Słownik „Dux-Liliput“ angielsko-polski/T (całość)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Stanisław Goldman
Tytuł Słownik „Dux-Liliput“ angielsko-polski
Wydawca Księgarnia Lingwistyczna Stanisława Goldmana
Data wydania 1923
Drukarz Spamer — Lipsk
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne T – wykaz haseł
Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI
Indeks stron
T.

table (j ) stół; płyta; tabela; tablica; spis.

table-cloth (j′bł-kloth) obrus.

table-spoon (j′bł-spūn) łyżka stołowa.

tablet (te′blet ) tabliczka; stolik.

taciturn (te′sytȫrn') milczący.

tack (tek) ćwiek.

tact (tekt ) takt.

tail (jl ) ogon; poła.

tailor (j′lör ) krawiec.

taint (jnt ) plama; zakażenie; zepsuć.

take (jk) wziąć; brać; to take advantage skorzystać; to take care mieć się na baczności; to take down zdejmować; to take the liberty pozwolić sobie; to take notice zauważyć; przyjąć do wiadomości; to take off zdejmować; to take out wyjąć; to take a seat usiąść; to take place odbywać się; zdarzyć się; to take a walk przechadzać się.

taken (jkn) inf.: take; zajęte (o miejscu).

talc (telk) łój.

tale (jl ) bajka; opowieść.

talent (te′lent ) talent.

talented (te′lented ) zdolny.

talk (tōk) rozmawiać; mówić; rozmowa.

tall (tōl ) wysoki; duży.

tallow (te′lo͡u ) łój.

talon (te′lön) szpon.

tambour (te′mbūr ) bęben.

tame (jm) oswojony; oswoić.

tan (ten) kora dębowa; garbować.

tank (teñk) zbiornik.

tanner (te′nör ) garbarz.

tannery (te′nöry) garbarnia.

tannin (te′nyn) garbnik.

tape-worm (j′p-u͡ȫrm) tasiemiec.

tar (r ) smoła.

tare (r ) wyka; tara.

tariff (te′ryf ) taryfa.

tarry (te′ry) zwlekać.

tart (rt ) cierpki; tort.

Tartar (r′ter ) Tatar.

task (task) zadanie.

taste (jst ) smak; próbować; smakować.

tasteful (j′stfuł ) smaczny.

taught (tōt ) inf.: teach.

taunt (tānt ) szydzić.

tavern (te′wörn) szynk.

tax (teks) podatek; taksa; opodatkować.

taxation (teksēj′szn) oszacowanie.

tea () herbata; podwieczorek.

teach (tīcz) uczyć; nauczać.

teacher (tī′czör ) nauczyciel(ka).

teaching (tī′czyñg ) nauka; nauczanie.

team (tīm) uprząż.

tea-party (tī′pārty) herbatka (podwieczorek).

tea-pot (tī′pot ) czajnik.

tear (r ) łza; rwać; rozrywać.

technic (te′knyk) technika; techniczny.

tedious (tī′djös) nudny.

teeth (tīth) (sing.: tooth) zęby.

telegram (te′legrem) telegram.

telegraph (te′legraf ) telegraf(ować).

telegraphy (tele′grefy) telegraf.

telephone (te′lefo͡un) telefon.

telescope (te′lesko͡up) teleskop.

tell (tel ) powiedzieć; mówić; opowiadać.

temper (te′mpör ) usposobienie; charakter; humor; hartować.

temperate (te′mpöret ) umiarkowany.

temperature (te′mpöreczör ) temperatura.

tempest (te′mpest ) burza.

temple (tempł ) świątynia; skroń.

temporary (te′m-porery) tymczasowy.

tempt (temt ) kusić (się).

ten (ten) dziesięć.

tenant (te′nent ) dzierżawca; lokator.

tench (tensz) lin.

tend (tend ) pielęgnować; zmierzać.

tendency (te′ndensy) tendencja; skłonność.

tender (te′ndör ) miękki; czuły; tender.

tenebrous (te′nebrös) ciemny.

