Przejdź do zawartości

Uchwała Nr 5 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie określenia rozdziału właściwości i zasad współdziałania Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości i Centralnego Związku Spółdzielczego

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Uchwała Nr 5 Rady Ministrów w sprawie określenia rozdziału właściwości i zasad współdziałania Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości i Centralnego Związku Spółdzielczego
Uchwała Nr 5 Rady Ministrów w sprawie określenia rozdziału właściwości i zasad współdziałania Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości i Centralnego Związku Spółdzielczego
z dnia 3 stycznia 1951 r.
Publikator: M.P. 1951 nr 4 poz. 43

Zobacz też:


UCHWAŁA Nr 5 RADY MINISTRÓW

z dnia 3 stycznia 1951 r.

w sprawie określenia rozdziału właściwości i zasad współdziałania Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości i Centralnego Związku Spółdzielczego.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o Centralnym Urzędzie Drobnej Wytwórczości (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 104) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rozdziale właściwości Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości, zwanego w dalszym ciągu „Urzędem” i Centralnego Związku Spółdzielczego, zwanego w dalszym ciągu „Związkiem”, dotyczy to central spółdzielczo-państwowych i central spółdzielni, zrzeszających spółdzielnie pracy i spółdzielnie pomocnicze, tzn. Centrali Rzemieślniczej, Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego, Związku Spółdzielni Pracy i Centrali Spółdzielni Inwalidów, jak również zrzeszonych w powyższych centralach spółdzielni.

§ 2. Ustala się następujący rozdział właściwości pomiędzy Urzędem i Związkiem:
1) w przedmiocie działalności gospodarczej:
a) do Urzędu należy nadzór i kierowanie całokształtem działalności spółdzielczości wytwórczej i usług, a w szczególności ustalanie lub przekazywanie obowiązujących wytycznych w zakresie planów gospodarczych, profilu produkcyjnego, norm produkcyjnych i racjonalizacji, norm zużycia surowców i jakości produkcji, inwestycji, zaopatrzenia, zakupów inwestycyjnych, zbytu, cen, finansów i rachunkowości,
b) do Związku — stawianie wniosków w powyższych sprawach;
2) w przedmiocie polityki kadr i spraw pracowniczych:
a) do Urzędu należy kierowanie całokształtem polityki kadr i akcją socjalną oraz sprawy umów zbiorowych, płac, normowania pracy i kontroli funduszu płac,
b) do Związku — stawianie wniosków w powyższych sprawach;
3) w przedmiocie szkolenia:
a) Urząd sprawuje pełny nadzór i kierownictwo nad szkoleniem z wyjątkiem spraw, wymienionych pod lit. b),
b) Związek prowadzi szkolenie korespondencyjne, szkolenie rewidentów, pracowników aparatu szkolenia i kulturalno-oświatowego oraz członków organów samorządu spółdzielczego;
4) w przedmiocie spraw organizacyjnych:
a) do Urzędu należy:
1. ustalanie wytycznych i zatwierdzanie w porozumieniu ze Związkiem struktur organizacyjnych, planów sieci spółdzielni oraz placówek terenowych central spółdzielni,
2. zatwierdzanie planów zatrudnienia i etatów central, ich placówek terenowych i spółdzielni,
b) do Związku należy:
1. współdziałanie z Urzędem w zakresie spraw określonych w lit. a),
2. opracowywanie i zatwierdzanie statutów wzorcowych i regulaminów wzorcowych władz spółdzielni i ich central,
3. nadzór nad przestrzeganiem ustalonych wytycznych i form organizacyjnych, rozmiarów i lokalizacji spółdzielni,
4. organizowanie i kontrola prac samorządu spółdzielczego,
5. udzielanie Urzędowi opinii w sprawach właściwego rozwoju spółdzielczości;
5) w przedmiocie prac naukowo-badawczych całokształt uprawnień należy do Urzędu;
6) w przedmiocie kontroli:
a) Urząd sprawuje kontrolą wewnętrzną central spółdzielczo-państwowych i ich placówek terenowych w ramach, jakie określone będą zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów o organizacji i funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej w Centralnym Urzędzie Drobnej Wytwórczości oraz we władzach, instytucjach i przedsiębiorstwach podległych i nadzorowanych przez Urząd,
b) Związek zaś sprawuje ustawową rewizję central spółdzielni oraz superrewizję podległych centralom placówek i wszystkich spółdzielni przez właściwe centrale i przez aparat własny oraz nadzoruje działalność central spółdzielczo-państwowych w zakresie ich czynności rewizyjnej, propagandowej i kulturalno-oświatowej;
7) w przedmiocie reprezentowania spółdzielczości pełne uprawnienia przysługują Związkowi, natomiast Urząd przedkłada wnioski;
8) działalność propagandową w zakresie spółdzielczości wytwórczej prowadzi Związek w porozumieniu z Urzędem.

§ 3. Protokoły z przeprowadzonych rewizji przesyła Związek do Urzędu niezwłocznie, jeszcze przed wydaniem zarządzenia porewizyjnego.
Plany i wyniki rewizji central powinny być przedmiotem wzajemnych uzgodnień i konsultacji.
Zarządzenia porewizyjne powinny być wydawane przez Prezesa Związku w porozumieniu z Prezesem Urzędu.

§ 4. Tryb i terminy przejęcia przez Urząd spraw, prowadzonych dotychczas przez Związek, ustalą we wzajemnym porozumieniu Prezes Urzędu i Prezes Związku.

§ 5. W przypadku różnicy poglądów pomiędzy Urzędem a Związkiem rozstrzyga Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.