Słownik „Dux-Liliput“ angielsko-polski/R (całość)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Stanisław Goldman
Tytuł Słownik „Dux-Liliput“ angielsko-polski
Wydawca Księgarnia Lingwistyczna Stanisława Goldmana
Data wydania 1923
Drukarz Spamer — Lipsk
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne R – wykaz haseł
Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI
Indeks stron
R.

rabbit (re′byt ) królik.

rabid (re′byd ) wściekły.

rabies (j′byīz) wścieklizna.

race (js) rasa; ród; pokolenie; bieg; wyścigi; biedz; ścigać się.

race-horse (j′s-hōrs) wyścigowiec.

rachitis (rekaj′tys) angielska choroba.

racing (j′syñg ) wyścigi.

rack (rek) rek; wieszadło; półka; dręczyć.

racket (re′ket ) rakieta.

radical (re′dykel ) radykalny; gruntowny; źródłosłów; pierwiastek.

radish (re′dysz) rzodkiew.

radius (j′dyös) promień; szprycha.

raft (raft ) tratwa.

rag (reg) gałgan; szmata.

rage (j) wściekłość; zachwyt; szaleć.

ragout (regū′ ) bigos.

rail (jl ) szyna; poręcz; drwić; by rail koleją.

railway (j′lu͡ēj ) kolej.

rain (jn) deszcz; it rains; it is raining deszcz pada.

rainbow (j′nbo͡u ) tęcza.

rainy (j′ny) dżdżysty.

raise (jz) podnieść; wznieść; hodować.

raisin (jzn) rodzynek.

rake (jk) grabie; zgarniać.

ram (rem) baran.

ramp (remp) rampa.

ran (ren) inf.: run.

rancid (re′nsyd ) stęchły.

random (re′ndöm) przypadek; at random na chybił trafił.

range (jndż) szereg; łańcuch; ustawiać.

rank (reñk) rząd; stopień; stan; ranga; szeregi (wojsko); ustawić.

ransom (re′n-söm) okup; okupić.

rap (rep) uderzenie; pukać; uderzyć; bić.

rapacious (repēj′szös) drapieżny.

rapacity (repe′syty) drapieżność.

rape (jp) porwać; porwanie; rzepak; raszpla; winogrona.

rape-oil (jp-ojl ) rzepakowy olej.

rapid (re′pyd ) szybki.

rapidity (repy′dyty) szybkość.

rare (r ) rzadki.

rarity (re′ryty) rzadkość.

rascal (ra′skel ) łotr.

rasp (rasp) raszpla[1].

raspberry (ra′z-bery) malina.

rat (ret ) szczur.

rate (jt ) stosunek; rata; stopa; cena; podatek; szacować; wymyślać.

rather (rā′dhör ) raczej; dość; nieco; wcale.

ration (jszn) racja.

rational (re′szönel ) racjonalny.

rattle (retl ) klekotać.

raucous (rō′kös) ochrypły.

ravage (re′wedż) pustoszyć; spustoszenie.

raven (jwn) kruk; łup.

ravish (re′wisz) porwać.

ravishing (re′wiszyñg ) zachwycający.

raw () surowy.

ray (j ) promień.

razor (j′zör ) brzytwa.

reach (rīcz) osiągnąć; dojść (do); podać.

reaction (rīe′kszn) reakcja; działanie.

read (rīd ) czytać; I read czytam.

read (red ) inf.: read; I read czytałem; I have read (prze)czytałem.

reader (rī′dör ) czytelnik; profesor; wypisy.

readily (re′dyly) chętnie.

readiness (re′dynes) gotowość.

reading (rī′dyñg ) czytając; czytanie; odczyt.

reading-book (rī′dyñg-buk) książka do czytania.

ready (re′dy) gotowy; chętny; szybki; ready money gotówka.

real (rī′el ) realny; rzeczywisty; prawdziwy.

reality (re-e′lity) rzeczywistość.

realize (rī′elajz) urzeczywistnić; spieniężyć.

really (rī′ely) w rzeczywistości; doprawdy.

reap (rīp) żąć.

reaper (rī′pör ) żniwiarz.

reaping (rī′pyñg ) żniwa.

