Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2007 r. sygn. akt P 10/07

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO • z dnia 23 października 2007 r. • Sygn. akt P 10/07.
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 23 października 2007 r.
Sygn. akt P 10/07.

Publikator: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2007 r., nr 200, poz. 1445.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Grzybowski – przewodniczący,

Zbigniew Cieślak,

Maria Gintowt-Jankowicz,

Wojciech Hermeliński,

Marek Kotlinowski – sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 23 października 2007 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Łodzi:

czy art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, ze zm.) w zakresie, w jakim wyklucza prawo do nabycia emerytury w obniżonym wieku emerytalnym przez mężczyznę, który osiągnął wiek 60 lat i – odpowiednio jak kobieta, która osiągnęła wiek 55 lat – posiada długoletni staż ubezpieczeniowy (tj. co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy), jest zgodny z art. 32 i art. 33 Konstytucji,
orzeka
I

Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95 i Nr 82, poz. 558) w zakresie, w jakim nie przyznaje prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym mężczyźnie, który – odpowiednio jak kobieta, która nabywa to prawo po osiągnięciu wieku 55 lat i co najmniej 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego – osiągnął wiek 60 lat i co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy, jest niezgodny z art. 32 i art. 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

II

Przepis wymieniony w części I wyroku, w zakresie w nim wskazanym, traci moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Marian Grzybowski

Zbigniew Cieślak

Maria Gintowt-Jankowicz

Wojciech Hermeliński

Marek Kotlinowski