Tennessee (tenesī′ ) stan w Amer. półn.

tennis (te′nis) gra w piłkę.

tenor (te′nör ) tenor.

tense (tens) czas (gram.).

tension (tenszn) natężenie.

tent (tent ) namiot.

tenth (tenth) dziesiąty.

tepid (te′pyd ) letni.

term (rm) termin; terms pl. warunki.

terminate (r′minējt ) ograniczyć; skończyć (się).

terrace (te′res) taras.

terrestrial (tere′strjel ) ziemski; lądowy.

terrible (te′rybł ) straszny.

terrier (te′rjör ) jamnik.

territory (te′rytory) terytorjum.

terror (te′rör ) teror.

terrorize (te′rörajz) teroryzować.

test (test ) próba; próbować.

testament (te′stement ) testament.

testator (testēj′tör ) spadkodawca.

testify (te′styfaj) zaświadczać.

testimonial (testymo͡u′njel ) świadectwo.

text (tekst ) tekst.

textile (te′kstyl ) włóknisty.

Thames (temz) Tamiza.

than (dhen) niż; jak.

thank (theñk) dziękować; thank God! dzięki Bogu! thank you very much! dziękuję Panu bardzo! thanks podziękowanie; dziękuję!

thankful (the′ñkfuł ) wdzięczny.

thankfulness (the′ñkfułnes) wdzięczność.

that (dhet ) (pl.: those) tamten; ten; który; że; ażeby; to; that one ten; what is that? co to jest?

thatch (thecz) strzecha.

thaw (thō) odwilż; topnieć.

the (dhe; dhy) rodzajnik oznaczony; the more the better im więcej, tym lepiej.

theatre (thī′etör ) teatr.

thee (dhī) ciebie; tobie; ci; cię.

theft (theft ) kradzież.

their (dhēr ) ich; swoje; theirs (dhērz) ich; swoje.

them (dhem) im; ich; je.

theme (thīm) temat; zadanie.

themselves (dhem-se′łwz) sami; się; they wash themselves myją się.

then (dhen) wtedy; wówczas; więc; now and then od czasu do czasu.

thence (dhens) dlatego; stąd.

thenceforth (dhe′nsfōrth) odtąd.

theology (theo′lodży) teologja.

theoretic(al) (thīore′tyk(ł )) teoretyczny.

theory (thī′ory) teorja.

there (dhēr ) tu; tam; there is jest; there are są.

thereby (dhērbaj′ ) przezto.

therefore (dhērr ) dlatego.

thereupon (dhēröpa′n) nato; poczem.

thermometer (thörmo′metör ) termometr.

these (dhīz) (sing.: this) te; ci.

they (dhēj ) oni; one; te; ci; they speak English in England w Anglji mówią po angielsku.

thick (thyk) gruby; gęsty.

thicken (thykn) zgęszczać.

thicket (thy′ket ) gęstwina.

thief (thīf ) (pl. thieves) złodziej.

thieve (thīw) kraść.

thievish (thī′wysz) złodziejski.

thigh (thaj) udo.

thill (thyl ) dyszel.

thimble (thymbł ) naparstek.

thin (thyn) cienki; rzadki; chudy.

thine (dhajn) twój.

thing (thyñg ) rzecz.

think (thyñk) myśleć; pomyśleć; sądzić.

thinker (thy′ñkör ) myśliciel.

third (thörd ) trzeci; trzecia część.

thirst (thȫrst ) pragnienie.

thirsty (thȫr′sty) spragniony I am thirsty pić mi się chce.

thirteen (thȫr′tīn) trzynaście.

thirty (thȫr′ty) trzydzieści.

this (dhys) (pl.: these) ten; ta; to; this one ten; this day dziś; this year w tym roku.

thistle (thysl ) oset.

thither (dhy′dhör ) tam.

thong (thañg ) rzemień.

thorn (thōrn) cierń.

thorough (thō′ro͡u ) gruntowny; dokładny.

thoroughfare (thō′ro͡ur ) przejście; przejazd.

those (dho͡uz) (sing.: that) tamte; tamci; to.

thou (dha͡u) ty.

though (dho͡u ) chociaż.

thought (thōt ) inf.: think; myśl.

thoughtless (thō′tles) bezmyślny.

thousand (tha͡u′zend ) tysiąc.

thrash (thresz) młócić.

thrashing-machine (thre′szyñg maszī′n) młocarnia.

thread (thred ) nić; nitka; nici; nawlekać.

threat (thret ) groźba.

threaten (thretn) (za)grozić.

