Odpowiedź S.K. Timoszenki i K.A. Miereckowa na uwagi J.W. Stalina o planach strategicznego rozwinięcia Armii Czerwonej z 5.10.1940 r.

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Odpowiedź S.K. Timoszenki i K.A. Miereckowa na uwagi J.W. Stalina o planach strategicznego rozwinięcia Armii Czerwonej z 5.10.1940 r. • Siemion Timoszenko, Kiriłł Miereckow
Odpowiedź S.K. Timoszenki i K.A. Miereckowa na uwagi J.W. Stalina o planach strategicznego rozwinięcia Armii Czerwonej z 5.10.1940 r.
Siemion Timoszenko, Kiriłł Miereckow
Przekład: Wikiźródła (lista tłumaczy na stronie historii).

1. Strategiczne rozwinięcie Sił Zbrojnych ZSRR na 2 fronty (wschodni i zachodni) uznaje się za najważniejsze. Główny przeciwnik i główny teatr działań wojennych – na Zachodzie. Dlatego tam powinny być ześrodkowane główne nasze siły. Na Wschodzie należy zebrać takie siły, które nie tylko gwarantowałyby obecny stan posiadania, ale pozwoliłyby rozbić w pierwszym okresie wojny wojska japońskie częściami. Pozostałe granice należy osłonić minimalnymi siłami.

W związku z tym wojska należy rozmieścić następująco:

  • do walk na Zachodzie (od M. Barentsa do M. Czarnego): 142 D St., 7 D St. zmot., 16 D Panc., 10 D Kaw., 15 B Panc., 159 p. lotnictwa
  • do walk na Wschodzie – 24 D St., 4 D St. zmot., 2 D Panc., 4 D Kaw., 8 B Panc., 43 p. lotnictwa
  • do walk na Zakaukaziu w Azji Środkowej i pozostałych granicach: 11 D St., 6 D Kaw., 2 B Panc., 27 p. lotnictwa (w tym PWO miasta Moskwy).

2. Na Zachodzie główną siłę należy zebrać na Froncie Południowo-Zachodnim, aby potężnym uderzeniem na Lublin i Kraków oraz dalej na Wrocław w pierwszym etapie wojny odciąć Niemców od rejonu Bałkanów ważnego dla nich z przyczyn ekonomicznych.

Jednocześnie aktywnymi działaniami Frontów: Północo-Zachodniego i Zachodniego związać siły niemieckie w Prusach Wschodnich.

3. W celu dalszego wzmocnienia sił na Zachodzie należy:
a. z istniejących etatów Armii Czerwonej sformować: 18 B Panc., 20 B art. i km dla osłony granic w trakcie koncentracji wojsk, 1 K. Zmech. Formowanie należy zakończyć do 1.05.1941 a pełne zabezpieczenie logistyczne do 1.10.1941. Przygotować schemat rozwinięcia w okresie mobilizacji dwóch dowództw frontów na bazie sztabów Moskiewskiego i Archangielskiego OW i dwóch dowództw armii na bazie sztabów Zachodniego i Kijowskiego OW. Jednocześnie należy zreorganizować dywizje strzeleckie zmniejszając ich etat wojenny do 16 tys. ludzi
b. przygotować rozwinięcie w pierwszym miesiącu wojny dodatkowych 42 dywizji strzeleckich z przydziałem 40 z nich na Zachodzie i 2 na Wschodzie
c. jednocześnie podjąć kroki w celu rozbudowy umocnień na północnych i północno-zachodnich granicach w celu uwolnienia części tamtejszych wojsk dla koncentracji na południowym zachodzie
d. w trakcie przygotowań południowo-zachodniego teatru działań wojennych zwrócić szczególną uwagę na przepustowość linii kolejowych oraz przygotowanie lotnisk.

W celu uzyskania wystarczającej przewagi nad przeciwnikiem w lotnictwie należy rozbudować lotnictwo do 20 tys. samolotów. W tym celu należy wystawić w 1941 r. 100 dodatkowych pułków lotniczych w 60% bombowych, w 40% myśliwskich i skoncentrować je na Zachodzie.

4. W wyniku powyższych przeobrażeń uzyska się na Froncie Południowo-Zachodnim koncentrację: 80 D St., 5 D St. zmot., 11 D Panc., 7 D Kaw., 20 B Panc. i 140 p. lotnictwa. Oprócz tego w Rezerwie Naczelnego Dowództwa za Frontem Zachodnim w rejonie Dźwińska, Połocka i Mińska uzyska się 20 D St., a za Frontem Pd. Zach. w rejonie Szepetówki, Płoskirowa i Berdyczowa nie mniej niż 23 D St.

5. Plan rozwinięcia na Zachodzie z głównym uderzeniem siłami F. Pd. Zach. należy uznać za priorytetowy. Jednak niezależnie od tego przygotować należy również plan rozwinięcia głównej siły na kierunku F. Zach. z zadaniem rozbicia wojsk niemieckich siłami F. Zach i Pn. Zach w Prusach Wschodnich. W takim wypadku F. Pd. Zach. powinien wykonać uderzenie wspomagające na Lublin.

6. opracować i zatwierdzić projekt rozwinięcia wojsk na Wschodzie. Głównym zadaniem wojsk Frontu Dalekowschodniego (wojska Zabajkalskiego i Dalekowschodniego Frontu) w pierwszym okresie wojny jest rozbicie przeciwnika częściami dzięki przewadze w technice w północnej, a następnie w południowej Mandżurii. W każdym wariancie należy utrzymać Kraj Nadmorski. W tym celu należy wzmocnić wojska 15 armii sprowadzając do niej 3 dywizyjny korpus strzelecki z Zabajkalskiego OW oraz 1 p. art. z 2 armii. Do wiosny 1941 wystawić 2 nowe B Panc.

7. opracować i zatwierdzić plany operacyjne dla walk przeciwko Finlandii, Rumunii oraz Turcji.

8. opracowanie wszystkich planów po linii Ludowego Kom. Obrony i Lud. Kom. Marynarki Wojennej zakończyć do 1.05.1941.

9. zobowiązać Ludowy Komisariat Dróg we współpracy z Ludowym Komisariatem Obrony do dnia 1.01.1941 do opracowania nowego grafiku przepustowości dróg i kolei dla sprawnego przeprowadzenia planu rozwinięcia.

10. w celu usprawnienia przewozów kolejowych Lud. Kom. Drogowy w osobie tow. Kaganowicza powinien przedstawić plan mobilizacji kolei na południowym zachodzie.

Ludowy Komisarz Obrony – Timoszenko
Szef Sztabu Generalnego – Miereckow


Przekład może być udostępniony na innej licencji niż tekst oryginalny.
Oryginał


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej. Więcej informacji na stronie dyskusji.
Przekład


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.