Biblia Królowéj Zofii/Ezdrasz I

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Biblia Królowéj Zofii
Wydawca Nakładem ks. Jerzego Henryka Lubomirskiego
Data powstania XV w.
Data wyd. 1871
Druk Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich
Miejsce wyd. Lwów
Tłumacz zbiorowy
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
EZDRASZ I.
(VII, 28).[a]

...y przed gego raczczamy y przed wszemy ksyó̗szó̗ti krolyouimy mocznimy. A ia posylyon só̗cz ró̗kó̗ pana boga mego, gen bil we mnye, sebralem Israhelska ksyó̗szó̗ta, gisz weszly se mnó̗ w krolewstwo Artaxersovo*.

VIII.

Ta só̗ ksyó̗szó̗ta czelyadzi, a to pokolenye gich, gisz só̗ wzeszly se mnó̗ w krolewstwo Artaxersa* krolya z Babylona. S sinow Fyneesovich Gerson. S sinow Ytamarowich Danyel. S sinow Dauidouich Akthus. S sinow Sechanyasowich a s sinow Pharezowich Zacharias. a s nym zlyczonich L a sto mó̗zow. S sinow Fet Moab, Elyoeenay sin Zacharzow*, a s nym dwye scye mó̗zow. S sinow Sechenyasowach sin Gezechiel, a s nym trsy sta mó̗zow. S sinow Aden Achebouich*, sin Ionatanow, a s nym pyó̗czdzesyó̗t mó̗szow. S sinow Elamouich Yzaias, sin Atalye, a s nym syedmdzesyó̗t mó̗zow. A s sinow Safacye Zebedias, sin Mychalow, a s nym LXXX mó̗zow. S sinow Ioabouich Obedia, sin Geyelow, a s nym dwe scye a XVIII mó̗zow. S sinow Salomyt sin Iosfye, a s nym sto LX mó̗zow. S sinow Betbay Zacharz, sin Belbaiow*, a s nym XXVIII mó̗zow. S sinow Ezeadowiol Tohannan, sin Ezetamow, a s nym X a sto mó̗zow. S sinow Adonyachamowich, gisz bily posledny, a ta só̗ gymyona gich: Elyfeleth a Elyel a Samayas, a s nym LX mó̗zow. S sinow Beguy Utaya a Zakhur, a s nymy LXX mó̗zow. Y sebralem ge k rzece, ku Chahamya*, a bilysmi tu za trsy dny. y patrzilem w lyudu a w kaplanyech s sinow Lewy, y nye naiyazlem tu. A takem poslal Eleazara a Arizel a Semeyma, a Elnatama a Geribota a drugego Elnatama, a Natana a Zacharza a Mozolama, ksyó̗szó̗ta, a Ioariba a Elnatama, mó̗drce. A poslalem ge ku Edodowy, gen gest pyrwi w myescye Kafie*, a polozilem slowa w gich uscyech, geszbi mowyly ku Addonovy a bracy gego Natinneyskim w myescye Kafye, abi prziwyedly nam slugy domu boga naszego. A prziwyedly nam slugy przes dobró̗ ró̗kó̗ boga naszego nad namy, mó̗ze przeuczone s sinow Mooly, sina Leuina, sina Israhelowa, a Sarabyasza a ssinow gego XX[1] a bracyey gego XVIII. A Iabyasza a s nym Yzayasza s sinow Merari, a bracyey gego y sinow gego XX. A z Natinneyskich, gesz bil oddal Dauid y ksyó̗szó̗ta k sluszbye nauczone*, Natinneyske dwye scye a XX. Wszitci cy gymyenmy bily nazwany. A przikazalem tudzesz post podle rzekl Ahamya*, abichom ucyrzpyenye myely przed panem bogem naszim, a prosyly gego za prawó̗ drogó̗ nam y sinom naszim y wszemu nabitku naszemu. Bom syó̗ sromal prosycz pomoci krolyowi[2] a gesczczow, gez bi nas obronyly od nyeprzyiacyela na drodze, bosmi bily rzekly krolyowy: Ró̗ka boga naszego gest nade wszemy, ktorzi gego szukaió̗ w dobrocy, a mocz gego y syla gego y gnyewanye na wszitki, ktorzi gego ostavaió̗. Y poscylysmi syó̗ a prosylysmi boga naszego za to, y zwyodlo syó̗ nam sczó̗stnye. Y odló̗czilem s ksyó̗szó̗t kaplanskich XII, Sarabyasza a Sabyasza* a s nyma z bracyey gich X. Y wzwyó̗zalem na nye srzebro y zloto y ssó̗di poswyó̗czone domu bozego, gesz bil obyetowal krol y rada gego, y ksyó̗szó̗ta gego y wszitek Israhel s tich, gisz bily nalezeny. Y odwazilem k gich ró̗kama srzebra lyber szescz set a L, a ssó̗dow srzebrnich sto, a zlota sto lyber, a korczakow zlotich XX, gysz myely w sobye po tysyó̗czu szelyó̗gow, a ssó̗dow s mosyó̗dzu czistego przedobrego dwye scye, krasnego iako zloto. Y rzeklem gym: Wiscye swyó̗cy bozi, y ssó̗di swyó̗te, y srzebro y zloto, gesz dobrowolnye ofyerowano gest panu bogu oczczow naszich. Czuycye a ostrzegaycye, dokó̗d nye odwazicye przed ksyó̗szó̗ti kaplanskimy y nauczonimy a przed wodzmy czelyadzi israhelskich w Ierusalem w skarb domu bozego. Y prziyó̗ly kaplany a nauczony pod vagó̗ srzebro y zloto y wszitki ssó̗di, abi donyeszly do Ierusalema w dom boga naszego. Y ruszilysmi syó̗ od rzeki Hamya* wtorego naczcye dnya myesyó̗cza pyrwego, abichom syó̗ braly do Ierusalem. a ró̗ka pana boga naszego bila nad namy, a wizwolyla nas z ró̗ki nyeprzyiacyelya a przecywnyka na drodze. Y przislysmi do Ierusalema y bidlylysmi tu trsy dny, a czwartego dnya odvazono srzebro y zloto y ssó̗di boga naszego przes ró̗ce (Me)remotowye, sina Uriasowa kaplana, a s nym Eleazar Fyneesow, a s nyma Iosadech* sin Iozue, a Noadaya sin Bennoy nauczoni, podle wagy y lyczbi wszey. y popysana wszelka waga w tem czasye. A cy wszytci, ktorzi bily prziszly z ió̗czstwa, sinowye przevyedzenya, ofyerowaly obyati panu bogu israhelskemu, cyelczow XII za wszitek lyud israhelski, skopow szescz a XC, baranow VII a LXX, kozlow za grzech XII. to wszitko na obyató̗ bogu. Potem daly lysti krolyowi wlodarzom, gesz bili usó̗dzoni* ot krolya, y wodzom za[b] rzekó̗, y wzwyodl lyud dom bozi.

