajt ) wzrok; widok; at sight za okazaniem.

sign (sajn) znak; szyld; podpisać.

signal (sy′gnel ) sygnał.

signature (sy′gneczör ) podpis.

significant (sygny′fykent ) ważny; znaczny.

signification (sygnyfykēj′szn) znaczenie.

silence (saj′lens) spokój; cisza; milczenie.

silent (saj′lent ) spokojny; milczący.

Silesia (sylī′szja) Śląsk.

Silesian (sylī′szen) Ślązak; śląski.

silk (syłk) jedwab; jedwabny.

silk-worm (sy′łk- u͡ōrm) jedwabnik.

sill (syl ) próg.

silly (sy′ly) głupi.

silver (sy′łwör ) srebro; srebrny; posrebrzać.

similar (sy′myler ) podobny.

simple (sympł ) prosty; zwyczajny; pojedynczy; ziele.

simplify (sy′mplyfaj) uprościć.

simply (sy′mply) prosto.

simulate (sy′mjulējt ) udawać.

sin (syn) grzech; grzeszyć.

since (syns) od; od tego czasu; ponieważ.

sincere (syn-sīr ) szczery.

sincerity (synse′ryty) szczerość.

sinful (sy′n-fuł ) grzeszny.

sing (syñg ) śpiewać.

singer (sy′ñgör ) śpiewak; śpiewaczka.

singing (sy′ngyñg ) śpiew.

single (syñgł ) pojedynczy; prosty; nieżonaty.

single-minded (syñgł-maj′nded ) szczery.

singular (sy′ñ-gjuler ) szczególny; liczba pojedyncza.

sinister (sy′nystör ) lewy; zły; nieszczęsny.

sink (syñk) spadać; zniżyć; (za)tonąć; zatopić; wykopać; zlew.

sinner (sy′nör ) grzesznik.

Sion (saj′on) Syjon.

siphon (saj′fön) syfon.

sir (sȫr) tytuł szlachecki; pan; good morning, sir! dzień dobry Panu!

sire (sajr ) ! Najjaśniejszy Panie!

siren (saj′ren) syrena.

siskin (sy′skin) czyżyk.

sister (sy′stör ) siostra; sister-in-law (. . lō) szwagrowa.

sit (syt ) siedzieć; to sit down (. . da͡un) siadać; sit down, please! proszę usiąść!

sitting (sy′tyñg ) posiedzenie; I am sitting siedzę.

sitting-room (sy′tyñg-rūm) pokój bawialny.

situated (sy′tjuējted ) położony.

situation (sytjuēj′szn) położenie; sytuacja; posada.

six (syks) sześć.

sixteen (sykstī′n) szesnaście.

sixth (sykth) szósty.

sixty (sy′ksty) sześćdziesiąt.

size (sajz) wielkość; format; kształt; kleić.

skate (skējt ) łyżwa; ślizgać się.

skater (skēj′tör ) łyżwiarz.

skeleton (ske′leton) szkielet; kościotrup.

sketch (skecz) szkic; szkicować.

ski (skī) ski.

skilful (sky′l-fuł ) zręczny; zdolny.

skill (skyl ) zręczność; zdolność.

skilled (skyld ) zręczny; uzdolniony.

skin (skyn) skóra; skórka.

skirt (skȫrt ) spódnica; krawędź.

sky (skaj) niebo.

slander (sle′ndör ) oczerniać; obmowa.

slang (sleñg ) żargon.

slant (slant ) pochyły; ukośny.

slate (slējt ) łupek.

slate-pencil (slējt-pe′nsył ) rysik.

slaughter (slō′tör ) rzeź; klęska; wymordować; bić (bydło).

slaughterer (slō′törör ) rzeźnik.

Slave (slāw) Słowianin.

slave (slējw) niewolnik; niewolnica.

slavery (slēj′wöry) niewola.

slay (slēj ) zabić; zamordować.

slayer (slē′jör ) zabójca.

sledge (sledż) sanki.

sleep (slīp) spać; sen.

sleeping-car (slī′pyñg-kār ) sypialny wóz.

sleepy (slī′py) śpiący.

sleeve (slīw) rękaw.

slept (slept ) inf.: sleep.

slice (slajs) płatek; kromka.

slide (slajd ) ślizgać się; poślizgnąć się.

slight (slajt ) drobny; nieznaczny; cienki; słaby.

slime (slajm) szlam; muł.

sling (sliñg ) proca; temblak; rzut; ciskać.

slipper (sly′pör ) pantofel.

slippery (sly′pöry) ślisko.

slow (slo͡u ) powolny; późny; leniwy.

slowly (slo͡u′ly) powoli.

slow-worm (slo͡u′-u͡ōrm) padalec.

sluice (slūs) śluza.

slumber (sla′mbör ) drzemać.

sly (slaj) chytry.

slyness (slaj′nes) chytrość.

small (smōłl ) mały.

smart (smārt ) tęgi; bystry; ból; cierpieć.

smear (smīr ) smar(ować).

smell (smel ) zapach; powonienie; wąchać; pachnąć.

smelt (smelt ) inf.: smell; topić.

smile (smajl ) uśmiechnąć się; uśmiech.

smith (smyth) kowal.

smithy (smy′thy) kuźnia.

smoke (smo͡uk) dym; dymić (się); wędzić; palić.

smoker (smo͡u′kör ) palacz.

smooth (smūdh) gładki; łagodny; gładzić.

smuggle (smagl ) przemycać.

smuggler (sma′glör ) przemytnik.

smut (smat ) brud; sadze; zabrudzić.

snag (sneg) sęk.

snail (snējl ) ślimak.

snake (snējk) wąż.

snap (snep) trzask; pęknąć.

snare (snēr ) sidła.

sneeze (snīz) kichnąć.

snore (snōr ) chrapać.

snout (sna͡ut ) pysk; ryj.

snow (sno͡u ) śnieg; it snows; it is snowing śnieg pada.

snow-flake (sno͡u′-flējk) płatek śniegu.

snuff (snaf ) tabaczka.

snuff-box (sna′f-baks) tabakierka.

so (so͡u ) tak; tym sposobem; to; zatem; więc.

soak (so͡uk) przemoknąć.

soap (so͡up) mydło; namydlić.

soap-boiler (so͡u′p-bojlör ) mydlarz.

sober (so͡u′bör ) trzeźwy.

sociable (so͡u′szebl ) towarzyski.

social (so͡u′szel ) społeczny; towarzyski.

socialism (so͡u′szelizm) socjalizm.

socialist (so͡u′szelist ) socjalista.

society (sosaj′ety) towarzystwo; społeczeństwo.

sock (sok) skarpetka.

socle (sokł ) cokół.

sofa (so͡u′fa) sofa.

soft (soft ) miękki; łagodny; cichy; cicho!

soften (sofn) zmiękczyć; uśmierzyć.

softly (softly) miękko; cicho.

soil (sojl ) grunt; ziemia; rola; brud; pobrudzić.

sojourn (so͡u′dżörn) pobyt; przebywać.

solar (so͡u′ler) słoneczny.

sold (so͡uld ) inf.: sell; sprzedany.

solder (so′ldör ) lut(ować).

soldier (so͡u′ldżör ) żołnierz.

sole (so͡ul ) jedyny; pojedynczy; wyłączny; podeszwa; podzelować.

solemn (so′lem) uroczysty.

solemnity (sole′m-nyty) uroczystość.

solicit (soli′syt ) prosić.

solicitation (solisytēj′szn) prośba.

solicitor (soli′stör ) proszący; adwokat.

solid (so′lid ) mocny; trwały; gruntowny; poważny; stały.

solidarity (solide′ryty) solidarność.

solidity (soli′dyty) trwałość; gruntowność.

solitary (so′lytery) samotny.

solitude (so′lytjūd ) samotność.

soluble (so′ljubł ) rozpuszczalny.

solution (soljū′szn) rozwiązanie.

solve (solw) rozwiązać; usunąć.

solvency (so′lwensy) wypłacalność.

solvent (so′lwent ) wypłacalny.

some (sam) jakiś; coś; kilka; nieco; trochę; some one ktoś; kogoś.

somebody (sa′m-body) ktoś; kogoś; somebody else (ełs) kto inny.

something (sa′m-thyng) coś.

sometimes (sa′m-tajmz) czasem; niekiedy.

somewhat (sa′m-u͡ot ) coś; nieco.

somewhere (sa′m-u͡ēr ) gdzieś.

son (san) syn; son-in-law (. . lō) zięć.

song (sañg ) śpiew(ka); pieśń; piosnka.

sonorous (sonō′rös) dźwięczny.

soon (sūn) zaraz; prędko; wkrótce; wcześnie; sooner or later prędzej czy później; as soon as possible jak najprędzej.

soot (sut ) sadze.

sooth (sūth) prawda.

soothsay (sū′thsēj ) przepowiadać.

Sophia (sofaj′a) Zofja.

Sophy (so͡u′fy) Zofja.

soprano (soprā′no͡u ) sopran.

sorb (rb) jarzębina.

sorcerer (r′sörör ) czarodziej.

sorceress (r′söres) czarownica.

sorcery (r′söry) czary.

sordid (r′dyd ) brudny.

sore (r ) bolesny; chory; ból.

sorrel (so′rel ) szczaw.

sorrow (so′ro͡u ) kłopot; troska; zmartwienie; martwić się.

sorrowful (so′ro͡ufuł ) smutny; kłopotliwy.

sorry (so′ry) smutny; zmartwiony; I am sorry to … przykro mi …

sort (rt ) rodzaj; gatunek; sposób; sortować.

sought (sōt ) inf.: seek.

soul (so͡ul ) dusza; duch.

sound (sa͡und ) zdrowy; cały; krzepki; dźwięk; ton; sonda; brzmieć.

soup (sūp) zupa.

sour (sa͡ur ) kwaśny; zakwasić.

source (rs) źródło.

south (sa͡uth) południe; południowy.

southern (sa′dhörn) południowy.

sovereign (sa′wren) władzca; panujący; funt szterling; doborowy.

sovereignty (sa′wrenty) panowanie; zwierzchnictwo.

sow (sa͡u) maciora; (za)siać.

sowing-machine (so͡u′yñg-maszī′n) siewnik.

space (spējs) przestrzeń; okres; przeciąg (czasu).

spacious (spēj′szös) przestronny; obszerny.

spade (spējd ) łopata; pik.

