Śpiewnik kościelny/Bądź pozdrowione Serce mego Pana

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Bądź pozdrowione Serce mego Pana
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni na Boże Ciało
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ XVII.
O Sercu Pana Jezusa.\relative c {
  \clef tenor
  \key d \minor
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemUp d8 [e8] f4 g4 | f8 [e8] d2 | a'8 a8 bes4 a4 | g4 f2 } \break
  \repeat volta 2 {
    \stemUp g4 g4 g4 | a4 g2 | a8 a8 bes4 a4 | g4 f2 | \break
    a4 g4. f8 | e4 d2 | e8 f8 g4. f8 | e2 d4 }
  }
\addlyrics { \small {
  Bądź poz -- dro -- wio -- ne Ser -- ce me -- go Pa -- na!
  Przyj -- mij ten po -- kłon lu -- bo grzesz -- nej du -- szy,
  Niech ją twa do -- broć ża -- lem szcze -- rym skru -- szy.
}}
\addlyrics { \small {
  Przed to -- bą grze -- sznik pa -- da na ko -- la -- na:
}}


Bądź pozdrowione Serce mego Pana!
Przed tobą grzesznik pada na kolana:
Przyjmij ten pokłon lubo grzesznej duszy,
Niech ją twa dobroć żalem szczerym skruszy.

Tyści jest Boskiej stolicą dobroci,
Niechaj ta moją proszę złość ukróci;
Niech krwi serdecznej ten odniosę skutek,
Za grzechy moje bolejący smutek.

Wiem że ci bardziej nad włocznią Longina,
Wskróś święte Serce rani moja wina:
Na moje serce twoją przenieś ranę,
Tak rany lecząc szczęśliwym zostanę.

Z tą raną wszystkie życia mego chwile
Prowadzić myślę, z tą umierać mile;
Z tą święte serce mieć, żyć z tobą w niebie,
Czegóż tam więcej mam pragnąć nad Ciebie.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).