Moduł:String

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Moduł zawiera zestaw funkcji do operacji na ciągach znaków (string).

Można podawać parametry w formie nienazwanej według kolejności z dokumentacji.

Funkcja Przeznaczenie Zapis Opis parametrów
len Długość ciągu {{#invoke:String|len|s=}}
 1. s - ciąg do zmierzenia
sub Wycina fragment od wybranej pozycji o określonej długości {{#invoke:String|sub|s=|i=|j=}}
 1. s - oryginalny ciąg
 2. i - pozycja, od której zacząć
 3. j - pozycja, na której skończyć. Domyślnie do końca.
sublength Wywołuje ustring.sub. {{#invoke:String|sublength|s=|i=|j=}}
 1. s - oryginalny ciąg
 2. i - pozycja, od której zacząć
 3. j - pozycja, na której skończyć. Domyślnie do końca.
match Znajdź pasujące {{#invoke:String|match|s=|pattern=|start=|match=|plain=|nomatch=}}
 1. s: Przeszukiwany ciąg
 2. pattern: Wzór do znalezienia
 3. start: Odkąd szukać. Pierwszy znak to 1. Domyślnie: 1.
 4. match: Które wystąpienie zwrócić? Domyślnie:1. Liczba ujemna liczy od końca.
 5. plain: 1 jeżeli czysty tekst, 0 dla wyrażeń regularnych (domyślnie)
 6. nomatch: Jeśli nie znaleziono dopasowania, zwrócona zostanie wartość tego parametru, zamiast komunikatu błędu.
pos Pobierz N znak ciągu {{#invoke:String|pos|target=|pos=}}
 1. target - ciąg do przeszukania
 2. pos - numer pozycji znaku
str_find Wywołuje mw.ustring.find {{#invoke:String|str_find|source=|target=}}
 1. source: Przeszukiwany ciąg
 2. target: Wyszukiwany ciąg
find Zwraca pozycję określonego fragmentu w przeszukiwanym ciągu {{#invoke:String|find|source=|target=|start=|plain=}}
 1. source: Przeszukiwany ciąg
 2. target: Wyszukiwany ciąg
 3. start - od której pozycji wyszukiwać
 4. plain - 1 jeżeli czysty teskt, 0 dla wyrażeń regularnych
replace Zamiana tekstu w ciągu {{#invoke:String|replace|source=|pattern=|replace=|count=|plain=}}
 1. source - Oryginalny ciąg
 2. pattern - Wyszukiwany wzorzec
 3. replace - Zmień na...
 4. count - Ogranicz zamianę do X pierwszych wystąpień
 5. plain - 1 jeżeli czysty tekst, 0 dla wyrażeń regularnych
rep Powtórz ciąg kilka razy. Wywołuje string.rep. {{#invoke:String|rep|string|ile}}
 1. Ciąg do powtórzenia
 2. Ile razy
join Łączy teksty podane jako parametry w jeden ciąg za pomocą łącznika. {{#invoke:String|join|łącznik|parametr1|parametr2|...}}
 1. łącznik - element umieszczany pomiędzy kolejnymi parametrami
 2. parametr1, parametr2, ... - kolejne argumenty do połączenia

--[[ 

This module is intended to provide access to basic string functions.

Most of the functions provided here can be invoked with named parameters, 
unnamed parameters, or a mixture. If named parameters are used, Mediawiki will 
automatically remove any leading or trailing whitespace from the parameter. 
Depending on the intended use, it may be advantageous to either preserve or
remove such whitespace.

Global options
  ignore_errors: If set to 'true' or 1, any error condition will result in 
    an empty string being returned rather than an error message. 
    
  error_category: If an error occurs, specifies the name of a category to 
    include with the error message. The default category is 
    [Category:Errors reported by Module String].
    
  no_category: If set to 'true' or 1, no category will be added if an error
    is generated.
    
Unit tests for this module are available at Module:String/tests.
]]

local str = {}

--[[
len

This function returns the length of the target string.