Spain (spējn) Hiszpanja.

span (spen) zaprząg; (wy)mierzyć.

Spaniard (spe′njerd ) Hiszpan.

Spanish (spe′nysz) hiszpański.

spare (spēr ) skąpy; szczupły; zapasowy; zbyteczny; (za)oszczędzić.

sparing (spē′ryñg ) oszczędny; szczupły.

spark (spārk) iskra; iskrzyć się.

sparkle (spār ) iskra; blask; iskrzyć się.

sparrow (spe′ro͡u ) wróbel.

spasm (spezm) kurcz.

spatter (spe′tör ) (o)bryzgać.

spatula (spe′tjula) łopata.

spawn (spōn) ikra; ikrzyć się.

speak (spīk) mówić.

speaker (spī′kör ) mowca.

speaking (spī′kyñg ) mówiąc(y); mówienie.

special (speszl ) specjalny.

specialist (spe′szelist ) specjalista.

specialty (spe′szelty) specjalność.

species (spī′szīz) rodzaj; gatunek.

specification (spesyfykēj′szn) specyfikacja.

specify (spe′syfaj) specyfikować.

specimen (spe′symen) próbka; egzemplarz; okaz.

spectacle (spe′ktekł ) przedstawienie; widowisko; spectacles pl. okulary.

spectator (spe′ktetör ) widz.

spectre (spe′ktör ) widmo.

speculate (spe′kjulējt ) spekulować.

speculation (spekjulēj′szn) spekulacja.

speech (spīcz) mowa; język.

speed (spīd ) szybkość; powodzenie; śpieszyć (się); powodzić się.

speedy (spī′dy) pośpieszny.

spell (spel ) czary; sylabizować.

spelling (spe′lyñg ) pisownia; sylabizowanie.

spend (spend ) wydawać.

spendthrift (spe′ndthryft ) rozrzutny.

sphere (sfīr ) kula; sfera.

spice (spajs) korzenie.

spider (spaj′dör ) pająk.

spin (spyn) prząść.

spinach (spy′nedż) szpinak.

spindle (spyndł ) wrzeciono.

spine (spajn) pacierz; cierń.

spinner (spy′nör ) przędziarz.

spinning-mill (spy′nyñg myl ) przędzalnia.

spinning-wheel (spy′nyñg u͡īl ) kołowrotek.

spinous (spy′nös) ciernisty.

spinster (spy′nstör ) (stara) panna.

spirit (spy′ryt ) duch; dusza; upiór; spirytus.

spiritual (spy′rytjuel ) duchowy.

spit (spyt ) ślina; (wy)pluć.

spite (spajt ) gniew; gniewać; in spite of pomimo.

spittle (spytl ) plwocina.

spleen (splīn) śledziona.

splendid (sple′ndyd ) wspaniały.

splendo(u)r (sple′ndör ) wspaniałość.

splinter (sply′ntör ) drzazga; rozłupać (się).

split (splyt ) (roz)łupać; pęknąć.

spoil (spojl ) łup; grabić; (ze)psuć.

spoke (spo͡uk) inf.: speak.

spoken (spo͡ukn) inf.: speak; English spoken tu mówi się po angielsku.

sponge (spandż) gąbka.

spool (spūl ) cewka; szpulka.

spoon (spūn) łyżka; łyżeczka.

spoonful (spū′nfuł ) łyżka (lekarstwa itp.).

sport (spōrt ) sport.

sportsman (spōr′tsmen) sportsmen.

spot (spot ) miejsce; kawałek (gruntu); plama; (po)plamić; on the spot na miejscu.

sprat (spret ) sielawka.

spread (spred ) rozpostrzeć (się); rozgłosić.

spring (spryñg ) źródło; wiosna; skok; sprężyna; skakać; pochodzić.

sprinkle (spryñkł ) (po)-kropić.

spume (spūm) piana.

spur (spȫr ) ostroga; bodziec; podniecać.

spy (spaj) szpieg; szpiegować.

squadron (sku͡o′drön) szwadron; eskadra.

squander (sku͡o′ndör ) trwonić.

squanderer (sku͡o′ndörör ) rozrzutnik.

square (sku͡ēr ) kwadratowy; kwadrat; skwer.

squeeze (sku͡īz) gnieść.

squirrel (sku͡ī′rel ) wiewiórka.

stability (steby′lyty) stałość.

stable (stēj ) stały; stajnia; obora.

staff (staf ) sztab; kij; skład (pracowników).

stag (steg) jeleń.

stage (stēj) scena; rusztowanie; okres.

stage-manager (stējdż-me′nedżör ) reżyser.

stagnant (ste′gnent ) stojący; spokojny.

stain (stējn) plama.

stair (stēr ) stopień; stairs pl. schody.

staircase (stēr′kējs) schody; klatka schodowa.

stalk (stōk) łodyga.

stall (stōłl ) stajnia; stala; fotel.

stallion (ste′ljön) ogier.

stammer (ste′mör ) jąkać się.

stamp (stemp) stempel; pieczątka; znaczek pocztowy; stemplować.

stand (stend ) stać; obstawać; stanowisko; miejsce; to stand up wstać.

standard (ste′nderd ) sztandar; waluta; wzór; norma; wzorowy; klasyczny; normalny.

standing (ste′ndyñg ) stojąc(y); stały; stanowisko; miejsce; I am standing stoję.

star (stār ) gwiazda.

starch (stārcz) krochmal; krochmalić; sztywny.

starling (stār′lyñg ) szpak.

start (stārt ) skok; start; początek; skoczyć; rozpocząć; odjechać.

starve (stārw) głodzić.

state (stējt ) stan; położenie; państwo; (u)stanowić; stwierdzić; podać; wyjaśnić; the United States (junaj′ted . .) Stany Zjednoczone.

stately (stēj′tly) okazały; wzniosły.

statement (stēj′tment ) zeznanie; sprawozdanie; oświadczenie; wykaz.

statesman (stējts-men) mąż stanu.

station (stējszn) stacja.

stationer (stēj′szönör ) właściciel składu papieru.

statuary (ste′tjuery) rzeźba; rzeźbiarz.

statue (ste′tjū) statua.

stature (ste′czör ) wzrost.

statute (ste′tjūt ) statut.

stay (stēj ) pobyt; przebywać; zatrzymać (się); (za)czekać; (po)zostać; stanąć; zabawić.

stead (sted ) miejsce; in his stead na jego miejscu.

steady (ste′dy) mocny; stały; wzmocnić.

steak (stējk) bifsztyk.

steal (stīl ) kraść.

stealer (stī′lör ) złodziej.

steam (stīm) para.

steam-boat (stī′m-bo͡ut ) parowiec.

steam-engine (stīm-e′ndżyn) maszyna parowa.

steamer (stī′mör ) parowiec.

stearin (stī′eryn) stearyna.

steed (stīd ) rumak.

steel (stīl ) stal; stalowy.

steel-pen (stī′l-pen) stalówka; pióro.

steep (stīp) stromy.

steer (stīr ) byczek; sterować.

steersman (stīr′zmen) sternik.

stem (stem) pień; łodyga.

stench (stensz) smród.

stenography (steno′grafy) stenografja.

step (step) krok; stopień; kroczyć; to step out wysiadać.

stepbrother (stepbra′dhör ) brat przyrodni.

stepdaughter (stepdō′tör ) pasierbica.

stepfather (stepfā′dhör ) ojczym.

stepmother (stepma′dhör ) macocha.

stepson (ste′psan) pasierb.

sterile (ste′ryl ) bezpłodny.

sterling (stȫr′lyñg ) prawdziwy; a pound sterling funt szterling (= 20 szyl.).

stew (stjū) dusić (mięso).

steward (stjū′ erd ) rządca.

stick (styk) kij; laska; utkwić; przylepić.

stiff (styf ) sztywny.

stifle (stajfl ) (za)dusić; (przy)tłumić.

still (styl ) spokojny; cichy; uspokoić; jeszcze; stale; ciągle; jednak.

stillness (sty′lnes) spokój.

sting (styñg ) żądło; ukąszenie; ukąsić; ukłuć.

stink (styñk) śmierdzieć.

stir (stȫr ) (roz)ruch; podniecać; kłócić (płyn).

stirrup (sty′rep) strzemię.

stitch (stycz) ścieg; fastrygować.

stock (stok) pień; zapas; skład; kapitał; stocks pl. akcje; papiery.

stocking (sto′kyñg ) pończocha.

stomach (sta′mek) żołądek.

stone (sto͡un) kamień; pestka; kamienny.

stone-cutter (sto͡un-ka′tör ) kamieniarz.

stood (stud ) inf.: stand.

stool (stūl ) stołek; stolec.

stoop (stūp) schylić się.

stop (stop) zatrzymać; czekać; pauza; kropka; przystanek; przerwa; stop! stój! czekaj!

stopping (sto′pyñg ) plomba.

store (stōr ) zapas; skład; sklep; magazyn.

storehouse (stōr′ha͡us) magazyn.

storekeeper (stōrkī′pör ) magazynier.

stork (stōrk) bocian.

storm (stōrm) burza.

stormy (stōr′my) burzliwy.

story (stō′ry) historja; bajka; piętro.

stout (sta͡ut ) silny; tęgi.

stove (sto͡uw) piec.

straight (strējt ) prosty; prosto.

straighten (strējtn) wyprostować.

