Słownik „Dux-Liliput“ angielsko-polski/B (całość)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Stanisław Goldman
Tytuł Słownik „Dux-Liliput“ angielsko-polski
Wydawca Księgarnia Lingwistyczna Stanisława Goldmana
Data wydania 1923
Drukarz Spamer — Lipsk
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne B – wykaz haseł
Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI
Indeks stron
B.

Babel (j ) Babel.

baby (j′by) dziecię.

bachelor (be′czlör ) kawaler; bakałarz; Bachelor of Arts stopień naukowy.

back (bek) tył; grzbiet; plecy; tylny; napowrót; to come back wrócić.

bacon (jkn) słonina.

bacterium (bektī′ryöm, pl. bacteria) bakterja.

bad (bed ) zły; niezdrowy; źle.

badly (be′d-ly) źle; pilnie.

bag (beg) worek; torba; torebka.

bagatelle (begete′l ) drobnostka.

baggage (be′gedż) bagaż.

bail (jl ) rączka; rękojmia; ręczyć.

bake (jk) piec; wypalać.

baker (j′kör ) piekarz.

bakery (j′köry) piekarnia.

balance (be′lens) waga; równowaga; bilans; saldo; wyrównanie; ważyć; wyrównać.

balcony (be′lkony) balkon.

bald (bołld ) łysy; goły.

baldachim (be′ldekin) baldachim.

bale (jl ) bela; pakować.

Balkan (balkā′n) Bałkan.

ball (bōłl ) bal; piłka; kula; bela.

ballad (be′led ) balada.

balast (be′lest ) balast.

ballet (balē′ ) balet.

balloon (belū′n) balon.

balm (bām) balsam.

balsam (bo′łlsem) balsam.

balsamic (belse′myk) balsamiczny.

Baltic (bołl-tyk) Bałtyk; bałtycki.

balustrade (be′löstrējd ) balustrada; poręcz.

bamboo (bembū′ ) bambus.

ban (ben) wygnanie; zakaz; klątwa; zesłać; przekląć; zabronić.

banana (banā′na) banan.

band (bend ) przewiązka; szpagat; wstążka; pas; węzeł; banda; kapela; wiązać; zebrać się.

bandage (be′ndedż) bandaż; opatrywać.

banderol (be′nd-rołl ) banderola.

bandit (be′ndyt ) bandyta.

band-master (be′nd-mastör ) kapelmistrz.

banish (be′nysz) zesłać; wygnać.

banishment (be′nyszment ) zesłanie; wygnanie.

bank (beñk) grobla; brzeg; bank; ław(k)a.

banker (be′ñkör ) bankier.

bank-note (be′ñk-no͡ut ) banknot.

bankrupt (be′ñk-rapt ) bankrut; bankrutować.

banner (be′nör ) sztandar.

banns (benz) zapowiedzi.

banquet (be′ñku͡et ) bankiet.

baptism (be′p-tyzm) chrzest.

baptize (be′p-tajz) chrzcić.

bar (r ) sztaba; zasuwa; szynk; barjera; sąd; adwokatura; przeszkoda; zamknąć.

barb (rb) broda.

barbarian (rbē′ry͡en) barbarzyński; barbarzyńca.

barbarous (r′berös) barbarzyński.

barber (r′bör ) golarz.

bare (bēr) nagi; goły; pusty; pozbawiony.

barefooted (r′futed ) bosy.

bargain (r′gen) handel; kupno; zysk; ułożyć się; targować się.

bark (rk) kora; barka; szczekać.

bar-keeper (r′kīpör ) szynkarz; kelner.

barley (r′ly) jęczmień.

barm (rm) drożdże.

barman (rmen) kelner.

barn (rn) stodoła.

barometer (bero′metör ) barometr.

baron (be′rön) baron.

baroness (be′rönes) baronowa.

baronet (be′rönet ) baronet.

barrack (be′rek) baraki; koszary.

barrel (be′rel ) beczka; lufa.

barricade (barykēj′d ) barykada.

barrister (be′rystör ) obrońca; adwokat.