three (thrī) trzy.

threepence (thry′pens) = ¼ szylinga.

threshold (thre′szo͡ułld ) próg.

thrice (thrajs) trzy razy.

thrifty (thry′fty) oszczędny.

thrill (thryl ) przeniknąć; drżeć; drżenie.

throat (thro͡ut ) gardło.

throne (thro͡un) tron.

throstle (throsl ) drozd.

through (thrū) przez; wskroś.

throughout (thrū′a͡ut ) na wskroś; wszędzie.

throw (thro͡u ) rzucić; zrzucić; to throw away odrzucić; to throw in wrzucić; to throw out wyrzucić.

thrust (thrast ) pchnięcie; pchnąć.

thumb (tham) wielki palec.

thunder (tha′ndör ) grzmot; grzmieć; it thunders grzmi.

thunderstorm (tha′ndörstōrm) burza.

Thursday (thȫr′zdy) czwartek.

thus (dhas) tak; w ten sposób.

thy (dhaj) twój.

ticket (ty′ket ) bilet; kart(k)a.

tickle (tykl ) łechtać.

tide (tajd ) przypływ i odpływ; czas.

tidy (taj′dy) czysty; porządny.

tie (taj) wiązać; połączyć; węzeł; krawat.

tiger (taj′gör ) tygrys.

tight (tajt ) ciasny; mocny; gęsty; skąpy.

tighten (tajtn) ściągnąć.

tigress (taj′gres) tygrysica.

tile (tajl ) dachówka.

till (tyl ) orać; do; aż do; póki.

timber (ty′mbör ) drzewo budowlane.

time (tajm) czas; pora; raz; four times cztery razy; at the same time równocześnie; a long time długo; at what time? o której godzinie? what time is it? któr godzina?

time-table (taj′m-tēj ) rozkład jazdy.

timid (ty′myd ) trwożliwy.

timidity (tymy′dyty) bojaźliwość.

tin (tin) cyna.

tingle (tyngł ) dźwięczeć.

tinman (ti′n-men) blacharz.

tint (tint ) farba.

tip (typ) napiwek; ostrze.

tire (tajr ) obręcz; opona; zmęczyć (się); I am tired (tajrd ) jestem zmęczony.

tiresome (tajr′sam) męczący.

tissue (ti′szjū) tkanina.

title (tajtl ) tytuł; tytułować.

to (tu) do; dla; w; to read czytać; to whom (. . hūm) komu; do kogo.

toad (to͡ud ) ropucha.

toast (to͡ust ) grzanka; toast.

tobacco (tobe′ko͡u ) tytoń.

to-day (tudēj ) dziś.

toe (to͡u ) palec u nogi.

together (tuge′dhör ) razem.

toilet (toj′let ) toaleta.

token (to͡ukn) dowód.

told (tołld ) inf.: tell; I have been told that … mówiono mi, że …

tolerable (to′lerebł ) znośny.

tolerance (to′lerens) tolerancja.

tolerate (to′lerējt ) tolerować.

tomato (tomā′to͡u ) pomidor.

tomb (tūm) grobowiec; grób.

tome (to͡um) tom.

to-morrow (tumo′ro͡u ) jutro.

ton (tan) tonna (= 1000 kg.).

tone (to͡un) ton.

tongs (tañgz) pl.: szczypce; kleszcze; obcęgi.

tongue (tañg) język.

to-night (tunaj′t ) dziś wieczór; tej nocy.

tonnage (ta′nedż) pojemność.

tonsil (ta′n-syl ) migdały (w gardle).

too () zbyt; za; także.

took (tuk) inf.: take.

tool (tūl ) narzędzie.

tooth (tūth) (plur.: teeth) ząb.

toothache (tū′thējk) ból zębów.

tooth-brush (tū′th-brasz) szczoteczka do zębów.

tooth-powder (tūth-pa͡u′dör ) proszek do zębów.

top (top) szczyt; górna część; góra; wierzchołek; bąk; górny.

topic (to′pyk) temat.

torch (rcz) pochodnia.

torment (r′ment ) męka.

torment (rme′nt ) dręczyć.

torn (rn) inf.: tear.

torpedo (rpī′do͡u ) torpeda.

torpid (r′pyd ) zdrętwiały; tępy.

torrent (to′rent ) potok.

