Dziennik rozporządzeń dla Jenerał-Gubernatorstwa Warszawskiego 1916 nr 52

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
>>> Dane tekstu >>>
Autor Hans Hartwig von Beseler
Tytuł Dziennik rozporządzeń dla Jenerał-Gubernatorstwa Warszawskiego
Podtytuł nr 52
Data wyd. 13 listopada 1916
Druk Niemiecka drukarnia rządowa w Warszawie
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
Nr. 52.

Dziennik rozporządzeń
dla Jenerał-Gubernatorstwa Warszawskiego

Wydany w Warszawie dnia 13 listopada 1916 r.Amnestja.

Z okazji dzisiejszej proklamacji sprzymierzonych Monarchów Niemieckiego i Austro-Węgierskiego chcę tym osobom w obrębie Jenerał-Gubernatorstwa Warszawskiego, które do dnia dzisiejszego na mocy prawomocnych wyroków sądów cywilnych lub przymusowych albo karnych rozporządzeń policyjnych uległy karze pozbawienia wolności na czas do miesięcy 6 jedynie, lub też łącznie z karami dodatkowemi, albo karze grzywny lub naganie, darować w drodze łaski nie odcierpianą jeszcze część kary pozbawienia wolności wraz z karami dodatkowemi lub też niezapłaconą jeszcze część grzywny i niezapłacone jeszcze koszty.
Gdy oprócz kary pozbawienia wolności wymierzona została kara grzywny, ta ostatnia będzie darowana tylko wtedy, jeśli niniejszy reskrypt rozciąga się na tę karę pozbawienia wolności.
Polecam Naczelnikowi Administracji ogłoszenie i wykonanie niniejszego reskryptu.
Warszawa, dnia 5 listopada 1916 r.

Jenerał-Gubernator
von Beseler.

Do mieszkańców Warszawskiego
jeneralnego gubernatorstwa!Przejęci niezłomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich broni i życzeniem powodowani, by ziemie polskie przez waleczne ich wojska ciężkiemi ofiarami rosyjskiemu panowaniu wydarte do szczęśliwej przywieść przyszłości, Jego Cesarska Mość Cesarz Niemiecki, oraz Jego Cesarska i Królewska Mość Cesarz Austrji i Apostolski Król Węgier, postanowili z ziem tych utworzyć państwo samodzielne z dziedziczną monarchją i konstytucyjnym ustrojem. Dokładniejsze oznaczenie granic Królestwa Polskiego zastrzega się. Nowe Królestwo znajdzie w łączności z obu sprzymierzonemi mocarstwami rękojmię potrzebną do swobodnego sił swych rozwoju. We własnej armji nadal żyć będą pełne sławy tradycje wojsk polskich dawniejszych czasów i pamięć walecznych polskich towarzyszy broni w wielkiej obecnej wojnie. Jej organizacja, wykształcenie i kierownictwo uregulowane będą we wspólnem porozumieniu.
Sprzymierzeni Monarchowie, biorąc należny wzgląd na ogólne warunki polityczne Europy, jakoteż na dobro i bezpieczeństwo własnych krajów i ludów, żywią niezłomną nadzieję, że obecnie spełnią się życzenia państwowego i narodowego rozwoju Królestwa Polskiego.
Wielkie zaś, od zachodu z Królestwem Polskiem sąsiadujące mocarstwa z radością ujrzą u swych granic wschodnich wskrzeszenie wolnego, szczęśliwego i własnem narodowem życiem cieszącego się państwa

Z najwyższego rozkazu Jego Cesarskiej Mości Cesarza Niemieckiego.
Jenerał-Gubernator
von BESELER.


181.
Rozporządzenie
o utworzeniu Rady Stanu i Sejmu w Królestwie Polskim.
Artykuł  1.

W mieście stołecznym Warszawie utworzone będą: „Rada Stanu w Królestwie Polskim“ i „Sejm“.

Artykuł  2.

Przedstawicielstwo tych części Królestwa Polskiego w Sejmie i w Radzie stanu, które się znajdują pod zarządem okupacji austro-węgierskiej, będzie ustalone na mocy umowy z rządem austro-węgierskim.
Przedstawicielstwo Jenerał-Gubernatorstwa Warszawskiego będzie miało miejsce w sposób następujący:

Artykuł  3.

