Postanowienie Namiestnika Królewskiego, z dnia 16. Stycznia 1816 r. organizuiące Dziennik Praw, i przepisuiące sposób ogłaszania Prawa

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Prawo historyczne


Postanowienie Namiestnika Królewskiego organizuiące Dziennik Praw, i przepisuiące sposób ogłaszania Prawa
Postanowienie Namiestnika Królewskiego organizuiące Dziennik Praw, i przepisuiące sposób ogłaszania Prawa
z dnia 16 stycznia 1816
Publikator: Dziennik Praw Królestwa Polskiego Tom I (1816), nr 2, str. 106-112
Zobacz też: Ustawa Konstytucyina Królestwa Polskiego
W Imieniu Nayiaśnieyszego

ALEXANDRA I.

Cesarza Wszech Rossyi,

Króla Polskiego etc. etc. etc.


Namiestnik Królestwa Polskiego w Radzie Stanu.


W celu uskutecznienia artykułu 164. Ustawy Konstytucyinéy, chcąc oraz upowszechnić znaiomość Prawa, i urządzeń kraiowych, tak aby nikt niewiadomością iego wymawiać się nie mógł; po wysłuchaniu zdań ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu, postanowiliśmy i stanowiemy co następuie:

Artykuł 1.

Każde prawo umieszczone będzie w dzienniku Praw. Postanowienia i urządzenia Królewskie i Namiestnika, te tylko do dziennika Praw należą, których umieszczenie nakazaném i będzie.

Artykuł 2.

Dzienniki Praw wychodzić maią z drukarni Rządowéy pod szczególnym dozorem Kommissyi Sprawiedliwości, która iest odpowiedzialną za wierność, dokładność, i poprawność druku.

Artykuł 3.

Przy każdém prawie, urządzeniu i postanowieniu Królewskiém wydrukowanym zostanie dzień ogłoszenia w tych słowach. „Dzień ogłoszenia N. roku N.” z którym to dniem Prawo staie się obowiązuiącém dla wszystkich mieszkańców kraju: dzień zaś ogłoszenia iest dzień dwudziesty piąty po wydrukowaniu prawa.

Artykuł 4.
Dzienniki Praw wychodzić będą numerami, z numerów składać się będą tomy wynoszące do ilości 30. arkuszy. Tomy opatrzone będą liczbami ciągłemi stronnic i wykazem przedmiotów.

Artykuł 5.

Każde prawo, każde postanowienie i urządzenie, ogłoszone będzie w sposób następuiący:
a.) Radzca Sekretarz Stanu naydaléy w dni pięć prześle ie do Kommissyi Sprawiedliwości.
b.) Wydrukowaném bydź powinno naydaléy w dni ośm od daty wręczania téyże Kommissyi Sprawiedliwości; dodając na każdy arkusz drukowany dzień ieden, gdyby obeymowało więcéy nad ieden arkusz.

c.) W przeciągu naydaléy dni piętnastu od ukończenia druku, przesłanem będzie do Senatu, do Rady Stanu, do Kommissyów Rządowych, do Ministra Sekretarza Stanu, do Trybunału Naywyższego, do głównéy Izby obrachunkowéy, do Trybunałów Appellacyinych, do Sądów Ziemskich, Grodzkich i handlowych, do Szkoły Prawa, do wszystkich Szkół Woiewódzkich, do Bibliotek publicznych, do Archiwum ogólnego, niemniéy do Komissyi Woiewódzkich.

Artykuł 6.

W przeciągu naydaléy dni dziesięciu od dnia odebrania, prześlą Kommissye Woiewódzkie też prawa, urządzenia i postanowienia, do Miast obwodowych dla ich ogłoszenia.

Artykuł 7.

Powyższym sposobem drukowane i rozesłane Prawa, urządzenia i postanowienia, w dnia ogłoszenia wywieszone będą w mieście stołeczném Warszawie, na drzwiach wchodnich Pałacu Rządowego, Krasińskich zwanego, oraz na drzwiach wchodnich domów posiedzeń Władz Sądowych i Administracyinych.
Po Woiewództwach i Obwodach również wywieszoném będzie na drzwiach wchodnich domów, w których posiedzenia swoie odbywaią też Władze sądowe i administracyine.

Artykuł 8.

Względem uskutecznionego wywieszenia, spisanym będzie protokół przez Zwierzchnika Kancellaryi rzeczonych Władz: następnie tenże Zwierzchnik Kancellaryi protókół rzeczony wraz z prawem, postanowieniem lub urządzeniem do tegoż protokółu wszytém, w archiwum właściwey Magistratury zachowa.

Artykuł 9.

Do utrzymywania Dziennika praw, i iego prenumeraty obowiązani są:

 1. Wszyscy Urzędnicy Sądowi, i Obrońcy publiczni.
 2. Wszyscy inni Urzędnicy cywilni, pobieraiący płacę wyższą nad 2.000. złotych polskich.
 3. Wszystkie wyższe Kraiowe i Woiewódzkie Władze.
 4. Wszystkie urzędy Municypalne i Wóyci.
 5. Wszyscy Biskupi, ich urzędy podwładne, oraz plebani którzy podatek gruntowy opłacaią.
 6. Wszystkie Kapituły i Kollegiaty.
 7. Wszystkie Konsystorya dyssydentskie i Pastorowie, tak wyznania Augsburgskiego, iak reformowanego.
 8. Rabini i przełożeni innych powyżéy niewyliczonych wyznań.
 9. Urzędnicy Administracyi Woyskowéy, podług urządzenia i rozkładu Kommissyi Woyny.

Artykuł 10.

Tom ieden Dziennika na wodnym papierze kosztować nie ma więcéy nad złotych 4. gr. 20. w któréy to kwocie obeymuią się i koszta przewozu, tak druków iako tez przesyłanych za nie pieniędzy.

Artykuł 11.

Komissye[1] Rządowe ułożą wyszczególnienie exemplarzów potrzebnych dla obowiązanych artykułem dziewiątym ninieyszego postanowienia, do utrzymywania Dziennika Praw. Takowe wyszczególnienie, naydaléy w przeciągu trzech miesięcy prześlą do Komissyi[2] Sprawiedliwości, która przy rozsyłaniu (podług art. 5.) druków prawa do Władz Krajowych[3], prześle oraz potrzebną liczbę exemplarzów dla prenumeratorów.

Artykuł 12.

Komissye[4] Rządowe trudnić się będą rozsyłaniem Dzienników i ściąganiem za nie prenumeraty, która natychmiast do kassy druków Rządowych przy Komissyi[5] Sprawiedliwości odsyłaną będzie.

Artykuł 13.

Uskutecznienie ninieyszego postanowienia które w dzienniku praw ma bydź pomieszczonem, zalecamy Komissyom[6] Rządowym, w czém do każdéy z nich należy.
Działo się w Warszawie na Posiedzeniu Administracyiném dnia 16. Stycznia 1816 Roku.

(podpisano) Zaiączek

Minister Sprawiedliwości  
(podpisano) Wawrzecki.  
  Radzca Stanu
  (podpisano) Plater.
  Zgodno z oryginałem.
  Radzca zastępuiący Sekretarza Stanu
  (podpisano) Plater.
Zgodno z oryginałem:  
Minister Sprawiedliwości  
Wawrzecki.  

Dzień ogłoszenia dnia 4. Marca 1816 roku.

Przypisy

 1. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; powinno być – Kommissye.
 2. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; powinno być – Kommissyi.
 3. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; powinno być – Kraiowych.
 4. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; powinno być – Kommissye.
 5. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; powinno być – Kommissyi.
 6. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; powinno być – Kommissyom.


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.