Bibljograficznych ksiąg dwoje/Tom I

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

JOACHIMA LELEWELA


BIBLIOGRAFICZNYCH

K S I Ą G  D W O J E
,

W  K T Ó R Y C H 

ROZEBRANE I POMNOŻONE ZOSTAŁY DWA DZIEŁA


JERZEGO SAMUELA BANDTKE


HISTORJA DRUKARŃ KRAKOWSKICH — TUDZIEŻ
HISTORJA BIBLIOTEKI UNIW. JAGIELL. W KRAKOWIE
A  P R Z Y D A N Y
KATALOG INKUNABUŁÓW POLSKICH.


Non haec inuostris, ut quondam, scri-
bimus hortis. Ovid. trist. I, 10. v. 37.
T o m  I


WILNO. NAKŁADEM I DRUKIEM J Ó Z E F A  Z A W A D Z K I E G O
TYPOGRAFA IMPERATORSKIEGO UNIWERSYTETU.
1 8 2 3.


ABECADŁOWE SPISANIE NAZWISK

BIBLIOGRAFICZNE KSIĘGI PIERWSZE

PORZĄDEK RZECZY PIERWSZYCH KSIĄG BIBLIOGRAFICZNYCH

Kilka dostrzeżonych omyłek i opuszczenie

Tab. I. | Tab. II. | Tab. III. | Tab. IV. | Tab. X.


    Dozwala się, drukować dzieło pod tytułem Bibliograficznych
Ksiąg dwoie, jednakże zachowuiąc ten warunek , aby po wydrukowa-
niu nie pierwej wydawać zaczęto, aż będą złożone w Komitecie Cen-
zury exemplarze xiążki tey: ieden dla tegoż Komitętu, dwa dla De-
partamentu ministerium oświecenia, dwa exemnlarze dla IMPERATOR-
SKIEY publiczney biblioteki, ieden dla IMPERATORSKIEY Akademii
nauk i ieden dla IMPERATORSKIEGO Uniwersytetu w Abo. Wilno
dnia 19 Lutego 1823 roku.

IGNACY RESZKA Rządca St. i Kom. Cen. Czł.

Strona tytułowa

Uwaga! Tekst niniejszy w języku polskim został opublikowany w roku 1823.
Stosowane słownictwo i ortografia pochodzą z tej epoki, prosimy nie nanosić poprawek niezgodnych ze źródłem!