Radujcie się, bracia mili

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Radujcie się, bracia mili
Pochodzenie Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych
Redaktor Karol Miarka
Data wydania 1904
Wydawnictwo Karola Miarki
Miejsce wyd. Mikołów — Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały dział II
Pobierz jako: Pobierz Cały dział II jako ePub (z zewnętrznego serwera) Pobierz Cały dział II jako PDF (z zewnętrznego serwera) Pobierz Cały dział II jako MOBI (testowo) (z zewnętrznego serwera)
Indeks stron

PIEŚŃ  140.


\relative f' {
  \time 3/4
  \key f \major
  
  \autoBeamOff

  a8 a c4 bes | g8. fis16 g4 a | bes8. a16 bes4 d | c r r \bar "|."
  \repeat volta 2 {
   \bar "|:" f8. e16 f4 a, | d8. cis16 d4 bes |
  }
  \alternative {
   { g8. a16 bes 4 c| a4 r r \bar ":|" }
   { g8. a16 bes4 e, | f4 r r | }
  }
  \repeat volta 2 {
   \bar "|:" g8. g16 a4 b | c8. e16 c4 g |
   a8. g16 f'4 b, | c2( cis4) | d8. cis16 d4 e4 | f8. e16 f4 a, |
  }
  \alternative {
   { d8. c16 bes4 bes | a4 r r \bar ":|" }
   { d8. c16 bes4 e, |f4 r r \bar "|." }
  }
}
\addlyrics { \small {
  Ra -- duj -- cie się, bra -- cia mi -- li,
  Gdyż dziw nad dzi -- wy,
  Swe -- go Sy -- na ze -- słał na świat,
  Bóg do -- bro -- tli -- wy,
  Bóg do -- bro -- tli -- wy;
  W_staj -- ni li -- chej, w_żłó -- bku ma -- łym,
  na sian -- ku le -- ży,
  Choć nasz Zba -- wca po -- śród by -- dląt,
  bie -- dnych pa -- ste -- rzy,
  bie -- dnych pa -- ste -- rzy.
} }Radujcie się, bracia mili, * Gdyż dziw nad dziwy, * Swego Syna zesłał na świat, * Bóg dobrotliwy. * W stajni lichej, w żłóbku małym, * na sianku leży, * Choć nasz Zbawca pośród bydląt, * Biednych pasterzy.

Nię na puchach, ani w złocie, * Ani w purpurze, * Zimno cierpi Pan Bóg dla nas * W ludzkiej naturze. * Przyszedł na świat, by wybawić * Nas ludzkie plemię, * Z mocy grzechu przez to zesłał * Radość na ziemię.

Spełniły się obietnice * Od Boga dane, * Gdy to Dziecię dla nas nędznych, * Z nieba zesłane. * Przy Dziecinie Matka Jego, * Panna Marya, * I Opiekun, starzec święty, * Józef, lilia.

Aniołowie się radują, * I tak śpiewają: * Bogu chwała, dobrzy ludzie, * Niech pokój mają. * Gwiazda dziwna nad stajenką * W obłokach płonie, * Ale większa miłość ku nam, * W dzieciny łonie.

Chociaż wieki upłynęły, * Jednak te chwile, * Tak radosne w sercach ludzkich * Zawsze brzmią mile. * Wszak Zbawiciel dla nas zstąpił * Na ziemskie niwy, * Z tronu Swego niebieskiego, * Choć Bóg prawdziwy.

Więć z ufnością, z wiarą wielką,* Śpiewajmy Jemu: * Chwała Tobie w wysokości! * Ludowi Twemu. * Pozwól użyć tego szczęścia, * Byśmy na ziemi, * Mogli Tobie śpiewać „Chwała“, * Będąc wolnemi.

Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Karol Miarka (syn), anonimowy.