Usage:
{{#invoke:String|len|target_string|}}
OR
{{#invoke:String|len|s=target_string}}

Parameters
  s: The string whose length to report

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from the target string. 
]]
function str.len( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'s'} );
  local s = new_args['s'] or '';
  return mw.ustring.len( s )
end

--[[
sub

This function returns a substring of the target string at specified indices.

Usage:
{{#invoke:String|sub|target_string|start_index|end_index}}
OR
{{#invoke:String|sub|s=target_string|i=start_index|j=end_index}}

Parameters
  s: The string to return a subset of
  i: The fist index of the substring to return, defaults to 1.
  j: The last index of the string to return, defaults to the last character.
  
The first character of the string is assigned an index of 1. If either i or j
is a negative value, it is interpreted the same as selecting a character by 
counting from the end of the string. Hence, a value of -1 is the same as 
selecting the last character of the string.

If the requested indices are out of range for the given string, an error is 
reported.
]]
function str.sub( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, { 's', 'i', 'j' } );
  local s = new_args['s'] or '';
  local i = tonumber( new_args['i'] ) or 1;
  local j = tonumber( new_args['j'] ) or -1;
  
  local len = mw.ustring.len( s );

  -- Convert negatives for range checking
  if i < 0 then
    i = len + i + 1;
  end
  if j < 0 then
    j = len + j + 1;
  end
  
  if i > len or j > len or i < 1 or j < 1 then
    return str._error( 'String subset index out of range' );
  end
  if j < i then
    return str._error( 'String subset indices out of order' );
  end
  
  return mw.ustring.sub( s, i, j )
end

--[[
This function implements that features of {{str sub old}} and is kept in order
to maintain these older templates.
]]
function str.sublength( frame )
  local i = tonumber( frame.args.i ) or 0
  local len = tonumber( frame.args.len )
  return mw.ustring.sub( frame.args.s, i + 1, len and ( i + len ) )
end

--[[
match

This function returns a substring from the source string that matches a 
specified pattern.

Usage:
{{#invoke:String|match|source_string|pattern_string|start_index|match_number|plain_flag|nomatch_output}}
OR
{{#invoke:String|pos|s=source_string|pattern=pattern_string|start=start_index
  |match=match_number|plain=plain_flag|nomatch=nomatch_output}}

Parameters
  s: The string to search
  pattern: The pattern or string to find within the string
  start: The index within the source string to start the search. The first
    character of the string has index 1. Defaults to 1.
  match: In some cases it may be possible to make multiple matches on a single 
    string. This specifies which match to return, where the first match is 
    match= 1. If a negative number is specified then a match is returned 
    counting from the last match. Hence match = -1 is the same as requesting
    the last match. Defaults to 1.
  plain: A flag indicating that the pattern should be understood as plain
    text. Defaults to false.
  nomatch: If no match is found, output the "nomatch" value rather than an error.

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from each string. In some circumstances this is desirable, in 
other cases one may want to preserve the whitespace.

If the match_number or start_index are out of range for the string being queried, then
this function generates an error. An error is also generated if no match is found.
If one adds the parameter ignore_errors=true, then the error will be suppressed and 
an empty string will be returned on any failure.

For information on constructing Lua patterns, a form of [regular expression], see:

* http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html#5.4.1
* http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Patterns
* http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Ustring_patterns

]]
function str.match( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'s', 'pattern', 'start', 'match', 'plain', 'nomatch'} );
  local s = new_args['s'] or '';
  local start = tonumber( new_args['start'] ) or 1;
  local plain_flag = str._getBoolean( new_args['plain'] or false );
  local pattern = new_args['pattern'] or '';
  local match_index = math.floor( tonumber(new_args['match']) or 1 );
  local nomatch = new_args['nomatch'];
  
  if s == '' then
    return str._error( 'Target string is empty' );
  end
  if pattern == '' then
    return str._error( 'Pattern string is empty' );
  end
  if math.abs(start) < 1 or math.abs(start) > mw.ustring.len( s ) then
    return str._error( 'Requested start is out of range' );
  end
  if match_index == 0 then
    return str._error( 'Match index is out of range' );
  end
  if plain_flag then
    pattern = str._escapePattern( pattern );
  end
  