barrow (be′ro͡u ) nosze; bary.

barytone (be′ryto͡un) baryton.

base (js) niski; podły; fałszywy; podstawa.

basement (j′sment ) fundament.

basin (jsn) basen; miednica.

basis (j′sys) podstawa.

basket (ba′skyt ) kosz.

bass (bas) mata.

bass (bēs) bas.

bastard (be′störd ) bękart.

bastion (be′styon) bastjon.

bat (bet ) nietoperz; kij; uderzyć.

bath (bāth) kąpiel; wanna.

bathe (jdh) kąpać się.

bath-room (bāth-rūm) pokój kąpielowy.

batiste (beti′st ) batyst.

battalion (bete′ljön) bataljon.

battery (be′töry) baterja.

battle (betl ) bitwa; walka.

Bavaria (bewē′rja) Bawarja.

Bavarian (bewē′ry͡en) bawarski; Bawarczyk.

bay (bēj) zatoka; gniady.

bayonet (bē′jonet ) bagnet.

bazaar (bazā′r ) bazar.

be (bi) być; istnieć; to be working pracować; be! bądź!

beak (bīk) dziób.

beam (bīm) belka.

bean (bīn) fasola; bób.

bear (r ) niedźwiedź.

beard (bird ) broda.

bearer (bē′rör ) oddawca.

bearing (bē′riñg) zachowanie (się); położenie.

beast (bīst ) zwierzę.

beat (bīt ) bić; pobić; młócić; trzepać.

beat (bīt ) uderzenie; bicie.

beautiful (bjū′tyfuł ) piękny.

beauty (bjū′ty) piękność.

beaver (bī′wör ) bóbr.

became (bykēj′m) inf.: become.

because (bykō′z) bo; dla; tego że; ponieważ.

become (byka′m) zostać; stać się.

bed (bed ) łóżko; łożysko; koryto (rzeki); grządka; ścielić; to go to bed iść spać; beds! nocleg!

bedding (be′dyñg ) pościel.

bedroom (be′d-rūm) sypialnia.

bee () pszczoła.

beech (bīcz) buk.

beef (bīf ) wołowina.

beefsteak (bī′f-stējk) bifsztyk.

bee-hive (bī′hajw) ul.

been (bīn) inf.: be; I have been byłem.

beer (bīr) piwo.

beet (bīt ) burak.

beetle (bītl ) chrząszcz.

beet-root (bī′t-rūt ) burak.

befall (byfo′łl ) wydarzyć się.

before (byför ) przed; zanim; przedtem.

beg (beg) prosić; żebrać; I beg your pardon (aj beg jūrrdn) przepraszam!

began (byge′n) inf. begin.

beggar (be′gör ) żebrak.

begin (begy′n) zaczynać (się).

beginner (begy′nör ) początkujący.

beginning (begy′niñg) początek.

begun (byga′n) inf.: begin; rozpoczęty.

behalf (byhā′f ) korzyść; on behalf of w imieniu; na korzyść.

behave (byhēj′w) oneself zachowywać się.

behavio(u)r (byhēj′wjör ) zachowanie się.

behind (byhaj′nd ) za; w tyle.

being (bī′iñg) będąc; będący; istota; byt.

Belgian (be′ldży͡en) Belgijczyk; belgijski.

Belgium (be′ldży͡öm) Belgja.

belief (bylī′f ) wiara; mniemanie; zdanie.

believe (bylī′w) wierzyć; sądzić.

bell (bełl ) dzwon(ek); kielich; to ring the bell dzwonić.

bellow (be′lo͡u ) ryczeć; ryk.

bellows (be′lo͡uz) pl. miech.

belly (be′ly) brzuch.

belong (bylo′ñg) należeć.

beloved (byla′wd ) ukochany; ulubiony.

below (bylo͡u ) pod; poniżej; na dole.

belt (bełt ) pas; opasać.

bench (bensz) ławka.

bend (bend ) zagięcie; skierować; giąć (się).

beneath (bynī′th) pod; poniżej.

benediction (benedy′kszn) błogosławieństwo.

benefaction (benefe′kszn) dobroczynność.

