Panna młoda (Śpiewy Polskie)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
>>> Dane tekstu >>>
Autor Włodzimierz Wolski
Tytuł Panna młoda
Pochodzenie Śpiewy Polskie nr 15
Wydawca Gebethner i Wolff
Data wydania ok. 1900
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Ignacy Komorowski
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub (z zewnętrznego serwera) Pobierz jako PDF (z zewnętrznego serwera) Pobierz jako MOBI (testowo) (z zewnętrznego serwera)
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
Kazimierzowi Władysławowi Wójcickiemu
PANNA MŁODA.
Poez: Wł. Wolskiego. 
Muzy: Ig. Komorowskiego.

Drużki siostrze méj śpiewały
Długi warkocz rozczesały
A w jéj oku łza
a w jéj oku łza.


Matka wianek przyczepiła
Jam dziwiła się cieszyła.
Szłam z drugiemi do kościoła
tańcowałam tak wesoła
do białego dnia
do białego dnia.

Gdy mnie drużki zaśpiewały,
w sercu łzy się uzbierały

choć na twarzy śmiech
choć na twarzy śmiech.

Przy ołtarzu’m stanąć miała
Nie z tym moim com kochała
Z śmiercią w duszy z jasną twarzą
Szłam gdzie ojciec matka każą
Ich nie słuchać grzech
Ich nie słuchać grzech.
sVarB = { <e' g'>8.[<e' g'>16] <e' e''>4 <e' e''> | << { \voiceOne d''8[c''16 b'] a'4 g'8[f'] | e'8.[g'16] e''4 e'' | d''8[c''16 b'] a'4 g'8[f'] | e'8.[d'16] g'4 g' | g' } \new Voice { \voiceTwo f'2 d'4 | c'8.[e'16] e'4 e' | f'2 r4 | r b2 | b4 } >> \oneVoice g'4 g' | <e' g'>8.[<e' g'>16 <e' c''>4 <e' c''> | <f' b'>4. d'8[e' f'] | e'8.[g'16] <e' c''>4 <e' c''> | <f' b'>4. a'8[g' f'] | e'[g'] <e' e''>4 <g' e''> | <fis' d''>2 r4 | <c' fis' a'>8[b'] <c' fis' c''>4 \acciaccatura { c''16 d'' } c''4 | b'2 r4 | d'8.[e'16] f'4 \acciaccatura { f'16 g' } f'4 | e'8[f'] a'4. g'8 | fis'8.[g'16] a'4 \acciaccatura { a'16 b' } a'4 | g'8.[a'16] c''4. b'8 | \stemDown a'8.[b'16] \stemNeutral c''4 \acciaccatura { c''16 d'' } c''4 | b'8 c'' d''4. c''8 | b'8. a'16 g'4. f'8 | e'8. f'16 a'4. g'8 | fis'8. g'16 b'4 d'' | e''2 r4 | <c' fis' a'>8.[<c' c''>16] <d' b'>4 <fis' g'> | <e' c''>2 r4 | << { \voiceOne b'8.[c''32 d''] c''4 g' | aes'4 g' c'' | \slurDown b'8.([c''32 d''] c''4) b'4\rest | gis'8.[a'32 b'] a'4 } \new Voice { \voiceTwo f'4 e'2 | f'8.[e'32 d'] e'2 | f'4 e' s | d'4 c' } >> \oneVoice r4 | <c' e'>8[<c' a'>] <c' e'>4 <c' e'> | <d' e'>8.[gis'16] b'4. a'8 | gis'4. \acciaccatura { f'16 gis' } f'8[e' d'] | c'8.[d'16] e'4 e' | a'4. \acciaccatura { f'16 g' } f'8[e' d'] | e'2. | b'4. \acciaccatura { f'16 g' } f'8[e' d'] | c'2 r4 | <c' e'>8.[<c' e'>16] <c' e' a'>4 <c' a'> | <d' gis'>8[a'] b'4. f'8 | \tupletDown \override TupletBracket.bracket-visibility = ##f \tuplet 3/2 { e'8 \< [gis' b'] } d''4. f''8 \! | e''4. \acciaccatura { c''16 d'' } c''8[b' a'] | <d' f'>8.[<d' f'>16] <d' f'>4. <d' f'>8 | <c' e'>8.[<c' e'>16] a'4. e'8 | d'8.[e'16] f'4 \acciaccatura { f'16 g' } f'4 | e'8.[f'16] a'4. g'8 | fis'8. \< [g'16] b'4 d'' \! | <e' g' c'' e''>2\arpeggio r4 | <c' fis' a'>8.\p[<c' c''>16] <d' b'>4 <f' g'> | <e' c''>2 r4 | << { \voiceOne b'8.[c''32 d''] c''4 g' | aes'4 g' c'' | \slurDown b'8.( ^\markup { \italic rall. } [c''32 d''] c''4) b'4\rest | b'8.([c''32 d''] c''4) } \new Voice { \voiceTwo f'4 e'2 | f'8.[e'32 d'] e'2 | f'4(e') s | f'4(e') } >> \oneVoice r4 }