strain (strējn) wysiłek; wytężenie; wytężyć; usiłować; cedzić.

strainer (strēj′nör ) cedzidło.

strait (strējt ) wąski; ciasny; cieśnina.

strand (strend ) wybrzeże.

strange (strējndż) obcy; dziwny.

stranger (strēj′ndżör ) obcy.

strangle (streñgł ) zadusić.

strap (strep) rzemień.

straw (strō) słoma.

strawberry (strō′bery) poziomka.

stray (strēj ) błąkać się; zbłąkany.

stream (strīm) strumień; rzeka; prąd; płynąć.

street (strīt ) ulica.

strenght (streñth) siła.

strengthen (streñthn) wzmocnić (się).

stretch (strecz) wyciągnąć; rozciągnąć; przestrzeń; wytężenie.

strew (strū) sypać.

strict (strykt ) surowy; ścisły.

strike (strajk) bezrobocie; strajk; strajkować; uderzyć; bić; razić.

string (stryñg ) sznurek; struna; stroić.

stripe (strajp) pas.

striped (strajpt ) w paski.

strive (strajw) dążyć; starać się; walczyć.

stroke (stro͡uk) uderzenie; atak; pociągnięcie; uderzyć; głaskać.

stroll (stro͡ul ) spacer; spacerować.

strong (stroñg ) silny.

strop (strop) rzemień.

strophe (stro͡u′fy) zwrotka.

structure (stra′k-czör ) budowa.

struggle (stragł ) walczyć; walka; wysiłek.

strumpet (stra′m-pet ) prostytutka.

stubborn (sta′börn) krnąbrny; sztywny.

student (stjū′dent ) student; uczeń; akademik.

studio (stjū′djo͡u ) pracownia.

studious (stjū′djös) pilny.

study (sta′dy) studjum; nauka; pracownia; studjować; uczyć się.

stumble (stambł ) potknąć się.

stupefy (stjū′pefaj) oszołomić.

stupid (stjū′pyd ) głupi.

stupidity (stjupi′dyty) głupota.

stutter (sta′tör ) jąkać się.

sty (staj) chlew.

style (stajl ) styl; rylec.

subdue (sab-djū′ ) pokonać; podbić.

subject (sabdże′kt ) pokonać; podbić.

subject (sa′b-dżekt ) poddany; przedmiot; podmiot; osoba.

submarine (sab-merī′n) podmorski.

submerge (sab-mȫr′dż) zanurzyć; zatopić.

subscribe (sab-skraj′b) podpisać; prenumerować.

subscription (sab-skry′pszn) subskrypcja; podpis; przedpłata.

substance (sa′b-stens) substancja.

substantial (sab-ste′nszl ) istotny; dostatni.

substantive (sa′b-stentyw) rzeczownik.

subterraneous (sab-törēj′ny͡ös) podziemny.

subtract (sab-tre′kt ) odejmować.

subtraction (sab-tre′kszn) odejmowanie.

suburb (sa′bȫrb) przedmieście.

subvention (sab-we′nszn) subwencja.

succeed (saksī′d ) następować; powodzić się; udać się; odziedziczyć.

success (sakse′s) powodzenie; dobry wynik.

successful (sakse′sfuł ) pomyślny; he was successful udało mu się.

succession (suk-se′szn) następstwo; dziedzictwo; spadek.

successor (suk-se′sör ) następca; spadkobierca.

succory (sa′köry) cykorja.

succour (sa ′kör ) pomoc; posiłki; pomagać.

succumb (söka′m) uledz.

such (sacz) tak; taki; such as a mianowicie.

suck (sök) ssać.

suckle (sökl ) karmić.

suckling (sö′klyñg ) niemowlę.

sudden (sadn) nagły; on a sudden nagle.

suddenly (sa′dnly) nagle.

suffer (sa′för ) cierpieć; znosić; ponosić (stratę).

suffice (söfaj′s) wystarczać.

sufficient (söfy′sznt ) wystarczający; dostateczny.

suffix (sa′fyks) sufiks; przyrostek.

suffocate (sa′fokējt ) udusić.

sugar (szu′gör ) cukier.

sugar-basin (szu′gör-bējsn) cukierniczka.

sugar-cane (szu′gör-kējn) trzcina cukrowa.

suggest (sadże′st ) sugestjonować.

suggestion (sadże′stszn) sugestja.

suicide (sjū′ysajd ) samobójstwo; samobójca.

suit (sjūt ) szereg; garnitur; proces; świta; podobać się; odpowiadać.

suitable (sjū′tebł ) odpowiedni; zdolny.

suite (su͡īt ) świta.

sulphur (sa′l-för ) siarka.

sultan (sa′l-ten) sułtan.

sultry (sa′l-try) parny.

sum (sam) suma; kwota; dodawać.

summer (sa′mör ) lato; letni.

summer-house (sa′mör-ha͡us) altana.

summit (sa′myt ) szczyt.

summon (sa′mon) pozwać.

sun (san) słońce.

Sunday (sa′ndy) niedziela.

sunder (sa′ndör ) oddzielać.

sung (sañg ) inf.: sing.

sunny (sa′ny) słoneczny.

sunrise (sa′n-rajz) wschód słońca.

sunshade (sa′n-szējd ) parasolka.

superb (sjupȫr′b) wspaniały.

superficial (sjūpör-fy′szl ) powierzchowny.

superficies (sjūpör-fy′szīz) powierzchnia.

superfluous (sjupör′fluös) zbyteczny.

superior (sjupī′rjör ) nad; wyższy; najlepszy; przełożony.

superiority (sjupīrja′ryty) wyższość.

superlative (sjupȫr′letyw) najwyższy; stopień; najwyższy (gram.).

superstition (sjupȫrsty′szn) przesąd.

superstitious (sjupȫrsty′szös) przesądny.

supervision (sjupȫrwy′żn) nadzór.

supervisor (sjupȫrwaj′zör ) nadzorca; inspektor.

supper (sa′pör ) wieczerza; kolacja; the Lord’s Supper wieczerza Pańska.

supplement (sa′plement ) uzupełnienie; dodatek.

supplementary (sapleme′ntery) uzupełniający; dodatkowy.

[8]

swamp (su͡omp) bagno.

swampy (su͡o′mpy) bagnisty.

swan (su͡on) łabędź.

swarm (su͡ōrm) rój.

sway (su͡ej ) rozmach; władza; wywijać.

swear (su͡ēr ) przysięgać.

sweat (so͡ut ) pot; pocić się.

sweater (su͡e′tör ) środek na poty; rodzaj wełn. koszulki lub kaftana.

Swede (su͡īd ) Szwed.

Sweden (su͡īdn) Szwecja.

Swedish (su͡ī′dysz) szwedzki.

sweep (su͡īp) zamiatać.

sweeper (su͡ī′pör ) zamiatacz; kominiarz.

sweet (su͡it ) słodki; łagodny; przyjemny; sweets pl. słodycze.

sweetheart (su͡i′thārt ) kochanek; luba.

swell (su͡el ) obrzmiewać.

swift (su͡yft ) szybki.

swiftness (su͡y′ftnes) szybkość.

swim (su͡ym) pływać.

swimmer (su͡y′mör ) pływak.

swindle (su͡yndl ) oszukiwać; oszustwo.

swindler (su͡y′ndlör ) oszust.

swine (su͡ajn) świnia.

swing (su͡yñg ) wywijać; huśtać (się); rozmach.

swirl (su͡örl ) wir.

Swiss (su͡ys) szwajcarski; Szwajcar.

switch (su͡ycz) zwrotnica; pręt; wyłącznik.

Switzerland (su͡y′cör-lend ) Szwajcarja.

swollen (su͡oln) inf.: swell.

swoon (swūn) omdlenie; zemdleć.

sword (rd ) miecz.

syllable (sy′lebł ) zgłoska.

sympathetic (sympethe′tyk) sympatyczny.

sympathy (sy′mpethy) sympatja.

symptom (sy′mtöm) objaw.

synagogue (sy′negog) synagoga.

syndicate (sy′ndykējt ) syndykat.

synonym (sy′nonym) synonim.

syntax (sy′nteks) składnia.

syphilis (sy′fylis) syfilis.

syphon (saj′fön) syfon.


T.

table (j ) stół; płyta; tabela; tablica; spis.

table-cloth (j′bł-kloth) obrus.

table-spoon (j′bł-spūn) łyżka stołowa.

tablet (te′blet ) tabliczka; stolik.

taciturn (te′sytȫrn') milczący.

tack (tek) ćwiek.

tact (tekt ) takt.

tail (jl ) ogon; poła.

tailor (j′lör ) krawiec.

taint (jnt ) plama; zakażenie; zepsuć.

take (jk) wziąć; brać; to take advantage skorzystać; to take care mieć się na baczności; to take down zdejmować; to take the liberty pozwolić sobie; to take notice zauważyć; przyjąć do wiadomości; to take off zdejmować; to take out wyjąć; to take a seat usiąść; to take place odbywać się; zdarzyć się; to take a walk przechadzać się.

taken (jkn) inf.: take; zajęte (o miejscu).

talc (telk) łój.

tale (jl ) bajka; opowieść.

talent (te′lent ) talent.

talented (te′lented ) zdolny.

talk (tōk) rozmawiać; mówić; rozmowa.

tall (tōl ) wysoki; duży.

tallow (te′lo͡u ) łój.

talon (te′lön) szpon.

tambour (te′mbūr ) bęben.

tame (jm) oswojony; oswoić.

tan (ten) kora dębowa; garbować.

tank (teñk) zbiornik.

tanner (te′nör ) garbarz.

tannery (te′nöry) garbarnia.

tannin (te′nyn) garbnik.

tape-worm (j′p-u͡ȫrm) tasiemiec.

tar (r ) smoła.

tare (r ) wyka; tara.

tariff (te′ryf ) taryfa.

tarry (te′ry) zwlekać.

tart (rt ) cierpki; tort.

