Przejdź do zawartości

Postanowienie Namiestnika Królewskiego, z dnia 10. Lutego 1816 r. urządzaiące w mieście Stołeczném Warszawie Skład Urzędu Municypalnego, oraz przepisuiące postępowanie, i wskazuiące Fundusze dla tegoż Urzędu Municypalnego

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Prawo historyczne


Postanowienie Namiestnika Królewskiego urządzaiące w mieście Stołeczném Warszawie Skład Urzędu Municypalnego, oraz przepisuiące postępowanie, i wskazuiące Fundusze dla tegoż Urzędu Municypalnego
Postanowienie Namiestnika Królewskiego urządzaiące w mieście Stołeczném Warszawie Skład Urzędu Municypalnego, oraz przepisuiące postępowanie, i wskazuiące Fundusze dla tegoż Urzędu Municypalnego
z dnia 10 lutego 1816
Publikator: Dziennik Praw Królestwa Polskiego Tom I (1816), nr 2, str. 158-168
Zobacz też: Ustawa Konstytucyina Królestwa Polskiego
W Imieniu Nayiaśnieyszego

ALEXANDRA I.

Cesarza Wszech Rossyi

Króla Polskiego etc. etc. etc.

Namiestnik w Radzie.

W zamiarze dopełnienia artykułu 84. Ustawy Konstytucyinéy, na podanie Kommissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi, po wysłuchaniu zdań ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu, postanowiliśmy i stanowiemy:

TYTUŁ I.
Skład Urzędu Municypalnego.

Artykuł 1.
Urząd Municypalny miasta stołecznego Warszawy, składać się ma z Prezydenta, czterech Radnych z głosem stanowczym, i czterech Ławników z głosem doradczym.

Artykuł 2.

Urząd Municypalny zostaie pod bezpośredniem Kommissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi zarządzeniem.

Artykuł 3.

Prezydent i Radni mianowani będą przez Króla, na przedstawienie Kommissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi. Ławnicy zaś przez Kommissyą na przedstawienie Prezydenta.

Artykuł 4.

Dzielić się będzie na cztery Wydziały:

a. Wydział Policyi,
b. Wydział Administracyi Wewnętrznéy i Instytutów, i rzeczy prawnych,
c. Wydział Skarbowy i kass mieyskich,
d. Wydział Woyskowy.

Artykuł 5.

Na czele Wydziałów będą Radni, podług przeznaczenia Prezydenta, który w miarę potrzeby do pomocy dodaie im Ławników.

Artykuł 6.

Pod Urzędém Municypalnym miasta, a pod szczególnym dozorem respective Wydziałów zostaią:

 1. Deputacya kwaternicza.
 2. Szpitale, więzienia, domy do miasta i do Instytutów od niego zawisłych należące.
 3. Urząd Budowniczy.
 4. Sprawy Stowarzyszenia Ogniowego, ile te dotyczą miasta Warszawy.
 5. Dyrekcya Lombardu.
 6. Fizykat miasta.
 7. Plenipotent miasta.
 8. Urzędy Cyrkułowe.
 9. Urząd miar i wag.
 10. Urząd taxowy, i tandetowy.
 11. Posługa ogniowa.
 12. Espedycye rogatkowe.

Artykuł 7.
Prezydent do Wydziałów Urzędu Municypalnego, i Urzędów pod ich szczególnym dozorem zostaiących, przeznacza stósowną liczbę Officyalistów i sług, stósownie do zatwierdzonego Etatu.

Artykuł 8.

Do służby policyinéy mieyskiéy, będzie uformowana straż konna i piesza, poddana Władzy Prezydenta. Liczba iéy i karność osobném urządzeniem przepisana będzie.

Artykuł 9.

Etat przychodów i wydatków mieyskich, przedstawiany będzie corocznie przez Prezydenta do zatwierdzenia Kommissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi.

TYTUŁ II.
Postępowanie.

Artykuł 10.

Prezydent wraz z Radnemi z Ławnikami składaią Collegium.

Artykuł 11.

Do kollegialnego, działania w Urzędzie Municypalnym należą: opieka nad funduszami miasta i instytutów; proiektowanie Etatu wydatków rocznych nadzwyczaynych i ich wypłaty; rozpoznawanie praw miasta; proiektowanie sprzedaży; zadzierżawienie własności mieyskiéy; kupna na rzecz miasta; i plan ogólnego zarządzania własnością miasta; nakoniec rozkład podatków, i ciężarów iakieykolwiek bądź natury i oraz Allewiacye.

Artykuł 12.

Komplet składa się z trzech Członków głos stanowczy maiących, licząc z Prezyduiącym: prosta większość zdań stanowi; równość Prezyduiący rozwięzuie.

Artykuł 13.

Na przypadek swéy nieprzytomności Prezydent mianuie na Zastępcę Radnego. Gdyby go nie mianował, zastąpionym będzie przez iednego z Radnych, podług porządku Wydziału.

Artykuł 14.

Prezydent samowolnie od Urzędowania oddalać się nie może. Kommissya Spraw Wewnętrznych i Policyi mocna iest udzielić Mu pozwolenie oddalenia się na dni ośm. Na czas dłuższy daie pozwolenie Władza Naywyższa.

Artykuł 15.

Wszystkie expedycye wychodzące z Urzędu Municypalnego, powinny bydź podpisane przez Prezydenta lub iego Zastępcę, a zaświadczone przez Sekretarza Jeneralnego, którego mianuie Kommissya Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policyi, na przedstawienie Prezydenta, Sekretarz Jeneralny iest odpowiedzialny za ich zgodność z postanowieniem kollegialném Urzędu Municypalnego lub Prezydenta i za pośpiech expedycyi.

Artykuł 16.

Gdyby Prezydent przy zadecydowaniu iakiego przedmiotu był różnego zdania od Collegium, wykonanie decyzyi Kollegialnéy zawiesić iest mocen, a rzecz całą do roztrzygnienia Kommissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi natychmiast przedstawić powinien.

Artykuł 17.

Do wyłącznego działania i zadecydowania Prezydenta, należeć będą wszystkie rzeczy tyczące się Policyi, oraz wszelkie interessa w Wydziale Woyskowym zachodzące.

Artykuł 18.

W przedmiotach w poprzedniczym Artykule wymienionych, Naczelnicy Wydziałów winni będą w prost zdawać Sprawę Prezydentowi i iego zasięgać decyzyi. Prezydent pod własną odpowiedzialnością mocen iest powierzyć im wydawanie dyspozycyi w rzeczach prostéy exekucyi. Za czynności im tak powierzone są odpowiedzialni Prezydentowi.

Artykuł 19.

Prezydent ma moc przenieść z Wydziału do Wydziału, i zawiesić w Urzędowaniu Radnych i Ławników, z obowiązkiem doniesienia o tém, wraz z wyłuszczeniem powodów, natychmiast Kommissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi. Officyalistów tak Administracyinych, iak Policyinych, których sam mianuie, ma prawo suspendować i oddalić z urzędu.

TYTUŁ III.
Fundusze.

Artykuł 20.

Chcąc postawić Urząd Municypalny w stanie, aby włożonym na niego obowiązkom zadosyć uczynić, porządki mieyskie należycie utrzymać, i dzielną i dogodną zaprowadzić mógł Policyą, a oraz podać mu sposoby ozdobienia Miasta Stołecznego Warszawy, zapewniamy dla miasta czystego dochodu rocznego summę złotych polskich siedmkroć sto tysięcy, od dnia 1. Stycznia r. b.

Artykuł 21.

Dochód powyższy składać się ma:

1.
Z właściwych dochodów miasta, wynoszących podług wyrachowania frakcyinego  Złł.
 
200.000
2.
Z brukowego  Złł.
 
66.385
3.
Z dopłaty ze Skarbu Publicznego  Złł.
 
433.415

z funduszów Budgetem przeznaczyć się maiących, których pobór Miastu samemu oddany i zostawiony będzie.
Źródła funduszów w punkcie 1. i 2. wyrażonych powinny bydź przeyrzane, wyiaśnione, i Kommissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi w szczegółach podane.

Artykuł 22.

Nim zaś fundusz powyższym Artykułem w punkcie 3. zapewnionym ustanowionym przez Budget zostanie, Urząd Municypalny będzie mógł zaraz, i to rachuiąc od 1. Stycznia r. 1816. pobierać podatek stały offiary, i Podymnego od Kontrybuentów Miasta Warszawy należny.

Artykuł 23.

Po takowém ustanowieniu funduszu, na opatrzenie wszelkich potrzeb Miasta Warszawy, żadne iuż odtąd składki pod iakimkolwiek bądź pozorem przez władzę municypalną nakazywane bydź nie mogą.

Artykuł 24.

Urząd Municypalny trudniąc się odtąd pobieraniem powyższych podatków w Mieście Warszawie, w końcu każdego roku z Kommissyą Przychodów i Skarbu obrachować, i nad summę sobie przeznaczoną wybraną kwotę, do Kassy Jeneralnéy wnosić będzie obowiązany.

TYTUŁ IV.
Urządzenia przemiiaiące.

Artykuł 25.

Dopóki dla Władz Administracyinych i Policyinych, ogólne nie będą wydane przepisy, Prezydent Municypalny i Policyi Miasta Warszawy, trzymać się będzie, i zachować każe przepisy, dotąd w Administracyi Miasta i Policyi służące, w czém nie są przeciwne Ustawie Konstytucyinéy i ninieyszemu postanowieniu.

Artykuł 26.

Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu ukończy niezwłocznie obrachunek z Miastem Warszawą o wzaiemne należności; z którego ieżeli okaże się na stronę miasta z niewypłaty summy 300,000 zaległość ieszcze od Skarbu należna, na iéy zaspokoienie maią bydź tymczasowie oddane do wybierania Urzędowi Municypalnemu zaległości Skarbowe z lat upłynionych na kontrybuentach w Mieście Warszawie pozostałe. Tym końcem Kommissya Przychodów i Skarbu każe wręczyć Urzędowi Municypalnemu wszelkie regestra, i wiadomości, których potrzebować będzie. Urząd Municypalny z wybranych zaległości co rok powinien podawać obrachunek, a wybieranie trwać będzie póty, póki summa umorzoną nie zostanie.
Dopełnienie ninieyszego postanowienia, które w Dzienniku Praw umieszczoném będzie, poleca się Kommissyom Rządowym, w czém do któréy należy.

Działo się w Warszawie na posiedzeniu Administracyiném dnia 10. Lutego 1816. r.

(podpisano) Zaiączek.

Minister Spraw Wewnętrznych i Policyi  
(podpisano) T. Mostowski.  
  Radzca Sekretarz Stanu, Generał Brygady
  (podpisano) Kossecki
  Zgodno z Oryginałem
  Radzca Sekretarz Stanu, Generał Brygady
  (podpisano) Kossecki
Zgodno z Wypisem.  
Minister Sprawiedliwości  
Wawrzecki.  

Dzień ogłoszenia d. 19. Marca 1816.


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.