reason (rīzn) rozsądek; rozum; powód; słuszność; rozumować.

reasonable (rī′znebł ) rozsądny; słuszny.

rebel (re′bel ) powstaniec.

rebellion (rebe′ljön) powstanie; bunt.

recall (rekö′łl ) odwołanie; odwołać; przypomnieć sobie.

receipt (resī′t ) kwit; pokwitowanie; odbiór; przyjęcie; recepta.

receive (resī′w) otrzymać; odebrać; przyjąć.

recent (rī′sent ) nowy; świeży.

recently (rī′sently) niedawno.

reception (rese′pszn) przyjęcie.

reciprocal (resy′prokl ) wzajemny.

reciprocity (resypro′syty) wzajemność.

recitation (resytēj′szn) opowiadanie; deklamacja.

recite (resaj′t ) opowiadać.

reckon (rekn) liczyć; rachować.

reclaim (reklēj′m) reklamować.

reclamation (reklemēj′szn) reklamacja; zażalenie.

recluse (reklū′s) pustelnik.

recognize (re′kognajz) uznać; poznać.

recollect (rekole′kt ) przypomnieć sobie.

recommend (rekome′nd ) polecić.

recommendation (rekomendēj′szn) polecenie.

recompense (re′kompens) odszkodowanie; rekompensata; wynagrodzić.

reconcile (re′konsajl ) pojednać.

reconciliation (rekonsylyēj′szn) pojednanie.

record (re′körd ) protokół; dokument; rekord.

recover (reka′wör ) odzyskać; powrócić do zdrowia.

recreation (rekry-ēj′szn) rozrywka; wytchnienie.

recruit (rekrū′t ) rekrut.

rectangle (re′kteñgł ) prostokąt.

rectangular (rekte′ñgjuler ) prostokątny.

rectify (re′ktyfaj) rektyfikować; prostować.

rector (re′ktör ) rektor.

red (red ) czerwony; red herring wędzony śledź.

redaction (rede′kszn) redakcja.

redbreast (re′d-brest ) rudzik.

redden (redn) zaczerwienić się.

redeem (re-dī′m) odkupić; wykupić.

Redeemer (re-dī′mör ) Zbawiciel.

redemption (rede′mszn) wykupno; zbawienie.

red-letter day (red-le′tör dēj ) dzień świąteczny.

reduce (redjū′s) zmniejszać; zniżyć.

reduction (reda′kszn) redukcja; zmniejszenie.

reef (rīf ) rafa.

refer (refȫr ) powołać się.

reference (re′förens) powołanie się; referencja.

refinery (re′fönery) rafinerja.

reflection (refle′kszn) odblask; rozwaga.

reflex (refle′ks) odblask.

reflexive (refle′ksyw) zwrotny (gram.).

reflux (rī′flöks) odpływ.

reform (refōr′m) reforma; przekształcić.

Reformation (reforj′szn) reformacja.

Reformer (refōr′mör ) reformator.

refresh (refre′sz) odnowić; pokrzepić.

refreshment (refre′szment ) zakąska; odświeżenie.

refuge (re′fjudż) schronisko.

refugee (refjudżī′ ) uchodźca.

refund (refa′nd ) zwrócić.

refusal (refjū′zel ) odmowa.

refuse (refjū′z) odmówić.

regain (regēj′n) odzyskać.

regard (regār′d ) uważać; poważać; zważać; poważanie; as regards … co się tyczy.

regarding (regār′dyñg ) odnośnie; co do.

regent (rī′dżent ) regent.

regiment (rī′dżement ) pułk.

region (rī′dżön) okolica.

register (re′dżystör ) rejestr; spis; zarejestrować; zanotować; a registered letter polecony list.

regret (regre′t ) żałować; żal; I regret to inform you that … przykro mi donieść Panu, że …

regular (re′gjuler ) regularny; prawidłowy.

regulate (re′gjulējt ) (u)regulować; (u)porządkować; ustawiać; załatwić.

regulation (regjulēj′szn) regulacja; uregulowanie.

reign (jn) panowanie; panować.

rein (jn) cugiel; lejc.

reins (jnz) pl. nerki; lejce; cugle.