lVarA = \lyricmode { Dru -- żki sio -- strze méj śpie -- wa -- ły Dłu -- gi war -- kocz roz -- cze -- sa -- ły A w_jéj o -- ku łza a w_jéj o -- ku łza. Mat -- ka wia -- nek przy -- cze -- pi -- ła Jam dzi -- wi -- ła się cie -- szy -- ła. Szłam z_dru -- gie -- mi do koś -- cio -- ła tań -- co -- wa -- łam tak we -- so -- ła do bia -- łe -- go dnia do bia -- łe -- go dnia. Gdy mnie dru -- zki za -- śpie -- wa -- ły, w_ser -- cu łzy się u -- zbie -- ra -- ły choć na twa -- rzy śmiech choć na twa -- rzy śmiech Przy oł -- ta -- rzu’m sta -- nąć mia -- ła Nie stym mo -- im com ko -- cha -- ła Z_śmie -- rcią w_du -- szy z_ja -- sną twa -- rzą Szłam gdzie oj -- ciec ma -- tka ka -- żą Jch nie słu -- chać grzech Jch nie słu -- chać grzech. }

sVarC = { <c, c>4 << { \voiceOne g4 gis | a8[d'] c'4 b8[a] | g4 g gis | a8[d'] c'4 b8[g] | g8.[f16] e2 | g4 } \new Voice { \voiceTwo c4 c | c2. | c4 c c | c2. | r4 g,2\sustainOn | g,4 } >> \oneVoice r4 r\sustainOff | <c, c> <g c'> <g c'> | g, <f g>(b,) | <c, c> <g c'> <g c'> | g, d(<g b>) | <c, c> <g c'>(c) | d, d(<fis a d'>) | d, d(<fis a d'>) | g, d(<g b>) | g,4 <d g b> <d g b> | c g(<c' e'>) | b <fis b dis'> <fis b dis'> | e g(<c' e'>) | d, d(<fis a d'>) | g, d(<g b>) | g, <g b d'> <g b d'> | c g(<c' e'>) | g, g(<b fis'>) | c g(<c' e'>) | <d, d> <g, g> <g, g> | <c, c> g(<c' e'>) | << { \voiceOne \slurDown aes4(g c') | b(c' g) | \slurUp aes(g) } \new Voice { \voiceTwo c2. | c2. | c2 } >> \oneVoice r4 | e <a, a> r | << { \voiceOne s4 <e a> <d a> } \new Voice { \voiceTwo a,2. } >> | e,4 \stemDown e(<gis b d' e'>) \stemUp | e, \stemDown e(<gis b>) \stemUp | a, c( \stemDown <e a c'>) \stemNeutral | d,4 <f a d'> <d f a> | e, <e a c'> <c e a> | e, e(<gis b>) | a, e(<a c'>) | << { \voiceOne s4 <e a> <c e> } \new Voice { \voiceTwo a,2. } >> | \oneVoice b,4 e(<gis b d'>) | e, \stemUp c(<b d' gis'>) \stemNeutral | a, e(<a c' e'>) | d, <f a d'>(d) | e, <e a c'>(c) | 
g, <d g b> <d g b> | c g(<c' e'>) | g, g(<b f'>) | c g(<c' e'>) | <d, d> <g, g> <g, g> | <e, e> g(<c' e'>) | << { \voiceOne \slurDown aes4(g c') | b(c' g) | aes(g) d4\rest | aes(g) } \new Voice { \voiceTwo c2. | c2. | c2\p s4 | c2\pp } >> \oneVoice r4 }

sVarA = { \tempo \markup { \bold "Allegretto." } R2.*6 | g'8. g'16 c''4 c'' | b'4. d'8 e' f' | e'8. g'16 c''4 c'' | 
b'4. a'8 g' f' | e' f' e''4 e'' | d''2 r4 a'8 b' c''4 c'' | b'2 r4 | d'8. e'16 f'4 f' | e'8 f' a'4. g'8 | fis'8. g'16 a'4 a' | g'8. a'16 c''4. b'8 | a'8. b'16 c''4 c'' | b'8 c'' d''4. c''8 | b'8. a'16 g'4. f'8 | e'8. f'16 a'4. g'8 | fis'8. g'16 b'4 d'' | e''2 r4 | a'8. c''16 b'4 g' | c''2 r4 | R2.*4 | e'8 a' e'4 f' | e'8. gis'16 b'4. a'8 | gis'4. f'8 e' d' | c'8. d'16 e'4 e' | a'4. f'8 e' d' | d'2 r4 | b'4. f'8 e' d' | c'2 r4 | e'8. e'16 a'4 a' | gis'8 a' b'4. f'8 | \override TupletBracket.bracket-visibility = ##f \tuplet 3/2 { e'8 ^\< [fis'] b' } d''4. f''8 \! | e''4. c''8 b' a' | f'8. f'16 a'4. f'8 | e'8. e'16 a'4. e'8 | d'8. e'16 f'4 f' | e'8. f'16 a'4. g'8 | fis'8. ^\< g'16 b'4 d'' | e''2 \! r4 | a'8.^\p c''16 b'4 g' | c''2 r4 | R2.*4 \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a2") }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #300
}
<<
\new Staff \with { instrumentName = #"Głos." } { \clef "violin" \key c \major \time 3/4 \autoBeamOff \sVarA }
\addlyrics { \lVarA }
\new PianoStaff \with { instrumentName = #"PIANO." } <<
  \new Staff { \clef "violin" \key c \major \time 3/4 \sVarB }
  \new Staff { \clef "bass" \key c \major \time 3/4 \sVarC }
  >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Włodzimierz Wolski.


Muzyka jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora.