Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Litania o Trójcy Przenajświętszej

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

LITANIA
o Trójcy Przenajświętszéj.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze wszechmogący, Stworzycielu świata Boże! Zmiłuj się nad nami!
Synu przedwieczny, Odkupicielu świata Boże! Zmiłuj się nad nami!
Duchu przenajświętszy, Oświecicielu świata Boże! Zmiłuj się nad nami!
Boże Ojcze, Boże Synu, Boże Duchu święty, nie trzéj jednak, ale jeden Boże! Zmiłuj się nad nami!
Ojcze, Synu i Duchu święty, trzy najświętsze w jednym Bogu Osoby, Zmiłuj się nad nami!
Ojcze, Synu i Duchu święty, we trzech Osobach jedność Bóstwa, równość chwały i wieczną społeczność Majestatu mający Boże! Zmiłuj się nad nami!
Ojcze przedwieczny, Synu z Ojca przedwiecznie zrodzony i Duchu święty od Boga Ojca i Syna Bożego pochodzący! Zmiłuj się nad nami!
Trójco przenajświętsza! w któréj nic pierwszego, ani pośledniejszego, ani większego, ani mniejszego nie masz, Zmiłuj się nad nami!
Trójco przen.! któréj troistość osób w jedném Bóstwie, a jedność Bóstwa w troistości osób wierzymy i wielbimy, Zmiłuj się nad nami!
Trójco przen.! w któréj Imię, to jest: Ojca, Syna i Ducha ś. jesteśmy ochrzczeni, Zmiłuj się nad nami!
Trójco przen.! którą znakiem krzyża świętego wierząc wyznawamy, Zmiłuj się nad nami!
Trójco przen.! chrześciańskiéj wiary naszéj najgłębsza a nieomylna tajemnico, Zmiłuj się nad nami!
Trójco przen.! którą poznawać, kochać i wielbić największą jest w niebie szczęśliwością, Zmiłuj się nad nami!
Trójco przen.! jedyny Boże we trzech Osobach niepojęty i niewysłowiony, Zmiłuj się nad nami!
Trójco przen.! jedyny Boże! z którego, przez którego i w którym jest wszystko, Zmiłuj się nad nami!
Trójco przen.! jedyny Boże! którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą, Zmiłuj się nad nami!
Trójco przen.! jedyny Boże! który jako Ojciec opatrznością wszystko rządzisz, Zmiłuj się nad nami!
Trójco przen.! jedyny Boże! który czynisz cuda na ziemi, Zmiłuj się nad nami!
Trójco przen.! jedyny Boże! obrońco nasz, i zapłato nasza wielka, Zmiłuj się nad nami!
Trójco przen.! jedyny Boże! litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, Zmiłuj się nad nami!
Trójco przen.! jedyny Boże! Królu nad

królami i Panie nad wszystkiemi panującymi, Zmiłuj się nad nami!
Trójco przen.! jedyny Boże! który nie chcesz zguby grzesznego człowieka, Zmiłuj się nad nami!
Trójco przen.! jedyny Boże! który pokutujących do łaski przyjmujesz, Zmiłuj się nad nami!
Trójco przen.! jedyny Boże! którego własność jest pokazywać miłosierdzie zawsze, Zmiłuj się nad nami!
Bądź nam miłościw! Przepuść nam Panie!
Bądź nam miłościw! Wysłuchaj nas Panie!
Od wszego złego, Wybaw nas Panie!
Od powietrza, głodu ognia i wojny, Wybaw nas Panie!
Od nagłéj i niespodziewanéj śmierci, Wybaw nas Panie!
Przez wszechmocność Twoję, Boże Ojcze, Stworzycielu nasz! Wybaw nas Panie!
Przez wcielenie, mękę i śmierć Twoję, Synu Boży, Zbawicielu nasz! Wybaw nas Panie!
Przez oświecenie Twoje, Duchu święty, Pocieszycielu nasz! Wybaw nas Panie!
Przez przyczynę Najświętszéj Maryi Panny i wszystkich świętych Twoich, Wybaw nas Panie!
Prosimy niegodne stworzenia Twoje, abyśmy Cię Boga naszego, ze wszystkiego serca, ze wszystkiéj duszy i ze wszystkich sił naszych chwalili i i miłowali, Wysłuchaj nas Panie!
Byśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowali, Wysłuchaj nas Panie!
Abyś zgodę i pokój między Pany i ludem chrześciańskim sprawować i pomnażać raczył, Wysłuchaj nas Panie!
Abyś królestwo nasze, miasta i wioski, i obywateli jego, i okoliczne kraje, od wszelkich plag surowéj sprawiedliwości Twojéj zachować raczył, Wysłuchaj nas Panie!
Abyś nam grzechy odpuścić i do chwały Królestwa Twojego przyjąć raczył, Wysłuchaj nas Panie!
Święty Boże! Święty mocny, Święty nieśmiertelny, Odpuść nam Panie.
Święty Boże! Święty mocny, Święty nieśmiertelny, Wysłuchaj nas Panie!
Święty Boże! Święty mocny, Święty nieśmiertelny! Zmiłuj się nad nami!
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Proźba.