benefactor (benefe′ktör ) dobroczyńca; dobrodziej.

beneficence (bene′fysens) dobroczynność.

benefit (be′nefyt ) dobroczynność; korzyść; benefis; korzystać.

benevolence (bene′wolens) uczynność.

bent (bent) inf.: bend; zgięty; zgięcie.

benzene (be′n-zīn) benzyna.

benzine = benzene.

bequest (byku͡e′st ) zapis.

berry (be′ry) jagoda.

beseech (bysi′cz) prosić.

besides (bysaj′dz) obok; przy; oprócz.

besiege (bysī′dż) oblegać.

best (best ) najlepiej; the best najlepszy.

bestial (be′stjel ) zwierzęcy.

bet (bet ) zakład; założyć się; I bet you 10 s. zakładam się z Panem o 10 szylingów.

beton (be′tōn) beton

betray (bytrēj ) zdradzić.

betrothed (bytro͡u′dhd ) zaręczony; narzeczony.

better (be′tör ) lepszy; lepiej.

between (bytu͡ī′n) między.

beverage (be′wrydż) napój.

beware (bywē′r ) strzedz się; beware! baczność!

beyond (byjo′nd ) po drugiej sronie; ponad; poza.

Bible (bajbł ) Biblia.

bicycle (baj′sykł ) rower.

bicyclist (baj′syklist ) cyklista.

bid (byd ) rozkazywać; ofiarować; życzyć.

bier (r ) mary.

big (byg) duży; gruby; ciężarna (o kobiecie).

bigamy (by′gemy) dwużeństwo.

bight (bajt ) zatoka.

bigot (by′göt ) nabożniś.

bilberry (by′l-bery) borówka; jagoda.

bile (bajl ) żółć.

bilk (byłk) oszukać.

bill (byl ) dziób; skarga; pismo; projekt ustawy; rachunek; bill of fare (r ) spis potraw.

billiards (by′ljördz) pl. bilard.

bind (bajnd ) wiązać; przywiązać; oprawić.

binder (baj′ndör ) introligator; bednarz.

binding (baj′ndyñg ) oprawa; wiązanie.

binocle (by′nokł ) lornetka.

biography (. . fy) biografja.

birch (rcz) brzoza.

bird (rd ) ptak.

Birmingham (r′myñhem) miasto w Anglji.

birth (rth) urodzenie; ród; birth-day (. . dej) urodziny; certificate of birth metryka urodzin.

biscuit (by′skit ) sucharek; biszkopt.

bishop (by′szöp) biskup.

bishopric (by′szöpryk) biskupstwo.

bison (by′zn) żubr.

bissextile (byse′kstyl ) year rok przestępny.

bit (byt ) kęs; kawałek; wędzidło; a bit trochę.

bit inf.: bite.

bitch (bycz) suka; samica.

bite (bajt ) ukąszenie; ukąsić; kąsać; gryźć.

bitten (bytn) inf.: bite

bitter (by′tör ) gorzki.

black (blek) czarny.

blackberry (ble′k-bery) jeżyna.

blackbird (ble′kbörd ) kos.

blackboard (ble′kbörd ) tablica.

blacken (blekn) czernić.

blackguard (ble′gārd ) szubrawiec.

blacking (ble′kiñg) pasta do butów,

blacksmith (ble′k-smyth) kowal.

bladder (ble′dör ) pęcherz.

blade (blējd ) ostrze (noża).

blade-bone (blēj′d-bo͡un) łopatka.

blain (blējn) czyrak; ropień; pęcherz.

blame (blējm) nagana; ganić.

blank (bleñk) biały; blady.

blanket (ble′ñket ) kołdra wełniana; koc.

blast (blast ) podmuch wiatru; wybuch; wysadzić w powietrze.

bleach (blīcz) bielić.

bleat (blīt ) beczeć.

bleed (blīd ) krwawić.

blemish (ble′mysz) wada; hańba; osławić.

bless (bles) błogosławić.

blessing (ble′syñg ) błogosławieństwo.

blew (blū) inf.: blow.