  local result
  if match_index == 1 then
    -- Find first match is simple case
    result = mw.ustring.match( s, pattern, start )
  else
    if start > 1 then
      s = mw.ustring.sub( s, start );
    end
    
    local iterator = mw.ustring.gmatch(s, pattern);
    if match_index > 0 then
      -- Forward search
      for w in iterator do
        match_index = match_index - 1;
        if match_index == 0 then
          result = w;
          break;
        end
      end  
    else
      -- Reverse search
      local result_table = {};
      local count = 1;
      for w in iterator do
        result_table[count] = w;
        count = count + 1;
      end
      
      result = result_table[ count + match_index ];      
    end
  end    
  
  if result == nil then
    if nomatch == nil then
      return str._error( 'Match not found' );
    else
      return nomatch;
    end
  else
    return result;
  end
end

--[[
pos

This function returns a single character from the target string at position pos.

Usage:
{{#invoke:String|pos|target_string|index_value}}
OR
{{#invoke:String|pos|target=target_string|pos=index_value}}

Parameters
  target: The string to search
  pos: The index for the character to return

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from the target string. In some circumstances this is desirable, in 
other cases one may want to preserve the whitespace.

The first character has an index value of 1.

If one requests a negative value, this function will select a character by counting backwards 
from the end of the string. In other words pos = -1 is the same as asking for the last character.

A requested value of zero, or a value greater than the length of the string returns an error.
]]
function str.pos( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'target', 'pos'} );
  local target_str = new_args['target'] or '';
  local pos = tonumber( new_args['pos'] ) or 0;

  if pos == 0 or math.abs(pos) > mw.ustring.len( target_str ) then
    return str._error( 'String index out of range' );
  end  
  
  return mw.ustring.sub( target_str, pos, pos );
end

--[[
str_find

This function duplicates the behavior of {{str_find}}, including all of its quirks.
This is provided in order to support existing templates, but is NOT RECOMMENDED for 
new code and templates. New code is recommended to use the "find" function instead.

Returns the first index in "source" that is a match to "target". Indexing is 1-based,
and the function returns -1 if the "target" string is not present in "source".

Important Note: If the "target" string is empty / missing, this function returns a
value of "1", which is generally unexpected behavior, and must be accounted for
separatetly.
]]
function str.str_find( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'source', 'target'} );
  local source_str = new_args['source'] or '';
  local target_str = new_args['target'] or '';

  if target_str == '' then
    return 1;
  end  
  
  local start = mw.ustring.find( source_str, target_str, 1, true )
  if start == nil then
    start = -1
  end
  
  return start
end

--[[
find

This function allows one to search for a target string or pattern within another
string.

Usage:
{{#invoke:String|find|source_str|target_string|start_index|plain_flag}}
OR
{{#invoke:String|find|source=source_str|target=target_str|start=start_index|plain=plain_flag}}

Parameters
  source: The string to search
  target: The string or pattern to find within source
  start: The index within the source string to start the search, defaults to 1
  plain: Boolean flag indicating that target should be understood as plain
    text and not as a Lua style regular expression, defaults to true

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from the parameter. In some circumstances this is desirable, in 
other cases one may want to preserve the whitespace.

This function returns the first index >= "start" where "target" can be found 
within "source". Indices are 1-based. If "target" is not found, then this 
function returns 0. If either "source" or "target" are missing / empty, this
function also returns 0.

This function should be safe for UTF-8 strings.
]]
function str.find( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'source', 'target', 'start', 'plain' } ); 
  local source_str = new_args['source'] or '';
  local pattern = new_args['target'] or '';
  local start_pos = tonumber(new_args['start']) or 1;
  local plain = new_args['plain'] or true;
    
  if source_str == '' or pattern == '' then
    return 0;
  end  
  
  plain = str._getBoolean( plain );

  local start = mw.ustring.find( source_str, pattern, start_pos, plain )
  if start == nil then
    start = 0
  end
  
  return start
end

--[[
replace

This function allows one to replace a target string or pattern within another
string.

