Śpiewnik kościelny/Pełna mądrości Opatrzność Boska

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Pełna mądrości Opatrzność Boska
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni przygodne I
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ I.
O Opatrzności Boskiej.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemDown c4 a8 a8 a4 c4 | bes8 [a8] bes8 c8 bes4 a4 | c4 a8 a8 f'4 (e8) [d8] | \break
  c4 c8 bes8 bes4 a4 | \repeat volta 2 { \stemUp g4 g8 g8 g8 [a8] bes4 | \stemDown c4 c8 bes8 bes4 a4 | \break
  \stemUp f4 \stemDown f'8 d8 c4. bes8 | a4 bes8 \stemUp g8 g4 f4 } | s1
}  
\addlyrics { \small {
  Peł -- na mą -- dro -- ści O_ -- pa -- trzność Bo -- ska,
  O do -- bro ludzkie za -- wsze się tro -- ska:
  Czy nas pie -- szczo -- nym ko -- cha spo -- so -- bem,
  Czy w_u -- tra -- pie -- niu do -- świad -- cza z_Jo -- bem.
}}


Pełna mądrości Opatrzność Boska,
O dobro ludzkie zawsze się troska:
Czy nas pieszczonym kocha sposobem,
Czy w utrapieniu doświadcza z Jobem.

Jedna to ręka co rózgą bije,
I perły dziecku kładzie na szyję;
Godna wdzięcznego uszanowania,
Bo mu szkodliwych rzeczy zabrania.

Wszak ludziom kazał wołać do siebie
Bóg sam, Ojcze nasz któryś jest w niebie:
Do tego Ojca niech się syn spieszy
Choć marnotrawny, on go pocieszy.

Nie gardźże synu Ojca rozkazem,
Pomniąc że jesteś boskim obrazem:
Krwawemi łzami niechaj ten ślocha,
Kto Boga jako Ojca nie kocha.

Skrusz Ojcze serca twardego skałę,
Wzbudź większą twego imienia chwałę:
O Boże święty! w Trójcy jedyny,
Pragnę cię kochać i żyć bez winy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).