Żal Turczynki

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
>>> Dane tekstu >>>
Autor anonimowy
Tytuł Żal Turczynki
Pochodzenie Śpiewy Polskie nr 12
Wydawca Gebethner i Wolff
Data wydania ok. 1857
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Ignacy Komorowski
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub (z zewnętrznego serwera) Pobierz jako PDF (z zewnętrznego serwera) Pobierz jako MOBI (testowo) (z zewnętrznego serwera)
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
ŻAL TURCZYNKI.
Ign. Komorowskiego.

Kogo szukałeś
Co tam widziałeś
Na dzikim brzegu Dunaju
Czemci nie miło?
Czemci źle było
W rodzinnym z nami żyć kraju

Mchy i powoje
Gdzie wrota twoje
Ogród twój zżółkły i suchy

Ściany bez broni
Stajnie bez koni
Dziedziniec pusty i głuchy

Gdy ci się chciało
Gonić za chwałą
Gdy nie żal kraju ni domu
Ach czy wspomniałeś
Czy pamiętałeś
Że jest zapłakać w nich komu.sVarC = { g,8 [<d bes> g, <d c'>] | g,[<d bes> g, <d c'>] | g,[<d bes>] c4 | d d,\fermata | g,8[<d bes> g, <d c'>] | g,[<d bes> g, <d c'>] | g,[<d bes> g, <d c'>] | g,[<d bes> g, <d c'>] | g,[<d bes> g, d] | c4( e8)[c']( | bes2) | a8[d \acciaccatura { es16 f } es8 d] | g,[<d bes> g, <d c'>] | g,[<d bes> g, <d c'>] | <bes, bes>4-> <a, a>-> | <g, g>^> g16([f es d] | c4) es8 ^\< [aes] \! | g4 d | d, d | g,8[<d bes> g, <d c'>] | g,[<d bes> g, <d c'>] | <bes, bes>4 ges-> | f f, |\stemDown <bes,, bes,>2 | <bes,, bes,> | <bes,, bes,> | <bes,, bes,> | <bes,, bes,> | <es, es> | \stemNeutral <f, f> | \stemDown <bes,, bes,>2 | <bes,, bes,> | <bes,, bes,> | <bes,, bes,> | <d, d> | g, | c | d | << { \voiceOne d,2 } \new Voice { \voiceTwo s4 fis } >> | \oneVoice g,8^\markup { \bold "a tempo" } [<d bes> g, <d c'>] | g,[<d bes> g, <d c'>] | g,[<d bes> g, <d c'>] | g,[<d bes> g, <d c'>] | g,[<d bes> g, d] | c4 es8([c']) | bes2 | a8[d \acciaccatura { es16 f } es8 d] | g,[<d bes> g, <d c'>] | g,[<d bes> g, <d c'>] | <bes, bes>4-> <a, a>-> | <g, g>^> g16([f es d] | c4) es8([aes]) | g4 d | d, d | g,8[<d bes> g, <d c'>] | g,[<d bes> g, <d c'>] | g,[<d bes> c a] | d[g] d,[d] | << { \voiceOne r8 \slurDown d([es d]) | cis[d(es d)] | d4 d | d2 } \new Voice { \voiceTwo g,2( | g,) | g,4 g, | g,2 } >> \bar "|." }

sVarA = { R2*4 | r8 d'' bes' a' | g'4 d' | r8 d'' bes' a' | g'4 d' | r8 d'' bes' g' | aes'4 c''8. a'16 | g'2 | fis'4 r | r8 d'' bes' a' | g'4 d' | r8 d'' d'' d'' | d''8.([es''16]) d''4 | r8 c'' es'' c'' | bes'4 a'8 g'8 | d''4~(d''16[c'' bes' a'] | g'4) r | R2*3 | r8 bes' a' g' | g'4 f' | r8 bes' a' g' | g'4 f' | r8 bes' a' bes' | c''4 bes'8 g' | f'4.(es'8) | d'4 r | r8 bes' a' g' | g'4 f' | r8 bes' a' g' | g'4 fis' | r8 d'' c'' d'' | es''4 d''8 c'' | bes'2 | a'4 r | r8 d'' bes' a' | g'4 d' | r8 d'' bes' a' | g'4 d' | r8 d'' bes' g' | aes'4 c''8. a'16 | g'2 | fis'4 r | r8 d'' bes' a' | g'4 d' | r8 d'' d'' d'' | d''8.([es''16]) d''4 | r8 c'' es'' c'' | bes'4 a'8 g' | es''4~(es''16[c'' bes' a']) | g'4 r | R2*7 \bar "|." }