torture (r′czör ) katusze; męki; katować.

toss (tos) rzucać.

total (to͡u′tel ) całkowity; ogólna kwota.

touch (tacz) dotykać (się); (po)ruszać; rozczulić; dotyk; próba.

touching (ta′czyñg ) wzruszający; co się tyczy.

tourist (tū′ryst ) turysta.

tow (to͡u ) lina; holować.

towards (rdz) ku; do; względem.

towel (ta͡u′el ) ręcznik.

tower (ta͡u′ör ) wieża; cytadela.

town (ta͡un) miasto.

town-hall (ta͡un-hōłl ) ratusz.

toy (toj) zabawka.

trace (trējs) ślad; trop; cecha; śledzić; kreślić.

track (trek) ślad; trop; ścieżka; tor; tropić.

trade (trējd ) handel; przemysł; prowadzić handel.

trade-mark (trēj′d-mārk) marka fabryczna.

tradesman (trēj′dzmen) przemysłowiec; handlowiec.

tradition (tredy′szn) tradycja.

traffic (tre′fyk) ruch; handel; komunikacja.

tragedian (tredży′djen) tragik.

tragedy (tre′dżydy) tragedja.

tragic(al) (tre′dżyk(ł )) tragiczny.

trail (trējl ) ślad; trop; ogon; tropić; wlec (się).

train (trējn) pociąg; szereg; ogon (sukni); ćwiczyć; (po)ciągnąć.

trainer (trēj′nör ) trener.

training (trēj′nyñg ) ćwiczenie.

trait (trējt ) rys.

traitor (trējr ) zdrajca.

traitress (trēj′tres) zdrajczyni.

trammel (tre′mel ) sieć.

tramway (tre′m-u͡ej) tramwaj.

tranquil (tre′n-ku͡yl ) spokojny.

tranquillity (tren-ku͡y′lity) spokój.

transaction (tren-se′kszn) tranzakcja.

transfer (tren-sfȫr ) przenieść; przeniesienie.

transform (trens-fōr′m) przekształcić.

transgress (trens-gre′s) przekroczyć.

transitive (tre′n-sytyw) przechodni (gram).

translate (trens-lēj′t ) przenieść; (prze)tłómaczyć.

translation (trens-lēj′szn) przeniesienie; (prze)tłómaczenie.

translator (trens-lēj′tör ) tłómacz.

transmit (trens-my′t ) przesłać; przenieść.

transparent (trens-pē′rent ) przezroczysty.

transpire (trens-pajr ) pocić się; parować.

transport (trens-pōr′t ) przewozić; przenieść; przewóz; przeniesienie.

trap (trep) (pu)łapka; (z)łapać.

trapeze (trepī′z) trapez.

travel (trewl ) podróżować; podróż.

traveller (tre′wlör ) podróżny.

travelling (tre′wlyñg ) podróżowanie; podróże.

tray (trēj ) taca.

tread (tred ) deptać.

treason (trīzn) zdrada.

treasure (tre′żör ) skarb.

treasurer (tre′żörör ) skarbnik.

treasury (tre′żöry) skarb.

treat (trīt ) obchodzić się (z kim); leczyć; ułożyć się; (u)raczyć.

treaty (trī′ty) traktat.

tree (trī) drzewo.

trefoil (trī′fojl ) koniczyna.

trellis (tre′lis) krata.

tremble (trembł ) drżeć.

trench (trensz) rów.

trespass (tre′spes) grzech; przekroczenie; (z)grzeszyć; przekroczyć.

tress (tres) kosmyk; warkocz.

trial (traj′el ) próba; przesłuchanie; próbny.

triangle (traj′eñgł ) trójkąt.

triangular (traje′ñgjuler ) trójkątny.

tribe (trajb) plemię.

tribunal (trajbjū′nel ) trybunał; sąd.

tribute (try′bjūt ) haracz.

trichina (trykaj′na) trychina.

trick (tryk) podstęp.

trifle (trajfl ) drobnostka.

