Biblia Wujka (wyd. 1839-40)/Proroctwo Abdiaszowe

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Biblia, to iest księgi Starego i Nowego Testamentu
Wydawca Bartłomiej Jabłoński i syn
Data powstania 1599
Data wyd. 1839-1840
Miejsce wyd. Lwów
Tłumacz Jakub Wujek
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron


PROROCTWO
ABDIASZOWE.

ABdiasz wykłada się sługa Pański. Ten przećiw Edomczykóm synóm Esauowym prorokuie. Bo Edomczykowie będąc od brata Jakobowego, rozmaitemi sposoby zawsze trapili lud Izraelski: przetóż prorok naprzód złośći ich strofuie, potym karanie ich od Boga y wytracenie przepowiada. Na koniec prorokuie o Messiaszu y kośćiele iego.

Prorokuie wytracenie Idumeyczykóm, którzy trapili, y pośmiewali się z synów Izraelskich, którzy potym zaś przywiedźieni opanuią one, co ie trapili.

WIdzenie Abdiaszowe. To mówi Pan Bóg do Edom: Słuch słyszeliśmy od Pana, y posła do narodów posłał: Wstańćie, a powstańmy nań ku bitwie. Ier. 49. e. 14.

Oto maluczkim dałem ćię między narody: wzgardzonyś ty iest barzo.

Pycha serca twego wyniosła ćię, mieszkaiącego w rospadlinach skał, podwyższaiącego stolicę twoię: który mówisz w sercu swoim: kto mię zśćiągnie na źiemię?

Choćbyś się wywyższył iako orzeł, y choćbyś między gwiazdami położył gniazdo twoie, z tamtąd zśćiągnę ćię, mówi Pan.

Gdyby złodźieie weszli do ćiebie, gdyby zbóyce w nocy, iakobyś zamilczał? azaby nie nakradli sobie dosyć? gdyby winiarze weszli do ćiebie, azaby przynamniéy grona nie zostawili tobie?

Iako wyszperowali Esau, wyśladowali taiemne mieysca iego?

Aż do granice wypuścili ćię: wszyscy mężowie przymierza twego naśmiali się z ćiebie, przemogli przeciw tobie mężowie pokoiu twego: którzy iadaią z tobą, zastawią zasadzki pod tobą: niémasz rozumu w nim.

Izali nie onego dnia, mówi Pan, wytracę mędrce z Idumeiéy, y roztropność z góry Esau? Isai. 29. c. 14. 1. Cor. 1. c. 19.

Y będą się bać mężni twoi od południa, aby zginął mąż z góry Esau.

10  Dla zabićia, y dla nieprawośći przeciw bratu twemu Jakobowi, okryie ćię wstyd, y zginiesz na wieki. Gen. 27. g. 42.

11  W dzień kiedyś stał przećiw niemu, gdy imali cudzy woysko iego, a obcy wchodzili bramami iego, a o Jeruzalem miotali los: ty téż byłeś iako ieden z nich.

12  A nie wzgardźisz w dźień brata twego, w dźień pielgrzymowania iego: y nie będźiesz się weselił nad syny Judzkimi w dźień zatracenia ich: y nie będziesz wielmożył ust twoich w dzień ućisku.

13  Ani wnidżiesz w bramę ludu mego, w dźień upadku ich: ani z góry patrzyć będziesz y ty na złe ich w dzień pustoszenia ich: y nie pusczą ćię na woysko iego w dzień pustoszenia iego.

14  Ani będéiesz stał na rozstaiach, abyś zabiiał tych co ućiekali, ani zawrzesz pozostałych iego w dźień ućisku.

15  Bo blisko iest dźień Pański nad wszytkie narody: iakoś uczynił, stanieć się: zapłatę twoię obróći na głowę twoię.

16  Bo iakośćie pili na górze świętéy moiéy, pić będą narodowie ustawicznie: a pić będą, y połkną, y będą iakoby nie byli.

17  A na górze Sion będźie zbawienie y będźie święty: y pośiędźie dóm Jakobów te którzy ji byli pośiedli.

18  Y bęiźie dóm Jakobów ogniem, a dóm Jozephów płomieniem, a dóm Esau słomą: y zapalą się na nie, y pożrą ie: a nie będzie scządku domu Esau, bo Pan mówił.

19  A oddźiedźiczą ći którzy są na południe górę Esau, y którzy na polach Philistyńskich: y pośiędą krainę Ephraim, y krainę Samaryiéy, y Beniamin pośiędźie Galaad.

20  A przeprowadzenie woyska tego synów Izraelskich, wszytkie mieysca Chananeyczyków aż do Sarepty, a przeprowadzenie Jeruzalem które iest w Bosphorze, pośięże miasto południowe.

21  Y wstąpią zbawićielowie na górę Sion, sądzić górę Esau: a będźie Panu królestwo.Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autora: zbiorowy i tłumacza: Jakub Wujek.