Posłów do Sejmu wybierają sejmiki powiatowe, a w powiatach miejskich Warszawskim i Łódzkim korporacje miejskie; na poszczególne powiatowe związki komunalne przypada:

1.   na Warszawski powiat miejski 10   posłów
2.   na Warszawski powiat ziemski 3  
3.   na Łódzki powiat miejski 5  
4.   na Łódzki powiat ziemski 4  
5.   na powiat Będziński 3  
6.   Częstochowski 2  
7.   Wieluński 1   poseł
8.   Sieradzki 2   posłów
9.   Kaliski i Turecki 3  
10.   Koniński i Słupecki 2  
11.   Kolski 1   poseł
12.   Łęczycki 1  
13.   Włocławski i Nieszawski 3  
14.   Kutnowski i Gostyński 2  
15.   Lipnowski i Rypiński 2  
16.   Płocki, Płoński i Sierpecki 3  
17.   Mławski, Ciechanowski i Przasnyski 3  
18.   Pułtuski i Makowski 2  
19.   Łowicki i Sochaczewski 2  
20.   Skierniewicki 1   poseł
21.   Rawski 1  
22.   Błoński 1  
23.   Grójecki 1  
24.   Miński-Mazowiecki 1  
25.   Garwoliński 1  
26.   Łukowski 1  
27.   Siedlecki 1  
28.   Sokołowski i Węgrowski 2   posłów
29.   Łomżyński, Kolneński i Mazowiecki 3  
30.   Ostrowski 1   poseł
31.   Ostrołęcki 1  
32.   Szczuczyński 1  

razem 70 posłów. 

Gdy jeden z powiatowych związków komunalnych winien wybrać 3-ch lub więcej posłów, wybory odbędą się według zasad wyborów proporcjonalnych.

Artykuł  4.

Wybierane na posłów do Sejmu mogą być tylko osoby, należące na mocy miejsca zamieszkania lub własności nieruchomej do związku komunalnego, którego są przedstawicielami.
Bierne prawo wyborcze zależy prócz tego od następujących warunków. Kandydat winien:
1. być poddanym Królestwa Polskiego,
2. być mężczyzną,
3. mieć skończonych lat 30,
4. posiadać nieskazitelność obywatelską,
5. władać językiem polskim, ustnie i na piśmie.
Bierne prawo wyborcze będzie w zawieszeniu na czas trwania postępowania upadłościowego oraz na czas przydania opiekuna lub kuratora.
Prawa wynikające z wyboru wygasną z chwilą, gdy odpadnie jeden i warunków wybieralności.

Artykuł  5.

Wybory uzupełniające na posłów do Sejmu na miejsce tych, którzy przestali być posłami, będą uskutecznione podług bliższego zarządzenia Szefa Administracji przez powiatowe związki komunalne, przez które został wybrany ten, który przestał być posłem.
Wybory uzupełniające będą uskutecznione większością głosów i również w tych powiatowych związkach komunalnych, które wybierają posłów podług zasad wyborów proporcjonalnych.

Artykuł  6.

„Rada stanu w Królestwie Polskiem“ składa się z prezesa oraz z członków wybranych i powołanych.
Prezesa mianuje Jenerał-Gubernator Warszawski.
Z terytorium Jenerał-Gubernatorstwa Warszawskiego wybranych będzie 8-u członków Rady stanu przez Sejm podług zasad wyborów proporcjonalnych.
Jenerał-Gubernator mocen jest powołać dalszych czterech członków do Rady stanu.
O członkach wybranych i powołanych z terytorjum okupacji austro-węgierskiej zarządzone będzie w umowie z rządem austro-węgierskim (ustęp 1-y art. 2-go).

Artykuł  7.

Członkowie Rady stanu nie muszą być posłami do sejmu; pozatem warunki dla wstąpienia i pozostawania w Radzie stanu są te same, jak warunki dla wstąpienia i pozostawania w sejmie.

Artykuł  8.

Sąd Najwyższy w Warszawie rozstrzyga w przedmiocie zażaleń, dotyczących legitymacji posłów do Sejmu i wybranych członków Rady stanu.
Wnieść zażalenie mocni są członkowie korporacji wyborczych powiatowych związków komunalnych, o ile to zażalenie dotyczy posłów ich powiatu. To samo prawo przysługuje grupie składającej się najmniej z 5-u posłów do sejmu oraz Szefowi Administracji przy Jenerał-Gubernatorstwie Warszawskim.