Tartar (r′ter ) Tatar.

task (task) zadanie.

taste (jst ) smak; próbować; smakować.

tasteful (j′stfuł ) smaczny.

taught (tōt ) inf.: teach.

taunt (tānt ) szydzić.

tavern (te′wörn) szynk.

tax (teks) podatek; taksa; opodatkować.

taxation (teksēj′szn) oszacowanie.

tea () herbata; podwieczorek.

teach (tīcz) uczyć; nauczać.

teacher (tī′czör ) nauczyciel(ka).

teaching (tī′czyñg ) nauka; nauczanie.

team (tīm) uprząż.

tea-party (tī′pārty) herbatka (podwieczorek).

tea-pot (tī′pot ) czajnik.

tear (r ) łza; rwać; rozrywać.

technic (te′knyk) technika; techniczny.

tedious (tī′djös) nudny.

teeth (tīth) (sing.: tooth) zęby.

telegram (te′legrem) telegram.

telegraph (te′legraf ) telegraf(ować).

telegraphy (tele′grefy) telegraf.

telephone (te′lefo͡un) telefon.

telescope (te′lesko͡up) teleskop.

tell (tel ) powiedzieć; mówić; opowiadać.

temper (te′mpör ) usposobienie; charakter; humor; hartować.

temperate (te′mpöret ) umiarkowany.

temperature (te′mpöreczör ) temperatura.

tempest (te′mpest ) burza.

temple (tempł ) świątynia; skroń.

temporary (te′m-porery) tymczasowy.

tempt (temt ) kusić (się).

ten (ten) dziesięć.

tenant (te′nent ) dzierżawca; lokator.

tench (tensz) lin.

tend (tend ) pielęgnować; zmierzać.

tendency (te′ndensy) tendencja; skłonność.

tender (te′ndör ) miękki; czuły; tender.

tenebrous (te′nebrös) ciemny.

Tennessee (tenesī′ ) stan w Amer. półn.

tennis (te′nis) gra w piłkę.

tenor (te′nör ) tenor.

tense (tens) czas (gram.).

tension (tenszn) natężenie.

tent (tent ) namiot.

tenth (tenth) dziesiąty.

tepid (te′pyd ) letni.

term (rm) termin; terms pl. warunki.

terminate (r′minējt ) ograniczyć; skończyć (się).

terrace (te′res) taras.

terrestrial (tere′strjel ) ziemski; lądowy.

terrible (te′rybł ) straszny.

terrier (te′rjör ) jamnik.

territory (te′rytory) terytorjum.

terror (te′rör ) teror.

terrorize (te′rörajz) teroryzować.

test (test ) próba; próbować.

testament (te′stement ) testament.

testator (testēj′tör ) spadkodawca.

testify (te′styfaj) zaświadczać.

testimonial (testymo͡u′njel ) świadectwo.

text (tekst ) tekst.

textile (te′kstyl ) włóknisty.

Thames (temz) Tamiza.

than (dhen) niż; jak.

thank (theñk) dziękować; thank God! dzięki Bogu! thank you very much! dziękuję Panu bardzo! thanks podziękowanie; dziękuję!

thankful (the′ñkfuł ) wdzięczny.

thankfulness (the′ñkfułnes) wdzięczność.

that (dhet ) (pl.: those) tamten; ten; który; że; ażeby; to; that one ten; what is that? co to jest?

thatch (thecz) strzecha.

thaw (thō) odwilż; topnieć.

the (dhe; dhy) rodzajnik oznaczony; the more the better im więcej, tym lepiej.

theatre (thī′etör ) teatr.

thee (dhī) ciebie; tobie; ci; cię.

theft (theft ) kradzież.

their (dhēr ) ich; swoje; theirs (dhērz) ich; swoje.

them (dhem) im; ich; je.

theme (thīm) temat; zadanie.

themselves (dhem-se′łwz) sami; się; they wash themselves myją się.

then (dhen) wtedy; wówczas; więc; now and then od czasu do czasu.

thence (dhens) dlatego; stąd.

thenceforth (dhe′nsfōrth) odtąd.

theology (theo′lodży) teologja.

theoretic(al) (thīore′tyk(ł )) teoretyczny.

theory (thī′ory) teorja.

there (dhēr ) tu; tam; there is jest; there are są.

thereby (dhērbaj′ ) przezto.

therefore (dhērr ) dlatego.

thereupon (dhēröpa′n) nato; poczem.

thermometer (thörmo′metör ) termometr.

these (dhīz) (sing.: this) te; ci.

they (dhēj ) oni; one; te; ci; they speak English in England w Anglji mówią po angielsku.

thick (thyk) gruby; gęsty.

thicken (thykn) zgęszczać.

thicket (thy′ket ) gęstwina.

thief (thīf ) (pl. thieves) złodziej.

thieve (thīw) kraść.

thievish (thī′wysz) złodziejski.

thigh (thaj) udo.

thill (thyl ) dyszel.

thimble (thymbł ) naparstek.

thin (thyn) cienki; rzadki; chudy.

thine (dhajn) twój.

thing (thyñg ) rzecz.

think (thyñk) myśleć; pomyśleć; sądzić.

thinker (thy′ñkör ) myśliciel.

third (thörd ) trzeci; trzecia część.

thirst (thȫrst ) pragnienie.

thirsty (thȫr′sty) spragniony I am thirsty pić mi się chce.

thirteen (thȫr′tīn) trzynaście.

thirty (thȫr′ty) trzydzieści.

this (dhys) (pl.: these) ten; ta; to; this one ten; this day dziś; this year w tym roku.

thistle (thysl ) oset.

thither (dhy′dhör ) tam.

thong (thañg ) rzemień.

thorn (thōrn) cierń.

thorough (thō′ro͡u ) gruntowny; dokładny.

thoroughfare (thō′ro͡ur ) przejście; przejazd.

those (dho͡uz) (sing.: that) tamte; tamci; to.

thou (dha͡u) ty.

though (dho͡u ) chociaż.

thought (thōt ) inf.: think; myśl.

thoughtless (thō′tles) bezmyślny.

thousand (tha͡u′zend ) tysiąc.

thrash (thresz) młócić.

thrashing-machine (thre′szyñg maszī′n) młocarnia.

thread (thred ) nić; nitka; nici; nawlekać.

threat (thret ) groźba.

threaten (thretn) (za)grozić.

three (thrī) trzy.

threepence (thry′pens) = ¼ szylinga.

threshold (thre′szo͡ułld ) próg.

thrice (thrajs) trzy razy.

thrifty (thry′fty) oszczędny.

thrill (thryl ) przeniknąć; drżeć; drżenie.

throat (thro͡ut ) gardło.

throne (thro͡un) tron.

throstle (throsl ) drozd.

through (thrū) przez; wskroś.

throughout (thrū′a͡ut ) na wskroś; wszędzie.

throw (thro͡u ) rzucić; zrzucić; to throw away odrzucić; to throw in wrzucić; to throw out wyrzucić.

thrust (thrast ) pchnięcie; pchnąć.

thumb (tham) wielki palec.

thunder (tha′ndör ) grzmot; grzmieć; it thunders grzmi.

thunderstorm (tha′ndörstōrm) burza.

Thursday (thȫr′zdy) czwartek.

thus (dhas) tak; w ten sposób.

thy (dhaj) twój.

ticket (ty′ket ) bilet; kart(k)a.

tickle (tykl ) łechtać.

tide (tajd ) przypływ i odpływ; czas.

tidy (taj′dy) czysty; porządny.

tie (taj) wiązać; połączyć; węzeł; krawat.

tiger (taj′gör ) tygrys.

tight (tajt ) ciasny; mocny; gęsty; skąpy.

tighten (tajtn) ściągnąć.

tigress (taj′gres) tygrysica.

tile (tajl ) dachówka.

till (tyl ) orać; do; aż do; póki.

timber (ty′mbör ) drzewo budowlane.

time (tajm) czas; pora; raz; four times cztery razy; at the same time równocześnie; a long time długo; at what time? o której godzinie? what time is it? któr godzina?

time-table (taj′m-tēj ) rozkład jazdy.

timid (ty′myd ) trwożliwy.

timidity (tymy′dyty) bojaźliwość.

tin (tin) cyna.

tingle (tyngł ) dźwięczeć.

tinman (ti′n-men) blacharz.

tint (tint ) farba.

tip (typ) napiwek; ostrze.

tire (tajr ) obręcz; opona; zmęczyć (się); I am tired (tajrd ) jestem zmęczony.

tiresome (tajr′sam) męczący.

tissue (ti′szjū) tkanina.

title (tajtl ) tytuł; tytułować.

to (tu) do; dla; w; to read czytać; to whom (. . hūm) komu; do kogo.

toad (to͡ud ) ropucha.

toast (to͡ust ) grzanka; toast.

tobacco (tobe′ko͡u ) tytoń.

to-day (tudēj ) dziś.

toe (to͡u ) palec u nogi.

together (tuge′dhör ) razem.

toilet (toj′let ) toaleta.

token (to͡ukn) dowód.

told (tołld ) inf.: tell; I have been told that … mówiono mi, że …

tolerable (to′lerebł ) znośny.

tolerance (to′lerens) tolerancja.

tolerate (to′lerējt ) tolerować.

tomato (tomā′to͡u ) pomidor.

tomb (tūm) grobowiec; grób.

tome (to͡um) tom.

to-morrow (tumo′ro͡u ) jutro.

ton (tan) tonna (= 1000 kg.).

tone (to͡un) ton.

tongs (tañgz) pl.: szczypce; kleszcze; obcęgi.

tongue (tañg) język.

to-night (tunaj′t ) dziś wieczór; tej nocy.

tonnage (ta′nedż) pojemność.

tonsil (ta′n-syl ) migdały (w gardle).

too () zbyt; za; także.

took (tuk) inf.: take.