blind (blajnd ) ślepy; roleta; pozór; oślepić.

blindness (blaj′ndnes) ślepota.

blind-worm (blaj′nd-u͡örm) padalec.

bliss (blis) błogość.

bloat (blo͡ut ) nadąć; wędzony.

bloater (blo͡u′tör ) wędzony śledź.

block (blok) blok; kloc.

blockade (blo′kējd ) blokada; blokować.

blonde (blond ) blondynka.

blood (blad ) krew.

blood-vessel (bla′d-wesł ) naczynie krwionośne.

bloody (bla′dy) krwawy.

bloom (blūm) kwiat; kwiecie; kwitnąć.

blossom (blosm) kwiat; kwitnąć.

blot (blot ) plama; kleks; skaza; plamić; to blot out wymazać.

blotting-paper (blo′tyñ-pēj′pör ) bibuła.

blouse (bla͡uz) bluz(k)a.

blow (blo͡u ) uderzenie; cios; kwiat; kwitnąć; dąć; dmuchać; wiać.

blue (blū) niebieski.

bluebottle (blū′botł ) bławatek.

blue-jacket (blū′-dżekyt ) majtek.

bluff (blaf ) niezręczny; urwisty; chełpić się.

blunder (bla′ndör ) błąd; pomylić się.

bluster (blā′stör ) szum; szumieć; chełpić się.

boa (bo͡u′a) boa.

boar (r ) dzik; odyniec.

board (rd ) deska; tablica; stół; tektura; pokład okrętu; władza; urząd; on board a ship na pokładzie statku; board and lodging wikt i mieszkanie.

boarder (r′dör ) stołownik.

boarding-house (r′dyñg-ha͡us) pensjonat.

boarding-school (r′dyñg-skūl ) internat; pensja.

board-school (r′d-skūl ) szkoła elementarna.

boast (bo͡ust ) chełpić się.

boat (bo͡ut ) łódź.

bobbin (bo′byn) szpulka.

bodice (bo′dys) stanik; bluzka.

bodily (bo′dily) cielesny.

body (bo′dy) ciało; osoba; korpus; oddział.

Boer (būr) Bur.

bog (bog) bagno; błoto.

boggy (bo′gy) bagnisty.

Bohemia (bohī′mja) Czechy.

Bohemian (bohī′mjen) czeski; Czech; cygan.

boil (bojl ) gotować; kipieć; czyrak; wrzód.

boiler (boj′lör ) kocieł.

boiling-point (boj′liñg pojnt ) punkt wrzenia.

bold (bo͡ułd ) śmiały; hardy.

boldness (bo͡u′łdnes) odwaga; śmiałość.

bolster (bo͡u′łl-stör ) poduszka; wyścielać.

bolt (bo͡ułlt ) strzała; zasuwka; pytlować.

bolter (bo͡u′łltör ) pytel.

bomb (bom) bomba.

bombard (bombār′d ) bombardować.

bond (bond ) węzeł; zobowiązanie; więzy.

bondsman (bo′ndz-men) zakładnik; niewolnik.

bone (bo͡un) kość; ość.

bonnet (bo′net ) czepek.

book (buk) książka; zeszyt; lista; zanotować; kupić bilet.

bookbinder (bukbaj′ndör ) introligator.

book-case (js) szafa na książki.

booking-office (bu′kiñg-o′fys) kasa kolejowa; okienko (na poczcie).

book-keeper (bu′k-kīpör ) buchalter.

book-keeping (bu′k-kī′piñg ) buchalterja.

booklet (bu′k-let ) książeczka.

bookseller (bu′kse′lör ) księgarz.

boot (būt ) but; bucik.

boot-maker (būt-mēj′kör ) szewc.

booty (bū′ty) zdobycz.

borax (bō′reks) boraks.

bore (r ) wiercić; nudzić; it bores me to mnie nudzi.

borer (bō′rör ) świder; wiertacz.

born (rn) inf.: bear; urodzony.

borough (bō′ro͡u ) miasteczko.

borrow (bo′ro͡u ) pożyczać.

bosom (buzm) łono; pierś.

boss (bos) garb; majster.

