Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA/Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 30 maja 2008 r.

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA • Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 30 maja 2008 r. • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 11 lipca 2008 r.
Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA
Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 30 maja 2008 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 11 lipca 2008 r.

Warszawa, dnia 28 maja 2008 r.


Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 30 maja 2008 r.


2. ACTA (3-4 czerwca): przygotowania


Stanowisko Polski do zaprezentowania podczas posiedzenia:

Delegacja nie zgłosi uwag odnośnie proponowanego rozdziału dot. kontroli granicznych (dokument 219/08).

Delegacja w razie potrzeby weźmie udział w dyskusji ogólnej, sygnalizując najistotniejsze dla Polski kwestie, zgłaszane podczas prac nad mandatem negocjacyjnym:
- zakres praw, do których stosowane są środki karne nie powinien wykraczać poza uregulowania Porozumienia TRIPS (prawa autorskie, prawa pokrewne, znaki towarowe), a w szczególności nie powinny mieć one zastosowania do praw z patentu;
- porozumienie ACTA nie powinno wprowadzać zmian w treści objętych nim praw własności intelektualnej.

Do wiadomości delegacji polskiej:

W zakresie Traktatu ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) Polska wyraża poparcie dla wszelkich inicjatyw mających na celu wypracowanie jak najlepszych standardów wdrażania praw własności intelektualnej oraz wymianę doświadczeń.

Traktat ustanawiałby „złote zasady” przestrzegania praw własności intelektualnej i promował ich wdrażanie. ACTA objęłaby zagadnienia związane zarówno z kompetencjami Rady TRIPS (wyłączne kompetencje wspólnotowe), jak i działalnością WIPO czy OECD (kompetencje narodowe lub mieszane). Członkami-założycielami miałyby być państwa najbardziej zaangażowane w przestrzeganie IPR, a więc UE, Szwajcaria, USA i Japonia.

Z uwagi na problematyczny charakter wielu zagadnień z zakresu egzekwowania praw własności intelektualnej, takich jak np. sankcje karne za naruszenia tych praw (prace nad dyrektywą w tym zakresie nie zostały ukończone ze względu na rozbieżności pomiędzy państwami członkowskimi), Polska jest zainteresowana udziałem w negocjacjach nad ACTA i możliwością prezentowania swojego stanowiska za pośrednictwem Prezydencji. Jedną z najbardziej istotnych dla nas kwestii jest możliwość objęcia sankcjami karnymi naruszeń praw z patentu, przeciwko czemu Polska będzie oponować. Dlatego Polska wyraża zadowolenie z nawiązania w mandacie negocjacyjnym do części III Porozumienia TRIPS, w którym sankcje karne przewidziane są tylko za naruszenie praw autorskich i praw z rejestracji znaku towarowego.

ACTA nie powinna być także dokumentem wprowadzającym zmiany w przyjętej obecnie na poziomie międzynarodowym treści praw własności intelektualnej. Chodzi tu o zmiany polegające np. na rozszerzaniu katalogu podmiotów uprawnionych do wynagrodzenia za korzystanie z tych praw, wprowadzaniu nowych kryteriów objęcia ochroną, czy przedłużaniu czasu ich ochrony.

Public domain Na podstawie art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego akty normatywne, ich projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole. Powyższy tekst należy do tej grupy, a zatem nie jest przedmiotem prawa autorskiego (należy więc do domeny publicznej). Godło RP