tool (tūl ) narzędzie.

tooth (tūth) (plur.: teeth) ząb.

toothache (tū′thējk) ból zębów.

tooth-brush (tū′th-brasz) szczoteczka do zębów.

tooth-powder (tūth-pa͡u′dör ) proszek do zębów.

top (top) szczyt; górna część; góra; wierzchołek; bąk; górny.

topic (to′pyk) temat.

torch (rcz) pochodnia.

torment (r′ment ) męka.

torment (rme′nt ) dręczyć.

torn (rn) inf.: tear.

torpedo (rpī′do͡u ) torpeda.

torpid (r′pyd ) zdrętwiały; tępy.

torrent (to′rent ) potok.

torture (r′czör ) katusze; męki; katować.

toss (tos) rzucać.

total (to͡u′tel ) całkowity; ogólna kwota.

touch (tacz) dotykać (się); (po)ruszać; rozczulić; dotyk; próba.

touching (ta′czyñg ) wzruszający; co się tyczy.

tourist (tū′ryst ) turysta.

tow (to͡u ) lina; holować.

towards (rdz) ku; do; względem.

towel (ta͡u′el ) ręcznik.

tower (ta͡u′ör ) wieża; cytadela.

town (ta͡un) miasto.

town-hall (ta͡un-hōłl ) ratusz.

toy (toj) zabawka.

trace (trējs) ślad; trop; cecha; śledzić; kreślić.

track (trek) ślad; trop; ścieżka; tor; tropić.

trade (trējd ) handel; przemysł; prowadzić handel.

trade-mark (trēj′d-mārk) marka fabryczna.

tradesman (trēj′dzmen) przemysłowiec; handlowiec.

tradition (tredy′szn) tradycja.

traffic (tre′fyk) ruch; handel; komunikacja.

tragedian (tredży′djen) tragik.

tragedy (tre′dżydy) tragedja.

tragic(al) (tre′dżyk(ł )) tragiczny.

trail (trējl ) ślad; trop; ogon; tropić; wlec (się).

train (trējn) pociąg; szereg; ogon (sukni); ćwiczyć; (po)ciągnąć.

trainer (trēj′nör ) trener.

training (trēj′nyñg ) ćwiczenie.

trait (trējt ) rys.

traitor (trējr ) zdrajca.

traitress (trēj′tres) zdrajczyni.

trammel (tre′mel ) sieć.

tramway (tre′m-u͡ej) tramwaj.

tranquil (tre′n-ku͡yl ) spokojny.

tranquillity (tren-ku͡y′lity) spokój.

transaction (tren-se′kszn) tranzakcja.

transfer (tren-sfȫr ) przenieść; przeniesienie.

transform (trens-fōr′m) przekształcić.

transgress (trens-gre′s) przekroczyć.

transitive (tre′n-sytyw) przechodni (gram).

translate (trens-lēj′t ) przenieść; (prze)tłómaczyć.

translation (trens-lēj′szn) przeniesienie; (prze)tłómaczenie.

translator (trens-lēj′tör ) tłómacz.

transmit (trens-my′t ) przesłać; przenieść.

transparent (trens-pē′rent ) przezroczysty.

transpire (trens-pajr ) pocić się; parować.

transport (trens-pōr′t ) przewozić; przenieść; przewóz; przeniesienie.

trap (trep) (pu)łapka; (z)łapać.

trapeze (trepī′z) trapez.

travel (trewl ) podróżować; podróż.

traveller (tre′wlör ) podróżny.

travelling (tre′wlyñg ) podróżowanie; podróże.

tray (trēj ) taca.

tread (tred ) deptać.

treason (trīzn) zdrada.

treasure (tre′żör ) skarb.

treasurer (tre′żörör ) skarbnik.

treasury (tre′żöry) skarb.

treat (trīt ) obchodzić się (z kim); leczyć; ułożyć się; (u)raczyć.

treaty (trī′ty) traktat.

tree (trī) drzewo.

trefoil (trī′fojl ) koniczyna.

trellis (tre′lis) krata.

tremble (trembł ) drżeć.

trench (trensz) rów.

trespass (tre′spes) grzech; przekroczenie; (z)grzeszyć; przekroczyć.

tress (tres) kosmyk; warkocz.

trial (traj′el ) próba; przesłuchanie; próbny.

triangle (traj′eñgł ) trójkąt.

triangular (traje′ñgjuler ) trójkątny.

tribe (trajb) plemię.

tribunal (trajbjū′nel ) trybunał; sąd.

tribute (try′bjūt ) haracz.

trichina (trykaj′na) trychina.

trick (tryk) podstęp.

trifle (trajfl ) drobnostka.

Trinity (try′nyty) Trójca.

trip (tryp) potknięcie się; wycieczka; krótka podróż; potknąć się.

tripe (trajp) wnętrzności.

triple (trypl ) potrójny.

triumph (traj′ömf ) tryumf(ować).

troop (trūp) oddział; grupa; gromadzić; troops pl. wojska.

tropic (tro′pik) zwrotnik.

trot (trot ) kłus.

trotter (tro′tör ) kłusak.

trouble (trabł ) niepokój; kłopot; trud; trudzić (się); fatygować; niepokoić; may I trouble you for …? czy wolno prosić o …?

trough (traf ) koryto.

trousers (tra͡u′zörz) pl. spodnie.

trout (tra͡ut ) pstrąg.

troy-weight (troj′u͡ejt ) waga używ. przez złotników.

true (trū) prawdziwy; wierny; szczery.

truffle (trafł ) trufla.

truly (trū′ly) prawdziwie; szczerze.

trump (tramp) trumf.

trumpet (tra′m-pet ) trąba.

trumpeter (tra′m-petör ) trębacz.

trunk (trañk) pień; tułów; trąba; kufer.

truss (tras) wiązka; wiązać.

trust (trast ) zaufanie; ufność; kredyt; trust; (za)ufać; powierzyć.

trustworthy (tra′stwȫrdhy) godny zaufania.

trusty (tra′sty) wierny.

truth (trūth) prawda; prawdziwość.

try (traj) (s)próbować.

Tsar (r ) car.

tube (tjūb) rur(k)a.

tuberculosis (tjūbȫrkjulo͡u′sys) gruźlica.

Tuesday (tjū′zdy) wtorek.

tuft (tȫft ) czub; pęk.

tuition (tju-y′szn) nauka; nadzór.

tulip (tjū′lip) tulipan.

tumid (tjū′myd ) obrzękły.

tumult (tjū′mölt ) wrzawa.

tun (tan) beczka.

tune (tjūn) pieśń; melodja; nucić; stroić.

tuner (tjū′nör ) stroiciel.

tunnel (ta′nel ) tunel; lej(ek).

turbid (r′byd ) mętny.

turbot (r′böt ) turbot.

turbulent (r′bjulent ) niespokojny.

tureen (tjurī′n) waza.

turf (rf ) murawa; torf.

Turk (rk) Turek.

Turkey (r′ky) Turcja.

turkey (r′ky) indyk.

Turkish (r′kysz) turecki.

turn (rn) obrócić (się); skierować; (za)kręcić; stać się; zostać; obrót; kolej (na kogo); to turn off zakręcić; by turns kolejno.

turner (r′nör ) tokarz.

turnip (r′nyp) rzepa.

turpentine (r′pentajn) terpentyna.

turquoise (rkī′z) turkus.

turret (ta′ret ) wieżyczka.

turtle (rtl ) żółw.

tutor (tjū′tör ) opiekun; nauczyciel (domowy); nauczać; uczyć.

tweak (tu͡īk) szczypać.

twelfth (tu͡elfth) dwunasty.

twelve (tu͡elw) dwanaście.

twelvemonth (tu͡e′lwmanth) rok.

twentieth (tu͡e′n-tīth) dwudziesty.

twenty (tu͡e′n-ty) dwadzieścia.

twice (tu͡ajs) dwa razy.

twig (tu͡yg) gałązka.

twilight (tu͡aj′lajt ) półmrok.

twin (tu͡yn) podwójny; bliźniak.

twine (tu͡ajn) szpagat; nici; wić się.

twirl (tu͡örl ) wir.

twist (tu͡yst ) kręcenie; plecionka; pleść.

twister (tu͡y′stör ) powróżnik.

twitch (tu͡ycz) szczypać.

twitter (tu͡y′tör ) świegotać.

two () dwa; dwie.

twofold (tū′fo͡ułld ) podwójny.

twopence (ta′pens) = 1/6 szyl.

tymbal (ty′m-bel ) bęben.

tympan (ty′m-pen) bęben.

type (tajp) typ; czcionka.

typewriter (taj′prajtör ) maszyna do pisania.

typhlitis (tyf-laj′tys) zapalenie ślepej kiszki.

typhoid fever (taj′fojd fī′wör ) tyfus.

typhus (taj′fös) tyfus.

typographer (tajpo′greför ) drukarz.

typography (tajpo′grefy) drukarstwo.

tyrranize (ty′renajz) tyranizować.

tyrant (taj′rent ) tyran.

tyre (tajr ) opona.
U.

ugliness (a′gly-nes) brzydota.

ugly (a′gly) brzydki.

u(h)lan (ū′len) ułan.

ulcer (a′lsör ) wrzód.

ult. = ultimo zeszły miesiąc; zeszły rok.

umber (a′mbör ) umbra.

umbrageous (ambrēj′dżös) cienisty.

umbrella (ambre′ła) parasol.

unable (anēj′bł ) niezdolny.

unanimity (jūneny′myty) jednomyślność.

unanimous (june′nymös) jednomyślny.

unapt (ane′pt ) niezdolny.

unbutton (an-ba′tn) odpiąć.

uncertain (an-sȫr′ten) niepewny.

unchangeable (an-czēj′ndżebł ) niezmienny.

uncle (añkł ) wuj; stryj.

unclean (an-klī′n) nieczysty.