IX.

A po wipelnyenyu tich rzeczy, przistó̗pyly ku mnye ksyó̗szó̗ta, rzekó̗cz: Nye gest odló̗czon lyud israhelski, kaplany a nauczeny, od lyudzi zemskich y od gich ganyebnoscy, to gest Kananeyskich, Eteyskich a Ferezeyskich, a Iebuzeyskich a Amonyczskich, a Moabyczskich, Egypskich, Amoreyskich. Y poymowaly zayste zom z gich dzewek y swim smom, y smyesyly syemyó̗ swyó̗te s lyudzmy zemskimy. Ró̗ka takesz s ksyó̗szó̗t y wlodarzow bila w tem pyrwem przestó̗pyenyu. A gdim bil uslisal takó̗ rzecz, rozdarlem plascz swoy y suknyó̗, a wiskubalem wlosy glowi mey y brodi mey, y syedzalem truchlen. Y seszly syó̗ ku mnye wszitci, gisz syó̗ bogely pana boga israhelskego, prze gich przestó̗pyenye, gisz przisly bily z ió̗czstwa, a ia syedzó̗ smó̗cyen az do obyati wyeczerzney. A v (u) wyeczerzney obyati wstalem z mey zaloscy, a z rozdartim plasczem y s suknyó̗, sklonylem kolyana ma a roscyó̗gnó̗lem ró̗ce moy ku panu bogu memu, y rzeklem: Panye boze moy, ganba my gest a sromam syó̗ wzwyescz oblycza mego k tobye. bo zloscy nasze rozmnozoni na naszó̗ glowó̗, a grzechi nasze wzrosli az do nyeba ode dnyow oczczow naszich. Ale y mi samy zgrzeszilysmi cyó̗sko az do tego dnya, a w zloscyach naszich podanysmi y krolyowye naszi w ró̗ce krolyow zemskich, y pod myecz y w ió̗czstwo y w lup y w ganbó̗ nasze twarzi, iako y we dnyu tem. A nynye iako na male a za oka mgnyenyee uczinyona gest modlitwa nasza przed panem bogem naszim, abi nam bili przepusczoni ostatci, a dan bil myr na myeszczce gego swyó̗te, abi nam oswyecyl oczi nasze bog nasz, a dal nam sziwot mali[3] w sluszbye naszey. bo slugysmi, a w sluszbye naszey nye opuscyl nas bog (n)asz, a sklonyl nad namy mylosyerdze przed krolem perskim, abi nam dal sziwot, a wzwyodl dom boga naszego, a wzwyodl gego pustki, a dal nam nadzeió̗ w Iudowu pokolenyu a w Ierusalem. A iusz czso rzeczemi, panye boze nasz po tem? bosmi opuscyly twa przikazanya, iazesz nam przikazal przes ró̗kó̗ slug twich prorokow, rzekó̗cz: Zemya do geysze wnydzecye, abiscye ió̗ wlodnó̗ly, zemya nyeczista gest podle nyeczistoti lyuda a gynich zem (ziem) ganyebnoscy gych, gysz ió̗ napelnyly ot kraia asz do kraia swó̗ ganyebnoscyó̗ Przetosz iusz nye dawaycye swich dzewek gich sinom, a gich dzevek nye oblyubyaycye vaszim sinom, a nye szukaycye myru s nymy a sczó̗scya gich az na wyeki. A posylyaió̗cz syebye, bó̗dzecye gescz dobre uzitki zemye, a bó̗dó̗ w nyey dzedzici sinowye vaszi az na vyeki. A potem wszitko, czso na nas spadlo prze nasze psotne skutki y prze nasz wyelyki grzech, bo ti boze israhelski wizvolylesz nas ze zloscy naszich, a dalesz nam zbavyenye, iako gest y dzisz, abichom syó̗ nye wraczaly zasyó̗ a pogardzily przikazanym twim, any syó̗ malszenstwem oblyubyaly s lyudzmy timyto, gich ganyebnoscyamy, ale bichom pelnyly twa przika(za)nya. Zalysz syó̗ roznyewal na nas az do zagladzenya, nye chczó̗cz ostauicz zbitkow naszich, a zbavyenye dacz? Panye boze israhelski, sprawyedlyvisz ti, iszesz nas opuscyl, gysmi myely zbavyeny bicz, iako tego dnya. Ova, tocz przed tobó̗ gesmi w grzesze naszem, pod nymsze nye moze nyszadni stacz przed tobó̗.

