Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 sierpnia 1944 r. o wojennych świadczeniach rzeczowych — obowiązkowych dostawach mięsa, mleka i siana dla państwa

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Crystal Clear action info.png
Prawo uchylone


Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o wojennych świadczeniach rzeczowych — obowiązkowych dostawach mięsa, mleka i siana dla państwa • Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o wojennych świadczeniach rzeczowych — obowiązkowych dostawach mięsa, mleka i siana dla państwa
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
z dnia 22 sierpnia 1944 r.
Publikator: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1944 r., nr 3, poz. 10.

DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
z dnia 22 sierpnia 1944 r.
o wojennych świadczeniach rzeczowych — obowiązkowych dostawach mięsa, mleka i siana dla państwa.

Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego postanawia a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Art. 1. Wprowadza się niniejszym na rok gospodarczy 1944/5 obowiązkowe dostawy mięsa, mleka i siana dla państwa.

Art. 2. Dostawy mięsa zmniejszone są w stosunku do kontyngentów niemieckich o jedną trzecią. Wysokość ich ustala się na rok gospodarczy 1944/5 jak następuje:

  w tys. ton żywej wagi
  bydło rogate nierogacizna
Lubelskie 20.4   9.3  
Białostockie 14.0   5.8  
Warszawskie-prawobrz. pow. 10.9   4.6  
Okręg Rzeszowski 20.6   3.1  
Kieleckie-pow. wyzwolone 5.3   1.4  
Raze m 71.2   24.2  

Uwaga: wojew. lubelskie obejmuje powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, lubartowski, lubelski, lubelski grodzki, łukowski, puławski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski;
wojew. białostockie obejmuje powiaty: augustowski, białostocki, białostocki grodzki, bielski, łomżyński, sokolski, suwalski, szczuczyński, wysoko­‑mazowiecki;
okręg rzeszowski obejmuje powiaty: brzozowski, dąbrowski, dębicki, dobromilski, gorlicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, łańcucki, mielecki, Nisko, przemyski, przeworski, rzeszowski, tarnobrzeski, tarnowski;
prawobrzeżna część wojew. warszawskiego obejmuje powiaty: garwoliński, miński, ostrołęcki, ostrowski, radzymiński, siedlecki, sokołowski, Warszawa podmiejska, węgrowski;
wyzwolone powiaty wojew. kieleckiego: opatowski, pińczowski, sandomierski, stopnicki.

Art. 3. Wysokość dostaw określona jest dla bydła i trzody średniej jakości. Przy dostarczeniu bydła i trzody o jakości wyższej od średniej, zalicza się mniejsze ilości dostawionego żywca za większe, a przy dostarczeniu bydła i trzody jakości gorszej od średniej przyjmuje się je tylko przy dostarczeniu ilości większej od wymierzonej, podług następującej tabeli:

a) za bydło rogate zalicza się jako dostawę 100 g żywca
950 g żywca jakości wyżej średniej
1000 średniej
1200 niżej niż średniej
b) za nierogaciznę zalicza się jako dostawę 1000 g żywca
800 g sztuk słoninowych wagi ponad 150 kg
850 mięsnych 150
850 słoninowych 120 150
900 mięsnych 120 150
950   90 120
1000   75 90
1050   60 75
1200 knurów starych

Rolnicy mogą na życzenie dostarczać zamiast bydła rogatego — owce, drób oraz nierogaciznę. Przytem jako dostawa 1000 g bydła rogatego będzie zaliczone:

700 g drobiu średniej jakości,
750 nierogacizny średniej jakości,
1000 owcy średniej jakości,

Art. 4. Chudego bydła rogatego ani nierogacizny o wadze poniżej 60 kg sztuka nie przyjmuje się. Z cieląt poniżej jednego roku przyjmuje się tylko byczki wagi nie mniej niż 50 kg.

Art. 5. Od wagi dostawionego żywca odlicza się trzy procent na zawartość kiszek.

Art. 6. Dostawy mleka obniża się przeciętnie o 70% w stosunku do kontyngentów niemieckich. Dostaw tych dokonują właściciele krów w/g następującej tabeli: (w litrach od krowy)

  wojew. białostockie
i kieleckie
wojew. lubelskie
okręg rzeszowski
wojew.
warszawskie
1 krowy 160 180 180
2 krów 200 225 250
3
i więcej
250 275 300


Art. 7. Mleko liczy się za 100%-we przy zawartości 3% tłuszczu.
Mleko o wyższej zawartości tłuszczu liczy się proporcjonalnie więcej, o niższej — proporcjonalnie mniej, zachowując proporcję — jedna jednostka tłuszczu — ⅓ l. Mleczarnie mogą, za zgodą Powiatowej Rady Narodowej, zwracać odtłuszczone mleko dostawcy.