unconscientious (an-kanszye′nszös) niesumienny.

unconscious (an-ka′nszös) nieświadomy.

uncork (an-kōr′k) odkorkować.

uncover (an-ka′wör ) odkryć.

unction (a′ñkszn) namaszczenie.

undamaged (an-de′medżd ) nieuszkodzony.

under (a′ndör ) pod; (po)niżej; dolny.

underground (a′ndörgra͡und ) podziemie; podziemny.

underlet (andörle′t ) podnająć.

underline (andörlaj′n) podkreślić.

underlip (a′ndörlip) dolna warga.

understand (andörste′nd ) rozumieć.

understanding (andörste′ndyñg ) rozum; zgoda; porozumienie (się).

understood (andörstu′d ) inf.: understand; I understood rozumiałem; to make oneself understood porozumieć się.

undertake (an′dörjk) przedsięwziąć; podjąć się.

undertaker (an′dörjr ) przedsiębiorca.

undertaking (an′dörjkiñg ) przedsiębiorstwo; przedsięwzięcie.

undress (an-dre′s) rozbierać (się).

unequal (an-ī′ku͡el ) nierówny.

unexpected (an-ekspe′kted ) niespodzi(ew)any.

unfit (an-fy′t ) niezdolny; niestosowny.

unfortunate (an-fōr′czjunet ) nieszczęśliwy.

unguilty (an-gil′ty) niewinny.

unhappy (an-he′py) nieszczęśliwy

unhealthy (an-he′łthy) niezdrowy.

unicorn (jū′ny-kōrn) jednorożec.

uniform (jū′nyfōrm) uniform; mundur.

unify (jū′ny-faj) połączyć.

uninteresting (an-y′nterestyñg ) niezajmujący.

union (jū′njön) związek; zjednoczenie.

unique (junī′k) jedyny.

unit (jū′nyt ) jednostka.

unite (junaj′t ) połączyć; zjednoczyć się.

united (junaj′ted ) zjednoczony; połączony; United Kingdom Zjednoczone Królestwo; United States (. . stējts) Stany Zjednoczone.

unity (jū′nyty) jedność.

universal (jūnywȫr′sel ) uniwersalny.

universe (jū′nywȫrs) wszechświat.

university (jūnywȫr′syty) uniwersytet.

unjust (an-dżas′t ) niesprawiedliwy.

unknown (an-no͡u′n) nieznany.

unless (an-le′s) chyba że; jeżeli nie.

unlike (an-laj′k) niepodobny.

unload (an-lo͡u′d ) wyładować.

unlock (an-lo′k) otworzyć (zamek).

unlucky (an-la′ky) nieszczęśliwy.

unmarried (an-me′ryd ) nieżonaty; niezamężna.

unmerciful (an-mȫr′syfuł ) nielitościwy.

unmerited (an-me′ryted ) niezasłużony.

unnatural (an-ne′czörel ) nienaturalny.

unpleasant (an-ple′znt ) nieprzyjemny.

unpunctual (an-pa′ñkczuel ) niepunktualny.

unpunished (an-pa′niszt ) bezkarny.

unripe (an-raj′p) niedojrzały.

unroll (an-ro͡u′l ) odwinąć.

unscrew (an-skrū′ ) odśrubować.

unseal (an-sī′l ) odpieczętować.

unsew (an-so͡u ) rozpruć.

unsound (an-sa͡u′nd ) niezdrowy.

untie (an-taj′ ) odwiązać.

until (an-ty′l ) do; aż do; póki.

untruth (an-trū′th) nieprawda.

unusual (an-jū′żuel ) niezwykły.

unwell (an-u͡e′l ) słaby.

unwise (an-u͡aj′z) niemądry.

up (ap) na; do góry; na górę; na górze; up to do; aż do.

upholster (ap-ho͡u′lstör ) wyścielać.

upholsterer (ap-ho͡u′lstörör ) tapicer.

upon (ōpa′n) = on.

upper (a′pör ) górny; wyższy; nad.

upright (a′p-rajt ) szczery.

uproar (a′p-rōr ) powstanie.

upstairs (a′p-stērz) na górze; to go upstairs wychodzić po schodach.

urge (ȫr) naglić.

urgent (ȫr′dżent ) nagły.

urine (jū′ryn) mocz.

urn (ȫrn) urna.

us (as) nas; nam.

usage (jū′zedż) zwyczaj.

usance (jū′zens) zwyczaj.

use (jūs) zwyczaj; użycie; użytek; korzyść.

use (jūz) używać; korzystać.

useful (jū′s-fuł ) pożyteczny.

useless (jū′s-les) niepożyteczny; daremny.

usual (jū′żuel ) zwykły.

usually (jū′żuely) zwykle.

usurer (jū′żurör ) lichwiarz.

usury (jū′żury) lichwa.

utensil (jute′nsyl ) narzędzie; sprzęt.

uterus (jū′terös) macica.

utility (juty′lyty) pożytek; korzyść.

utmost (a′t-mo͡ust ) ostateczny; nader.


V.

vacant (j′kent ) wolny.

vacation (wekēj′szn) wakacje.

vaccinate (we′ksynējt ) szczepić ospę.

vaccination (weksynēj′szn) szczepienie ospy ochronnej.

vacillate (we′sylējt ) chwiać się; wahać się.

vagabond (we′gebond ) włóczęga.

vague (jg) niepewny.

vain (jn) próżny; daremny; in vain napróżno; daremnie.

vale (jl ) dolina.

valet (we′let ) służący.

valiant (we′ljent ) dzielny.

valid (we′lyd ) silny; ważny.

valley (we′ly) dolina.

valo(u)r (we′lör ) odwaga.

valorous (we′lörös) odważny.

valuable (we′ljuebł ) cenny.

value (we′ljū) wartość; waluta; cenić.

van (wen) wagon; wóz.

vane (jn) chorągiewka.

vanilla (weni′la) wanilja.

vanish (we′nisz) zniknąć.

vanity (we′nyty) próżność.

vanquish (we′ñ-ku͡ysz) pokonać.

vanquisher (we′ñ-ku͡yször ) zwycięzca.

vapo(u)r (j′pör) para; wyziewy; parować.

vapo(u)r-bath (j′pör-bāth) łaźnia parowa.

variable (wē′ryebł ) zmienny; odmienny.

variation (wēryēj′szn) zmiana; odmiana.

variety (weraj′ety) rozmaitość; odmiana.

variola (weraj′ola) ospa.

various (wē′ryös) rozmaity; różny.

varnish (r′nisz) pokost; lakier; pokostować; lakierować.

varnisher (r′niször ) pokostnik; lakiernik.

vary (wē′ry) zmieniać (się); różnić się.

vase (jz) waza.

vassal (we′sel ) lennik.

vast (wast ) obszerny.

Vatican (we′tyken) Watykan.

vault (wōłt ) sklepienie; skok; sklepiać.

vaunt (wōnt ) chełpić się.

veal (wīl ) cielęcina.

vegetable (we′dżetebł ) roślina; jarzyna.

veil (jl ) zasłona; welon; zasłonić.

vein (jn) żyła.

velocity (welo′syty) szybkość.

velvet (we′l-wet ) aksamit.

venerable (we′nörebł ) czcigodny.

venerate (we′nörējt ) czcić.

veneration (wenörēj′szn) wielbienie.

vengeance (we′n-dżens) zemsta.

vengeful (we′ndż-fuł ) mściwy.

Venice (we′nis) Wenecja.

venison (we′nizn) zwierzyna; dziczyzna.

venom (we′nöm) jad.

venomous (we′nömös) jadowity.

ventilate (we′n-tylējt ) przewietrzać.

ventilation (we′n-tylēj′szn) przewietrzanie.

ventilator (we′n-tylējr ) wentylator.

venture (we′n-czör ) odważyć się.

Venus (wī′nös) Wenus; Wenera.

veracity (were′syty) prawdomówność; prawda.

verb (rb) czasownik.

verbal (r′bel ) ustny.

verdict (r′dikt ) werdykt.

verdigris (r′dygrīs) grynszpan.

verdure (r′dżör ) zieleń.

verge (r) laska; buława; brzeg.

verification (weryfykēj′szn) sprawdzenie.

verify (we′ryfaj) sprawdzać; zatwierdzić.

veritable (we′rytebł ) prawdziwy.

verity (we′ryty) prawda.

vernal (r′nel ) wiosenny.

verse (rs) wiersz.

version (rszn) przekład; pogłoska.

vertical (r′tykel ) pionowy.

verve (rw) werwa.

very (we′ry) bardzo; rzeczywisty; very much bardzo; bardzo dużo.

vessel (wesl ) statek; naczynie.

vest (west ) kaftan; ubrać.

vestibule (we′stybūl ) sień; przedsionek.

vestige (we′stydż) ślad.

vestment (we′st-ment ) odzież.

Vesuvius (wesjū′wyös) Wezuwjusz.

vetch (wecz) wyka.

veteran (we′tören) weteran.

veterinary (we′törynery) weterynarz.

vex (weks) dręczyć.

vexation (weksēj′szn) dręczenie.

viaduct (waj′edakt ) wiadukt.

vial (waj′el ) flaszeczka.

vibrate (waj′brējt ) drgać.

vibration (wajbrēj′szn) drganie.

vicar (wi′ker ) wikary.

vice (wajs) wada; występek; wice.

vice-admiral (waj′s-e′dmyreł ) wiceadmirał.

vice-roy (waj′s-roj) wicekról.

vicinity (wysy′nyty) sąsiedztwo.

victim (wi′ktym) ofiara.

victor (wi′k-tör ) zwycięzca.