X.

A tak gdisz syó̗ modlyl Ezdras, se zlzamy prosyl boga, rzekó̗cz a placzó̗cz, a leszó̗ przed koscyolem bozim, sebral syó̗ k nyemu z Israhela wyelyki zbor barzo mó̗zow y zon y dzecy. y plakal lyud wyelykim placzem. Y otpowye Sechenyas, sin Sechielow s sinow Elamovich, y rzekl Ezdrasowy: Mismi zgrzeszily przecyw panu bogu naszemu, a spoymalysmi zoni s czudzego pokolenya, z zemskego lyuda. A nynye, mozely bicz pokaianye w Israhelu nad takó̗ wynó̗: uczin’my* slyub s panem bogem naszim, abichom odegnaly wszitki zoni ot syebye y ti, gesz syó̗ z nych zrodzily, podle voley bozey y tich, ktorzi syó̗ boió̗ przikazanya pana boga naszego. podle zakona bó̗dz. Wstan, twecz gest to oglyó̗dacz[4], a micz bó̗dzem s tobó̗. posyl syó̗, a uczin to. Przeto wstal Ezdras, zaprzisyó̗gl ksyó̗szó̗ta kaplanska y nauczonich y wszitek Israhel, abi uczinyly podle slowa tego. y przisyó̗gly wszitczi, ysze to uczinyó̗. Tedi wstaw Ezdras przed domem bozim, y odydze do pokoyka nauczonego, sina Elyazib, a wszedw tam, chleba nye iadl any wodi pyl, bo plakal przestó̗pyenya gich, ktorzi z ió̗czstava* prziszly. Y rozezslan glos asz do Iudowa pokolena* y do Ierusalem, wszitkim sinom przewyedzenya, abi syó̗ sebraly do Ierusalem. A wszelki, genbi nye prziszedl we trsyech dnyoch podle radi ksyó̗szó̗t y starszich, bó̗dze gemu pobrano wszitko gego zboze, a sam bó̗dze wignan z sboru przewyedzonich. Przeto seszly syó̗ wszitci mó̗sze z Iudowa a[c] z Benyamynowa pokolenya do Ierusalem we trsyech dnyoch, to gest myesyó̗cza dzewyó̗tego we dwudzestu dnyoch. Y syedzal wszitek lyud na ulyci domu bozego, trzó̗só̗cz syó̗ za grzech a prze descz. A powstaw Ezdras kaplan y rzekl k nym: Wiscye przestó̗pyly boze przikazanye, y poymawszi sobye zoni s czudzego pokolenya, y prziczinylyscye grzecha w Israhelu. Ale nynye spowyadaycye syó̗ panu bogu oczczow naszich, a uczincye gego lyuboscz, a odló̗czcye syó̗ od lyudzi zemskich y od zon czudzego pokolenya. Y otpowye wszitko sebranye, rzekó̗cz wyelykim glosem: Podle twego slowa wszitko syó̗ stan. Ale iszecz gest lyud wyelki, a czas dzdzovi, isze nye mozem stacz na dworze, a ten uczinek nye gest genego dnya any dwu (bosmi wyelmy zgrzeszily w teyto rzeczi): przeto bó̗dzta ustavyona ksyó̗szó̗ta we wszem sebranyu, a wszitci w myescyech naszich, gisz spoymaly sobye zoni z czudzego rodu, acz przydó̗ w ustavyonich czasyech, a s nymy starszi s kazdego myasta y gich só̗dze, doió̗d syó̗ nye odwrocy gnyew ot nas boga naszego prze ten grzech. Przeto Ionatan, sin