Śpiewnik kościelny/Godzinki o niepokalanem poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Godzinki o niepokalanem poczęciu Najświętszej Maryi Panny
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Indeks stron

GODZINKI
O NIEPOKALANEM POCZĘCIU N.M.P.
Page007b Pastorałki.jpg
NA JUTRZNIĄ.

\relative c' {
\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff

\stemDown c4 bes8 a a a a a | c8 c4 bes8. a16 c8 a4 |
\stemUp g4 g8 g g a a a | a g f a g4 f \bar "."
}
\addlyrics { \small {
Za -- cznij -- cie wa -- rgi na -- sze chwa -- lić Pan -- nę świę -- tą,
Za -- cznij -- cie o -- po -- wia -- dać cześć jej nie -- po -- ję -- tą. 
} }Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą.
Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy,
A wyrwij nas z czartowskiej nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi jego przedwiecznemu,
I równemu im w Bóstwie Duchowi świętemu:
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.


Hymn.\relative c' {
\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff

\stemUp a8 a a a8. g16 a[ f] d4 | \stemDown c'8 c d c b4 a | 
c8 c bes! a g c a4 | \stemUp g8 g a g a4 d, \bar "."
}
\addlyrics { \small {
Za -- wi -- taj Pa -- ni świa -- ta, nie -- bie -- ska kró -- lo -- wa,
Wi -- taj Pan -- no nad Pan -- ny, gwia -- zdo po -- ran -- ko -- wa. 
} }Zawiaj Pani świata, niebieska królowa,
Witaj Panno nad Panny, gwiazdo porankowa.
Zawitaj pełna łaski, prześliczna światłości,
Pani na pomoc świata spiesz się, zbaw nas złości.
Ciebie Monarcha wieczny, od wieków swojemu,
Za matkę obrał Słowu jednorodzonemu:
Przez które ziemi okrąg i nicba ogniste,
I powietrze i wody stworzył przeźroczyste.
Ciebie oblubienicę przyozdobił sobie,
Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w tobie.

V. Przejrzał ją Bóg i wybrał ją sobie,
R. I wziął ją na mieszkanie do przybytku swego.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.


Módlmy się.

Swięta Maryja królowa niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas Pani nasza łaskawem okiem miłosierdzia twego, a uproś nam u Syna twego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych; abyśmy, którzy teraz święte twoje i niepokalane poczęcie nabożnem sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli: co niechaj da ten któregoś ty Panno porodziła, Syn twój a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i z Duchem świętym żyje i króluje, w Trójcy jedyny Bóg na wieki wieków. R. Amen.

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. R. Amen.


NA PRYMĘ.

Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy,
A wyrwij nas z czartowskiej nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi jego przedwieczncmu,
I równemu im w Bóstwie Duchowi świętemu:
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.


Hymn.

 
Zawitaj Panno mądra, domie Bogu miły,
Który złoty stół i siedm kolumn ozdobiły.
Od wszelakiej zarazy świata ochroniona,
Pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona.
Tyś matką wszech żyjących, tyś jest świętych drzwiami,
Nowa gwiazdo z Jakóba, tyś nad Aniołami.
Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,
Bądź chrześcijan ucieczką, i port nieomylny.

V. Sam ją stworzył w Duchu świętym,
R. I wylał ją na wszystkie dzieła rąk swoich.
V. Pani wyłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.


Módlmy się. Święta Maryja i t. d.


NA TERCYJĄ.

Przybądź nam miłościwa i t. d. jak na Prymie.

Hymn.

Witaj arko przymierza, tronie Salomona,
Tęczo wszechmocną ręką z pięknych farb złożona.
Tyś krzak Mojżeszów Boskim ogniem gorejąca,
Różdżko Aaronowa, śliczny kwiat rodząca.
Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona,
Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.
Przystało, aby cię Syn tak zacny od winy
Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.
Który ciebie za matkę obierając sobie,
Chciał by przywara grzechu nie postała w tobie.


V. Ja mieszkam na wysokościach,
R. I tron mój w słupie obłoku.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.


Módlmy się. Święta Maryja, i t. d.

NA SEXTĘ.

Przybądź nam miłościwa itd., jak na Prymie.

Hymn.

 
Witaj świątyni Boga w Trójcy jedynego,
Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego.
Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,
O palmo cierpliwości, o cedrze czystości!
Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,
Święta i pierowrodną zmazą niedotkniona.
Miasto pańskie i brama na wschód wystawiona,
Wszelkąś łaską, jedyna Panno napełniona.


V. Jako lilija między cierniem,
R. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowemi.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.


Módlmy się. Święta Maryo itd. jak na Prymie.

NA NONĘ.

Przybądź nam miłościwa itd., jak na Jutrzni.

Hymn.

Witaj miasto ucieczki, wieżo utwierdzona,
Dawidowa, basztami i bronią zmocniona.
Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,
Przez cię władza piekielnych mocarzów stajała.
O mężna biołogłowo, Judyt wojująca,
I Abizag prawego Dawida grzejąca.
Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
Nam Zbawiciela świata Marya powiła.


V. Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja,
R. A zmaza pierworodna nigdy w tobie nie była.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.


Módlmy się. Święta Maryja i t. d. jak na Prymie.

NA NIESZPOR.


Przybądź nam miłościwa i t. d., jak na Prymie.

Hymn.

Witaj zegarze, w którym nazad jest cofnione
Słońce dziesięcią linii, gdy Słowo wcielone.

Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,
Niezmierny od Aniołów jest coś umniejszony.
Słońca tego promieńmi Marya jaśnieje,
W poczęciu swem jak złota zorza światłem sieje.
Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi,
Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.


V. Jam sprawiła na niebie aby wschodziła światłość nieustająca,
R. I jako mgła okryłam wszystką ziemię.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.


Módlmy się. Święta Maryja i t. d.

NA KOMPLETĘ.

Niech nas Pani twą proźbą do siebie nawróci
Jezus, Syn Twój, a swój gniew niech od nas odwróci.
Przybądź nam miłościwa itd. jak na Prymie.


Hymn.

Witaj matko szlachetna w panieńskiej czystości,
Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.
Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,
Po prawej ręce Króla stoisz w złotogłowie.
O rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,
O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących.
Bramo rajska, niemocnych zdrowie, w twej obronie,
Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.


V. Olej wylany o Maryja Imię twoje,
R. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.


Módlmy się. Święta Maryja i t. d.

Polecenie Godzinek.

Z pokłonem Panno święta ofiaruję tobie,
Te godzinki ku większej czci twej i ozdobie:
Prosząc byś nas zbawienną drogą prowadziła,
A przy śmierci nam słodką Maryją przybyła.


ANTYFONA.

Tać jest różdżka, w której ani sęk pierworodny, ani skaza uczynkowej winy nie postała.

V. W poczęciu twojem Panno niezmazanaś była,
R. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.


Módlmy się.

Boże któryś przez niepokalane Panny Maryi poczęcie, godne Synowi twojemu mieszkanie zgotował: prosimy cię; aby jakoś ją przez śmierć tegoż Syna przejrzaną od wszelakiej zmazy zachował, takeś nam też za jej przyczyną niepokalanemi przyjść do siebie dopuścić raczył. Przez tegoż Jezusa Chrystnsa, który z tobą żyje i króluje na wieki wieków. R. Amen.Za pozwoleniem Cenzury Rządowej.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).