Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia herbu województwa świętokrzyskiego

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Uchwała nr XXVI/472/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 28 grudnia 2012 r. • w sprawie ustanowienia herbu województwa świętokrzyskiego
Uchwała nr XXVI/472/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 28 grudnia 2012 r.
w sprawie ustanowienia herbu województwa świętokrzyskiego
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasła
Województwo świętokrzyskie
Herb województwa świętokrzyskiego

Na podstawie art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281); art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, zm.: z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2012 r., znak: DWJST-KH-78-60/12/GL uchwala się, co następuje:
§ 1.

Ustanawia się Herb Województwa Świętokrzyskiego o wzorze graficznym określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Uzasadnienie heraldyczne herbu zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Herb stanowi własność Województwa Świętokrzyskiego i podlega ochronie prawnej.

§ 3.

Herb Województwa Świętokrzyskiego powinien być wykorzystywany, odtwarzany i umieszczany w sposób i okolicznościach zapewniających mu należyty szacunek.

§ 4.

Zasady i okoliczności wykorzystywania Herbu Województwa Świętokrzyskiego określi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr X/154/99 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 października 1999 r. w sprawie ustanowienia herbu Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Sejmiku
Mieczysław Gębski

Załącznik nr 1

POL województwo świętokrzyskie COA.svg

Źródło[edytuj]

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2013/711/akt.pdf - Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.