Ciebie prosimy, Ciebie błagamy, O błogosławiona Trójco!
Ratuj stworzenie daj opatrzenie, O błogosławiona Trójco!
Wléj ducha swego, do serca mego, O błogosławiona Trójco!

Wspomóż w potrzebie, proszących Ciebie, o błogosławiona Trójco!
Odpuść nam złośći, dla Twéj litości, o błogosławiona Trójco!
Znieś głód, mór, wojny, daj czas spokojny, o błogosławiona Trójco!
Daj dar miłości i pobożności, o błogosławiona Trójco!
Szczęść Państwu Twemu, jako swojemu, o błogosławiona Trójco!
Strzeż w niem żyjących, broń konających, o błogosławiona Trójco!
Daj nam być w niebie, prosimy Ciebie, o błogosławiona Trójco!

W. Błogosławiony jesteś Panie na firmamencie niebieskim!
O. Chwalebny i nieskończonéj chwały godny na wieki.
W. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Wszechmogący wieczny Boże! któryś dał sługom Twoim w wyznaniu prawdziwéj wiary poznać chwałę Trójcy wiekuistéj, i w mocy Majestatu chwalić jedność Bóstwa: pokornie prosimy, abyśmy téj wiary mocą zawsza byli od wszelkich niebezpieczeństw obronieni. Miłosierny, w Trójcy świętej jedyny Boże! Ojcze, Synu i Duchu święty! który nad żywymi i umarłymi panujesz i nad wszystkimi miłosierdzie pokazujesz, pokornie Cię prosimy, pokaż miłosierdzie Twoje narodowi naszemu i wszystkim stanom duchownym i świeckim, dobrodziejom naszym, daj wieczne dobro, a duszom zmarłych wieczny odpoczynek. Który żyjesz i królujesz w Trójcy świętej Bóg jedyny na wieki wieków. Amen.

Dziękowanie Bogu Ojcu za stworzenie.

Dziękuję Panie Boże, Ojcze wszechmogący, Królu niebieski, żeś mnie niegodnego(ą) sługę Twego(oją) na obraz i podobieństwo Twoje stworzył, i do tego czasu duszę moję niebieskiemi darami opatrujesz, a ciału doczesnych potrzeb dostarczasz. Za wszystkie te dobrodziejstwa niech Ci będzie cześć, pokłon i chwała na wieki wieków. Amen.

Dziękowanie Synowi Bożemu za Odkupienie.

Dziękuję Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, żeś mnie niegodnego(ą) grzesznika(icę) Krwią swoją najdroższą odkupił, i swoje własne Ciało i Krew za pokarm i napój zostawił, za co niech Ci będzie cześć, pokłon i chwała na wieki wieków. Amen.

Dziękowanie Duchowi Ś. za dar Wiary ś.

Dziękuję Duchu Przenajświętszy, żeś mnie grzesznika(icę) niegodnego(ą) do Wiary św. prawdziwéj rzymsko-katolickiéj powołał, i wciąż łaskami swojemi oświecasz, z czego nieomylną do wiecznego zbawienia mieć mogę nadzieję, za co niech Ci będzie cześć, pokłon i chwała na wieki wieków. Amen.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).