Usage:
{{#invoke:String|replace|source_str|pattern_string|replace_string|replacement_count|plain_flag}}
OR
{{#invoke:String|replace|source=source_string|pattern=pattern_string|replace=replace_string|
  count=replacement_count|plain=plain_flag}}

Parameters
  source: The string to search
  pattern: The string or pattern to find within source
  replace: The replacement text
  count: The number of occurences to replace, defaults to all.
  plain: Boolean flag indicating that pattern should be understood as plain
    text and not as a Lua style regular expression, defaults to true 
]]
function str.replace( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'source', 'pattern', 'replace', 'count', 'plain' } ); 
  local source_str = new_args['source'] or '';
  local pattern = new_args['pattern'] or '';
  local replace = new_args['replace'] or '';
  local count = tonumber( new_args['count'] );
  local plain = new_args['plain'] or true;
    
  if source_str == '' or pattern == '' then
    return source_str;
  end  
  plain = str._getBoolean( plain );

  if plain then
    pattern = str._escapePattern( pattern );
    replace = mw.ustring.gsub( replace, "%%", "%%%%" ); --Only need to escape replacement sequences.
  end
  
  local result;

  if count ~= nil then
    result = mw.ustring.gsub( source_str, pattern, replace, count );
  else
    result = mw.ustring.gsub( source_str, pattern, replace );
  end    

  return result;
end

--[[ 
  simple function to pipe string.rep to templates.
]]

function str.rep( frame )
  local repetitions = tonumber( frame.args[2] )
  if not repetitions then 
    return str._error( 'function rep expects a number as second parameter, received "' .. ( frame.args[2] or '' ) .. '"' )
  end
  return string.rep( frame.args[1] or '', repetitions )
end

--[[
join

Join all non empty arguments together; the first argument is the separator.
Usage:
{{#invoke:String|join|sep|one|two|three}}
]]
function str.join(frame)
	local args = {}
	local sep
	for _, v in ipairs( frame.args ) do
		if sep then
			if v ~= '' then
				table.insert(args, v)
			end
		else
			sep = v
		end
	end
	return table.concat( args, sep or '' )
end

--[[
Helper function that populates the argument list given that user may need to use a mix of
named and unnamed parameters. This is relevant because named parameters are not
identical to unnamed parameters due to string trimming, and when dealing with strings
we sometimes want to either preserve or remove that whitespace depending on the application.
]]
function str._getParameters( frame_args, arg_list )
  local new_args = {};
  local index = 1;
  local value;
  
  for i,arg in ipairs( arg_list ) do
    value = frame_args[arg]
    if value == nil then
      value = frame_args[index];
      index = index + 1;
    end
    new_args[arg] = value;
  end
  
  return new_args;
end    

--[[
Helper function to handle error messages.
]]
function str._error( error_str )
  local frame = mw.getCurrentFrame();
  local error_category = frame.args.error_category or 'Błędy zgłaszane w module String';
  local ignore_errors = frame.args.ignore_errors or false;
  local no_category = frame.args.no_category or false;
  
  if str._getBoolean(ignore_errors) then
    return '';
  end
  
  local error_str = '<strong class="error">String Module Error: ' .. error_str .. '</strong>';
  if error_category ~= '' and not str._getBoolean( no_category ) then
    error_str = '[[Category:' .. error_category .. ']]' .. error_str;
  end    
  
  return error_str;
end

--[[
Helper Function to interpret boolean strings
]]
function str._getBoolean( boolean_str )
  local boolean_value;
  
  if type( boolean_str ) == 'string' then
    boolean_str = boolean_str:lower();
    if boolean_str == 'false' or boolean_str == 'no' or boolean_str == '0' 
        or boolean_str == '' then
      boolean_value = false;
    else
      boolean_value = true;
    end  
  elseif type( boolean_str ) == 'boolean' then
    boolean_value = boolean_str;
  else
    error( 'No boolean value found' );
  end  
  return boolean_value
end

--[[
Helper function that escapes all pattern characters so that they will be treated 
as plain text.
]]
function str._escapePattern( pattern_str )
  return mw.ustring.gsub( pattern_str, "([%(%)%.%%%+%-%*%?%[%^%$%]])", "%%%1" );
end

return str