Ukrainiec

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
>>> Dane tekstu >>>
Autor anonimowy
Tytuł Ukrainiec
Podtytuł dumka
Pochodzenie Śpiewy Polskie nr 19
Wydawca Gebethner i Wolff
Data wydania 1889
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Ignacy Komorowski
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub (z zewnętrznego serwera) Pobierz jako PDF (z zewnętrznego serwera) Pobierz jako MOBI (testowo) (z zewnętrznego serwera)
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
Władysławowi Miller
Artyście Opery
UKRAINIEC
DUMKA
przez
IGNACEGO KOMOROWSKIEGO.

W dzikim stepie zawierucha

Po burzanach dmie

Na mogile płomień bucha

Trzaska obok mnie

Przy ognisku w burce stoję

szary śledzę dym

I wspomnienia chmurne moje

w świat wyprawiam z nim.Ach! i w duszy często burza

Z gradem zwodnych mar

W piekło uczuć serce nurza

W mózgu nieci żar

Wtedy dumą rozegranem

okiem mierzę świat

A z aniołem i szatanem

idę brat za brat.Lecz się kończy nocna czata

Rysuje się cień

I poranku mglista szata

Osłoniła dzień

Niechaj ogień zgasi rosa

Wiatr rozniesie dym

Myśl uderzy o niebiosa

orlem skrzydłem swym.sVarC = { <aes,, es, aes,>8[es,] <es, es>[bes,] | <aes, aes>[es] \stemDown <c, c>[<c e bes>] | \stemUp <f, f>[c] \stemDown <c, c>[<c g>] | << { \voiceOne \slurDown f,8([c] f4)\fermata } \new Voice { \voiceTwo f,2 } >> | \oneVoice <f, f>4 <c, c> | <des, des> <es, es> | <aes, es> <c, c> | <f, f>4. <es, es>8 | <aes,, aes,>4 <es, es> <des, des>4 <des, des> | <es, es> <es, es> | <aes, es>2 | <e, e>4 <c, c> | <f, f> <c, c> | <d, d> <g,, g,> | <c, c>2 | <f, f>4 <c, c> | <aes,, aes,> <bes,, bes,> | <c,c> <c, c> | <f, f>4. <es, es>8 | <aes,, es, aes,>[es,] <es, es>[bes,] | <aes, aes>[es] \stemDown <c, c>[<c e bes>] | \stemUp <f, f>[c] \stemDown <c, c>[<c g>] | << { \voiceOne \slurDown f,8([c] f4)\fermata } \new Voice { \voiceTwo f,2 } >> | }

lVarC = \lyricmode { Lecz się koń -- czy noc -- na cza -- ta Ry -- su -- je się cień J po -- ran -- ku mgli -- sta sza -- ta O -- sło -- ni -- ła dzień Nie -- chaj o -- gień zga -- si "ro - sa" Wiatr ro -- znie -- sie dym Myśl u -- de -- rzy o nie -- bio -- sa or -- lem skrzy -- dłem swym. }

sVarA = { R2*3 | R2\fermataMarkup \bar "||" aes8 aes g8. e16 | f8 f es8. des16 | c8. des16 c8 d16([e]) | f4 r | aes8 g g16[f] es8 | f8 f aes16([g]) f8 | bes8. es16 f8 g | aes4 r | c8. des16 c8 bes, | aes, bes, c( \slashedGrace f8 f8) | g \< g g g | c'4.( \! \> bes8) \! | aes aes g8. e16 | f8. c16 es8-> des | c8. des16 c8 d16[e] | f4 r \bar ":|." R2*3 | R2\fermataMarkup \bar "|." }

sVarB = { << { \voiceOne aes'8[aes'] \slurDown g'16([f' es'8]) | c''[c''] c''16([bes' aes' g']) | aes'8[ \acciaccatura { aes'16 bes' } aes'8] g'8.[e'16] | f'4 \acciaccatura e''8 \stemDown f''4\fermata } \new Voice { \voiceTwo <aes c' es'>8\f _>[<aes c' es'>] <g des'>4-> | <c' es'>8->[<c' es'>] <c' e'>4-> | f'8->[f'] e'8.->[bes16] | aes4 f' } >> | \oneVoice r8 <aes c' f'> r <bes c' e'> | r <aes des' f'> r <g bes des' es'> | r <aes c'> r <g bes c'> | r aes[(<c' f'>) bes16 <des' g'>] | <aes c' es' aes'>8 <aes c' es'> r <bes des' es'> | r8 <aes des' f'> r <aes des' f'> | r <aes des' es'> r <bes des' es'> | r <aes c' es'>[<aes c' es'> <aes c'>] | r <g bes c'> r <bes c' g'> | r <aes c' f'> r <aes c' aes'> | r <g b g'> r <g b f'> | r g([<c' e'> g]) | r <aes c' f'> r <bes c' bes'> | r <aes c' f' aes'> r <bes des' g'> | r <aes c' f'> r <g bes c'> | r aes[<c' f'> bes16 <des' g'>] | << { \voiceOne aes'8[aes'] \slurDown g'16([f' es'8]) | c''[c''] c''16([bes' aes' g']) | aes'8[ \acciaccatura { aes'16 bes' } aes'8] g'8.[e'16] | f'4  \acciaccatura e''8 \stemDown f''4\fermata } \new Voice { \voiceTwo <aes c' es'>8->[<aes c' es'>] <g des'>4-> | <c' es'>8->[<c' es'>] <c' e'>4-> | f'8->[f'] e'8.->[bes16] | aes4 f' } >>  | }

lVarB = \lyricmode { Ach! i w_du -- szy czę -- sto bu -- rza Z_gra -- dem zwo -- dnych mar W_pie -- kło u -- czuć ser -- ce nu -- rza W_móz -- gu nie -- ci żar Wte -- dy du -- mą ro -- ze -- "gra - nem" o -- kiem mie -- rzę świat A z_a -- nio -- łem i sza -- ta -- nem i -- dę brat za brat. }

lVarA = \lyricmode { W_dzi -- kim ste -- pie za -- wie -- ru -- cha Po -- bu -- rza -- nach dmie Na mo -- gi -- le pło -- mień bu -- cha Trza -- ska o -- bok mnie Przy o -- gni -- sku w_bur -- ce "sto - ję" sza -- ry śle -- dzę dym J wspo -- mnie -- nia chmur -- ne mo -- je w_świat wy -- pra -- wiam z_nim. }

\paper { #(set-paper-size "a2")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #300
}
<<
\new Staff \with { instrumentName = #"Głos." } { \clef "bass" \key f \minor \time 2/4 \autoBeamOff \tempo \markup { \bold "Andante." } \sVarA }
\addlyrics { \lVarA }
\addlyrics { \lVarB }
\addlyrics { \lVarC }
\new PianoStaff \with { instrumentName = #"PIANO." } <<
  \new Staff { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \sVarB }
  \new Staff { \clef "bass" \key f \minor \time 2/4 \sVarC }
  >>
>> }

G 123 W
Дозволено Цензурою Варшава, 22 Мая 1889 г.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: anonimowy.