Rezolucja Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 46

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Rezolucja Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 46 • uchwalona przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych
Rezolucja Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 46
uchwalona przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych
Przekład: Wikiźródła (lista tłumaczy na stronie historii).
17 kwietnia 1948 r.
Przyjęta przez Radę Bezpieczeństwa na 283. posiedzeniu

Przyjęta przez Radę Bezpieczeństwa na 283. posiedzeniu, 9 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się (Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), 17 kwietnia 1948 r.

Rada Bezpieczeństwa,

rozważając rezolucję 43 (1948) z dnia 1 kwietnia 1948 r. i rozmowy przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa z przedstawicielami Agencji Żydowskiej ​​i Wysokiego Komitetu Arabskiego w celu zawarcia rozejmu między Arabami i Żydami w Palestynie, Zważywszy, że, jak stwierdzono we wspomnianej rezolucji, niezwykle pilne jest doprowadzenie do natychmiastowego zaprzestania aktów przemocy w Palestynie i ustanowienia warunków pokoju i porządku w tym kraju,

biorąc też pod uwagę, że rząd Wielkiej Brytanii jest odpowiedzialny za utrzymanie pokoju i porządku w Palestynie i powinien nadal podejmować wszelkie niezbędne kroki w tym celu; i że czyniąc to, powinien w szczególności otrzymać współpracę Rady Bezpieczeństwa, a także wszystkich członków Organizacji Narodów Zjednoczonych

1. wzywa wszystkie osoby i organizacje w Palestynie, a zwłaszcza Arabski Komitet Wyższy i Agencję Żydowską, do podjęcia natychmiastowych działań, bez uszczerbku dla ich praw, roszczeń lub stanowisk, oraz do wniesienia wkładu w ogólne dobro i aby służyć stałym interesom Palestyny

(a) zaprzestać wszelkich działań o charakterze wojskowym lub paramilitarnym, a także aktów przemocy, terroryzmu i sabotażu;
(b) Powstrzymać się od niesienia pomocy i zachęcania do wjazdu do Palestyny grup zbrojnych i personelu wojskowego, grup i osób, niezależnie od ich pochodzenia;
(c) Powstrzymać się od importowania lub nabywania oraz od promowania lub zachęcania do importu lub nabywania broni i materiałów wojskowych;
(d) Powstrzymać się, w oczekiwaniu na rozważenie kwestii przyszłego rządu Palestyny ​​przez Zgromadzenie Ogólne, od jakiejkolwiek działalności politycznej, która mogłaby naruszać prawa, tytuły lub pozycję przez którejkolwiek ze społeczności;
(e) Współpracować z obowiązkowymi organami w celu skutecznego utrzymania prawa i porządku, a także podstawowych usług publicznych, w szczególności usług związanych z transportem, łącznością, zdrowiem oraz zaopatrzeniem w żywność i wodę;
(f) Powstrzymać się od wszelkich działań, które zagrażałyby bezpieczeństwu Świętych Miejsc w Palestynie, a także od wszelkich działań, które utrudniłyby dostęp do wszystkich sanktuariów i świętych miejsc tym, którzy mają uznane prawo do odwiedzania i modlenia się w nich;

2. Zwraca się do rządu Wielkiej Brytanii, do dołożenia wszelkich starań, aby wszyscy zainteresowani w Palestynie zaakceptowali środki określone w ustępie 1 i pod warunkiem zachowania swobody działania, do nadzorowania realizacji tych środków przez wszystkich zainteresowanych, oraz do informowania Rady Bezpieczeństwa i Zgromadzenia Ogólnego o sytuacji w Palestynie;

3. Wzywa wszystkie rządy, a zwłaszcza te z krajów sąsiadujących z Palestyną, do podjęcia wszelkich możliwych kroków w celu pomocy we wdrażaniu środków określonych w ustępie 1 powyżej, w szczególności w odniesieniu do wejścia do Palestyny ​​grup zbrojnych i personelu wojskowego, grup lub osób, a także broni i materiałów wojennych.


Przyjęta na 283. spotkaniu

9 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się (Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, Związek Republik Radzieckich)Przekład może być udostępniony na innej licencji niż tekst oryginalny.
Oryginał


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej. Więcej informacji na stronie dyskusji.
Przekład


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.
Emblem-scales.svg

Uwaga – zamieszczone na Wikiźródłach teksty aktów prawnych mają charakter historyczny, nie są aktualizowane, mogą być także zmieniane przez użytkowników. Z tego względu, należy je traktować wyłącznie jako pomoc o charakterze edukacyjnym. Zamieszczone na Wikiźródłach akty prawne w żadnym razie nie powinny być podstawą dla dokonywania jakichkolwiek czynności, mogących mieć skutki prawne.