Artykuł  9.

Szef Administracji delegowany zostaje jako Komisarz Jenerał-Gubernatora przy Radzie Stanu w Królestwie Polskim i przy Sejmie.
Szefowi Administracji i upoważnionym przez niego członkom jego zarządu przysługuje prawo zabierania głosu każdej chwili w Radzie Stanu i na Sejmie.


Artykuł  10.

Język, w którym będą się toczyły rozprawy w Radzie Stanu w Królestwie Polskim i na Sejmie, będzie polski.
Na życzenie Komisarza Jenerał-Gubernatora mowy wypowiedziane w języku polskim winny być przetłomaczone na język niemiecki. Komisarz Jenerał-Gubernatora i jego zastępcy mocni są posługiwać się językiem niemieckim. Oświadczenia ich będą tłomaczone na język polski.

Rada Stanu w Królestwie Polskim.
Artykuł  11.

Rada Stanu winna obradować w przedmiocie projektów ustaw, przekazanych jej w celu obradowania przez Jenerał-Gubernatora, i wydać mu jej opinję.

Artykuł  12.

Rada Stanu mocna jest stawiać wnioski w sprawach kraju, pochodzące z własnej jej inicjatywy.
Komisarz Jenerał-Gubernatora jest mocen lecz nie obowiązany przyjmować udział w obradach nad temi wnioskami.

Artykuł  13.

Rada Stanu winna przygotowywać uchwały Sejmu.

Artykuł  14.

W każdym miesiącu odbywa się jedno posiedzenie Rady Stanu w Warszawie. Dalsze posiedzenia będą się odbywały, o ile tego wymagać będzie stan spraw. Szef Administracji wysyła zaproszenia na posiedzenia.
Sposób załatwiania spraw w Radzie Stanu będzie ustalony przez regulamin, wydany przez Jenerał-Gubernatora.

Sejm.
Artykuł  15.

Przedmiotem uchwał sejmu będzie tymczasem:

1. użycie funduszu dotacyjnego, przewidzianego w ust. 2-im art. III-go A. 5. Ordynacji powiatowej dla Jenerał-Gubernatorstwa Warszawskiego z dnia 22 stycznia 1916 r. (Dziennik Rozp. Nr. 20). Fundusz dotacyjny zostaje przeznaczony dla poparcia zadań powiatowych związków komunalnych, co nie będzie się ograniczało do finansowo słabych powiatów;
2. użycie funduszu melioracyjnego krajowego, umieszczonego w budżecie Jenerał-Gubernatorstwa Warszawskiego;
3. użycie funduszu, umieszczonego w budżecie Jenerał-Gubernatorstwa Warszawskiego, dla poparcia odbudowy miejscowości, zburzonych przez wojnę;

Uchwały Sejmu wymagają zgody Rządu.

Artykuł  16.

Jenerał-Gubernator mocen jest przekazać Sejmowi inne jeszcze przedmioty do uchwały lub do obradowania.


Artykuł  17.

Sejm mocen jest uchwalić za zezwoleniem Jenerał-Gubernatora, by zostały nałożone dodatki do podatków bezpośrednich i zaciągnięte pożyczki w celu spełnienia zadań, przekazanych mu przez artykuły 15 i 16.

Artykuł  18.

Jenerał-Gubernator zwołuje Sejm i w miarę potrzeby odracza i zamyka posiedzenia Sejmu. Pozatem obrady na Sejmie będą prowadzone podług regulaminu, który winien być zatwierdzony przez Jenerał Gubernatora.
Sejm wybiera swoje prezydjum.
Prezesa zatwierdza Jenerał-Gubernator.

Artykuł  19.

Rozporządzenie niniejsze nie ubliża rozporządzeniu, dotyczącemu utworzenia Rady Krajowej Szkolnej.

Artykuł  20.

Szefowi Administracji przy Jenerał-Gubernatorstwie Warszawskim polecone zostaje wykonanie niniejszego rozporządzenia.
Warszawa, dnia 12 listopada 1916 r.

Jenerał-Gubernator
von Beseler.


Druck: Deutsche Staatsdruckerei in Warschau. Niemiecka drukarnia rządowa w Warszawie.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).