Victoria (wiktō′rya) Wiktorja.

victorious (wiktō′ryös) zwycięski.

victory (wi′ktöry) zwycięstwo.

view (wjū) widok; zdanie; oglądać.

vigilant (wy′dżylent ) czujny.

vigorous (wy′görös) mocny; silny.

vigo(u)r (wy′gör ) moc; siła.

vile (wajl ) podły.

village (waj′ledż) wieś.

vine (wajn) winna macica.

vine-branch (waj′n-bransz) winna latorośl.

vine-dresser (wajn-dre′sör ) winiarz.

vinegar (wi′neger ) ocet.

vineyard (wi′njerd ) winnica.

vintage (wi′n-tedż) winobranie.

violate (waj′olējt ) naruszyć; przekroczyć.

violence (waj′olens) gwałt; gwałtowność.

violent (waj′olent ) gwałtowny.

violet (waj′olet ) fijołek; fijołkowy.

violin (waj′olin) skrzypce.

violinist (waj′oli′nyst ) skrzypek.

viper (waj′pör ) żmija.

virgin (r′dżyn) dziewica; dziewiczy.

virile (wi′ryl ) męski.

virtue (r′czū) cnota; by virtue of na mocy.

virtuous (r′czuös) cnotliwy.

viscount (waj′ka͡unt ) wicehrabia.

visible (wi′zybł ) widoczny; widzialny.

vision (wiżn) widzenie; wzrok; wizja.

visit (wi′zyt ) odwiedzać; oglądać; wizytować; odwiedziny; wizyta; to pay a visit złożyć wizytę.

visiting-card (wi′zytyñgrd ) bilet wizytowy.

visitor (wi′zytör ) gość; wizytator.

Vistula (wi′stjula) Wisła.

vital (waj′tel ) żywotny.

vivacious (wywēj′szös) żywy.

vivacity (wywe′syty) żywość.

vivify (wi′wyfaj) ożywić.

viz. = videlicet = namely; a mianowicie.

vizier (we′zir ) wezyr.

vocabulary (woke′bjulery) słownik.

vocal (wo͡u′kel ) wokalny.

vocation (wokēj′szn) powołanie.

voice (wojs) głos; dźwięk; ton; active voice forma czynna.

void (wojd ) pusty; próżny; próżnia.

volcano (wolkēj′no͡u ) wulkan.

volume (wo′ljūm) tom; objętość.

voluntary (wo′lön-tery) ochotniczy; dobrowolny.

volunteer (wolöntīr ) ochotnik; praktykant.

voluptuous (wolö′p-tjuös) lubieżny.

vomit (wo′mit ) womitować.

voracious (worēj′szös) żarłoczny.

voracity (wore′syty) żarłoczność.

vote (wo͡ut ) głos; wotum; głosować.

vouch (wa͡ucz) świadczyć.

vow (wa͡u) ślub(ować).

vowel (wa͡u′el ) samogłoska.

voyage (woj′edż) podróż morska.

vulgar (wö′lger ) gminny.

vulture (vō′lczör ) sęp.


W.

wadding (u͡o′dyñg ) wata.

wade (u͡ejd ) brnąć.

waffle (u͡efl ) wafel.

wage (j) przedsięwziąć; założyć się; wdać się; wages (j′dżez) pl. płaca.

wager (j′dżör ) zakład; założyć się.

waggon (wegn) wagon.

waist (u͡ejst ) kibić.

waistcoat (u͡ej′stko͡ut ) kamizelka.

wait (u͡ejt ) czekać; oczekiwać; pilnować; pielęgnować; usługiwać; to lie in wait czatować.

waiter (u͡ej′tör ) kelner.

waiting (u͡ej′tyñg ) oczekiwanie; służba; waiting-room poczekalnia.

waive (u͡ejw) porzucić.

wake (u͡ejk) czuwać; budzić; przebudzić się.

waken (u͡ejkn) obudzić (się).

Wales (u͡ejlz) Walja.

walk (u͡ōk) chodzić; przechadzać się; spacer; to take a walk iść na spacer.

walking (u͡ō′kiñg ) przechadzka.

walking-stick (u͡ō′kiñg-styk) laska.

wall (u͡ołl ) ściana; mur.

walnut (u͡o′łlnat ) orzech włoski.

waltz (u͡olc) walc.

wan (u͡on) blady.

wander (u͡o′ndör ) wędrować.

wanderer (u͡o′ndörör ) wędrowiec.

wane (u͡ejn) ubywać; więdnąć.

want (u͡ont ) brak; potrzeba; porzebować; brakować; chcieć.

wanted (u͡o′nted ) potrzebny.

war (u͡ōr ) wojna.

ward (u͡ōrd ) straż; opieka; stróż; strzedz.

warder (u͡ōr′dör ) dozorca.

wardrobe (u͡ōr′dro͡ub) garderoba; szafa.

ware (u͡ēr ) towar.

warehouse (u͡ē′rha͡us) dom towarowy; skład towarów.

warm (u͡ōrm) ciepły; (za)grzać (się); it is warm ciepło; I am warm ciepło mi.

warmth (u͡ōrmth) ciepło.

warn (u͡ōrn) ostrzegać.

warning (u͡ōr′niñg ) ostrzeżenie.

warrant (u͡o′rent ) poręka; rozkaz przytrzymania; upoważnić; ręczyć.

warranter (u͡o′rentör ) poręczyciel.

warranty (u͡o′renty) gwarancja.

warrior (u͡ō′ryör ) wojownik.

Warsaw (u͡ōr′sō) Warszawa.

was (u͡oz) był; he was on był.

wash (u͡osz) myć (się); prać; mycie; pranie.

washerwoman (u͡o′ször-wu′men) praczka.

washing (u͡o′szyñg ) mycie; pranie.

Washington (u͡o′szyñgtön) nazwisko i nazwa miasta.

wash-stand (u͡o′sz-stend ) umywalnia.

wasp (u͡osp) osa.

waste (u͡ejst ) pusty; nieużyteczny; strata; pustkowie; pustoszyć.

watch (u͡ocz) strzedz; pilnować; czuwać; straż; zegarek.

watchful (u͡o′czfuł ) czujny.

watchmaker (u͡o′czmējr ) zegarmistrz.

watchman (u͡o′czmen) stróż.

watchword (u͡o′czu͡ȫrd ) hasło.

water (u͡ō′tör ) woda; poić; polewać.

water-closet (u͡ō′tör-klōzet ) klozet.

waterfall (u͡ō′törfołl ) wodospad.

watering (u͡ō′töryñg ) polewanie (wodą).

watering-can (u͡ō′töryñg-ken) polewaczka.

watering-place (u͡ō′töryñg-plējs) miejscowość kąpielowa.

water-proof (u͡ō′tör-pruf ) nieprzemakalny (płaszcz).

water-works (u͡ō′tör-u͡ȫrks) wodociągi miejskie.

wave (u͡ejw) fala; falować się.

wax (u͡eks) wosk; lak; woskować; froterować.

way (u͡ej) droga; sposób.

we (u͡ī) my.

weak (u͡īk) słaby.

weakness (u͡ī′knes) słabość.

wealth (u͡elth) bogactwo.

wealthy (u͡e′l-thy) zamożny.

weapon (u͡e′pön) broń; oręż.

wear (u͡ēr ) nosić; to wear out zużyć; potargać.

weather (u͡e′dhör ) pogoda.

weather-cock ('u͡e′dhör-kok) chorągiewka na dachu.

weave (u͡īw) tkać.

weaver (u͡ī′wör ) tkacz.

web (u͡eb) tkanina; błona.

wedding (u͡e′dyñg ) wesele.

Wednesday (u͡e′nz-dy) środa.

week (u͡īk) tydzień; by the week; per week; a week; weekly tygodniowo.

week-day (u͡ī′k-dej) dzień powszedni.

weep (u͡īp) płakać.

weeping (u͡ī′piñg ) płacz.

weigh (u͡ej) ważyć.

weight (u͡ejt ) waga.

welcome (u͡e′l-köm) (po)witać; miły; witaj(cie)!

welfare (u͡e′l-fēr ) dobrobyt.

well (u͡el ) dobrze; źródło; kopalnia (nafty); as well również; I am well jestem zdrów.

well-bred (u͡e′l-bred ) dobrze wychowany.

Welsh (u͡elsz) walijski.

went (u͡ent ) inf.: to go; I went poszedłem; poszłam.

were (u͡ēr ) inf.: to be; we were byliśmy.

west (u͡est ) zachód; West End dzielnica zachodnia.

western (u͡e′störn) zachodni.

wet (u͡et ) wilgotny.

wether (u͡e′dhör ) baran.

wetness (u͡e′t-nes) wilgoć.

whale (u͡ejl ) wieloryb.

whale-oil (u͡ej′l-ojl ) tran.

what (u͡ot ) co; jak; jaki; co za; with what? czem? in what? w czem? what is this? co to jest?

wheat (u͡īt ) pszenica.

wheel (u͡il ) koło; kołowrotek.

wheelwright (u͡i′lrajt ) kołodziej.

when (u͡en) kiedy; gdy.

whence (u͡ens) skąd.

where (u͡ēr ) gdzie; whereby (. . baj′ ) przez co; from where skąd?

whet (u͡et ) wecować.

whether (u͡e′dhör ) czy; lub.

whetstone (u͡e′t-sto͡un) osełka.

which (u͡ycz) który; jaki.

while (u͡ajl ) chwila; czas; zabawić; podczas gdy.

whilst (u͡ajlst ) podczas (gdy); gdy.

whim (u͡ym) kaprys.

whimsical (u͡y′msykel ) kapryśny.

whine (u͡ajn) płakać.

whip (u͡yp) bicz; bat; bić; porwać.

whiskers (u͡y′skörz) bokobrody.

whisky (u͡y′sky) wódka.

whisper (u͡y′spör ) szept(ać).

whist (u͡yst ) wist.

whistle (u͡ysl ) gwizdać; gwizdawka.

white (u͡ajt ) biały.

whiten (u͡ajtn) bielić.

whiteness (u͡aj′tnes) białość.

whither (u͡y′dhör ) dokąd.