Art. 8. Dostawy siana ustala się w następującej wysokości:

  tys. ton
Wojew. Lubelskie 37
Białostockie 22
Warszawskie (Pow. prawobrzeżne) 18
Okręg Rzeszowski 29
Wojew. Kieleckie (powiaty wyzwolone)   6
  R azem 112

Siano przyjmuje się suche, zdrowe, normalnej jakości.

Art. 9. Dostawy przypadające na poszczególne powiaty określa Wojewódzka Rada Narodowa. Dla prawobrzeżnej części wojew. warszawskiego oraz dla uwolnionych powiatów wojew. kieleckiego rozdziału dostaw na powiaty dokonuje Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego.

Dostawy przypadające na poszczególne gminy ustala Powiatowa Rada Narodowa. Dostawy przypadające na poszczególne gromady ustala Gminna Rada Narodowa. Podziału dostaw siana dokonuje się podług powierzchni łąk i zasiewów odpowiednich kultur, podziału dostaw mięsa podług ilości pogłowia z uwzględnieniem strat, poniesionych wskutek ostatnich działań wojennych, przyczem zasadniczą wytyczną stanowi dążenie do zachowania, gdzie to tylko jest możliwe, w każdym gospodarstwie conajmniej 1 krowy, (o ile w chwili wydania niniejszego dekretu posiadało ono tylko jedną krowę), oraz zachowania podstawowego materiału rozpłodowego bydła rogatego, nierogatego i obór zarodowych.

Podziału dostaw siana na poszczególne gospodarstwa w gromadzie dokonuje Gromadzka Komisja Dostawowa, wybrana dla podziału dostaw zbóż i kartofli. Ta sama Komisja uzupełniona przez jednego — dwóch przedstawicieli bezrolnych właścicieli bydła i nierogacizny, wybieranych na specjalnym zebraniu w obecności przedstawiciela Gminnej Rady Narodowej — dokonuje podziału mięsa oraz czuwa nad należytym ściąganiem dostaw mleka.

Art. 10. Gospodarstwa, których pogłowie poniosło straty w toku ostatnich działań wojennych, mogą zostać częściowo zwolnione od dostaw mięsa przez Gromadzką Komisję Dostawową. Dostawy, przypadające na te gospodarstwa, zostają rozdzielone na pozostałe gospodarstwa tak, że ogólna suma dostaw z gromady zostaje niezmieniona. Jeśli suma zwolnień przekracza 10% ogólnej sumy dostaw przypadających na gromadę, zwolnienia muszą być zatwierdzone przez Gminną Radę Narodową, w tym wypadku dostawy, przypadające na gromadę, zmniejszą się w odpowiednim stosunku, z uwzględnieniem możliwości dostawowych gromady. Ubytek dostaw, spowodowany tym zmniejszeniem, o ile nie przekracza on 10% ogólnej sumy dostaw, pokrywa sama gmina, rozdzielając dodatkowe dostawy między pozostałe gromady (gminy), z uwzględnieniem strat, poniesionych przez inne gromady tak, że suma dostaw od gminy zostaje nie zmieniona.

Jeżeli ubytek dostaw przekracza 10% ogólnej sumy dostaw od gminy — zwolnienie musi zatwierdzić Powiatowa Rada Narodowa.

Zwolnienia te z uwzględnieniem możliwości dostawowych odnośnej gminy pokrywa powiat, rozdzielając dodatkowo dostawy między pozostałe gminy, z uwzględnieniem strat, poniesionych przez inne gminy, tak, że ogólna suma dostaw od powiatu pozostaje niezmieniona.

O częściowym zmniejszeniu dostaw, przypadających na całe powiaty, decydować może tylko Wojewódzka Rada Narodowa, za zgodą Prezydium Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Wszystkie sprawy, związane z częściowym lub całkowitym zwolnieniem od dostaw, muszą być załatwione nie później niż 30 września 1944 r.

Art. 11. Gospodarstwa zobowiązane do dostaw uskuteczniają je podwodami własnymi do składów i magazynów organizacyj, wyznaczonych dla każdej gminy przez Powiatową Radę Narodową.

