Śpiewnik kościelny/Ożywiający Duchu święty

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Ożywiający Duchu święty
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 

Cały tekst

Indeks stron

PIEŚŃ XIII.
O Duchu Przenajświętszym.

  \relative f {
   \clef "tenor"
   \key f \major

   \autoBeamOff

   d4 e f g | a2 r | d4 bes a g | f e d cis |
   d8[ e] f[ g] a4 cis, | d2 r \bar ":|" d8 d'4. c4 bes | a g a2 |
   bes8[ a] g4 a8[ g] f4 | e8 g f e d2 | e4 e8[ f] g4 g | e2 a, |

   a4 bes' a g | f e r2 | d8[ e] f[ g] a4 cis, | d2 r |
   d4 d8[ e] f4 f | e2 a, | a4 bes' a g | f e r2 |
   d8[ e] f[ g] a4 cis, | d2 r \bar "|." 

   d8 d'4. c4 bes | a( g) a2 | a4 f g f8[ e] | d2 r |
   d8 d'4. c4 bes | a4 g r2 | a4 f g f8[ e] | d2 r |
   d4 d8[ e] f4 f | e2 a, | a4 bes' a g | f e r2 |
   d4 d8[ e] f4 f | e2 a, | a4 bes' a g | f e r2 |
   d8[ e] f[ g] a4 cis, | d2 d \bar "|."
  }
  \addlyrics { \small {
   O -- ży -- wia -- ją -- cy Du -- chu świę -- ty, 
   nie -- po -- ję -- ty mi -- ło -- ści Bo -- że,
   Je -- dna tchnie -- nia przy -- czy -- na,
   Bó -- stwo, Bó -- stwo z_O -- jca i Sy -- na;
   Nie -- zmier -- ne ko -- cha -- nie, 
   w_Bo -- skim o -- ce -- a -- nie, Oj -- ciec, Syn je -- dno:
   Z_nich się Duch nie ro -- dzi, lecz z_o -- bu po -- cho -- dzi,
   bo je -- dno źró -- dło.
   Świę -- ty! świę -- ty! świę -- ty! Duch nad o -- bło -- ki,
   Co świat stwa -- rza, ży -- wi, u -- czy Pro -- ro -- ki.
   Ten roz -- sy -- pał na -- ród, na znak cię -- żkiej ka -- ry,
   Dziś w_ró -- żnych ję -- zy -- kach 
   zgro -- ma -- dził do wia -- ry,
   Przez swych A -- po -- sto -- łów.
  } }
  \addlyrics { \small {
   Z_dwóch po -- cho -- dzą -- cy, z_Oj -- ca tchnię -- ty,
   z_Sy -- na wzię -- ty, do -- bro -- ci mo -- rze.
  } }1.Ożywiający Duchu święty, niepojęty
miłości Boże,
Z dwóch pochodzący, z Ojca tchnięty, z Syna wzięty,
dobroci morze.
Jedna tchnienia przyczyna,
Bóstwo, Bóstwo z Ojca i Syna;
Niezmierne kochanie, w Boskim oceanie,
Ojciec, Syn jedno:
Z nich się Duch nie rodzi, lecz z obu pochodzi,
bo jedno źródło.
Święty! święty! święty! Duch nad obłoki,
Co świat stwarza, żywi, uczy Proroki.
Ten rozsypał naród, na znak ciężkiej kary,
Dziś w różnych językach zgromadził do wiary,
Przez swych Apostołów.

2.Słowem Jehowa są niebiosa, ziemia, rosa,
i światłość miła
Wraz poczynione, a Duchem świętym ust jego,
wszystka ich siła.
Tenże Duch nad głębiną,
Wszystkich 2. nasion przyczyną.
Duch ziemi nietkniętej, Duch Panience świętej,
darował płodność:
Duch rządzi Mojżesza, cuda różne wskrzesza,
w Dawidzie godność:
Święty! święty! święty! Duch Pan nad pany!
Namaszcza Proroki, króle, kapłany:
Elizeusz z roli na Proroka wzięty,
Dawid zaś od trzody posadzon z xiążęty,
Król Melchisedech kapłan.

3.Duch obiecany przez Joela, Samuela
w dzieciństwie budzi:
Samsona siła w siedmiu włosach, Józef w kłosach
z snu żywi ludzi.
Duch przez Izaijasza
Z Janem 2. zna Messyjasza,
Gołąbkiem w Jordanie i przez łez wylanie
i ogniem z nieba:
Gołąb miłość znaczy, łza prośbę tłomaczy,
z ognia słów trzeba.
Święty! święty! święty! Duch Pocieszyciel!
Którego nam posłał Jezus zbawiciel:
W bogomyślnych darach ogniste języki,
Gdy na Boskie słowa łez płyną strumyki!
Saul Pawłem zostaje.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).