Boston (bostn) Boston.

botanic(al) (bote′nik(ł ) botaniczny.

botany (bo′teny) botanika

botch (bocz) guz; łatanina; łatać.

both (bo͡uth) oba; obie.

bottle (botł ) butelka; wiązka.

bottle-flower (botł-fla͡u′ör ) bławatek.

bottom (botm) część dolna; dno; grunt; dół.

bough (ba͡u) gałąź.

bought (bōt ) inf.: buy; kupiony.

bound (ba͡und ) inf.: bind; związany; zobowiązany; oprawiony.

bound (ba͡und ) granica; skok; ograniczyć; skakać.

boundary (ba͡u′ndery) granica.

bout (ba͡ut ) spór; walka; atak; raz; kolej.

bow (ba͡u) ukłon; łuk; smyczek; schylić (się); ukłonić (się).

bowels (ba͡u′ölz) wnętrze; wnętrzności; jelita.

bowl (bo͡ul ) puhar; miska.

box (boks) pudełko; puszka; skrzynka; podarunek; loża; kozieł (woźnicy); bukszpan; boksować się; a box on the ear policzek.

boxer (bo′ksör ) bokser.

boxing (bo′ksyñg ) boksowanie.

boy (boj) chłopiec.

brace (brējs) pas; klamra; ściągnąć; związać; braces (brēj′syz) szelki.

bracelet (brēj′slet ) bransoletka.

bracket (bre′ket ) nawias.

braid (brējd ) plecionka; pleść.

brain (brējn) mózg.

brake (brējk) hamulec.

bran (bren) otręby.

branch (bransz) gałąź; odnoga; oddział; fach.

brand (brend ) pożar; cecha (wypalona); cechować; oczerniać.

brandish (bre′ndysz) wymachiwać.

brandy (bre′ndy) wódka.

brass (bras) mosiądz.

brave (brējw) dzielny.

bravery (brēj′wöry) odwaga.

brawl (brōl ) hałas; kłótnia; hałasować.

Brazil (brezy′l ) Brazylja.

breach (brīcz) rozłam; zerwanie.

bread (bred ) chleb; bread and butter (ba′tör ) chleb z masłem.

breadth (bredth) szerokość.

break (brējk) złamanie; zerwanie; luka; hamulec; świt; (z)łamać; przekroczyć; oswoić; to break open włamać się.

breakfast (bre′k-fest ) (jeść) śniadanie.

breast (brest ) pierś; serce.

breath (breth) dech.

breathe (brīdh) oddychać.

bred (bred ); well-bred dobrze wychowany.

breed (brīd ) hodowla; rasa; (wy)chować; wylęgać.

breeze (brīz) wietrzyk; wieść.

brethren (bre′dh-ren) bracia.

breviary (brī′wjöry) brewiarz.

brevity (bre′wity) krótkość.

brew (brū) warzyć.

brewer (brū′ör ) piwowar.

brewery (brū′öry) browar.

bribe (brajb) przekupić.

brick (brik) cegła.

brick-works (u͡örks) cegielnia.

brick-layer (bri′k-lejör ) murarz.

bride (brajd ) panna młoda.

bridegroom (braj′dgrūm) pan młody; narzeczony.

bridesmaid; bride’s-maid (braj′dz-mējd ) drużka.

bride’s-man (braj′dz-men) drużba.

bridge (bridż) most.

bridle (brajdł ) uzda; cugiel; lejc.

brief (brīf ) krótki; zwięzły; brewet.

brigade (brygēj′d ) brygada.

brigadier (brygedīr ) brygadjer.

brigand (bry′gönd ) zbój.

bright (brajt ) jasny; świetny; piękny; błyszczący; wesoły; ożywiony.

brightness (braj′tnes) blask.

Brighton (brajtn) miasto w Anglji.

brilliant (bry′ljönt ) brylant; błyszczący; świetny.

brim (brym) brzeg.

bring (briñg ) przynosić.

brisk (brysk) żywy.

bristle (brysł ) szczecina.