Art. 12. Dostawy dokonane przez gospodarstwa bezpośrednio dla Armii Polskiej i Armii Czerwonej zostają zaliczone na poczet obowiązkowych dostaw. Jako dowód wykonania dostaw służą wystawione przez jednostki wojskowe kwity, tak zwane żądania czekowe i obustronne protokóły przyjęcia i odbioru.

Art. 13. Organizacje, przyjmujące z ramienia państwa dostawy przymusowe, płacić będą za mięso, mleko i siano następujące ceny:
a) za bydło rogate pg. następującej tabeli

zł za kg żywej wagi.
Jakość woły krowy i byki cielęta
wyższa od średniej 1.30 1.20 1.25
średnia 1.15 1.05 1.10
niższa od średniej 0.85 0.75 0.80

b) za nierogaciznę:

sztuki słoninowe ponad 150 kg wagi   2.00
mięsne 150   1.95
słoninowe 120 150 kg wagi 1.95
mięsne 120 150 1.85
90 120 1.70
75 90 1.60
60 75 1.25
knury stare   1.55
c) za mleko

po 50 groszy za litr mleka o zawartości 3% tłuszczu z obniżką lub podwyżką ceny, stosownie do zawartości tłuszczu.
Przy zwrocie rolnikowi mleka odtłuszczonego cena za jednostkę tłuszczu wynosi gr 12.
d) za barany i owce zł za 1 kg żywej wagi:

za barany i jagnięta tuczone 1.45
zwykłe 1.25

e) za siano za tonę zł.

łąkowe II kategorii 88.00
I 110.00
siano polowe i koniczyna szwedzka 130.00
koniczyna czerwona 150.00

Ceny drobiu określone zostaną odrębnym zarządzeniem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

Art. 14. Państwowy Bank Rolny udzieli organizacjom rolnym, dokonywującym, skupu siana, bydła, nierogacizny i mleka dla przeprowadzenia operacji skupowych, kredytu obrotowego krótkoterminowego w wysokości 26.5 milionów zł, a mianowicie:

organizacjom skupu siana   5.000.000
bydła i nierogacizny 14.500.000
mleka   7.000.000

Art. 15. Przedterminowe wypełnienie przypadających dostaw mleka i mięsa stanowić będzie podstawę dodatkowego przydziału dla poszczególnych powiatów, gmin i gromad, artykułów przemysłowych z zapasów, przeznaczonych przez państwo dla rolnictwa.

Art. 16. Dostawy mięsa rozkłada się na poszczególne kwartały roku gospodarczego 1944/5 podług następującej tabeli:
w odsetkach ogólnej sumy dostaw.

  III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał
  1944 1944 1945 1945
bydło rogate  20% 35% 30% 15%
nierogacizna 10% 40% 35% 15%

Art. 17. Dostawy mleka rozkłada się na poszczególne kwartały podług następującej tabeli:

10% 35% 15% 40%

Art. 18. Dostawy siana zakończone być powinny nie później niż 8 października 1944 r.

Art. 19. Terminy określenia dostaw mięsa, mleka i siana dla poszczególnych jednostek terytorialnych są następujące: Wojewódzkie Rady Narodowe ustalają rozdział dostaw na powiaty, nie później niż 28 sierpnia 1944 r.
Powiatowe Rady Narodowe ustalają rozdział dostaw na gminy, nie później niż 1 września 1944 r.
Gminne Rady Narodowe dokonują podziału dostaw nie później niż 4 września 1944 r.
Gromadzkie Komisje Dostaw dokonują rozdziału dostaw na poszczególne gospodarstwa, nie później niż 10 września 1944 r.
Dostawy obowiązkowe rozpoczynają się nie później niż 10 września 1944 r.
Organizacje, przyjmujące z ramienia państwa dostawy, mają prawo przyjmowania dostaw tytułem awansu od dnia opublikowania niniejszego dekretu.

Art. 20. Wybory uzupełniające przedstawicieli bezrolnych właścicieli bydła i nierogacizny do Gromadzkich Komisyj Dostaw odbywają się, nie czekając na rozdział dostaw, nie później niż 1 września 1944 r.

Art. 21. System kolczykowania zostaje zniesiony. Pod warunkiem wypełniania dostaw obowiązkowych w terminach wyznaczonych przez niniejszy dekret, dozwolony jest wolny handel mięsem i produktami mlecznymi.

Art. 22. Za złośliwe uchylanie się od dostaw obowiązkowych winni będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej podług prawa wojennego.

Art. 23. Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Przewodniczącemu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

Art. 24. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej
Rady Narodowej: Bolesław Bierut

Przewodniczący Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego:
Edward Bolesław Osóbka-Morawski


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.