Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 21 sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I-ej i II-ej Instancji

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Crystal Clear action info.png
Prawo uchylone


Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o trybie powołania władz administracji ogólnej I-ej i II-ej Instancji • Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o trybie powołania władz administracji ogólnej I-ej i II-ej Instancji
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
z dnia 21 sierpnia 1944 r.
Publikator: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1944 r., nr 2, poz. 8.

DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
z dnia 21 sierpnia 1944 r.
o trybie powołania władz administracji ogólnej I-ej i II-ej Instancji.

Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1 poz. 3) Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego postanawia a Prezydjum Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Art. 1. Jako organa wykonawcze administracji ogólnej II Instancji działają Urzędy Wojewódzkie. Kierownikiem Urzędu Wojewódzkiego jest wojewoda, mianowany przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego na podstawie wniosku Kierownika Resortu Administracji Publicznej i opinii Wojewódzkiej Rady Narodowej.

Art. 2. Wojewodę odwołuje Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego na podstawie wniosku Kierownika Resortu Administracji Publicznej. Wojewódzka Rada Narodowa ma prawo żądać ustąpienia wojewody umotywowaną uchwałą, występując z własnej inicjatywy, bądź też z inicjatywy jednej z Rad Powiatowych danego województwa.

Art. 3. Wojewoda z tytułu swego stanowiska wchodzi w skład Wojewódzkiej Rady Narodowej jako pełnoprawny jej członek.

Art. 4. Wojewoda służbowo i organizacyjnie podlega Kierownikowi Resortu Administracji Publicznej. O ile wykonuje funkcje, należące do zakresu działania innego Resortu, podlega w sprawie tych funkcyj Kierownikowi rzeczowo właściwego Resortu.

Art. 5. Kontrolę społeczną nad działalnością wojewody wykonuje Prezydjum Wojewódzkiej Rady Narodowej. Wojewoda periodycznie składa sprawozdania Wojewódzkiej Radzie Narodowej z ogólnej linii swojej działalności.

Art. 6. Zastępcę wojewody mianuje i zwalnia Kierownik Resortu Administracji Publicznej po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Rady Narodowej.

Art. 7. Jako organa wykonawcze administracji ogólnej I Instancji, działają Starostwa Powiatowe. Kierownikiem Starostwa jest Starosta, mianowany przez Kierownika Resortu Administracji Publicznej na podstawie wniosku wojewody i opinii Powiatowej Rady Narodowej.

Art. 8. Starostę odwołuje Kierownik Resortu Administracji Publicznej. Powiatowa Rada Narodowa ma prawo żądać ustąpienia starosty umotywowaną uchwałą, występując z własnej inicjatywy, bądź też z inicjatywy jednej z Rad Gminnych danego powiatu. Kontrolę społeczną nad działalnością starosty wykonuje Prezydjum Powiatowej Rady Narodowej. Starosta periodycznie składa sprawozdania Powiatowej Radzie Narodowej z ogólnej linii swego postępowania.

Art. 9. Starosta z tytułu swego stanowiska wchodzi w skład Powiatowej Rady Narodowej jako pełnouprawniony jej członek.

Art. 10. We wszystkich sprawach, wchodzących w zakres kompetencji samorządu terytorialnego, wojewoda i starosta podlegają decyzjom właściwych Rad Narodowych.

Art. 11. Uchyla się podział administracyjny, wprowadzony przez okupanta.

Art. 12. Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Kierownikowi Resortu Administracji Publicznej.

Art. 13. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej
Rady Narodowej: Bolesław Bierut

Przewodniczący Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego:
Edward Bolesław Osóbka-Morawski

Kierownik Resortu Administracji Publicznej:
Stanisław Kotek-Agroszewski


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.