Britain (brytn) Brytania.

British (bry′tysz) brytyjski; British Museum (mjuzī′öm) Muzeum brytyjskie.

Briton (brytn) Brytańczyk.

broad (brōd ) szeroki.

broil (brojl ) hałas; spór; smażyć; piec.

broken (bro͡ukn) inf.: break; złamany.

bronchia (bro′ñkja) oskrzele.

bronchitis (broñkaj′tis) zapalenie oskrzeli.

bronze (bronz) bronz.

brooch (bro͡ucz) broszka.

brook (bruk) potok.

brooklet (bru′klet ) strumyk.

broom (brūm) miotła.

broth (broth) rosół.

brother (bra′dhör ) brat; brother-in-law (. . lō) szwagier.

brotherhood (bra′dhörhud ) braterstwo.

brotherly (bra′dhörly) braterski.

brought (brōt ) inf.: bring.

brow (bra͡u) brew; czoło.

brown (bra͡un) brunatny.

brush (brasz) krzaki; szczotka; (duży) pędzel; ogon; zamiatać; czyścić (szczotką).

brush-maker (brasz-mēj′kör ) szczotkarz.

Brussels (bra′słz) Bruksela.

brutal (brū′töl ) brutalny.

brutality (brute′lity) brutalność.

brute (brūt ) bydlęcy; dziki; bydlę.

bubble (babł ) pęcherz.

Buckingham (ba′kiñghem) Palace nazwa pałacu królewskiego w Londynie.

buckle (bakł ) sprzączka; spiąć; zaginać.

buckler (ba′klör ) tarcza.

buckwheat (ba′k-u͡īt ) tatarka.

bud (bad ) pączek.

budget (ba′dżet ) budżet.

buffalo (ba′felo͡u ) bawół.

buffoon (böfū′n) błazen

bug (bag) pluskwa.

build (bild ) budować.

builder (bi′ldör ) budowniczy.

building (bi′ldiñg ) budowla; budynek.

built (bilt ) inf.: build; (z)budowany.

bulb (balb) cebulka; korzeń; bulwa.

Bulgaria (balgē′rja) Bułgarja.

Bulgarian ((balgē′rjen) bułgarski; Bułgar.

bull (bul ) byk; bulla.

bulldog (bu′ldog) buldog.

bullet (bu′let ) kula.

bulletin (bu′letyn) biuletyn.

bullock (bu′lök) wół.

bunch (bansz) wiązka.

bundle (bandł ) wiązka.

burden (rdn) brzemię; ładunek; obarczyć.

bureau (bjū′ro͡u ) biuro.

burgeon (rdżn) pączek.

burglar (r′glör ) włamywacz.

burglary′ (r′glöry) włamanie.

burial (be′rjöl ) pogrzeb.

burn (rn) palić (się).

burner (r′nör ) palnik.

burnt (rnt ) inf.: burn; palony; spalony.

burst (rst ) wybuch; wybuchnąć; pęknąć.

bury (be′ry) zakopać; pochować.

bus (bas) omnibus.

bush (busz) krzak; krzew.

bushel (buszl ) buszel (= 36,35 litr.).

business (bī′z-nes) interes; handel.

buss (bas) całować; całus.

bust (bast ) biust.

busy (bi′zy) zajęty.

but (bat ) lecz; ale; tylko; jednak; z wyjątkiem; the last but one przedostatni.

butcher (bu′czör ) rzeźnik; bić (bydło).

butler (ba′t-lör ) piwniczy.

butt (bat ) tarcza strzelnicza; turbot (ryba).

butter (ba′tör ) masło.

butterfly (ba′törflaj) motyl.

buttermilk (ba′törmyłk) maślanka.

button (batn) guzik; pączek; zapinać.

buttonhole (ba′tnho͡uł ) dziurka od guzika.

buy (baj) kupować.

buyer (ba′jör ) kupujący.

by (baj) przez; obok; przy; u; koło; o; z; po; zapomocą; według; by post pocztą.

byname (baj′nējm) przydomek.

Byron (baj′rön) poeta angielski.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Stanisław Goldman.