Zarządzenie Nr 11 Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia „Dnia Skarbowości”

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Zarządzenie Nr 11 Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia „Dnia Skarbowości” • Minister Finansów RP
Zarządzenie Nr 11 Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia „Dnia Skarbowości”
Minister Finansów RP
Dziennik Urzędowy Ministra Finansów 2008 Nr 9, poz. 66.

ZARZĄDZENIE Nr 11 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 lipca 2008 r.

w sprawie ustanowienia „Dnia Skarbowości”

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.[1]) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dzień 31 lipca ustanawia się „Dniem Skarbowości”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów

Jan Vincent-Rostowski


Przypisy

  1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.

Uwaga – zamieszczone na Wikiźródłach teksty aktów prawnych mają charakter historyczny, nie są aktualizowane, mogą być także zmieniane przez użytkowników. Z tego względu, należy je traktować wyłącznie jako pomoc o charakterze edukacyjnym. Zamieszczone na Wikiźródłach akty prawne w żadnym razie nie powinny być podstawą dla dokonywania jakichkolwiek czynności, mogących mieć skutki prawne.