Śpiewnik kościelny/Przez twoje święte Zmartwychpowstanie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Przez twoje święte Zmartwychpowstanie
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 

Cały tekst

Indeks stron

PIEŚŃ I.\relative c { \clef tenor \key c \major
\time 3/4
\autoBeamOff
\stemUp d8 e8 f8 g8 a4 | d,8 e8 f8 g16 [f16] e4 | \break
\stemDown g4 (a8) [b8] c4 | \stemUp b8. [a16] g2 | b4 a8 gis8 a4 | d,8 e8 f8 g16 [f16] e4 | \break
\stemDown b'8 b4 g4 b8 | d4 c8 a8 b4 | e8 e4 b8 d4 | \break
c8 a8 b2 | b8 d4 a4 g8 | \stemUp f8 f8 e2 | \break
d8 e8 f8 g8 g4 | f4 e2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Przez two -- je świę -- te Zmar -- twych -- po -- wsta_ -- nie,
Bo__ -- ży Sy_ -- nu! od -- pu -- ścisz nam na -- sze zgrze -- sze_ -- nie:
Wie -- rzy -- my żeś zmar -- twych -- po -- wstał, Ży -- wo -- teś nasz
na -- pra -- wił; Śmier -- ci wiecz -- nej nas zba -- wił,
Swo -- ją świę -- tą moc zja -- wił.
}}

Przez twoje święte Zmartwychpowstanie,
Boży Synu! odpuścisz nam nasze zgrzeszenie:
Wierzymy żeś zmartwychpowstał,
Żywoteś nasz naprawił;
Śmierci wiecznej nas zbawił,
Swoją świętą moc zjawił.


W dzień Wniebowstąpienia Pańskiego śpiewa się: Przez twoje święte Wniebowstąpienie, a na Zielone Świątki: Przez twoje święte Ducha zesłanie.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).