rejoice (redżoj′s) cieszyć (się).

relate (relēj′t ) opowiedzieć; zdać sprawę.

relation (relēj′szn) opowiadanie; stosunek; krewny.

relative (re′letyw) odnośny; względny; krewny.

release (relī′s) uwolnienie; uwolnić.

reliable (relaj′ebł ) poważny.

relics (re′liks) pl. szczątki.

religion (reli′dżn) religja.

religious (reli′dżös) religijny.

rely (relaj′ ) polegać (na).

remain (remēj′n) (po-)zostać; remains pl. zwłoki.

remainder (remēj′ndör ) reszta; pozostałość.

remark (remār′k) uwaga; zauważyć.

remarkable (remār′kebł ) godny uwagi; szczególny.

remedy (re′medy) środek (leczniczy); lekarstwo.

remember (reme′mbör ) przypomnieć sobie; pamiętać; kindly remember me to Mr … proszę pozdrowić odemnie pana X …

remind (re-maj′nd ) przypomnieć.

reminiscence (remyny′sens) wspomnienie.

remise (remī′z) zwrot.

remission (remy′szn) odpuszczenie.

remit (remy′t ) przesłać; zwracać; przebaczyć.

remittance (remy′tens) przesłanie; rimessa.

remorse (remōr′s) wyrzuty sumienia.

removal (remū′wl ) usunięcie; przeprowadzka.

remove (remū′w) oddalić; przeprowadzić się.

render (re′ndör ) zwrócić; oddać; wyświadczyć.

renew (re-njū′ ) wznowić.

renewal (re-njū′el ) wznowienie.

renounce (re-na͡u′ns) zrzec się; porzucić.

renown (re-na͡u′n) sława.

rent (rent ) rysa; renta; czynsz; komorne.

renunciation (renansyēj′szn) zrzeczenie się.

reorganize (rī-ōr′genajz) reorganizować.

repair (repēr ) naprawa; naprawić.

repeat (repī′t ) powtarzać.

repeatedly (repī′tedly) powtórnie.

repent (repe′nt ) żałować.

repentance (repe′ntens) skrucha.

repetition (repety′szn) powtórzenie.

replace (replēj′s) zastąpić.

reply (replaj′ ) odpowiedzieć; odpowiedź.

report (repōr′t ) raport; sprawozdanie; sława.

repose (repo͡u′z) spoczynek; spoczywać.

reprehend (reprehe′nd ) ganić.

represent (repreze′nt ) przedstawiać; wyobrażać; zastąpić.

representation (reprezentēj′szn) przedstawienie; zastępstwo.

representative (repreze′ntetyw) zastępca.

reprimand (re′prymand ) nagana; wyrazić naganę.

reproach (re-pro͡u′cz) zarzut; wyrzut; zarzucić (co komu).

reproduce (rīprodjū′s) reprodukować.

reproduction (rīproda′kszn) reprodukcja.

reprove (re-prū′w) ganić.

reptile (re′ptyl ) płaz.

republic (re-pa′blik) rzeczpospolita.

republican (re-pa′bliken) republikanin; republikański.

repugnance (repō′gnens) wstręt.

repulse (repa′ls) odeprzeć.

reputation (repjutēj′szn) reputacja.

request (reku͡e′st ) żądać; prosić; prośba; popyt.

require (re-ku͡ajr ) żądać; potrzebować.

research (resȫr′cz) poszukiwanie; badanie; poszukiwać; badać.

resemble (reze′mbł ) być podobnym.

reserve (rezȫr′w) zastrzeżenie; zapas; rezerwa; rezerwować.

reside (rezaj′d ) przebywać; mieszkać.

residence (re′zydens) rezydencja; siedziba.

resign (re-zaj′n) wyrzec się; odstąpić.

resignation (re-zygnēj′szn) rezygnacja; ustąpienie.

resin (re′zyn) żywica.

resist (re-zy′st ) stawiać opór.

resistance (re-zy′stens) opór.

resolution (rezoljū′szn) rezolucja; uchwała.

resolve (re-zo′łlw) rozpuścić; rozstrzygnąć; postanowić; uchwała.

resound (re-za͡u′nd ) odbijać się.

