Telegram Stalina z 25 września 1936

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Telegram Stalina i Żdanowa m.in. o usunięciu Jagody
Telegram Stalina i Żdanowa m.in. o usunięciu Jagody
Przekład: Wikiźródła (lista tłumaczy na stronie historii).
Wikipedia
Wikipedia
 Zobacz w Wikipedii hasło NKWD


Tłumaczenie[edytuj]

TELEGRAM

SZYFREM

MOSKWA. KC WPK(b)

T.t. Kaganowicz, Mołotow i inni członkowie Biura Politycznego KC.

Pierwsze. Uważamy za absolutnie konieczną i pilną sprawę powołanie tow. Jeżowa na stanowisko ludowego komisarza spraw wewnętrznych. Jagoda wyraźnie nie stanął na wysokości zadania w sprawie zdemaskowania bloku trockistowsko-zinowiewskiego. OGPU spóźniło się w tej sprawie o 4 lata. Mówią z tym wszyscy pracownicy partyjni oraz większość obwodowych przedstawicieli NKWD. Jako zastępcę Jeżowa w NKWD można pozostawić Agranowa.

Drugie. Uważamy za konieczną i pilną sprawę zdjęcie Rykowa z Ludowego Komisariatu Łączności i wyznaczenie na stanowisko ludowego komisarza łączności Jagody. Myślimy, że sprawa ta nie wymaga umotywowania, gdyż jest ona i tak jasna.

Trzecie. Uważamy za absolutnie pilną sprawę zdjęcie Łobowa i wyznaczenie na stanowisko ludowego komisarza leśnictwa tow. Iwanowa, sekretarza Północnego Komitetu Krajowego. Iwanow zna się na sprawach leśnictwa i jest człowiekiem operatywnym, [zaś] Łobow jako komisarz ludowy nie radzi sobie ze sprawami i co roku je zawala. Proponujemy pozostawienie Łobowa jako pierwszego zastępcy Iwanowa w Ludowym Komisariacie Leśnictwa.

Czwarte. Co się dotyczy KKP [Komisji Kontroli Partyjnej], to Jeżow może pozostać w drodze łączenia obowiązków, a na pierwszego zastępcę Jeżowa w KKP można by wysunąć Jakowa Arkadiewicza Jakowliewa.

Piąte. Jeżow zgadza się z naszymi propozycjami.

Stalin. Żdanow.

Nr 44

25 września [19]36 r.

Szóste. Samo przez się rozumie, że Jeżow pozostaje sekretarzem KC.

Oryginał[edytuj]

ТЕЛЕГРАММА

ШИФРОМ

МОСКВА. ЦК ВКП(б).

Т.т. Кагановичу, Молотову и другим членам Политбюро ЦК.

Первое. Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение тов. Ежова на пост Наркомвнуделом. Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ опоздал в этом деле на 4 года. Об этом говорят все партработники и большинство областных представителей Наркомвнудела. Замом Ежова в Наркомвнуделе можно оставить Агранова.

Второе. Считаем необходимым и срочным делом снять Рыкова по Наркомсвязи и назначить на пост Наркомсвязи Ягоду. Мы думаем, что дело это не нуждается в мотивировке, так как оно и так ясно.

Третье. Считаем абсолютно срочным делом снятие Лобова и назначение на пост Наркомлеса тов. Иванова, секретаря Северного крайкома. Иванов знает лесное дело, и человек он оперативный, Лобов как нарком не справляется с делом и каждый год его проваливает. Предлагаем оставить Лобова первым замом Иванова по Наркомлесу.

Четвертое. Что касается КПК, то Ежова можно оставить по совместительству, а первым заместителем Ежова по КПК можно было бы выдвинуть Яковлева Якова Аркадьевича.

Пятое. Ежов согласен с нашими предложениями.

Сталин. Жданов.

№ 44

25/IX.36 г.

Шестое. Само собой понятно, что Ежов остается секретарем ЦК.

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 94. Л. 124-127. Воспроизводится по: Сталин и Каганович: Переписка. 1931-1936 / Сост.: О.В.Хлевнюк, Р.У.Дэвис, Л.П.Кошелева, Э.Л.Рис, Л.А.Роговая. - М.: Росспэн, 2001. - С. 682-683.

Linki[edytuj]


Przekład może być udostępniony na innej licencji niż tekst oryginalny.
Oryginał
Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.
Przekład

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję i/lub modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.
Kopia tekstu licencji umieszczona została pod hasłem GFDL. Dostepne jest również jej polskie tłumaczenie.

Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.