Whitsunday (u͡y′t-sandy) Zielone Świątki.

Whitsuntide (u͡y′t-santajd ) = Whitsunday.

who () kto; który; co.

whoever (hu-e′wör ) ktokolwiek.

whole (ho͡ul ) cały; całość.

wholesale (ho͡u′lsējl ) sprzedaż hurtowna.

wholesome (ho͡u′lsam) zdrowy.

whom (hūm) komu; którego; którą; któremu; from whom? od kogo? u kogo? to whom? komu? with whom? z kim? z którym?

whooping-cough (hū′pyñg-kaf ) koklusz.

whore (r ) prostytutka.

whose (hūz) czyj? którego?

why (hu͡aj) dlaczego.

wide (u͡ajd ) szeroki; daleki.

wideness (u͡aj′dnes) szerokość.

widow (u͡y′do͡u ) wdowa.

widower (u͡y′do͡uör ) wdowiec.

width (u͡ydh) szerokość.

wife (u͡ajf ) (pl.: wives) kobieta; żona.

wig (u͡yg) peruka.

wild (u͡ajld ) dziki.

wildness (u͡aj′ldnes) dzikość.

will (u͡yl ) wola; życzenie; chęć; I will chcę; będę; I will go … pójdę; I will take wezmę …

William (u͡y′ljem) Wilhelm.

willow (u͡y′lo͡u ) wierzba.

win (u͡yn) wygrać.

wind (u͡ynd ) wiatr.

wind (u͡ajnd ) (na)kręcić; zakręcić; dąć.

windmill (u͡y′nd-myl ) wiatrak.

window (u͡y′ndo͡u ) okno.

window-blind (u͡y′ndo͡u-blajnd ) roleta.

windy (u͡y′n-dy) wietrzny; it is windy wiatr wieje.

wine (u͡ajn) wino.

wing (u͡yñg ) skrzydło.

wink (uyñk) skinienie; wskazówka; mrugnąć.

winter (u͡y′n-tör ) zima; (prze)zimować.

winterly (u͡y′n-törly); wintry (u͡y′ntry) zimowy.

wipe (u͡ajp) ścierać; wycierać.

wire (u͡ajr ) drut; depesza; telegrafować.

wireless (u͡ajr′les) bez drutu.

wisdom (u͡y′zdöm) mądrość.

wise (u͡ajz) mądry; sposób.

wish (u͡ysz) życzyć (sobie); chcieć; pragnąć; życzenie.

wit (u͡yt ) dowcip; rozum.

witch (u͡ycz) czarownica.

witchkraft (u͡y′czkraft ) czary.

with (u͡ydh) z; u; with a knife nożem; with what? czem?

withdraw (u͡ydhdrō′ ) cofnąć (się).

withdrawal (u͡ydhdrō′el ) cofnięcie.

withe (u͡ydh) łozina.

wither (u͡y′dhör ) (z)więdnąć.

withhold (u͡ydh-ho͡u′ld ) cofnąć; wstrzymać.

within (u͡ydhy′n) w; w ciągu; w obrębie.

without (u͡ydha͡u′t ) bez; zewnątrz; without opening … nie otwierając.

withstand (u͡ydhste′nd ) opierać się.

witness (u͡y′t-nes) świadectwo; świadek; świadczyć.

wives (u͡ajwz) sing.: wife.

wolf (wulf ) (pl.: wolves) wilk.

woman (wu′men) [pl.: women (u͡y′men)] kobieta.

won (u͡an) inf.: win.

wonder (u͡a′ndör ) cud; (po)dziw; dziwić się; no wonder nic dziwnego.

wonderful (u͡a′ndörfuł ) cudowny.

won’t (wo͡unt ) = will not.

wont (want ) przyzwyczajenie; przyzwyczajony.

wood (wud ) las; drzewo.

wooden (wudn) drewniany.

wool (wul ) wełna.

woollen (wuln) wełniany.

word (u͡ōrd ) słowo; wyraz; wiadomość.

work (u͡ȫrk) pracować; działać; robota; praca; dzieło; works pl. fabryka; zakłady; to work out wypracować.

worker (u͡ȫr′kör ) pracownik; robotnik.

working (u͡ȫr′kyñg ) pracując(y); praca; ruch.

working-day (u͡ȫr′kyñg-dej) dzień roboczy.

workman (u͡ōr′k-men) robotnik.

workshop (u͡ōr′k-szop) warsztat.

world (u͡örld ) świat.

worm (u͡örm) robak; toczyć.

worn (u͡ōrn) inf.: wear; worn out podarty.

worse (u͡ȫrs) gorszy.

worship (u͡ȫr′szyp) (u)wielbienie; nabożeństwo; czcić.

worst (u͡ȫrst ) najgorszy; najgorzej; pokonać.

worsted (wu′sted ) wełniany.

worth (u͡örth) wart; wartość.

worthless (u͡ör′thles) bezwartościowy; niegodny.

worthy (u͡ör′thy) godny.

would (wud ); if he would come gdyby przyszedł.

wound (wūnd ) rana; ranić.

wrap (rep) zawijać.

wrath (rāth) gniew.

wreck (rek) rozbicie okrętu; rozbić.

wren (ren) strzyżyk.

wrench (rensz) wywichnąć; kręcić.

wrest (rest ) kręcić.

wrestle (resl ) walczyć.

wrestler (re′slör ) zapaśnik.

wrestling (re ′sliñg ) zapasy; walka.

wretch (recz) nędznik.

wring (ryñg ) załamywać (ręce); wyżymać (bieliznę).

wrinkle (ryñkł ) zmarszczka.

wrist (ryst ) przegub (ręki).

writ (ryt ) pismo.

write (rait ) pisać; napisać; to write down (. . da͡un) napisać.

writer (raitör ) pisarz; autor; piszący.

writing (raj′tyñg ) pismo; pisanie; in writing pisemnie.

writing-paper (raj′tyñgj′pör ) papier do pisania.

written (rytn) inf.: write; (na)pisany; I have written napisałem.

wrong (roñg ) niedobry; niesłuszby; mylny; niedobrze; he is wrong on nie ma racji.

wrote (ro͡ut ) inf.: write; I wrote pisałem.


X.

Xmas = Christmas.

xylographer (zajlo′greför ) drzeworytnik.


Y.

yacht (jot ) jacht.

Yankee (je′ñky) jankes (żartobliwa nazwa Amerykanów).

yard (rd ) jard (= 0,914 m); podwórze.

yarn (rn) nici.

yawn (jōn) ziewać.

year (r ) rok; by the year rocznie.

yearly (r′ly) roczny; rocznie.

yellow (je′lo͡u ) żółty.

yes (jes) tak.

yesterday (je′stör-dy) wczoraj.

yet (jet ) jednak; jeszcze; nawet; not yet jeszcze nie.

yew () cis.

yoke (jo͡uk) jarzmo.

yolk (jo͡uk) żółtko.

yonder (jo′ndör ) tamten; tam.

York (rk) nazwa miejscowości.

you () ty; Pan(i); tobie; ci; ciebie; cię; Panu; Pani; wy; was; wam.

young (jañg ) młody.

your (r ) twój; pański; wasz.

yours (rz) = your.

yourself (rse′lf ) sam.

youth (jūth) młodość; młodzież; młodzieniec.


Z.

zeal (zīl ) gorliwość.

zealous (ze′lös) gorliwy.

zebra (zi′bra) zebra.

zephyr (ze′för ) zefir.

zero (zī′ro͡u ) zero.

zigzag (zy′g-zeg) zygzak.

zinc (zyñk) cynk.

Zion (zaj′ön) Syjon.

zone (zo͡un) strefa; pas.

Zoo () = Zoological Gardens.

zoological (zo͡uolo′dżykł ) zoologiczny.

zoology (zoo′lodży) zoologja.


Międzynarodowy hotelowy klucz telegraficzny.
Alba = 1 pokój o 1 łóżku.
Arab = 1 o 2 łóżkach.
Belab = 2 „ 2
Birac = 2 „ 3
Bonad = 2 „ 4
Ciroc = 3 „ 3
Caduf = 3 „ 6
Dirich = 4 „ 8

Granmatin = przybycie między godz. 12 w nocy a 7 rano.

Matin = przybycie między 7 rano a 12 w poł.

Sera = przybycie między 1 po poł. a 7 wiecz.

Gransera = przybycie między 7 wiecz. a 12 w nocy.


Pass = pobyt przez 1 noc.

Stop = „ kilka dni.

Cancel = odwołanie zamówienia.

Best = najpiękniejsze pokoje.

Bon = ładne pokoje.

Plain = skromne pokoje.


Przykłady: To - day alba stop sera = na dziś 1 pokój o jednym łóżku zarezerwować na kilka dni, przybywam po południu.


Przypisy

  1. Przypis własny Wikiźródeł To znaczy ‘kiełkować’.
  2. Przypis własny Wikiźródeł tutaj w znaczeniu: płuca, płucka – zob. hasło płuca w Słowniku etymologicznym języka polskiego.
  3. Przypis własny Wikiźródeł tutaj w znaczeniu: żyrandol – zob. hasło pająk w Encyklopedii staropolskiej.
  4. Przypis własny Wikiźródeł tutaj w znaczeniu: płyn nasienny u samców ryb – zob. hasło mlecz w Słowniku ilustrowanym języka polskiego.
  5. Przypis własny Wikiźródeł nakrętka od śrubki – zob. hasło macica w Słowniku ilustrowanym języka polskiego.
  6. Przypis własny Wikiźródeł dawne określenie autobusu – zob. hasło omnibus w Słowniku ilustrowanym języka polskiego.
  7. Przypis własny Wikiźródeł rodzaj pilnika – zob. hasło raszpla w Słowniczku wyrazów obcych.
  8. Przypis własny Wikiźródeł Błąd skanowania; brak dwóch stron.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Stanisław Goldman.