sVarB = { r8 <d' g' d''>4 <d' fis' d''>8 | r <d' g' d''>4 <d' fis' d''>8 | r <d' g' d''> r <es' aes' es''> | r <d' g' bes'> r <c' fis' d''>\fermata | r <d' g' d''> r <d' fis' d''> | r <d' g' d''> r <d' fis' d''> | r <d' g' d''> r <d' fis' d''> | r <d' g' d''> r <d' fis' d''> | r <d' g' d''> r <d' bes' d''> | r <es' es''> r <es' es''> | f''8\rest << { \voiceOne d''8([es'' d'']) | d'' } \new Voice { \voiceTwo d'4. | c'8 } >> \oneVoice r8 r4 | r8 <d' g' d''> r <d' fis' d''> | r <d' g' d''> r <d' fis' d''> | r <d' f' d''> r <d' fis' d''> | r <d' f' b' d''> r <f' g' b'> | r <es' aes' es''> r <es' aes' es''> | r <d' g' d''> r <d' bes' d''> | r <c' fis' c''> r <c' fis' c''> | r <d' g' d''> r <d' fis' d''> | r <d' g' d''> r <d' fis' d''> | r <d' f' d''> r <es' bes' es''> | r8 <d' bes' d''> << { \voiceOne <es' a' c''>4 } \new Voice { \voiceTwo ges'8[f'] } >> | \oneVoice r8 \stemUp \slurDown <bes d' f'>([\change Staff = "down" f\change Staff = "up" <bes d' f'>]) | r <a es' f'>([\change Staff = "down" f\change Staff = "up" <a es' f'>]) | r <bes d' f'>([\change Staff = "down" f\change Staff = "up" <bes d' f'>]) | r <a es' f'>([\change Staff = "down" f\change Staff = "up" <a es' f'>]) | r <bes d' f'>([\change Staff = "down" f\change Staff = "up" <bes d' f'>]) | r <bes es' g'>([\change Staff = "down" g\change Staff = "up" <bes es' g'>]) | r <c' es' f'>([a <c' es' f'>]) r8 \stemUp \slurDown <bes d' f'>([\change Staff = "down" f\change Staff = "up" <bes d' f'>]) | r <bes d' f'>([\change Staff = "down" f\change Staff = "up" <bes d' f'>]) | r <a es' f'>([\change Staff = "down" f\change Staff = "up" <a es' f'>]) | r <bes d' f'>([\change Staff = "down" f\change Staff = "up" <bes d' f'>]) | r <c' d' a'>([\change Staff = "down" a\change Staff = "up" <c' d' a'>]) | r <d' f' g'>([\change Staff = "down" g\change Staff = "up" <d' f' g'>]) | r <c' es' g'>([\change Staff = "down" g\change Staff = "up" <es' g'>]) | r <bes d' g'>([\change Staff = "down" g\change Staff = "up" <bes d' g'>]) | r a_\markup { \italic "rall" } << { \voiceOne e'8([d']) } \new Voice { \voiceTwo \crossStaff <a c'>4 } >> | \oneVoice r8 <d' g' d''> r <d' fis' d''> | r<d' g' d''> r <d' fis' d''> | r<d' g' d''> r <d' fis' d''> | r <d' g' d''> r <d' fis' d''> | r <d' g' d''> r <d' bes' d''> | r <es' es''> r <es' es''> | r << { \voiceOne d''8([es'' d'']) | d'' } \new Voice { \voiceTwo d'4. | c'8 } >> \oneVoice r8 r4 | r8 <d' g' d''> r <d' fis' d''> | r <d' g' d''> r <d' fis' d''> | r <d' f' d''> r <d' fis' d''> | r <d' f' b' d''> r <f' g' b'> | r <es' aes' es''> r <es' es''> | r <d' g' d''> r <d' bes' d''> | r <c' fis' d''> r <c' fis' d''> | r <d' g' d''>4 <d' fis' d''>8 | r <d' g' d''>4 <d' fis' d''>8 | r <d' g' d''> r <es' c''> | r <d' bes'> r <c' fis' a'> | << { \voiceOne r8 g'4.^\p( | g'2) | g'4 g' | g'2 } \new Voice { \voiceTwo r8 \slurUp b([cis' d']) | es'[d'(cis' d')] | bes4 bes | bes2 } >> }

lVarA = \lyricmode { Ko -- go szu -- ka -- łeś Co tam wi -- dzia -- łeś Na dzi -- kim brze -- gu Du -- "na -" -- ju Czem -- ci nie mi -- ło? Czem -- ci źle by -- ło W_ro -- dzin -- nym z_na -- mi żyć "kra - - ju" Mchy i po -- wo -- je Gdzie wro -- ta two -- je O -- gród twój zżół -- kły i su -- chy Ścia -- ny bez bro -- ni Sta -- jnie bez ko -- ni Dzie -- dzi -- niec pu -- sty i głu -- chy Gdy ci się chcia -- ło Go -- nić za chwa -- łą Gdy nie żal kra -- ju ni do -- mu Ach czy wspo -- mnia -- łeś Czy pa -- mię -- ta -- łeś Że jest za pła -- kać w_nich "ko -" -- mu. }

\paper { #(set-paper-size "a2")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #300
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver }}
<<
\new Staff \with { instrumentName = #"Spiew." }{ \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \tempo \markup { \bold "Andante." } \sVarA }
\addlyrics { \lVarA }
\new PianoStaff \with { instrumentName = #"PIANO." } <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \sVarB }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 2/4 \sVarC }
  >>
>> }

W zakładzie sztycharskim Gebethnera i Wolffa.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: anonimowy.