respect (re-spe′kt ) wzgląd; poważanie; respekt; uwzględnić; poważać.

respectable (re-spe′ktebł ) poważ(a)ny; porządny.

respectful (re-spe′ktfuł ) pełen szacunku; poważny.

respective (respe′ktyw) odnośny.

respiration (respirēj′szn) oddychanie.

respire (re spajr ) oddychać.

respond (respo′nd ) odpowiadać.

responsibility (responsyby′lyty) odpowiedzialność.

responsible (respo′nsybł ) odpowiedzialny.

rest (rest ) spokój; spoczynek; reszta; odpoczywać; pozosta(wa)ć.

restaurant (re′storañ) restauracja.

restitution (restytjū′szn) zwrot.

restore (restōr ) przywrócić; zwrócić.

restrain (re-strēj′n) powstrzymywać.

result (re-za′lt ) rezultat; wynik; skutek.

resurrection (rezöre′kszn) zmartwychwstanie.

retail (rī′tējl ) handel detaliczny.

retailer (retēj′lör ) detalista.

retain (re-tēj′n) zachować.

retard (re-tār′d ) opóźnić.

retire (re-tajr ) cofnąć (się); odejść.

retreat (re-trī′t ) odwrót; schronienie; cofnąć się.

return (re-tȫr′n) oddać; zwracać; (po)wrócić; powrót; in return wzajemnie.

revenge (rewe′ndż) zemsta; odwet; (ze)mścić się.

revenue (re′wenjū) dochód.

reverence (re′wörens) uszanowanie; ukłon; czcić.

reverend (re′wörend ) wielebny.

reverer (rewī′rör ) czciciel.

review (rewjū′ ) przegląd; krytyka; przejrzeć.

revisal (rewaj′zl ) rewizja.

revise (rewaj′z) sprawdzać; rewizja; korekta.

revision (rewy′żn) rewizja.

revoke (rewo͡u′k) odwołać.

revolt (rewo′lt ) rokosz; powstanie; podburzać.

revolution (rewoljū′szn) rewolucja.

revolutionary (rewoljū′szönery) rewolucyjny.

revolutionist (rewoljū′szönyst ) rewolucjonista.

revolver (rewo′lwör ) rewolwer.

reward (rewār′d ) nagroda; wynagrodzić.

rheumatism (rū′metyzm) reumatyzm.

Rhine (rajn) Ren.

rhinoceros (rajno′söras) nosorożec.

rhyme (rajm) rym; rymować.

rhythm (rythm) rytm.

rib (ryb) żebro.

ribbon (rybn) wstążka.

rice (rajs) ryż.

rich (rycz) bogaty.

riches (ry′czez) pl. bogactwa.

richness (ry′cz-nes) bogactwo.

Richard (ry′czārd ) Ryszard.

rid (ryd ) uwolnić.

ridden (rydn) inf.: ride.

riddle (rydl ) zagadka; sito.

ride (rajd ) jechać konno; jeździć; konna jazda.

rider (raj′dör ) jeździec.

ridge (rydż) grzbiet; szczyt.

ridiculous (rydy′kjulös) śmieszny.

riding (raj′dyñg ) konna jazda.

rift (ryft ) szczelina.

right (rajt ) prawo; słuszność; prawy; prosty; prawidłowy; prosto; dokładnie; you are right Pan ma rację; all right! dobrze! on the right na prawo.

rigid (ry′dżyd ) szywny.

rigorous (ry′gorös) surowy.

rigo(u)r (ry′gör ) surowość.

rime (rajm) szron.

rind (rajnd ) skórka.

ring (ryñg ) pierścień; koło; dźwięk; arena; dzwonienie; dzwonić.

ringlet (ryñg′let ) obrączka.

rink (ryñk) tor.

rinse (ryns) płukać.

ripe (rajp) dojrzały.

ripen (rajpn) dojrzewać.

rise (rajz) wznoszenie się; wschód (słońca); wstawać; podnieść (się); wznieść (się); powstać; iść w górę; wschodzić (o słońcu).

risk (rysk) ryzyko; ryzykować.

rite (rajt ) obrządek.

rival (raj′wel ) rywal; współzawodniczyć.