Trinity (try′nyty) Trójca.

trip (tryp) potknięcie się; wycieczka; krótka podróż; potknąć się.

tripe (trajp) wnętrzności.

triple (trypl ) potrójny.

triumph (traj′ömf ) tryumf(ować).

troop (trūp) oddział; grupa; gromadzić; troops pl. wojska.

tropic (tro′pik) zwrotnik.

trot (trot ) kłus.

trotter (tro′tör ) kłusak.

trouble (trabł ) niepokój; kłopot; trud; trudzić (się); fatygować; niepokoić; may I trouble you for …? czy wolno prosić o …?

trough (traf ) koryto.

trousers (tra͡u′zörz) pl. spodnie.

trout (tra͡ut ) pstrąg.

troy-weight (troj′u͡ejt ) waga używ. przez złotników.

true (trū) prawdziwy; wierny; szczery.

truffle (trafł ) trufla.

truly (trū′ly) prawdziwie; szczerze.

trump (tramp) trumf.

trumpet (tra′m-pet ) trąba.

trumpeter (tra′m-petör ) trębacz.

trunk (trañk) pień; tułów; trąba; kufer.

truss (tras) wiązka; wiązać.

trust (trast ) zaufanie; ufność; kredyt; trust; (za)ufać; powierzyć.

trustworthy (tra′stwȫrdhy) godny zaufania.

trusty (tra′sty) wierny.

truth (trūth) prawda; prawdziwość.

try (traj) (s)próbować.

Tsar (r ) car.

tube (tjūb) rur(k)a.

tuberculosis (tjūbȫrkjulo͡u′sys) gruźlica.

Tuesday (tjū′zdy) wtorek.

tuft (tȫft ) czub; pęk.

tuition (tju-y′szn) nauka; nadzór.

tulip (tjū′lip) tulipan.

tumid (tjū′myd ) obrzękły.

tumult (tjū′mölt ) wrzawa.

tun (tan) beczka.

tune (tjūn) pieśń; melodja; nucić; stroić.

tuner (tjū′nör ) stroiciel.

tunnel (ta′nel ) tunel; lej(ek).

turbid (r′byd ) mętny.

turbot (r′böt ) turbot.

turbulent (r′bjulent ) niespokojny.

tureen (tjurī′n) waza.

turf (rf ) murawa; torf.

Turk (rk) Turek.

Turkey (r′ky) Turcja.

turkey (r′ky) indyk.

Turkish (r′kysz) turecki.

turn (rn) obrócić (się); skierować; (za)kręcić; stać się; zostać; obrót; kolej (na kogo); to turn off zakręcić; by turns kolejno.

turner (r′nör ) tokarz.

turnip (r′nyp) rzepa.

turpentine (r′pentajn) terpentyna.

turquoise (rkī′z) turkus.

turret (ta′ret ) wieżyczka.

turtle (rtl ) żółw.

tutor (tjū′tör ) opiekun; nauczyciel (domowy); nauczać; uczyć.

tweak (tu͡īk) szczypać.

twelfth (tu͡elfth) dwunasty.

twelve (tu͡elw) dwanaście.

twelvemonth (tu͡e′lwmanth) rok.

twentieth (tu͡e′n-tīth) dwudziesty.

twenty (tu͡e′n-ty) dwadzieścia.

twice (tu͡ajs) dwa razy.

twig (tu͡yg) gałązka.

twilight (tu͡aj′lajt ) półmrok.

twin (tu͡yn) podwójny; bliźniak.

twine (tu͡ajn) szpagat; nici; wić się.

twirl (tu͡örl ) wir.

twist (tu͡yst ) kręcenie; plecionka; pleść.

twister (tu͡y′stör ) powróżnik.

twitch (tu͡ycz) szczypać.

twitter (tu͡y′tör ) świegotać.

two () dwa; dwie.

twofold (tū′fo͡ułld ) podwójny.

twopence (ta′pens) = 1/6 szyl.

tymbal (ty′m-bel ) bęben.

tympan (ty′m-pen) bęben.

type (tajp) typ; czcionka.

typewriter (taj′prajtör ) maszyna do pisania.

typhlitis (tyf-laj′tys) zapalenie ślepej kiszki.

typhoid fever (taj′fojd fī′wör ) tyfus.

typhus (taj′fös) tyfus.

typographer (tajpo′greför ) drukarz.

typography (tajpo′grefy) drukarstwo.

tyrranize (ty′renajz) tyranizować.

tyrant (taj′rent ) tyran.

tyre (tajr ) opona.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Stanisław Goldman.