Azaelow, Iaazia, sin Tekuow, staly na tem, a Mozolam a Sebataya, nauczeny, wspomagaly gyma. Y uczinyly tak sinowye przenyesyenya. Y odidze Ezdras kaplan a mó̗zowye ksyó̗szó̗ta czelyadzi do domow oczczow swich, a wszitci po swich gymyonach, y posadzily syó̗ dzen pyrvi myeszó̗cza dzesyó̗tego, pitaió̗cz syó̗ na takó̗ rzecz. Y opatrzeny só̗ wszitci mó̗szovye, gyszto bily spoymaly sobye zoni czudzokrayne, az do pyrwego dnya myesyó̗cza pyrwego. A nalezly só̗ s sinow kaplanskich, ktorzi bily spoymaly zoni czudzokrayne: S sinow Iozue, sina Iozedechowa y bracyey gego, Maazia a Elyezer a Iarib a Godolya. Y daly na tem ró̗ce swoy, abi zapó̗dzily zoni swe, a za swoy grzech skopi z owyecz ofyerovaly. A z sinow Semynerovich* Anan a Zebedia[5]. A z sinow Arim, Maazia, Elya a Semeya, a Ieiel a Ozias. A z sinow Fezurowich, Elycenay, Maazia, Yzmahel, Natanahel a Iozabel, Eleazer. S sinow nauczonich, Iozabeth a Semey, a Elaya (ten gest Chalyta), Fataya, Iudas a Elyazer. A s spyevakow, Elyazub. a z wrotnich, Sellum a Tellem a Urim. A [s] Israhela, s sinow Farezovich, Beemya* a Oezia, a Melchia a Myanyn, a Elyazer a Banaya. S sinow Elamouich, Matanya a Zacharias a Geak a Abdi, a Gerimot, a Heel. S sinow Zethua Helycenay, Elyazib, Matanya a Gerimuth, Iabeth, a Azaziza. S sinow Lebay, Iohannan, Amanya, Zebeday, Atalya. S sinow Beny, Mozollam a Molue, Addaya, Iazub a Saal, a Ramoth. S ssinow Fethmoab, Edna a Talal, Banayas, Amazias a Mathanyas, Bezeleel a Remum a Manasse. S sinow Herem, Elyazer Gezue, Melchias, Semeyas, Symeon, Benyamyn, Mazoch, Samarias. A s sinow Azomowich, Mathanya, Matathet, a Zabet, Elyfeleth, Germay, Manase, Semey. S sinow Bany, Maddi, Amram a Huhel, Baneas a Badayas, Ceylan, Banny, Marimuth a Elyazif, Matanyas, Mathanyay, Iazi, a Banya a Bennuy, Semey, Salmas, Nathan, Addayas, Melchne, Sabay, Sysay, Saray, Ezriel, Seleman, Semeria, Sellum, Amaria, Iozeph. S sinow Nebynowich, Ayel, Matathias, Zabed, Zabyana, Iaddu, Iohel, Banaya. Cy wszitci bily spoymaly zoni sobye s czudzego rodu, a bili zoni gich, gesz bily zrodzili sini. Poczynaió̗ syó̗ ksyó̗gy Neemyaszowi.

separator poziomy

Karty kodeksu szaroszpatackiego

  1. Karta kodeksu nr 158
  2. Karta kodeksu nr 159
  3. Karta kodeksu nr 160
  1. Téj liczby wcale tu nie ma w Wulg.
  2. A rege ma Wulg.
  3. Vitam modicam. W.
  4. decernere. W.
  5. Większa część tych imion inaczéj brzmi wedle textu Wulgaty.

Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autora: zbiorowy i tłumacza: zbiorowy.