river (ry′wör ) rzeka.

rivet (ry′wet ) nit; nitować.

rivulet (ry′wjulet ) strumyczek.

road (ro͡ud ) droga; ulica.

roamer (ro͡u′mör ) włóczęga.

roar (r ) ryczeć; szumieć; ryk; szum; hałas.

roast (ro͡ust ) pieczeń; pieczony; smażony; smażyć; piec; roast beef (bīf ) pieczeń wołowa.

rob (rab) rabować; kraść.

robber (ra′bör ) zbójca.

robbery (ra′böry) grabież; kradzież.

robe (ro͡ub) suknia; szata.

robin (ra′byn) rudzik.

robust (ro′böst ) silny; zdrowy.

rock (rok) skała; kołysać (się); trząść.

rock-oil (ro′k-ojl ) olej skalny; nafta.

rocky (ro′ky) skalisty.

rod (rod ) pręt.

rode (ro͡ud ) inf.: ride.

roe (ro͡u ) ikra; sarna.

roe-buck (ro͡u′-bak) rogacz.

rogue (ro͡ug) łotr.

roll (ro͡ul ) walec; wałek; bułka; rejestr; zwijać.

Roman (ro͡u′men) rzymski; Rzymianin.

Rome (ro͡um) Rzym.

roof (rūf ) dach; kryć.

room (rūm) pokój; miejsce.

roomy (rū′my) przestronny.

root (rūt ) korzeń; pierwiastek.

rope (ro͡up) lina; ciągnąć (się).

rope-maker (ro͡up-mēj′kör ) powroźnik.

rosary (ro͡u′zery) różaniec.

rose (ro͡uz) róża.

rose (ro͡uz) inf.: rise.

rosin (ra′zyn) żywica.

rosy (ro͡u′zy) różowy.

rot (rot ) zgnilizna; lichota; (z)gnić; psuć (się).

rotate (ro͡u′tējt ) kręcić się; obracać się.

rotation (rotēj′szn) rotacja; obrót.

rotten (rotn) zepsuty.

rough (raf ) surowy; szorstki; burzliwy.

Roumania (rumēj′nja) Rumunja.

Roumanian (rumēj′njen) Rumun; rumuński.

round (ra͡und ) okrągły; naokoło; koło; zaokrąglić; krążyć.

rouse (ra͡uz) (wz)budzić.

route (rūt; ra͡ut ) droga.

routine (rutī′n) rutyna.

rove (ro͡uw) włóczyć się.

row (ro͡u ) rząd; wiosłować; zgiełk.

rower (ro͡u′ör ) wioślarz.

royal (roj′el ) królewski.

royalist (roj′elyst ) rojalista.

rub (rab) trzeć; wycierać.

rubber (ra′bör ) ścierka; guma.

ruby (ra′by) rubin.

rudder (ra′dör ) ster.

rude (rūd ) surowy; szorstki.

rudiment (rū′dyment ) podstawa; początek.

ruin (rū′in) ruina; (z)rujnować.

rule (rūl ) prawidło; prawo; ustawa; reguła; panować; zarządzać.

ruler (rū′lör ) władzca; linijka.

rum (ram) rum.

ruminate (rū′mynējt ) przeżuwać.

rumo(u)r (rū′mör ) wieść.

rump-steak (ra′mp-stējk) rumsztyk.

run (ran) biedz; spieszyć; bieg; to run away (eu͡ej ) uciec.

runaway (ra′ne-u͡ej ) zbieg.

rung (rañg ) inf.: ring.

rupture (ra′p-czör ) zerwanie; przepuklina.

rural (rū′rel ) wiejski.

rush (rasz) szum; ścisk; rzucić się; szumieć.

rusk (rask) suchar(ek).

Russia (ra′sza) Rosja.

Russian (raszn) Rosjanin; rosyjski.

rust (rast ) rdza; rdzewieć.

rustic (ra′styk) wiejski.

rustle (rasl ) szumieć.

rusty (ra′sty) zardzewiały.

rye (raj) żyto.

Przypisy

  1. Przypis własny Wikiźródeł rodzaj pilnika – zob. hasło raszpla w Słowniczku wyrazów obcych.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Stanisław Goldman.